Søg
 
Møde i

8. Arbejdsplan 2019

Åbent

Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud Brevid: 3870308

Resume

Der lægges op til drøftelse af udvalgets arbejdsplan for 2019 med udgangspunkt i udvalgets kommissorium, indsatsen i 2018 og initiativer i Budgetaftalen for 2019.

Sagsfremstilling

Af Kommissoriet for udvalget for sygehusenes behandlingstilbud, der blev besluttet af Regionsrådet den 23. april 2018, fremgår det at udvalget har følgende fokusområder:

- Sygehusenes opgaver

- Sygehusplan og specialeplan

- Værdibaseret styring

- Kvalitetsudvikling

- Patientrettigheder og -tilfredshed

- Patientinddragelse

- Forskning

- Sundhedsinnovation.

Opgaverne har i større eller mindre grad indgået i udvalgets arbejde i 2018 og det vil fortsætte i 2019. Udover kommissoriet udgør Regionsrådets strategi og budgetaftalen grundlaget for udvalgets arbejde.

Af initiativerne i Budgetaftale 2019 er flere af dem særligt relevante at forankre i udvalget, bl.a.:

- Læger på skadestuerne

- Gennemgang af større kliniske specialer

- Reduktion af ambulante kontroller

- Digitale rettigheder for patienterne

- Tiltag, der kan reducere belastningen på de medicinske afdelinger, med udgangspunkt i analysearbejdet

- Reducere ventetid på høreapparater/grå stær.

Der er til sagen vedlagt en oversigt, hvor eksempler på temaer og sager er opstillet i henhold til de 8 overordnede fokusområder.

Hertil er det relevant, at udvalget på mødet tager en indledende drøftelse af hvilket formål, der kunne være for en kommende studietur i udvalget.

På baggrund af udvalgets drøftelse udarbejder administrationen en dynamisk arbejdsplan, der kan danne udgangspunkt for fastsættelse af de specifikke dagsordner til udvalgets møder og aktiviteter i 2019.

Administrationen arbejder på baggrund af drøftelserne ligeledes videre med konkret afdækning af hvortil og hvornår en kommende studietur kan finde sted.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

- temaer til indarbejdelse i arbejdsplan for 2019 samt mulige formål for en kommende studietur drøftes.

Sagen afgøres af udvalget for sygehusenes behandlingstilbud.

Behandling i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud onsdag den 16. januar 2019, pkt. 8

Temaer til indarbejdelse i arbejdsplan for 2019 samt mulige formål med en kommende studietur blev drøftet. Administrationen udarbejder en dynamisk arbejdsplan for 2019.

Jens Gredal, Lars Hoppe Søe og Brigitte Klintskov Jerkel deltog ikke i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbuds behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 8:

Foreløbige emner og temaer fordelt på fokusområder


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener