Søg
 
Møde i

7. Aktuelle sager

Åbent

Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud Brevid: 3831984

Godkendt strategi for Greater Copenhagen EU Office

Ved bestyrelsesmøde i Greater Copenhagen EU Office mandag den 13. maj 2019 blev udkastet til strategien for det fælles kontor behandlet. Udkastet er vedlagt og blev godkendt med enkelte præciseringer. Der har været et godt samarbejde ift. at kvalificere strategien i kontorets administrative styregruppe, hvor Region Sjælland sidder repræsenteret.

Strategien tager sit udspring i aftalegrundlaget for fusionen. Strategien sætter mål for kontorets arbejde, udfolder aktivitetsområderne og kontorets fokusområder. EU-kontorets hovedaktiviteter består i projektudvikling for kommuner, regioner og virksomheder, interessevaretagelse for universiteter, hospitaler og tværregionalt samarbejde, positionering af medlemmerne i Bruxelles, netværksopbygning, kompetenceudvikling og internationalisering.

Kontorets tematiske fokusområder er:

  • Sundhed
  • Klimatilpasning, miljø, cirkulær økonomi og energi
  • Udvikling og anvendelse af digitale teknologier
  • Mobilitet og transport
  • Bioøkonomi og fødevarer.

I den videre proces med kontorets strategi vil indholdet af fokusområderne blive defineret mere præcist i den handleplan, der skal udmønte strategien. Handleplanen vil komme til høring i bestyrelsen. Bestyrelsen følger på møderne løbende op på kontorets målopfyldelse på de tre årlige bestyrelsesmøder frem for de tidligere aftalte to fra 2020 og frem.

Behandling i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud mandag den 24. juni 2019, pkt. 7

Der blev orienteret om aktuelle sager. Den godkendte strategi for Greater Copenhagen EU Office eftersendes til udvalgets orientering.

Kirsten Devantier (V), Gitte Simoni (O), Brigitte Klintskov Jerkel (C) og Bruno Jerup (Ø) deltog ikke i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbuds behandling af sagen.

Ellen Knudsen (C) deltog som stedfortræder for Brigitte Klinskov Jerkel.


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener