Søg
 
Møde i

4. Onkologiske patienter i Region Sjælland

Åbent

Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud Brevid: 4042033

Resume

I forlængelse af, at Forretningsudvalget den 8. april 2019 besluttede, at fastholde de onkologiske senge på Næstved Sygehus, fremlægges plan for fremadrettet samlet håndtering af de onkologiske og palliative patienter med henblik på at imødegå de tidligere beskrevne udfordringer med kvalitet og patientsikkerhed. Planen indebærer skærpede visitationskriterier, således dekomplekse og mest kritisk syge onkologiske patienter visiteres til Roskilde, mens patienter med lettere problemstillinger og flere palliative patienter med specialiserede behov visiteres til Næstved.

De skærpede visitationskriterier medfører behov for etablering af yderligere to senge i Roskilde, flere lægefaglige ressourcer i Roskilde, samt flere sygeplejefaglige ressourcer i både Næstved og Roskilde.

Sagsfremstilling

Forretningsudvalget besluttede den 8. april 2019 at fastholde de onkologiske senge på Næstved Sygehus frem mod indflytning i universitetshospitalet i Køge, idet flere kritisk syge onkologiske patienter fremover vil blive visiteret til det onkologiske sengeafsnit på SUH, Roskilde.

Fastholdelse af sengene betyder, at de aktuelle patientsikkerhedsmæssige udfordringer med rekruttering og adgang til kliniske støttefunktioner i Næstved for de onkologiske patienter skal håndteres.

Der fremlægges her plan for en fremadrettet samlet håndtering af de onkologiske og palliative patienter, så udfordringer med kvalitet og patientsikkerhed kan imødegås. Planen og konsekvenserne herved, herunder de patientmæssige konsekvenser, uddybes i vedlagte bilag.

Som beskrevet i forbindelse med tidligere behandling af sagen, er det hensigtsmæssigt at skærpe visitationskriterierne for patienterne til de to sengeafsnit. Kort beskrevet indebærer de skærpede visitationskriterier at:

· De komplekse og mest kritisk onkologiske syge patienter visiteres til afsnittet i Roskilde.

· Patienter med lettere problemstillinger, og som har behov for nærhed til Næstved Sygehus, visiteres hertil.

· Flere palliative patienter med specialiserede behov visiteres primært til Næstved. Der kan dog fortsat tilbydes basal palliation i Roskilde.

· Der etableres yderligere to senge på Roskilde.

· Der tilføres lægefaglige ressourcer til Roskilde.

· Der tilføres sygeplejefaglige ressourcer til Næstved og Roskilde.

· Arbejdet med rekruttering af fast personale til sengeafsnittet i Næstved fortsætter.

I Roskilde er der meget få enestuer til de palliative patienter, som befinder sig i en sårbar situation med behov for ro og plads til pårørende. I Næstved er der mulighed for flere enestuer, mere plads til pårørende, adgang til grønne områder mm.

Den samlede løsning indebærer, at der opretholdes 20 senge i Næstved, mens der etableres yderligere to senge i Roskilde, så der vil være 28 senge her.

De skærpede visitationskriterier medfører et behov for opnormering af de sundhedsfaglige ressourcer, men også flytning af et antal medarbejdere mellem de to matrikler. Dette skyldes at tyngden af den onkologiske og palliative aktivitet vil ændres.

Økonomi

De skærpede visitationskriterier medfører et behov for tilførsel af 8,2 mio. kr. årligt fra 2020 og frem. Det økonomiske behov relaterer sig udelukkende til iværksættelse af de skærpede visitationskriterier, og ikke det generelle pres på kræftbehandlingen som følge af flere kræftpatienter.

De foreløbige økonomiske behov uddybes herunder, idet de konkrete behov bør indgå i drøftelserne om budgetaftalen for 2020.

Lægefaglige ressourcer

Der er behov for at tilpasse den lægefaglige bemanding, som følge af forskydningen i flere komplicerede onkologiske patienter til Roskilde. Der skal fortsat opretholdes et vagtberedskab i Næstved, men det er muligt at flytte en del af lægebemandingen i Næstved til Roskilde. Den samlede merudgift til lægefaglige ressourcer er 2,2 mio. kr. pr. år.

Kvalitet i sygeplejen – onkologiske senge

Der er behov for at øge den sygeplejefaglige bemanding i Roskilde, som følge af flere komplicerede onkologiske patienter. Desuden er der øget behov for lægesekretærer. Den samlede merudgift er 2,0 mio. kr. pr. år.

Tilpasning af sengemasse i Roskilde

Der er behov for at udvide med to ekstra senge i afsnittet i Roskilde for at kunne modsvare det øgede indtag af mere komplekse onkologiske patienter. Den samlede udgift til drift af to ekstra senge er 2,6 mio. kr. pr. år.

Kvalitet i sygeplejen – palliative senge

Der er behov for en opnormering af dagvagten i Næstved til det øgede palliative indtag af patienter. Den samlede merudgift til sygeplejefaglige ressourcer er 0,3 mio. kr. pr. år.

Bedre palliativt tilbud i regionen

Observation af palliative patienter på et større areal i Næstved, medfører behov for opnormering af plejepersonalet i ydertidspunkterne. Den samlede merudgift til et bedre palliativt tilbud i regionen er 1,1 mio. kr. pr. år.

Det skal bemærkes, at størstedelen af de tidligere forudsatte besparelser ved lukning af sengeafsnittet i Næstved, er håndteret på anden vis efter beslutning om at opretholde sengeafsnittet. Merudgiften til brug af vikarer i vagttid på håndteres via ovenstående plan.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud anbefaler den fremlagte plan for iværksættelse af skærpede visitationskriterier for onkologiske og palliative patienter i Region Sjælland.

2. Som følge heraf bevilges årligt 7,1 mio. kr. fra og med 2020 til driften af sengeafsnittene i Næstved og Roskilde med henblik på bedre kvalitet og patientsikkerhed herunder styrket palliativt tilbud, samt 1,1 mio. kr. som følge af muligheden for et styrket palliativt tilbud og bedre fysiske rammer i Næstved.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud mandag den 24. juni 2019, pkt. 4

Administrationens indstillinger anbefales.

Kirsten Devantier (V), Gitte Simoni (O), Brigitte Klintskov Jerkel (C) og Bruno Jerup (Ø) deltog ikke i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbuds behandling af sagen.

Ellen Knudsen (C) deltog som stedfortræder for Brigitte Klinskov Jerkel.

Bilag til punkt nr. 4:

Notat vedr. skærpede visitationskriterier


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener