Søg
 
Møde i

3. Orientering om samling af Kardiologisk Afdeling på Sjælland Universitetshospital, Roskilde

Åbent

Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud Brevid: 3870765

På baggrund af Regionsrådets behandling af sag om strukturelle initiativer som led i besparelsesplaner på SUH har Radikale Venstre stillet spørgsmål til den del af den samlede sag, der vedrører den kommende flytning af Kardiologisk Afdeling fra SUH, Køge til SUH, Roskilde. Sagen giver en orientering om administrationens planer, ligesom der svares på spørgsmålene fra Radikale Venstre.

Sagsfremstilling

Samlingen af Kardiologisk Afdeling i Roskilde er et led i den nødvendige økonomiske handlingsplan for Sjællands Universitetshospital (SUH), der både skal sikre budgetoverholdelse og sikre, at de strategiske mål i Regionsrådets strategi og i udviklingen af SUH som universitetshospital kan realiseres. Samlingen har også til formål at give plads til en udvidelse af Akutafdelingen i Køge for at imødekomme et stadigt stigende aktivitetsniveau og lette presset på de kliniske afdelinger.

Samlingen er nævnt i sagsfremstilling til Forretningsudvalget den 29. oktober og 17. december 2018, til Regionsrådet 7. januar 2019, samt i Koncerndirektør Leif Panduro Jensens mundtlige præsentationer på møder i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud den 17. oktober og 28. november 2018.

Det er administrationens vurdering, at samlingen er et internt anliggende på SUH, ligesom det heller ikke påvirker Sygehusplan 2010.

SUH flytter det kardiologiske sengeafsnit og ambulatorium i Køge til Roskilde pr. 1. marts 2019. Der er tale om en mindre del af den samlede kardiologiske aktivitet på SUH (svarende til ca. 15 pct.), da hovedaktiviteten allerede er i Roskilde, ligesom alt specialiseret behandling varetages her.

Ved flytningen af afsnittet sker der ikke en ændring af den samlede kardiologiske aktivitet på SUH, ligesom der heller ikke sker en ændring i det samlede antal kardiologiske senge på SUH.

Der etableres et tættere samarbejde mellem Akutafdelingen og Kardiologisk Afdeling, der forventes at bidrage til at kardiologisk læge i Køge kan være med til at planlægge og varetage undersøgelse af kardiologiske patienter, der er kommet til Akutafdelingen i løbet af den foregående aften og nat.

Det vurderes, at samlingen vil frigive ressourcer til mere speciallægetid i dagtid, som anvendes til hurtig udredning. Derved vil forbruget på privathospitaler kunne reduceres.

Fremtidigt kardiologisk setup i Køge

Sundhedsstyrelsen udsendte i 2007 en række anbefalinger for det akutte område og de nye fælles akutmodtagelser/Akutafdelinger. For kardiologi er følgende gældende:

- Der bør tilbydes døgndækkende ultralydsundersøgelser, herunder ekkokar­diografi.

- Der bør være tilstedeværelsesvagt af speciallæger eller læger i sidste år af speciallægeuddannelsen i specialerne: intern medicin samt speciallæger med kompetence i at foretage akutte ultralyd­sundersøgelser, herunder ekkokardiografi.

Efter 1. marts 2019 vil der i Køge være tilstedeværelse af speciallæge (bagvagt) i kardiologi i dagtid. I øjeblikket ses på mulighederne for at bagvagten kan være til stede frem til kl. 18 eller 21. Endelig afklaring vil være på plads om få uger. Endvidere vil der være døgntilstedeværelse af læge under uddannelse til et intern medicinsk speciale. Der vil i Akutafdelingen ydermere være læger, der kan varetage Fokuseret hjerte skanning (FATE) og lungeskanninger.

Dansk Kardiologisk Selskab og Dansk Selskab for Akut Medicin anbefaler ligeledes umiddelbar adgang til kardio­logisk ekspertise (inkl. ekkokardiografi) døgnet rundt. Ifølge en undersøgelse fra 2017 fremgår det, at 25 pct. af landets Akutafdelinger rutinemæssigt har tilstedeværelse af hjertemedicinske speciallæger eller 1. reservelæge i dagtid. Efter 1. marts 2019 vil det fortsat være tilfældet i Køge. På landsplan falder det til 19 pct. udenfor dagtid.

I forbindelse med flytningen til Roskilde vil Akutafdelingen i Køge imødekomme anbefalingen for ultralydsskanning af patienter med hjertesymptomer ved at undervise alle akutlæger med bagvagtsfunktioner i FATE og lungeskanninger med henblik på certificering.

Akutafdelingen arbejder på at vurdere, om de billeder, som bliver taget af akutlægerne, vil kunne ses af kardiologerne i Roskilde. Dette vil være med til at øge den relevante information til kardiologerne.

Kardiologisk Afdeling, Roskilde har i dag en kardiologisk bagvagt (speciallæge) i tilkald aften og nat, som vil kunne bistå med telefonisk konference. Denne mulighed vil også være tilgængelig efter 1. marts 2019 i Køge.

Der er behov for hyperakut ekkokardiografi i Akutafdelingen ca. to gange om ugen, som vil blive prioriteret i den kardiologiske aktivitet i dagtid.

På Akutafdelingen installeres telemetri, således at patienter med mistanke om hjertesygdom kan observeres tæt. Med en opgradering af det nuværende system vil patienterne kunne overvåges fra Kardiologisk Afdeling i Roskilde, og opgraderingen er under planlægning.

Hertil kommer, at Akutafdelingen har adgang til intern medicinere døgnet rundt.

En afgørende indsats handler om at sikre, at der sker en faglig solid præhospital visitation. Akutte patienter, der hidtil er kørt til Køge, og hvor der er styrket mistanke om primær kardiologisk patologi, køres direkte til specialiseret behandling i Roskilde. Derved undgås unødigt ophold i Køge. Der er ingen ændring for alle akutte patienter med alvorlig hjertesygdom, der også efter 1. marts 2019 fortsat vil blive kørt til Roskilde eller til Rigshospitalet efter konference med Rigshospitalet. Dermed imødekommes også anbefalingen fra Dansk Kardiologisk Selskab.

Det vurderes, at samlingen vil styrke kvaliteten for de borgere, der indbringes med åbenlyse kardiologiske problemstillinger, ligesom der er lagt en robust plan for betjening af patienter modtaget i Køge, som får behov for afklaring af kardiologiske problemstillinger. Der bliver dermed taget hånd om de problemstillinger, der kunne opstå i forhold til patientsikkerheden.

Udviklingen følges tæt, således der kan foretages justeringer af samarbejdsfladerne og visitationsretningslinjerne, såfremt det mod forventning skulle være nødvendigt.

Økonomi og besparelser

Samlingen af den kardiologiske aktivitet i Roskilde medfører et samlet besparelsespotentiale på 4,3 mio. kr. ved sammenlægning af forvagtslag og bortfald af honorar til bagvagt i Køge i aften og nat.

I forbindelse med den økonomiske genopretningsplan på SUH er afdelingerne blevet pålagt besparelser mellem 0 og 15 pct. Kardiologisk Afdeling skal således reducere med 4,6 pct., svarende til 8,83 mio. kr. Heraf udgør besparelsen med flytningen af afsnittet fra Køge til Roskilde 4,3 mio. kr.

Samlingen af kardiologien i Roskilde indebærer, at:

- Udgifterne til lægevagtdækningen reduceres.

- At alle kardiologiske patienter får samme høje kvalitet i behandlingen.

- Der vil være en langt mere effektiv anvendelse af de specialistkompetencer, som er i Kardiologisk Afdeling.

- Forbruget på privathospitaler reduceres.

Dermed er samlingen af kardiologien en væsentlig forudsætning for at få hele SUH’s økonomi på ret køl og for dermed at komme i mål med den økonomiske handlingsplan.

I Køge er der nedlagt to vakante sygeplejerskestillinger og en afdelingssygeplejerskestilling på helårsbasis, samt tre reservelægestillinger i takt med at de konkrete medarbejdere stopper i løbet af 2019. Der har kun været en enkelt afskedigelse i afsnittet i Roskilde.

I december 2018 aflønnede den samlede afdeling i alt 238 personer (svarende til 211,58 fuldtidsstillinger) heraf 131 sygeplejersker (115,18 fuldtidsstillinger). Bemanding i Køge før samlingen i Roskilde udgøres af 50 personer: 6 overlæger (bagvagt), 8 reservelæger (forvagt), 5 lægesekretærer, 30 sygeplejersker og 1 afdelingssygeplejerske. Samlet set flyttes op til 21 pct. af afdelingens personale fra Køge til Roskilde. Af sygeplejerskebemandingen er det ca. 23 pct. af personalet, som flyttes.

Medarbejderperspektivet

Nogle medarbejdere har udtrykt stor bekymring og frustration ved flytningen. Det gælder både sekretærer, sygeplejersker og læger. Denne bekymring anerkendes af afdelingsledelsen, som har lagt vægt på at tage samtaler med de involverede medarbejdere, informere og finde fornuftige løsninger. Mange medarbejdere er bekymrede for deres daglige transporttid og at få dagligdagen til at fungere med aflevering og afhentning af børn mm.

En gruppe af medarbejderne har bekymringer for patientsikkerheden i Køge. Det søges afhjulpet ved, at afdelingsledelsen sammen med sygehusledelsen og de øvrige afdelinger i Køge organiserer arbejdet med en kardiologisk læge i tilstedeværelse dagligt i Køge og med mulighed for at tilkalde en kardiologisk læge til patienter, som ikke med rimelighed kan flyttes med akut behov for kardiologisk vurdering og ekkokardiografi.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

- Orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres af Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud.

Behandling i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud onsdag den 16. januar 2019, pkt. 3

Orienteringen om samlingen af Kardiologisk Afdeling på Sjællands Universitetshospital, Roskilde, blev taget til efterretning.

Jens Gredal, Lars Hoppe Søe og Brigitte Klintskov Jerkel deltog ikke i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbuds behandling af sagen.


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener