Søg
 

Referat

Møde i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud

mandag den 24. juni 2019 kl. 12:00

Genomcenter Øst, Glostrup


Deltagere:

Annemarie Knigge (A)

Flemming Damgaard Larsen (V)

Kirsten Rask (A)

Nicolai Nicolaisen (A)

Gitte Simoni (O)- afbud

Bruno Jerup (Ø)- afbud

Kirsten Devantier (V)- afbud

Brigitte Klintskov Jerkel (C)- afbud

Lars Hoppe Søe (B)

Ellen Knudsen (C), stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel
1. Godkendelse af dagsorden

Åbent

Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud Brevid: 3831983

Behandling i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud mandag den 24. juni 2019, pkt. 1

Dagsordenen blev godkendt.

Kirsten Devantier (V), Gitte Simoni (O), Brigitte Klintskov Jerkel (C) og Bruno Jerup (Ø) deltog ikke i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbuds behandling af sagen.

Ellen Knudsen (C) deltog som stedfortræder for Brigitte Klinskov Jerkel.


2. Personlig medicin

Åbent

Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud Brevid: 4042951

Resume

Området for personlig medicin er i en hastig og rivende udvikling. Udvalget får på mødet en introduktion til hvad personlig medicin er, herunder områdets potentiale og perspektiver samt udfordringer. Præsentationerne vil tage udgangspunkt i patientcases, og udvalget vil på mødet få lejlighed til at spørge ind til og drøfte bl.a. de etiske aspekter af området.

Sagsfremstilling

Program for temaet:

· Kl. 12.00: Frokost og introduktion til Personlig Medicin, Østdansk Infrastruktur og Region Sjællands roller v. Jesper Grarup, forskningschef, Region Sjælland

· Kl. 12.10: Genomisk Medicin- Patient casesfra regionen - Perspektiver for patienter v. Flemming Skovby, Sjællands Universitetshospital, Genetisk Enhed.

· Kl. 12.30: Etiske aspekter af personlig medicin v. Anne-Marie Gerdes, Klinikchef, Klinisk Genetisk Klinik, Kennedy Centret og formand for Det Etiske Råd i Danmark

· Kl. 12.50 – ca. 13.15: Site-visit og spørgsmål

Om Personlig medicin

Der er ikke to mennesker, der er ens. Derfor skal to patienter heller ikke nødvendigvis tilbydes samme behandling. Personlig medicin er en ny tilgang til patientbehandling og bliver afgørende for udviklingen af ny og bedre behandling i fremtidens sundhedsvæsen.

Personlig medicin praktiseres allerede nu på hospitalerne i Danmark også i Region Sjælland og findes både som forskningsaktivitet og implementeret i patientbehandlingen.

Det overordnede formål med personlig medicin er, at tilpasse diagnostik og behandling til den enkelte patient – og dermed give bedre muligheder for forebyggelse, livskvalitet og overlevelse.

Nøglen til en skræddersyet behandling til patienter med fx sjældne arvelige sygdomme, hjertesygdomme, kræft, demens og infektioner – er forståelse af den enkelte patients genetik kombineret med en lang række andre data, lige fra beskrivelser af sygdomsforløb, blodprøver, røntgenbilleder, hospitalsindlæggelser, medicinforbrug og til patientens situation fx i forhold til job, uddannelsesniveau og familiestatus.

Vejen til den individuelt bedste behandling, kræver således adgang til og forskning i rigtig mange menneskers sundhedsdata og oplysninger, genetik og biologiske prøver.

Derfor er Region Sjælland, Region Hovedstaden, Københavns Universitet SUND og Danmarks Tekniske Universitet gået sammen om at etablere initiativet ’Personlig Medicin i Østdanmark’, der officielt blev lanceret i begyndelsen af 2019. Afsættet for samarbejdet er beskrevet i ”Østdansk infrastruktur for Personlig Medicin”, som kan læses her:

https://www.regionh.dk/til-fagfolk/Forskning-og-innovation/Teknologisk-infrastruktur-og-it/biobanker-og-personlig-medicin/Documents/%C3%98stdansk%20infrastruktur%20for%20personlig%20medicin.pdf

I samarbejdet understøttes forskningen og udviklingen med

tre fælles centre:

- Biobankcenter Øst, der indsamler biologiske prøver til forskning

- Genomcenter Øst. Placeret ved Kennedy Centret. Servicerer klinikere og forskere, som har behov for hel-genomanalyser til patientdiagnostik og forskning

- Datacenter Øst, der skaber en adgang til data til brug for personlig medicin.

Gennem samarbejde på tværs kan klinikere og forskere analysere data, stille en præcis diagnose og tilbyde en effektiv behandling til den enkelte patient.

Der er nedsat en bestyrelse for Personlig Medicin i Østdanmark, hvor de 4 deltagende organisationer er repræsenteret. Under bestyrelsen indgår faglige styregrupper, som skal drive udviklingen af de 3 centre, som infrastrukturen skal bygges på.

Danske Regioner og Sundheds- og Ældreministeriet offentliggjorde i december 2016 en fælles national strategi for personlig medicin (2017- 2020), hvor et centralt initiativ er oprettelsen af et Nationalt Genom Center. Publikationen kan læses her: https://www.sum.dk/Temaer/Personlig-medicin/~/media/Filer%20-%20Publikationer_i_pdf/2016/Personlig-medicin-dec-2016/National-strategi-for-Personlig-Medicin.ashx

Med en samlet population på 2,7 mio. er Østdanmark en betydelig national aktør og Østdanmark er en integreret del af det Nationale Genomcenter. Samarbejdet i Personlig Medicin i Østdanmark støtter op om og søger at styrke det nationale arbejde for personlig medicin.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Sagen forelægges til orientering.

Behandling i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud mandag den 24. juni 2019, pkt. 2

Sagen blev forelagt til orientering.

Kirsten Devantier (V), Gitte Simoni (O), Brigitte Klintskov Jerkel (C) og Bruno Jerup (Ø) deltog ikke i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbuds behandling af sagen.

Ellen Knudsen (C) deltog som stedfortræder for Brigitte Klinskov Jerkel.


3. Døgndækning med læger på skadestuerne i Næstved og Roskilde

Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud Brevid: 4041335

Resume

Regionsrådet ønsker, at borgerne omkring Næstved og Roskilde sikres adgang til lægebetjente skadestuer hele døgnet. Nedenfor gives en status på arbejdet med at realisere dette og et forslag til løsningsmodel.

Sagsfremstilling

Baggrund

Der fremgår følgende af Regionsrådets budgetaftale for 2019:

”Parterne ønsker, at borgerne omkring Næstved og Roskilde senest i 2. halvår 2019 skal have adgang til lægebetjente skadestuer hele døgnet. Der reserveres en pulje på 3 mio. kr. til etablering og drift af en ordning i 2019.

Parterne er enige om, at en model skal sikre den bedste udnyttelse af de lægefaglige ressourcer og understøtte sammenhæng i borgernes adgang til akuthjælp. Parterne ønsker derfor at undersøge mulighederne for at etablere skadestuer med døgndækning af læger i Næstved og Roskilde i et samarbejde med Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og lægevagtsordningen i Region Sjælland. Med baggrund i disse undersøgelser vil Regionsrådet træffe beslutning om en endelig model. Udgifter til den besluttede model i 2020 og fremefter blive indarbejdet i budgettet for 2020. Ordningen evalueres efter to år med henblik på forelæggelse for Regionsrådet i 2022.”

Dialog med PLO

Region Sjælland har været i dialog med PLO om muligheden for et samarbejde med Lægevagten om bemanding af skadestuerne i Næstved og Roskilde. I den forbindelse er der blevet drøftet en model, hvor læger fra lægevagtsordningen skulle bemande skadestuerne i Næstved og Roskilde i tidsrummet 00.00-08.00 på alle ugens dage. Dette skulle ske samtidig med, at de pågældende læger stod for visitation af besøg fra de udkørende vagtlæger.

PLO har meddelt, at PLO’s medvirken til en sådan løsning forudsætter en genforhandling af den samlede lægevagtsaftale. På den baggrund betragtes modellen ikke som realistisk på nuværende tidspunkt.

Forslag til model for lægedækning på skadestuerne

Døgndækning på skadestuerne i Næstved og Roskilde kan i stedet sikres på følgende måder:

- En udvidelse af den eksisterende brug af ortopædkirurgiske lægekonsulenter

- 2. Bemanding med 1. reservelæger (erfarne uddannelseslæger) i relevant speciale fra akutafdelingerne i Slagelse og Køge

- 3. Tilkald af læge, som er i vagt på matriklen i en anden afdeling

Det er ikke afklaret, om model 2 og 3 kan fungere i praksis. I forhold til model 2 er det ikke afklaret, om det vil være muligt at rekruttere det fornødne antal læger. I forhold til model 3 er det ikke afklaret, om de øvrige læger, der befinder sig på sygehusene i Næstved og Roskilde, dels har de fornødne kompetencer til at stå for skadebehandling og dels har mulighed for at forlade de afdelinger, de befinder sig på. Det er derfor sandsynligt, at sygehusene må forlade sig helt eller delvist på model 1, som dog også kan vise sig at blive udfordret af rekrutteringsproblemer.

Det kan være vanskeligt at afklare på forhånd, i hvilken udstrækning hver af de ovenstående tre modeller kan realiseres på hver af de to skadestuer i Næstved og Roskilde. Derfor foreslås det, at NSR og SUH hver især får ansvar for at sikre døgndækket lægebemanding på skadestuerne i henholdsvis Næstved og Roskilde via en kombination af ovenstående modeller.

Det foreslås, at der etableres døgndækning på skadestuerne i Næstved og Roskilde pr. 1. oktober 2019. Døgndækningen frem til udgangen af 2019 finansieres af de 3 mio. kr., der er afsat i Budget 2019.

Derudover foreslås det, at der i forbindelse med Budget 2020 afsættes 10 mio. kr. årligt i årene 2020-2022. Dette beløb er tilstrækkeligt til at udvide den nuværende brug af ortopædkirurgiske lægekonsulenter til at dække hele døgnet (model 1).

Forventet brug af ordningen

Det er svært at estimere nøjagtigt, hvor mange patienter der vil have gavn af døgndækket bemanding med læger på skadestuerne i Næstved og Roskilde. Det afhænger bl.a. af, hvilken model der vælges, og dermed hvilke kompetencer lægerne har i skadebehandling. Der er tidligere foretaget en vurdering af dette forud for vedtagelsen af budgettet for 2019.

Med henblik på en fornyet og formentlig mere nøjagtig vurdering er der indsamlet data på den nuværende brug af skadestuerne på akutafdelingerne (dvs. på de øvrige sygehuse i regionen) blandt borgere bosiddende i områderne omkring Næstved og Roskilde. På den baggrund er det estimeret, at potentialet for nye patienter i Næstved og Roskilde som følge af lægebemanding døgnet rundt er mellem 3 og 7 patienter i døgnet hvert sted. Størstedelen af dette potentiale ligger i tidsrummet 8-12 (2-4 patienter), mens potentialet i tidsrummet 22-08 er på 1-3 patienter.

Dette potentiale må betragtes som det maksimalt mulige antal patienter, der vil have gavn af døgndækket bemanding med læger på skadestuerne. Der må således forventes at være borgere i områderne omkring Næstved og Roskilde, som fortsat bliver nødt til at tage til en akutafdeling, fordi deres skader, uanset tilstedeværelsen af en læge, er for komplicerede til at blive behandlet på skadestuerne i Næstved og Roskilde.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der etableres døgndækning med læger på skadestuerne i Næstved og Roskilde pr. 1. oktober 2019 via en udvidet brug af lægekonsulenter og/eller brug af egne læger, som enten befinder sig i skadestuen eller kan tilkaldes fra anden afdeling på matriklen.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud mandag den 24. juni 2019, pkt. 3

Administrationens indstilling anbefales, idet det bemærkes, at Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud løbende vil følge ordningen.

Kirsten Devantier (V), Gitte Simoni (O), Brigitte Klintskov Jerkel (C) og Bruno Jerup (Ø) deltog ikke i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbuds behandling af sagen.

Ellen Knudsen (C) deltog som stedfortræder for Brigitte Klinskov Jerkel.


4. Onkologiske patienter i Region Sjælland

Åbent

Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud Brevid: 4042033

Resume

I forlængelse af, at Forretningsudvalget den 8. april 2019 besluttede, at fastholde de onkologiske senge på Næstved Sygehus, fremlægges plan for fremadrettet samlet håndtering af de onkologiske og palliative patienter med henblik på at imødegå de tidligere beskrevne udfordringer med kvalitet og patientsikkerhed. Planen indebærer skærpede visitationskriterier, således dekomplekse og mest kritisk syge onkologiske patienter visiteres til Roskilde, mens patienter med lettere problemstillinger og flere palliative patienter med specialiserede behov visiteres til Næstved.

De skærpede visitationskriterier medfører behov for etablering af yderligere to senge i Roskilde, flere lægefaglige ressourcer i Roskilde, samt flere sygeplejefaglige ressourcer i både Næstved og Roskilde.

Sagsfremstilling

Forretningsudvalget besluttede den 8. april 2019 at fastholde de onkologiske senge på Næstved Sygehus frem mod indflytning i universitetshospitalet i Køge, idet flere kritisk syge onkologiske patienter fremover vil blive visiteret til det onkologiske sengeafsnit på SUH, Roskilde.

Fastholdelse af sengene betyder, at de aktuelle patientsikkerhedsmæssige udfordringer med rekruttering og adgang til kliniske støttefunktioner i Næstved for de onkologiske patienter skal håndteres.

Der fremlægges her plan for en fremadrettet samlet håndtering af de onkologiske og palliative patienter, så udfordringer med kvalitet og patientsikkerhed kan imødegås. Planen og konsekvenserne herved, herunder de patientmæssige konsekvenser, uddybes i vedlagte bilag.

Som beskrevet i forbindelse med tidligere behandling af sagen, er det hensigtsmæssigt at skærpe visitationskriterierne for patienterne til de to sengeafsnit. Kort beskrevet indebærer de skærpede visitationskriterier at:

· De komplekse og mest kritisk onkologiske syge patienter visiteres til afsnittet i Roskilde.

· Patienter med lettere problemstillinger, og som har behov for nærhed til Næstved Sygehus, visiteres hertil.

· Flere palliative patienter med specialiserede behov visiteres primært til Næstved. Der kan dog fortsat tilbydes basal palliation i Roskilde.

· Der etableres yderligere to senge på Roskilde.

· Der tilføres lægefaglige ressourcer til Roskilde.

· Der tilføres sygeplejefaglige ressourcer til Næstved og Roskilde.

· Arbejdet med rekruttering af fast personale til sengeafsnittet i Næstved fortsætter.

I Roskilde er der meget få enestuer til de palliative patienter, som befinder sig i en sårbar situation med behov for ro og plads til pårørende. I Næstved er der mulighed for flere enestuer, mere plads til pårørende, adgang til grønne områder mm.

Den samlede løsning indebærer, at der opretholdes 20 senge i Næstved, mens der etableres yderligere to senge i Roskilde, så der vil være 28 senge her.

De skærpede visitationskriterier medfører et behov for opnormering af de sundhedsfaglige ressourcer, men også flytning af et antal medarbejdere mellem de to matrikler. Dette skyldes at tyngden af den onkologiske og palliative aktivitet vil ændres.

Økonomi

De skærpede visitationskriterier medfører et behov for tilførsel af 8,2 mio. kr. årligt fra 2020 og frem. Det økonomiske behov relaterer sig udelukkende til iværksættelse af de skærpede visitationskriterier, og ikke det generelle pres på kræftbehandlingen som følge af flere kræftpatienter.

De foreløbige økonomiske behov uddybes herunder, idet de konkrete behov bør indgå i drøftelserne om budgetaftalen for 2020.

Lægefaglige ressourcer

Der er behov for at tilpasse den lægefaglige bemanding, som følge af forskydningen i flere komplicerede onkologiske patienter til Roskilde. Der skal fortsat opretholdes et vagtberedskab i Næstved, men det er muligt at flytte en del af lægebemandingen i Næstved til Roskilde. Den samlede merudgift til lægefaglige ressourcer er 2,2 mio. kr. pr. år.

Kvalitet i sygeplejen – onkologiske senge

Der er behov for at øge den sygeplejefaglige bemanding i Roskilde, som følge af flere komplicerede onkologiske patienter. Desuden er der øget behov for lægesekretærer. Den samlede merudgift er 2,0 mio. kr. pr. år.

Tilpasning af sengemasse i Roskilde

Der er behov for at udvide med to ekstra senge i afsnittet i Roskilde for at kunne modsvare det øgede indtag af mere komplekse onkologiske patienter. Den samlede udgift til drift af to ekstra senge er 2,6 mio. kr. pr. år.

Kvalitet i sygeplejen – palliative senge

Der er behov for en opnormering af dagvagten i Næstved til det øgede palliative indtag af patienter. Den samlede merudgift til sygeplejefaglige ressourcer er 0,3 mio. kr. pr. år.

Bedre palliativt tilbud i regionen

Observation af palliative patienter på et større areal i Næstved, medfører behov for opnormering af plejepersonalet i ydertidspunkterne. Den samlede merudgift til et bedre palliativt tilbud i regionen er 1,1 mio. kr. pr. år.

Det skal bemærkes, at størstedelen af de tidligere forudsatte besparelser ved lukning af sengeafsnittet i Næstved, er håndteret på anden vis efter beslutning om at opretholde sengeafsnittet. Merudgiften til brug af vikarer i vagttid på håndteres via ovenstående plan.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud anbefaler den fremlagte plan for iværksættelse af skærpede visitationskriterier for onkologiske og palliative patienter i Region Sjælland.

2. Som følge heraf bevilges årligt 7,1 mio. kr. fra og med 2020 til driften af sengeafsnittene i Næstved og Roskilde med henblik på bedre kvalitet og patientsikkerhed herunder styrket palliativt tilbud, samt 1,1 mio. kr. som følge af muligheden for et styrket palliativt tilbud og bedre fysiske rammer i Næstved.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud mandag den 24. juni 2019, pkt. 4

Administrationens indstillinger anbefales.

Kirsten Devantier (V), Gitte Simoni (O), Brigitte Klintskov Jerkel (C) og Bruno Jerup (Ø) deltog ikke i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbuds behandling af sagen.

Ellen Knudsen (C) deltog som stedfortræder for Brigitte Klinskov Jerkel.

Bilag til punkt nr. 4:

Notat vedr. skærpede visitationskriterier


5. Status på arbejdet med OPP indenfor fertilitetsbehandling

Åbent

Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud Brevid: 4037025

Resume

Regionsrådet har i budgetaftalen for 2018 besluttet, at der skal indgås et offentlig privat samarbejde om fertilitetsbehandling. En efterfølgende juridisk vurdering har vist, at et samarbejde ikke er realiserbart ifølge dansk lovgivning. Der arbejdes videre med en plan for udvidelse af kapaciteten og nedbringelse af ventetiden til fertilitetsbehandling, som samtidig kan bidrage til fuld anvendelse af Fertilitetsklinikkens lejemål i Køge.

Sagsfremstilling

Regionsrådet besluttede med budgetaftalen for 2018, at der skal tages initiativ til at etablere et Offentligt Privat Partnerskab (OPP) om fertilitetsbehandling, hvor ambitionen er at give Region Sjælland en førerposition indenfor reproduktiv medicin. Samarbejdet skal etableres, når fertilitetsbehandlingen, som et led i Sygehusplan 2010, er samlet på Sjællands Universitetshospital (SUH).

Fertilitetsklinikkerne på hhv. Holbæk Sygehus og SUH, Roskilde er samlet organisatorisk pr. 1. januar 2018 under SUH, mens den samlede funktion fysisk er flyttet til SUH, Køge i et lejemål på Lykkebækvej 14 i Køge pr. 15. august 2018.

I forbindelse med arbejdet med OPP, har en juridisk vurdering vist, at et OPP ikke er realiserbart med hjemmel i dansk lovgivning.

På baggrund af den juridiske vurdering arbejdes der ikke videre med offentligt privat samarbejde på fertilitetsområdet.

Der arbejdes aktuelt på en plan for udvidelse af kapaciteten og nedbringelse af ventetiden på fertilitetsbehandling i Region Sjælland. Planen vil samtidig have fokus på fuld anvendelse af det indgåede lejemål, således der, som hidtil forudsat, kan genereres en indtægt, der bidrager til finansiering af lejeudgiften. Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud vil få planen til orientering i efteråret 2019.

Forretningsudvalget er orienteret mundtligt den 8. april 2019 og Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud den 10. april 2019. Forretningsudvalget og Regionsrådet orienteres efterfølgende om status for sagen.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Supplerende sagsfremstilling

Notat med juridisk vurdering af mulighederne for OPP inden for fertilitetsbehandling er vedlagt.

Behandling i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud mandag den 24. juni 2019, pkt. 5

Orienteringen blev taget til efterretning. Når planen for udvidelse af kapaciteten og nedbringelse af ventetiden på fertilitetsbehandling i Region Sjælland foreligger, vil den blive behandlet i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud.

Kirsten Devantier (V), Gitte Simoni (O), Brigitte Klintskov Jerkel (C) og Bruno Jerup (Ø) deltog ikke i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbuds behandling af sagen.

Ellen Knudsen (C) deltog som stedfortræder for Brigitte Klinskov Jerkel.

Bilag til punkt nr. 5:

Juridisk vurdering af OPP-OPS


6. Patientvejledningens 1. perioderapport 2019

Åbent

Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud Brevid: 4019987

Resume

Patientvejledningens perioderapport dækker perioden 1. januar – 30. april 2019. Patientvejledningen har i perioden modtaget 4111 henvendelser. Perioderapporten adresserer aktuelle emner og gengiver konkrete patienthistorier.

Sagsfremstilling

Patientvejledningen udarbejder løbende perioderapporter, der adresserer aktuelle emner og gengiver konkrete patienthistorier.

Formålet med denne afrapportering er at formidle et mere tidstro billede af de udfordringer, som patienterne oplever, at formidle de erfaringer, der bliver opsamlet i Patientvejledningen samt at styrke regionens muligheder for at handle på dem.

Patientvejledningen udarbejder fortsat en årsrapport – delvis i form af en sammenskrivning af perioderapporterne – der forelægges Forretningsudvalget og Regionsrådet.

Dette er første perioderapport fra Patientvejledningen i 2019.

Der er vedlagt et kort notat, som beskriver hvordan administrationen og sygehusene arbejder med de problemstillinger Patientvejledningen adresserer.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at sagen forelægges til orientering

Sagen afgøres af Udvalget for Sygehusenes behandlingstilbud.

Behandling i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud mandag den 24. juni 2019, pkt. 6

Sagen blev forelagt til orientering.

Kirsten Devantier (V), Gitte Simoni (O), Brigitte Klintskov Jerkel (C) og Bruno Jerup (Ø) deltog ikke i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbuds behandling af sagen.

Ellen Knudsen (C) deltog som stedfortræder for Brigitte Klinskov Jerkel.

Bilag til punkt nr. 6:

Patientvejledningen Perioderapport nr 1 - 2019

Opfølgning på Patientvejledningens 1. perioderapport 2019


7. Aktuelle sager

Åbent

Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud Brevid: 3831984

Godkendt strategi for Greater Copenhagen EU Office

Ved bestyrelsesmøde i Greater Copenhagen EU Office mandag den 13. maj 2019 blev udkastet til strategien for det fælles kontor behandlet. Udkastet er vedlagt og blev godkendt med enkelte præciseringer. Der har været et godt samarbejde ift. at kvalificere strategien i kontorets administrative styregruppe, hvor Region Sjælland sidder repræsenteret.

Strategien tager sit udspring i aftalegrundlaget for fusionen. Strategien sætter mål for kontorets arbejde, udfolder aktivitetsområderne og kontorets fokusområder. EU-kontorets hovedaktiviteter består i projektudvikling for kommuner, regioner og virksomheder, interessevaretagelse for universiteter, hospitaler og tværregionalt samarbejde, positionering af medlemmerne i Bruxelles, netværksopbygning, kompetenceudvikling og internationalisering.

Kontorets tematiske fokusområder er:

  • Sundhed
  • Klimatilpasning, miljø, cirkulær økonomi og energi
  • Udvikling og anvendelse af digitale teknologier
  • Mobilitet og transport
  • Bioøkonomi og fødevarer.

I den videre proces med kontorets strategi vil indholdet af fokusområderne blive defineret mere præcist i den handleplan, der skal udmønte strategien. Handleplanen vil komme til høring i bestyrelsen. Bestyrelsen følger på møderne løbende op på kontorets målopfyldelse på de tre årlige bestyrelsesmøder frem for de tidligere aftalte to fra 2020 og frem.

Behandling i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud mandag den 24. juni 2019, pkt. 7

Der blev orienteret om aktuelle sager. Den godkendte strategi for Greater Copenhagen EU Office eftersendes til udvalgets orientering.

Kirsten Devantier (V), Gitte Simoni (O), Brigitte Klintskov Jerkel (C) og Bruno Jerup (Ø) deltog ikke i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbuds behandling af sagen.

Ellen Knudsen (C) deltog som stedfortræder for Brigitte Klinskov Jerkel.


8. Næste møde

Åbent

Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud Brevid: 3831985

Udvalgets næste møde finder sted mandag den 2. september 2019 kl. 13 – 16 i Regionshuset, Sorø.

Behandling i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud mandag den 24. juni 2019, pkt. 8

Udvalgets næste møde afholdes mandag den 2. september 2019 kl.13- 16 i Regionshuset, Sorø.

Kirsten Devantier (V), Gitte Simoni (O), Brigitte Klintskov Jerkel (C) og Bruno Jerup (Ø) deltog ikke i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbuds behandling af sagen.

Ellen Knudsen (C) deltog som stedfortræder for Brigitte Klinskov Jerkel.


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener