Søg
 
Møde i

3. Døgndækning med læger på skadestuerne i Næstved og Roskilde

Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud Brevid: 4041335

Resume

Regionsrådet ønsker, at borgerne omkring Næstved og Roskilde sikres adgang til lægebetjente skadestuer hele døgnet. Nedenfor gives en status på arbejdet med at realisere dette og et forslag til løsningsmodel.

Sagsfremstilling

Baggrund

Der fremgår følgende af Regionsrådets budgetaftale for 2019:

”Parterne ønsker, at borgerne omkring Næstved og Roskilde senest i 2. halvår 2019 skal have adgang til lægebetjente skadestuer hele døgnet. Der reserveres en pulje på 3 mio. kr. til etablering og drift af en ordning i 2019.

Parterne er enige om, at en model skal sikre den bedste udnyttelse af de lægefaglige ressourcer og understøtte sammenhæng i borgernes adgang til akuthjælp. Parterne ønsker derfor at undersøge mulighederne for at etablere skadestuer med døgndækning af læger i Næstved og Roskilde i et samarbejde med Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og lægevagtsordningen i Region Sjælland. Med baggrund i disse undersøgelser vil Regionsrådet træffe beslutning om en endelig model. Udgifter til den besluttede model i 2020 og fremefter blive indarbejdet i budgettet for 2020. Ordningen evalueres efter to år med henblik på forelæggelse for Regionsrådet i 2022.”

Dialog med PLO

Region Sjælland har været i dialog med PLO om muligheden for et samarbejde med Lægevagten om bemanding af skadestuerne i Næstved og Roskilde. I den forbindelse er der blevet drøftet en model, hvor læger fra lægevagtsordningen skulle bemande skadestuerne i Næstved og Roskilde i tidsrummet 00.00-08.00 på alle ugens dage. Dette skulle ske samtidig med, at de pågældende læger stod for visitation af besøg fra de udkørende vagtlæger.

PLO har meddelt, at PLO’s medvirken til en sådan løsning forudsætter en genforhandling af den samlede lægevagtsaftale. På den baggrund betragtes modellen ikke som realistisk på nuværende tidspunkt.

Forslag til model for lægedækning på skadestuerne

Døgndækning på skadestuerne i Næstved og Roskilde kan i stedet sikres på følgende måder:

- En udvidelse af den eksisterende brug af ortopædkirurgiske lægekonsulenter

- 2. Bemanding med 1. reservelæger (erfarne uddannelseslæger) i relevant speciale fra akutafdelingerne i Slagelse og Køge

- 3. Tilkald af læge, som er i vagt på matriklen i en anden afdeling

Det er ikke afklaret, om model 2 og 3 kan fungere i praksis. I forhold til model 2 er det ikke afklaret, om det vil være muligt at rekruttere det fornødne antal læger. I forhold til model 3 er det ikke afklaret, om de øvrige læger, der befinder sig på sygehusene i Næstved og Roskilde, dels har de fornødne kompetencer til at stå for skadebehandling og dels har mulighed for at forlade de afdelinger, de befinder sig på. Det er derfor sandsynligt, at sygehusene må forlade sig helt eller delvist på model 1, som dog også kan vise sig at blive udfordret af rekrutteringsproblemer.

Det kan være vanskeligt at afklare på forhånd, i hvilken udstrækning hver af de ovenstående tre modeller kan realiseres på hver af de to skadestuer i Næstved og Roskilde. Derfor foreslås det, at NSR og SUH hver især får ansvar for at sikre døgndækket lægebemanding på skadestuerne i henholdsvis Næstved og Roskilde via en kombination af ovenstående modeller.

Det foreslås, at der etableres døgndækning på skadestuerne i Næstved og Roskilde pr. 1. oktober 2019. Døgndækningen frem til udgangen af 2019 finansieres af de 3 mio. kr., der er afsat i Budget 2019.

Derudover foreslås det, at der i forbindelse med Budget 2020 afsættes 10 mio. kr. årligt i årene 2020-2022. Dette beløb er tilstrækkeligt til at udvide den nuværende brug af ortopædkirurgiske lægekonsulenter til at dække hele døgnet (model 1).

Forventet brug af ordningen

Det er svært at estimere nøjagtigt, hvor mange patienter der vil have gavn af døgndækket bemanding med læger på skadestuerne i Næstved og Roskilde. Det afhænger bl.a. af, hvilken model der vælges, og dermed hvilke kompetencer lægerne har i skadebehandling. Der er tidligere foretaget en vurdering af dette forud for vedtagelsen af budgettet for 2019.

Med henblik på en fornyet og formentlig mere nøjagtig vurdering er der indsamlet data på den nuværende brug af skadestuerne på akutafdelingerne (dvs. på de øvrige sygehuse i regionen) blandt borgere bosiddende i områderne omkring Næstved og Roskilde. På den baggrund er det estimeret, at potentialet for nye patienter i Næstved og Roskilde som følge af lægebemanding døgnet rundt er mellem 3 og 7 patienter i døgnet hvert sted. Størstedelen af dette potentiale ligger i tidsrummet 8-12 (2-4 patienter), mens potentialet i tidsrummet 22-08 er på 1-3 patienter.

Dette potentiale må betragtes som det maksimalt mulige antal patienter, der vil have gavn af døgndækket bemanding med læger på skadestuerne. Der må således forventes at være borgere i områderne omkring Næstved og Roskilde, som fortsat bliver nødt til at tage til en akutafdeling, fordi deres skader, uanset tilstedeværelsen af en læge, er for komplicerede til at blive behandlet på skadestuerne i Næstved og Roskilde.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der etableres døgndækning med læger på skadestuerne i Næstved og Roskilde pr. 1. oktober 2019 via en udvidet brug af lægekonsulenter og/eller brug af egne læger, som enten befinder sig i skadestuen eller kan tilkaldes fra anden afdeling på matriklen.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud mandag den 24. juni 2019, pkt. 3

Administrationens indstilling anbefales, idet det bemærkes, at Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud løbende vil følge ordningen.

Kirsten Devantier (V), Gitte Simoni (O), Brigitte Klintskov Jerkel (C) og Bruno Jerup (Ø) deltog ikke i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbuds behandling af sagen.

Ellen Knudsen (C) deltog som stedfortræder for Brigitte Klinskov Jerkel.


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener