Søg
 
Møde i

33. Status på handleplan for det medicinske område

Åbent

Udvalget for sygehusenes behandlingstilbudUdvalget for sygehusenes behandlingstilbud Brevid: 4128319

Resume

Regionsrådet vedtog i januar 2019 ’Handleplan for det medicinske område’. Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud fik en opfølgning i marts, og her følger en ny status på implementeringen af handleplanens initiativer og effekterne heraf.

Sagsfremstilling

Det medicinske sengeafdelinger var vinteren 2017/2018 særligt pressede på grund af et højt patientindtag samt mange tilfælde af influenza, hvor patienter skulle isoleres. Det betød overbelægning og mange patienter, der måtte overnatte på gangene. Som følge heraf har administrationen i samarbejde med sygehusene udarbejdet initiativer, der kan løfte området i ’Handleplan for det medicinske område’. Handleplanen blev besluttet i Regionsrådet i januar 2019, og Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud modtog en status på initiativerne i marts 2019, hvorefter Regionsrådet fik en status i maj på et temamøde.

Status på handleplanens initiativer

Sygehusene og administrationen arbejder over en bred front med initiativerne i handleplanen, og der kan konstateres en klar forbedring på sygehusene i vintersæsonen 2018/2019 i forhold til 2017/2018. Det er dog vanskeligt at sige noget entydigt om de specifikke årsag-virknings sammenhænge, og dermed konkludere på hvilken konkret betydning handleplanens initiativer har haft på forbedringerne.

Neden for gives en status på de fire overordnede temaer i handleplanen:

- Fleksibel brug af senge og personaleressourcer

- Organisering og optimering af interne arbejdsgange

- Rekruttering og fastholdelse af medarbejdere

- Styrket samarbejde med primær sektor

Herunder præsenteres datagrundlag for vinteren 2018/2019 sammenholdt med vinteren 2017/2018.

Fleksibel brug af senge og personaleressourcer

Overordnet arbejder sygehusene på langsigtede løsninger på fleksibel udnyttelse af sengepladser. Sygehuse har haft fokus på Sikkert Patientflow, som sikrer større fleksibilitet i anvendelse af sengepladser med henblik på at undgå spidsbelastede perioder eksempelvis med tavlemøder på de medicinske afsnit og et kapacitetsoverblik på de sygehusets afdelinger. En national evaluering af implementeringen af Sikkert Patientflow viser dog, at Region Sjælland generelt ligger i den tunge ende med at høste forbedringer via Sikkert Patientflow. Dette arbejde vil derfor blive intensiveret den kommende tid.

Organisering og optimering af interne arbejdsgange

Sygehusene arbejder blandt andet med kvalitetsforbedringer i forhold til overlevering til kommunerne. Eksempelvis har Nykøbing F. Sygehus særligt udarbejdet en plan til de geriatriske patientforløb med det formål at sikre bedre tværfaglig udredning og behandling, som kan medvirke til kortere indlæggelser.

Derudover har sygehusene tilpasset blodprøvetagning på de medicinske afdelinger. Det har medvirket til, at udskrivningstidspunktet kan fremrykkes. Der arbejdes videre med indkøb og drift af udstyr til diagnosticering af influenza, telemedicinske behandlingstilbud til ambulante patienter, og digitale løsninger mellem sygehuse omkring specifikke patientgrupper.

Nykøbing F. Sygehus har etableret en forsøgsordning med central blanding af IV, som bioanalytikerstuderende har overtaget fra sygeplejersker. Dette foregik tidligere på de enkelte sengeafdelinger. De øvrige sygehuse følger erfaringerne fra Nykøbing F. Sygehus og vil i den kommende tid planlægge, hvordan en tilsvarende ordning kan etableres på alle akutsygehuse.

Rekruttering og fastholdelse af medarbejdere

Sygehusene og regionen har igangsat en række initiativer, som kan forbedre fastholdelse og rekruttering af medarbejdere. Som midlertidig løsning har Nykøbing F. Sygehus og Holbæk Sygehus oprettet interne vikarkorps til at løse rekrutteringsudfordringer.

Et nyt regionalt initiativ er netop gået i luften, således at der nu er etableret et internt vikarkorps, som dækker hele Region Sjælland. Sygehusene forventer, at det vil være vanskeligt at få tilstrækkeligt personale til dækning af vagter i opstarten.

Aktuelt er der på Holbæk Sygehus en særlig udfordring med at rekruttere lungemedicinere. Der arbejdes på en løsning med hjælp fra Sjællands Universitetshospital.

Sygehusene arbejder fortsat på at flytte opgaver fra sygeplejersker til andre faggrupper og fra læger til sygeplejersker.

Eksempelvis har Nykøbing F. Sygehus uddannet flere EKKO-sygeplejersker, der benyttes til at scanne hjertet frem for lægen samt uddannet SKOPI- sygeplejersker til at skanne tarm. Det har frigjort lægeressourcer og har højnet jobtilfredsheden hos blandt sygeplejerskerne.

Selv om der er igangsat mange initiativer regionale og lokalt i forhold til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere, så er rekruttering af personale er stadig den væsentligste udfordring på det medicinske område. Der er derfor ingen garanti for, at der ikke opstår situationer den kommende vinter, som vil presse de medicinske afdelinger ekstraordinært med deraf følgende patienter på gangene og lukning af senge grundet personalemangel.

Styrket samarbejde med primær sektor

Sygehusene og regionen arbejder med flere initiativer, der kan styrke samarbejdet med primær sektor, både i forhold til kommunerne og almen praksis.

Siden maj 2019 har eksempelvis Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse arbejdet med en samarbejdsaftale med kommunerne om sondeernæring og behandlingsansvar samt tværsektorielle tavlemøder for at lette visitation af patienter. Holbæk sygehus arbejder særligt med fremskudt visitation og samarbejdsaftaler, hvor en visitator fra Lejre Kommune er på sygehuset to dage om ugen.

Datagrundlag

Data fra Statens Serum Institut viser, at vinteren 2017/2018 var særlig hård med mange tilfælde af influenza. I vinteren 2018/2019 var der også mange tilfælde af influenza. Dog var perioden med influenzatilfælde ikke så lang som foregående vinter.

Til at give et billede af, hvordan det ser ud på de medicinske afdelinger, er der i vedlagte bilag data for seneste vinter 2018/2019 sammenholdt med forrige vinter 2017/2018. Generelt set har den gennemsnitlige belægning for det medicinske område på Region Sjællands sygehuse denne vinter været lavere end vinteren 2017/2018. Samtidig har betydeligt færre patienter overnattet på gangene i vinteren 2018/2019 sammenholdt med vinteren 2017/2018.

Det har ikke været muligt at indhente data for patienternes liggetid fra Landspatientregistret for 2019 som følge af indførelsen af LPR3. Det er derfor heller ikke muligt at påvise ved data, om patienterne sidste vinter har ligget længere eller kortere end året før.

Der skal generelt tages forbehold for data, da belægning og patienterne på gangene ikke entydigt kan beskrive, hvordan det generelle pres har været på de medicinske afdelinger. Der er således ikke nødvendigvis en direkte sammenhæng mellem den positive udvikling i forhold til belægning og patienter på gangene og handleplanens initiativer, da belægning og patienter på gangene også skyldes andre faktorer, såsom patientindtaget- og sammensætningen, den aktuelle personalesituation og andre organisatoriske forhold og tiltag.

Den videre proces

Regionshuset arbejder sammen med sygehusene om implementering af handleplanen, samt andre initiativer som kan afhjælpe området. Særligt er der den kommende tid fokus på at forberede den kommende vinter.

Holbæk Sygehus er siden sommeren 2018 blevet aflastet ved at der visiteres akutte medicinske patienter til Sjællands Universitetshospital, Køge, allerede inden patienten kommer på akutafdelingen. Aflastningen svarer til 10 medicinske senge. Denne ordning løber frem til den nye tilbygning til Medicinsk Afdeling på Holbæk Sygehus står færdig primo 2021.

Det skal i denne sammenhæng nævnes, at der nationalt - forventeligt ultimo august - præsenteres en analyse af det medicinske område, som er udarbejde i et samarbejde mellem Finansministeriet, Sundheds- og ældreministeriet og Danske Regioner. Analysen munder ud i et idékatalog, der skal arbejdes videre med i regionerne. Idékataloget rummer en række af de samme indsatser, som er igangsat med handleplanen, og administrationen og sygehusene vil, når kataloget foreligger i endelig form, prioritere hvilke indsatsområder, der skal arbejdes med i Region Sjælland.

Udmøntning af midler på det medicinske område

Udvalget for Sygehusenes behandlingstilbud besluttede på mødet i marts at bevilge 9 mio. kr. til at videreføre ordningen, hvor Sjællands Universitetshospital, Køge aflaster Holbæk Sygehus med 10 senge. Udvalget gav ligeledes administrationen muligheden for at udmønte de resterende 2,2 mio. kr. Til udvalgets orientering anvendes de resterende midler til central IV-blanding og tilskud til drift af udstyr til diagnosticering af influenza.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres af Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud.

Behandling i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud mandag den 2. september 2019, pkt. 3

Orienteringen blev taget til efterretning, idet det blev bemærket, at Udvalget for Sygehusenes behandlingstilbud fortsat vil følge udviklingen på de medicinske område.

Kirsten Rask (A), Brigitte Klintskov Jerkel (C) og Lars Hoppe Søe (B) deltog ikke i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbuds behandling af sagen.

Ellen Knudsen deltog som stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel.

Bilag til punkt nr. 3:

Bilag til status på handleplan for det medicinske område


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener