Søg
 
Møde i

2. Personlig medicin

Åbent

Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud Brevid: 4042951

Resume

Området for personlig medicin er i en hastig og rivende udvikling. Udvalget får på mødet en introduktion til hvad personlig medicin er, herunder områdets potentiale og perspektiver samt udfordringer. Præsentationerne vil tage udgangspunkt i patientcases, og udvalget vil på mødet få lejlighed til at spørge ind til og drøfte bl.a. de etiske aspekter af området.

Sagsfremstilling

Program for temaet:

· Kl. 12.00: Frokost og introduktion til Personlig Medicin, Østdansk Infrastruktur og Region Sjællands roller v. Jesper Grarup, forskningschef, Region Sjælland

· Kl. 12.10: Genomisk Medicin- Patient casesfra regionen - Perspektiver for patienter v. Flemming Skovby, Sjællands Universitetshospital, Genetisk Enhed.

· Kl. 12.30: Etiske aspekter af personlig medicin v. Anne-Marie Gerdes, Klinikchef, Klinisk Genetisk Klinik, Kennedy Centret og formand for Det Etiske Råd i Danmark

· Kl. 12.50 – ca. 13.15: Site-visit og spørgsmål

Om Personlig medicin

Der er ikke to mennesker, der er ens. Derfor skal to patienter heller ikke nødvendigvis tilbydes samme behandling. Personlig medicin er en ny tilgang til patientbehandling og bliver afgørende for udviklingen af ny og bedre behandling i fremtidens sundhedsvæsen.

Personlig medicin praktiseres allerede nu på hospitalerne i Danmark også i Region Sjælland og findes både som forskningsaktivitet og implementeret i patientbehandlingen.

Det overordnede formål med personlig medicin er, at tilpasse diagnostik og behandling til den enkelte patient – og dermed give bedre muligheder for forebyggelse, livskvalitet og overlevelse.

Nøglen til en skræddersyet behandling til patienter med fx sjældne arvelige sygdomme, hjertesygdomme, kræft, demens og infektioner – er forståelse af den enkelte patients genetik kombineret med en lang række andre data, lige fra beskrivelser af sygdomsforløb, blodprøver, røntgenbilleder, hospitalsindlæggelser, medicinforbrug og til patientens situation fx i forhold til job, uddannelsesniveau og familiestatus.

Vejen til den individuelt bedste behandling, kræver således adgang til og forskning i rigtig mange menneskers sundhedsdata og oplysninger, genetik og biologiske prøver.

Derfor er Region Sjælland, Region Hovedstaden, Københavns Universitet SUND og Danmarks Tekniske Universitet gået sammen om at etablere initiativet ’Personlig Medicin i Østdanmark’, der officielt blev lanceret i begyndelsen af 2019. Afsættet for samarbejdet er beskrevet i ”Østdansk infrastruktur for Personlig Medicin”, som kan læses her:

https://www.regionh.dk/til-fagfolk/Forskning-og-innovation/Teknologisk-infrastruktur-og-it/biobanker-og-personlig-medicin/Documents/%C3%98stdansk%20infrastruktur%20for%20personlig%20medicin.pdf

I samarbejdet understøttes forskningen og udviklingen med

tre fælles centre:

- Biobankcenter Øst, der indsamler biologiske prøver til forskning

- Genomcenter Øst. Placeret ved Kennedy Centret. Servicerer klinikere og forskere, som har behov for hel-genomanalyser til patientdiagnostik og forskning

- Datacenter Øst, der skaber en adgang til data til brug for personlig medicin.

Gennem samarbejde på tværs kan klinikere og forskere analysere data, stille en præcis diagnose og tilbyde en effektiv behandling til den enkelte patient.

Der er nedsat en bestyrelse for Personlig Medicin i Østdanmark, hvor de 4 deltagende organisationer er repræsenteret. Under bestyrelsen indgår faglige styregrupper, som skal drive udviklingen af de 3 centre, som infrastrukturen skal bygges på.

Danske Regioner og Sundheds- og Ældreministeriet offentliggjorde i december 2016 en fælles national strategi for personlig medicin (2017- 2020), hvor et centralt initiativ er oprettelsen af et Nationalt Genom Center. Publikationen kan læses her: https://www.sum.dk/Temaer/Personlig-medicin/~/media/Filer%20-%20Publikationer_i_pdf/2016/Personlig-medicin-dec-2016/National-strategi-for-Personlig-Medicin.ashx

Med en samlet population på 2,7 mio. er Østdanmark en betydelig national aktør og Østdanmark er en integreret del af det Nationale Genomcenter. Samarbejdet i Personlig Medicin i Østdanmark støtter op om og søger at styrke det nationale arbejde for personlig medicin.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Sagen forelægges til orientering.

Behandling i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud mandag den 24. juni 2019, pkt. 2

Sagen blev forelagt til orientering.

Kirsten Devantier (V), Gitte Simoni (O), Brigitte Klintskov Jerkel (C) og Bruno Jerup (Ø) deltog ikke i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbuds behandling af sagen.

Ellen Knudsen (C) deltog som stedfortræder for Brigitte Klinskov Jerkel.


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener