Søg
 
Møde i

9. Aktuelle sager

Åbent

Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud Brevid: 3831968

Rigsrevisionens rapporter om sundhedsområdet

Som orienteret om på udvalgets møde den 28. november 2018 afleverer Rigsrevisionen i november og december 2018 samt januar 2019 3 rapporter til Statsrevisorerne som omhandler sundhedsområdet og dermed Sundheds- og Ældreministeriets og regionernes opgavevaretagelse.

Der gives herunder status på Region Sjællands rolle og initiativer i relation til hver af rapporterne.

Rigsrevisionens beretning om udredningsretten og Statsrevisorernes bemærkninger

Statsrevisorerne afgav den 14. november 2018 sin beretning om udredningsretten på baggrund af Rigsrevisionens beretning. Statsrevisorernes bemærkninger kan ses via nedenstående link: https://www.ft.dk/da/statsrevisorerne/nyheder/2018/11/udredningsretten

Statsrevisorerne finder det ikke tilfredsstillende at regionerne i mange tilfælde ikke overholder udredningsretten, og anbefaler at regionerne og Sundheds- og Ældreministeriet i fællesskab bør tilrettelægge den fortsatte implementering af udredningsretten, således at der opnås en ensartet forståelse af lovgivningen.

Lovgivning

Retten til at blive hurtigt udredt ved henvisning til et sygehus blev indført pr 1. september 2013. I 2016 vedtog Folketinget en yderligere styrkelse af udredningsretten, så patienterne fik udvidet frit sygehusvalg ved kapacitetsproblemer i regionerne og samtidig blev også Psykiatrien omfattet.

Udredningsretten er en central del af de nationale mål for sundhedsvæsenet ligesom overholdelse af udrednings- og behandlingsretten er et særligt fokusområde i Regionsrådets Budgetaftale for 2019.

I 2018 lå Region Sjællands målopfyldelse, opgjort kvartalsvist, på mellem 75 og 81 pct. (målet er 90 pct.). I samme periode sendte Region Sjælland tæt på 30.000 henvisninger til et privat aftalesygehus, hvoraf hovedparten er udløst af retten til hurtig udredning.

Baggrund for undersøgelsen

Rigsrevisionen tog i november 2017 selv initiativ til at undersøge regionernes implementering og overholdelse af udredningsretten på sygehusene, idet Sundheds- og Ældreministeriets monitorering viser at mellem 10 – 20 % af alle udredningsforløb ikke overholder lovgivningen.

Rigsrevisionen har gennemgået en række patientforløb i alle 5 regioner inden for specialerne: kardiologi, ortopædkirurgi og børnepsykiatri.

Rigsrevisionens konklusion

Rigsrevisionens samlede og overordnede konklusion for alle regionerne er, at patienterne ikke i tilstrækkelig grad har lige og let adgang til hurtig udredning.

Årsagerne er mange, men der peges generelt på, at lovgivningen giver anledning til for mange fortolkningsmuligheder, og at det er svært for regionerne at anlægge en entydig måde at identificere udredningspatienterne på.

Kritik af Region Sjælland - indkaldelsesbreve

Region Sjælland fik særlig kritik for manglende information i sine indkaldelsesbreve. I vid udstrækning tages der telefonisk kontakt til de patienter, som Region Sjællands Sygehuse ikke kan tilbyde udredning inden for 30 dage, så patienterne hurtigt kan hjælpes videre til et andet sygehus offentligt eller privat.

Patienten skal hertil have et fysisk indkaldelsesbrev. Det skal endvidere fremgå af indkaldelsesbrevet, hvilket alternativ regionen kan tilbyde.

Denne kritik er taget til efterretning, og der arbejdes på en løsning gennem Sundhedsplatformen.

Kritik af Region Sjælland – ortopædkirurgi

Region Sjælland får isoleret kritik for ikke at visitere hovedparten af de ortopædkirurgiske patienter til et udredningsforløb, men i stedet for, som praksis har været, direkte til et behandlingsforløb. Rationalet bag den praksis har været at få patienten hurtigere i behandling.

De ortopædkirurgiske afdelinger har allerede taget kritikken til sig og vurderer nu hver enkelt patient mere specifikt i forhold til udredning versus behandling.

Orientering om Rigsrevisionens beretning om Rettigheden i indsatsen over for kræftpatienter

Rigsrevisionens tog i november 2017 initiativ til undersøgelsen, som blev afgivet til Statsrevisorerne den 19. december 2018. Statsrevisorernes bemærkninger kan ses via nedenstående link: https://www.ft.dk/da/statsrevisorerne/nyheder/2018/12/kraeftpatienter

Undersøgelsen har tre hovedafsnit: Tidlig opsporing i almen praksis, maksimale ventetider og forløbstider. Helt overordnet vurderer Rigsrevisionen, at regionerne ikke i tilstrækkelig grad har sikret, at kræftpatienter får en rettidig indsats, samt at ministeriet ikke har understøttet regionerne tilstrækkeligt.

Tidlig opsporing

Rigsrevisionen vurderer, at regionerne ikke i tilstrækkelig grad understøtter tidlig opsporing i almen praksis, og ministeriet følger ikke i tilstrækkelig grad op på regionernes initiativer.

Rigsrevisionen påpeger forskelle mellem regionerne; bl.a. har Region Sjælland ikke holdt efteruddannelseskurser for almen praksis i 2014-2017, mens Region Syddanmark løbende har holdt kurser. Det er korrekt. Det kan være svært at samle praktiserende læger til traditionelle kursusdage. Region Sjælland har derfor valgt at gå en anden vej for at tilbyde efteruddannelse på lægernes præmisser, og der arbejdes på at udvikle nye former for kompetenceudvikling til de praktiserende læger og deres personale, som ikke tilbydes hos andre udbydere.

Rigsrevisionen påpeger også, at Region Sjælland har det laveste antal forløb på diagnostisk pakke pr 100.000 indbyggere. Der bliver henvist 4,5 gange så mange patienter til diagnostisk pakke i Region Nordjylland som i Region Sjælland. Region Sjælland er opmærksom på det lave antal og har gennemført flere indsatser og analyser for at forklare forskellen til de andre regioner. Almen praksis har gode muligheder for at henvise patienter med uspecifikke symptomer, og forløbene er tilrettelagt efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Der er ikke et entydigt svar, og der er sat et ph.d. projekt i gang for at belyse forskellene. For at kunne foretage en entydig konklusion er det ikke nok blot at sammenligne antallet af diagnostiske pakkeforløb. Der er også behov for at undersøge forskellige måder at tilrettelægge forløbene på i regionerne.

Maksimale ventetider

Rigsrevisionen vurderer, at regionerne ikke i tilstrækkelig grad sikrer, at reglerne om maksimale ventetider bliver overholdt, idet nogle patienter venter længere på behandling end reglerne foreskriver.

Rigsrevisionen har i forbindelse med undersøgelsen foretaget en stikprøve, som indikerer, at der er flere forløb end de, som indberettes til Sundhedsstyrelsen, når reglerne om maksimale ventetider ikke er overholdt. For Region Sjællands vedkommende drejer det sig om ca. 30 % af de undersøgte forløb. Både ministeriet og regionerne har oplyst, at overskridelse af reglerne kan handle om mangelfuld journalføring.

På baggrund af Rigsrevisionens stikprøve igangsatte Region Sjælland i sommers en journalgennemgang af alle kræftforløb i 2017 og 2018, hvor tiden til behandling var overskredet. Region Sjælland fandt yderligere 113 forløb, hvor der ikke var dokumenteret en årsag til overskridelse af ventetiden i journalen. Størstedelen af disse forløb var på Plastik- og Brystkirurgisk afdeling på Sjællands Universitetshospital. Alle patienter er kontaktet, og forløbene er indberettet til Sundhedsstyrelsen.


Der er aktuelt igangsat en række konkrete initiativer, som skal afhjælpe de midlertidige kapacitetsudfordringer på det brystkirurgiske område og sikre fremtidig overholdelse af reglerne.


Journalgennemgangen viste samtidig, at Region Sjællands procedurer fungerer på langt de fleste sygehuse, idet reglerne i 2018 blev overholdt i 97,8 % af forløbene. I Region Sjællands Driftsaftaler med sygehusene for 2019 indgår en målsætning om 100 % overholdelse af bekendtgørelsen.

Forløbstider

Rigsrevisionen har undersøgt forløbstiderne i kræftpakkerne og har ikke væsentlige kritikpunkter på området. Den overordnede konklusion er, at regionerne i overvejende grad sikrer, at flest mulige patienter får udredning og behandling inden for standardforløbstiderne, og at målopfyldelsen i en årrække har været stigende.

Orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af forskelle i behandlingskvalitet på sygehusene

Rigsrevisionen har undersøgt forskelle i behandlingskvaliteten på sygehusene for perioden 2007-2016. Undersøgelsen omfatter et større antal patienter inden for de 4 sygdomsområder hjertesvigt, KOL, apopleksi og hoftenære frakturer, og afdækker, om der er uønskede forskelle i behandlingskvaliteten for patienter – og om disse forskelle har konsekvenser for patienterne.

Den endelige beretning bliver behandlet på Statsrevisorernes møde den 18. januar 2019, hvorefter den offentliggøres.

Status på fejl som følge af sundhedsplatformen

Administrationen orienterer om identificerede fejl og uhensigtsmæssigheder på medicineringsområdet i Sundhedsplatformen, herunder afledte tiltag samt eventuelle konsekvenser for patientsikkerheden.

Medicineringsfejl

Indenfor de seneste 5 måneder er der på medicineringsområdet identificeret fejl og uhensigtsmæssigheder i Sundhedsplatformen (SP), som har udgjort en potentiel risiko for patientsikkerheden.

Nogle fejl har været til stede siden første idriftsættelse i Region Hovedstaden, maj 2016, mens andre fejl og uhensigtsmæssigheder er identificeret senere.

Der er på baggrund af sagerne omhandlende medicineringsfejl etableret et tværregionalt Akut Patientsikkerhedsteam (APS-team), der aktiveres når patientkritiske hændelser identificeres.

APS-teamet bidrager til vurdering af konsekvenser, omfang, risiko og behov for opfølgning, herunder udfærdiger klar og tydelig information om den patientkritiske hændelse til virksomhederne.

Der er i tilknytning til de identificerede medicineringsfejl udfærdiget adskillige redegørelser til Styrelsen for Patientsikkerhed. Derudover er der truffet en aftale om, at Styrelsen for Patientsikkerhed modtager orientering umiddelbart, når der identificeres fejl/uhensigtsmæssigheder i SP, der formodes at udgøre en risiko for patientsikkerheden.

De fundne fejl og uhensigtsmæssigheder, omfatter mange patienter, hvor det ikke ud fra en almen farmakologisk vinkel umiddelbart kan vurderes, om lægemiddelordinationen har konsekvenser for patientsikkerheden. Der er således iværksat gennemgang af pågældende ordination af specialeansvarlig læge.

Der pågår fortsat opfølgning på medicineringsfejlene ”Sammenblanding af ny og gammel ordination- IMS” og ”Receptfejl 2: Fejl i labels på lægemiddelbeholder (reviderede ordinationer i FMK)”. Opfølgningen på disse sager afsluttes ultimo januar.

En aktuel status på samtlige sager viser, at klinikere er meget opmærksomme på at kontrollere og korrigere ordinationer og recepter, hvor der identificeres ændringer og/eller fejl, og at patienterne følger de anvisninger de har fået af lægen. Der er alene konstateret få patientskader af forbigående karakter.

I forbindelse med håndtering af sagerne, er det tydeliggjort, at det er nødvendigt, at sikre en robusthed af funktionerne i Sundhedsplatformen samt forbedre sagsbehandling i Sundhedsplatformens drifts- og udviklingsorganisation omkring indmeldte fejl. Dette har udmøntet sig i en stabiliseringsplan omfattende følgende delelementer:

- Nedsættelse af en Task Force til håndtering af en sagspukkel i form af fejlmeldinger fra brugere (incidents)

- Understøttelse af udvikling og vedligeholdelse, herunder bedre kontrol og udførelse af ”end to end test” af ny/ændret funktionalitet

- Styrke analyse og behandling af fejlmeldinger fra klinikere /brugere

- Styrke opdateringsproces og implementering

- Kvalificering af hele medicineringsprojektet

- Fokus på ressourcebehov og inddragelse af relevante kompetencer.

Bekymringshenvendelser til Styrelsen for Patientsikkerhed

Ud over ovenstående identificerede fejl og uhensigtsmæssigheder har Styrelsen for Patientsikkerhed, på baggrund af bekymringshenvendelser fra kliniske specialer og faglige selskaber, anmodet om redegørelser omhandlende et bredt spekter af funktionalitet i SP.

Nedenfor er en oversigt over kliniske specialer og instanser, der har foranlediget redegørelser til Styrelsen for Patientsikkerhed:

- Hæmatologi

- Nefrologi

- Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin (DASAIM)

- Facebook gruppen ”Sundhedsplatformen nej tak”.

Med afsæt i bekymringshenvendelser fra Hæmatologisk Speciale, har Styrelsen for Patientsikkerhed afviklet et tilsyn på den berørte afdeling i august 2018. Styrelsens samlede vurdering efter tilsynet placerer behandlingsstedet i kategorien ”Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden”.

Status vedr. mangelfulde brystundersøgelser på Radiologisk afdeling, NSR Ringsted sygehus

Administrationen giver status vedr. mangelfulde brystundersøgelser på Radiologisk afdeling, NSR Ringsted sygehus.

I perioden 1. marts 2013 - 24. maj 2017 blev der udført mangelfulde brystundersøgelser på Radiologisk afdeling, Ringsted Sygehus. Det betød, at en række kvinder fik en undersøgelse, der udelukkende bestod af en mammografi - røntgenundersøgelse af brystet - og ikke en klinisk mammografi, som består af mammografi, palpation (undersøgelse med hænderne) og ultralyd, hvilket var og er den faglige korrekte undersøgelsesmetode.

Efterfølgende har Radiologisk afdeling, Ringsted Sygehus kontaktet alle kvinder, der har gennemgået den mangelfulde undersøgelse med tilbud om fornyet undersøgelse. I forbindelse med den fornyede undersøgelse er der indtil videre identificeret 8 tilfælde af brystkræft heraf en, hvor det ikke kan udelukkes, at kræften kunne være opdaget ved en korrekt udført undersøgelse i henhold til gældende standarder.

Radiologisk afdeling, Ringsted Sygehus har planlagt tider i januar og februar 2019 til undersøgelse af alle de kvinder, der endnu ikke har gennemført den fornyede undersøgelse. De undersøgelser, som måtte foretages efter februar måned, er med baggrund i den enkelte patients eget ønske.

De kvinder, som har fået konstateret brystkræft i forbindelse med den fornyede undersøgelse, er alle efterfølgende blevet kontaktet af Radiologisk afdeling, Ringsted Sygehus med tilbud om en personlig samtale med afdelingen. Her vil der blive mulighed for at stille spørgsmål til forløbet, behandlingen og vejledning i forhold til klagemuligheder samt evt. muligheder for at rejse patienterstatningssag. Der er pt. 3 kvinder, som har takket ja til en sådan samtale.

De har samtidig fået tilbud om, at en af regionens patientvejledere kan være tilstede som bisidder ved mødet eller efterfølgende få rådgivning af en patientvejleder, såfremt de ikke tager imod tilbuddet.

Klagevejledning og evt. muligheder for at rejse patienterstatningssag er desuden givet skriftligt i de fremsendte breve.

I forhold til den løbende opfølgning, afholder Sygehusledelsen på NSR 14. dages statusmøder med NSR Radiologisk afdeling, Ringsted Sygehus og afgiver månedlige afrapporteringer til regionen.

På baggrund af de manglende brystundersøgleser, har Regionen udarbejdet en række redegørelser til anmodning fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Status vedr. mangelfulde brystundersøgelser, opgjort per 9. januar 2019

- Antallet af indkaldte: 734

- Hvor mange har taget imod tilbud om undersøgelse: 524

- Hvor mange er blevet undersøgt: 447

- Hvor mange udestår at blive undersøgt: 77

- Hvor mange har fået påvist brystkræft: 8

De kvinder som ikke har meldt tilbage på den første genindkaldelse har efterfølgende modtaget et opfølgende brev med fornyet brevtekst.

Behandling i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud onsdag den 16. januar 2019, pkt. 9

Administrationen orienterede om Rigsrevisionens rapporter og Statsrevisorernes udtalelser af 28. november 2018 og 19. december om sundhedsområdet, herunder initiativer til at imødekomme kritikken. Hertil blev der orienteret om:

· Den kommende Rigsrevisionsrapport om undersøgelse af forskelle i behandlingskvalitet på sygehusene

· Status på fejl som følge af sundhedsplatformen

· Status vedr. mangelfulde brystundersøgelser på Radiologisk afdeling, NSR Ringsted sygehus

· Sag vedr. Klinisk mikrobiologi og klinisk immunologi i relation til sygehusplanen

· Status på forholdene på operationsgangen på SUH, Roskilde

Jens Gredal, Lars Hoppe Søe og Brigitte Klintskov Jerkel deltog ikke i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbuds behandling af sagen.


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener