Søg
 
Møde i

4. Opfølgning på sygehusenes drifts- og udviklingsaftaler pr. 31. maj 2019

Åbent

Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud Brevid: 4130080

Resume

Der forelægges opfølgning på drifts- og udviklingsaftalerne for sygehusene pr. 31. maj 2019. Udvalget får dermed mulighed for at drøfte fremdriften i sygehusenes realisering af målsætningerne i drifts- og udviklingsaftalerne.

Forelæggelsen sker efter forelæggelse for Forretningsudvalget og Regionsrådet.

Sagsfremstilling

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftalerne og budgetaftalen forelægges tre gange årligt til Forretningsudvalget og Regionsrådet i sammenhæng med opfølgningerne på budget pr. 31. marts, 31. maj og 31. august.

Afrapporteringen pr. 31. maj 2019 er behandlet i Forretningsudvalget den 12. august 2019 og forelagt Regionsrådet den 19. august 2019.

Der gives nedenstående en kortfattet status på realisering af målsætningerne i drifts- og udviklingsaftalerne for de fire somatiske sygehuse. I vedlagte bilag er den fulde opfølgning for de fire somatiske sygehuse.

Afrapporteringen skal ses i lyset af, at der på grund af implementering af nyt landspatientregistrer (LPR3) for nærværende ikke er data tilgængelig for flere af aftalernes mål. Officielle data fra Sundhedsdatastyrelsen forventes fra 4. kvartal 2019 og frem. Data for de nationale målsætninger baserer sig derfor på udtræk fra Sundhedsplatformen.

I opfølgningen pr. 31. maj 2019 indgår status for de nationale, regionale og virksomhedens målsætninger som angivet nedenfor.

Nationale målsætninger

· Overholdelse af kræftpakker

Overordnet er udviklingen i overholdelse af kræftpakkeforløb positiv, eftersom Sjællands Universitetshospital der har mere end 80 % af samtlige kræftpakkeforløb gennem 2019 har haft en månedlig stigning i overholdelsesgraden.

Både Sjællands Universitetshospital og Holbæk sygehus ligger på den rigtige side af målsætningen. Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse ligger på den forkerte side af målsætningen og Nykøbing Falster Sygehus har for få kræftpakkeforløb til at indgå i målingen. Der fokuseres særligt på at eliminere meget kort (1-3 dages) overskridelse af den samlede forløbstid i kræftpakkerne.

· Maksimale ventetider for kræftpatienter

Der er aftalt løbende audits, hvor sygehusene gennemgår, om der er korrekt dokumentation i journalerne på forløb, der overskrider den maksimale ventetid.

Seneste audit resultatet er positivt. Sygehusene har ved auditeringen fundet dokumentation i journalerne for overskridelse af de maksimale ventetider (med kun en enkelt undtagelse). Sygehusene har også foretaget den nødvendige efterregistrering, således at både kodning og journalnotater er i overensstemmelse.

· Overholdelse af udredningsret og udredningsplan

Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse ligger over det ønskede niveau for overholdelse af udredningsretten, mens de andre somatiske sygehuse ligger under det ønskede niveau. Udviklingen i overholdelse af udredningsretten er positiv på Holbæk Sygehus og Sjællands Universitetshospital.

Andelen af forløb over 30 dage uden registret udredningsplan, er faldende på Holbæk Sygehus, mens der er ikke er nogen klar udvikling på de andre sygehuse.

De primære spor til forbedret overholdelse retter sig mod skærpet opmærksomhed omkring korrekt registrering af udredningskoder og mindre brug af private sygehuse med en lav opfyldelsesgrad. Data for behandlingsretten er ikke tilgængelig.

· Øget patientinddragelse - patientansvarlig læge

Alle sygehuse er i gang med implementering af patientansvarlig læge (PAL), nogle er længere fremme end andre. Der er stort fokus på implementering både ledelsesmæssigt, i afdelingerne samt i det Sundhedsfaglige råd.

· Omstilling til det nære sundhedsvæsen

En del af omlægningen af det samlede sundhedsvæsen og udvikling af det nære sundhedsvæsen er bedre kapacitetsudnyttelse. Ud over reduktion i antallet af kontroller /ambulante kontroller skal sygehusene arbejde med en omlægning til digital kommunikation med patienten. Status er, at alle sygehuse har implementeret konkrete projekter for øget digital kommunikation, hvor virtuelle værktøjer anvendes i kontakten med patienten.

Regionale målsætninger

  • Økonomisk udviklingsplan og budgetoverholdelse 2019

De somatiske sygehuse forventer at have et merforbrug på 10-25 mio. kr., ved denne opfølgning. Et merforbrug som dog neutraliseres af mindreforbrug på andre driftsområder. Der arbejdes målrettet på at nå budgetoverholdelse.

Sygehusenes vikarforbrug forventes reduceret i forhold til 2017. Nykøbing Falster har dog fortsat rekrutteringsvanskeligheder og forventes ikke at opfylde målsætningen i år. Sjælland Universitets Hospital er udfordret men forventer et reduceret forbrug i anden halvår. Endvidere arbejdes med at udfylde rammerne for et internt vikarbureau som forventes i drift 1. oktober 2019.

· Overbelægning

Sjællands Universitetshospital opfylder fortsat målet med ingen patienterne på gangene på de medicinske afdelinger. Alle sygehusene anvender og optimerer daglige kapacitetskonferencer med henblik på at nedbringe overbelægning.

· Reduktion af ambulante kontroller

Seneste status rapporteret i opfølgning pr. 31/3/19. Alle sygehuse har identificeret patientforløb som omlægges fra årets start.

Virksomhedsmålsætninger

Alle sygehusenes virksomhedsmålsætninger for

  • Virtuelt Ambulatorium (Holbæk Sygehus)
  • Faglighed – samarbejde med CAMES (Nykøbing Falster Sygehus)
  • Rekruttering og fastholdelse (Næstved Slagelse Ringsted sygehuse)
  • Implementering af fleksible sengeafsnit på Sjællands Universitetshospital har den forventede fremdrift.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller at opfølgning på drifts- og udviklingsaftalerne 2019 drøftes.

Sagen afgøres af Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud.

Behandling i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud mandag den 2. september 2019, pkt. 4

Orienteringen blev taget til efterretning.

Kirsten Rask (A), Brigitte Klintskov Jerkel (C) og Lars Hoppe Søe (B) deltog ikke i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbuds behandling af sagen.

Ellen Knudsen deltog som stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel.

Bilag til punkt nr. 4:

Drifts- og udviklingsaftaleopfølgning- somatiske sygehuse


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener