Søg
 

Referat

Møde i Udvalget for sundhed for alle

onsdag den 9. oktober 2019 kl. 09:00

Mødelokale 1


Deltagere:

Per Nørhave (O)

Lars Hoppe Søe (B)

Kirsten Rask (A)- afbud

Camilla Aff Bredegaard (A)

Nicolai Nicolaisen (A)

Evan Lynnerup (V)- afbud

Bodil Sø (V)- afbud

Camilla Hove Lund (V)- afbud

Jørgen Holst (Ø)
1. Godkendelse af dagsorden

Åbent

Udvalget for sundhed for alle Brevid: 3831001

Behandling i Udvalget for sundhed for alle onsdag den 9. oktober 2019, pkt. 1

Dagsorden blev godkendt.

Kirsten Rask (A), Evan Lynnerup (V), Camilla Hove Lund (V) og Bodil Sø (V) deltog ikke i Udvalget for sundhed for alles behandling af sagen.


2. Styrket samspil mellem politikere og administration i Region Sjælland

Åbent

Udvalget for sundhed for alle Brevid: 4164764

Resume

I efteråret 2019 er der igangsat et forløb i alle udvalg, der skal styrke samspillet mellem den politiske ledelse og administrationen i Region Sjælland. Udvalgene skal drøfte samspillet på to udvalgsmøder samt på et temamøde for Regionsrådet den 4. november. Til at facilitere forløbet har Region Sjælland indgået en aftale med Tænketanken Mandag Morgen.

Sagsfremstilling

Regionsrådet afholdte et seminar den 5. marts 2019, hvor det blev drøftet, hvordan man kan styrke samspillet mellem den politiske ledelse og administrationen i Region Sjælland. På baggrund af seminaret blev det besluttet at videreføre den dialog, der havde været om samspillet. Derfor er der igangsat en større indsats i efteråret 2019 med det formål at drøfte, hvordan vi opnår en fælles forståelse af den gode dialog mellem parterne.

Et af målene med processen er, at der udarbejdes et ”kodeks” for det gode samarbejde, som efterfølgende kan foldes ud gennem nogle konkrete handlinger.

Til at facilitere indsatsen har Region Sjælland indgået en aftale med Tænketanken Mandag Morgen.

Processen for politisk behandling af indsatsen

Indsatsen skal behandles i alle udvalg på to på hinanden følgende udvalgsmøder i efteråret. Alle udvalg har drøftet temaet på udvalgsmøderne i august/september 2019, og Mandag Morgen har derefter foretaget en mønsteranalyse af de synspunkter, som blev fremført ved udvalgsmøderne.

På baggrund af drøftelserne i første udvalgsrunde og interviews med fire politikere og tre embedsmænd har Mandag Morgen identificeret to temaer, som vil danne rammen for drøftelserne i anden udvalgsrunde i oktober.

Temaerne for den anden runde udvalgsdrøftelser er ’Det gode møde’ og ’Håndtering af fejl og misforståelser’.

Foruden behandlingen på udvalgsmøderne bliver samspillet mellem politikerne og administrationen også omdrejningspunktet for et temamøde i Regionsrådet den 4. november 2019. Her vil Mandag Morgens chefredaktør, Lisbeth Knudsen, facilitere dagen. Som et supplement til kodeks for samspillet mellem administrationen og politikerne vil der på mødet blive identificeret nogle inspirationsveje til, hvordan vi konkret fører kodekset ud i livet.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Sagen forelægges til drøftelse.

Sagen afgøres af Udvalget for sundhed for alle.

Behandling i Udvalget for sundhed for alle onsdag den 9. oktober 2019, pkt. 2

Samspil mellem politikere og regionen blev drøftet.

Kirsten Rask (A), Evan Lynnerup (V), Camilla Hove Lund (V) og Bodil Sø (V) deltog ikke i Udvalget for sundhed for alles behandling af sagen.


3. Patientrettet forebyggelse - forslag til målretning af aktiviteter

Åbent

Udvalget for sundhed for alle Brevid: 4165554

Resume

Udvalget for sundhed for alle præsenteres for forslag til målrettet anvendelse af bevillingen i budget 2019 til patientrettet forebyggelse.

Sagsfremstilling

Udvalget for sundhed for alle modtog på mødet den 28. august en status til drøftelse på indsats i budgetaftalen for 2019 om styrket patientrettet forebyggelse. Udvalget aftalte, at der på det kommende møde skulle følges op på indsatserne.

Indsatserne knyttes til de spor, som er lagt i budgetaftalen. Det vil sige,

- Der udvikles et særligt tilbud til de patienter, hvor træning kan være et alternativ til operation, eller hvor træning kan indgå som forberedelse til operation. Indsatsen skal tilrettelægges på en måde, så erfaringerne på sigt kan komme andre patientgrupper til gavn.

- Indsatsen udvikles i sammenhæng med E-hospitalet. Der etableres en sundhedsfaglig stab, som både kan understøtte sygehuse og kommuner med patientrettede initiativer gennem afprøvning af en call-center funktion, som kan støtte særlige grupper.

- Der etableres selvbetjeningsløsninger, som det sundhedsfaglige personale kan henvise patienterne til.

Sammenhæng til E-hospitalet

Den organisatoriske forankring af indsatsen ved en callcenter funktion har afventet etablering. Der er i forbindelse med budgetprocessen for 2020 udarbejdet forslag til, hvordan et callcenter kan indgå som et centralt element i realisering af strategiudkastet ”Sundhed tæt på dig – Region Sjællands strategi for et nært og sammenhængende sundhedsvæsen”.

Selvbetjeningsløsninger

Selvbetjeningsløsninger er blevet udviklet løbende. Det gælder blandt andet for de dele af træningsmodulet til helbredsprofilen.dk, som er baseret på GLA:D-konceptet, som anvendes på regionens sygehuse, af nogle kommuner samt af nogle privatpraktiserende fysioterapeuter.

Et særligt patientrettet tilbud

Der er gennemført en kortlægning af de faglige og forskningsunderstøttede miljøer i regionen, som har mulighed for at tilbyde de ønskede træningsmuligheder for de relevante patientgrupper på en måde, som kan imødekomme budgetaftalens ambition om, at der opbygges viden og erfaringer, som på sigt kan komme flere patientgrupper til gavn og dermed styrke den samlede patientrettede forebyggelse i Region Sjælland.

Kortlægningen har særligt identificeret muligheder i forskningsenheden PROgrez, som er forankret på Næstved, Slagelse Ringsted Sygehus, og som er en multiprofessionel forskningsenhed med 15 fysio- og ergoterapeuter, der alle har fysisk aktivitet og træning om en central del af deres patientrettede indsatser.

Gruppen har i mange år bl.a. arbejdet med træning som alternativ til operation og har vist, at superviseret, individualiseret træning og uddannelse kan gøre patienter med kronisk sygdom i stand til i højere grad at tage hånd om deres egen sygdom, således at de kan reducere symptomerne på de individuelle sygdomme, øge livskvaliteten og reducere behovet for andre sundhedsydelser og behandlinger. Forskningens resultater omsættes løbende til klinisk drift på regionens sygehuse.

PROgrez ser et udækket behov for at reducere behovet for operation og forebygge slidgigt blandt unge patienter med alvorlig knæskade via træning. Sideløbende er der behov for, at patientuddannelse og beslutningsstøtte-værktøjer leveres gennem e-løsninger (app og video/tele-konsultation) superviseret af fysioterapeuter.

På udvalgsmødet vil professor Søren Thorgaard Skou præsentere PROgrez og særligt orientere om forskningsprogrammet rettet mod reduktion af behov for operation og forebyggelse af slidgigt blandt unge.

Målgruppen er særdeles relevant, da 50% vil udvikle slidgigt 10-15 år efter deres skade, hvilket kan have store personlige og samfundsmæssige konsekvenser (tilknytning til arbejdsmarkedet, medicinforbrug, udvikling af andre kroniske sygdomme etc.). Med en forebyggende indsats er der i tillæg til et muligt reduceret behov for operation også mulighed for at reducere antallet af patienter der får smerte som følge af slidgigt og dermed reducere de omfattende konsekvenser af lidelsen.

I forlængelse af præsentationen får udvalget mulighed for at drøfte, styrkelsen af den patientrettede forebyggelse gennem afprøvningen af forebyggende træning og uddannelse til unge patienter med alvorlig knæskade og andre patientgrupper og de positive konsekvenser det kan have. Herunder får udvalget mulighed for at drøfte, om udbredelsen af den forebyggende træning kan fremmes via et samarbejde mellem PROgrez og det evt. kommende callcenter i regi af E-hospitalet. Et sådant samarbejde kunne sikre, at udvikling og udbredelse sker på måder, som kommer patienter fra hele regionen til gavn.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Det skal understreges, at såfremt at udvalget bakker op om samarbejdet med PROgrez, vil der være behov for at afklare den videre udvikling af programmet i forlængelse af bevillingens udløb.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Udvalget for sundhed for alle drøfter om forskningsprogrammet under PROgrez i et samarbejde med E-hospitalet kan udgøre en relevant ramme for det videre arbejdet med det særlige fokus på den patientrettede forebyggelse jf. budgetaftalen 2019.

Sagen afgøres af Udvalget for sundhed for alle.

Behandling i Udvalget for sundhed for alle onsdag den 9. oktober 2019, pkt. 3

På baggrund af oplæg om forskningsprogrammet PROgrez blev sagen drøftet. Udvalget anbefaler, at der etableres et samarbejde med PROgrez og regionens E-hospital, og at vilkår for samarbejdet belyses yderligere.

Kirsten Rask (A), Evan Lynnerup (V), Camilla Hove Lund (V) og Bodil Sø (V) deltog ikke i Udvalget for sundhed for alles behandling af sagen.


4. Status på forskningsprojekt om Aktiv Patientstøtte

Åbent

Udvalget for sundhed for alle Brevid: 4171756

Resume

Regionsrådet vil sikre lighed og tryghed i sundhed og sammenhængende patientforløb for sårbare grupper. Aktiv Patientstøtte har i en årrække været med til at sikre dette. I 2020 er der planlagt en udvikling af ordningen med udgangspunkt i udbredelse til flere geografier og patientgrupper samt en udvikling af måden hvorpå patienterne inkluderes i ordningen. Til mødet vil der være et mundtligt oplæg som supplement til sagsfremstillingen.

Sagsfremstilling

Aktiv Patientstøtte blev iværksat i Region Sjælland i 2014 som et pilotprojekt. Projektets sigte er at afdække muligheden for at øge kronisk syge patienters livskvalitet og nedbringe indlæggelser og genindlæggelser. Projektets hovedformål er at øge patienternes mestringsevne.

Pilotprojektet rettede sig mod borgere med KOL. Pilotprojektet blev fulgt op af endnu et landsdækkende studie finansieret af midler fra Sundhedsministeriet (SUM) i 2016. Her blev tilbuddet udbudt til en bredere gruppe af borgere med andre former for kronisk sygdom herunder hjertesygdom, diabetes, gigt og KOL ud fra et ønske om at indsamle landsdækkende forskningsdata for indsatsen.

SUM har netop bevilget en forlængelse af midlerne til Aktiv Patientstøtte til og med 202o. Det betyder, at indsatsen med Aktiv Patientstøtte fortsætter, mens resultaterne af studiet gøres op. Forskningsresultaterne forventes offentliggjort i marts 2020.

I Region Sjælland har 25.000 borgere opfyldt inklusionskriteriet i perioden 2016-2019. Af disse har 1.600 borgere valgt at indgå i projektet. Vurderingen er at flere patienter kan profitere af projektet.

Projektet har frem til nu belyst, at borgernes behov for sammenhæng mellem almen praksis, sygehusafdelinger og de sundhedskommunale tilbud ikke i tilstrækkelig grad bliver imødekommet. Med afsæt i strategien ”Sundhed tæt på dig” kan Aktiv Patientstøtte medvirke til at etablere og udvikle kontakten mellem almen praksis, relevante sygehusafdelinger og de sundhedskommunale tilbud. Det skal blandt andet gøres ved hjælp af følgende indsatsområder.

Udbredelse til flere geografier og patientgrupper

Regionsrådet besluttede i forbindelse med budgetaftalen for 2019, at der skal udarbejdes en plan for udbredelse af Aktiv Patientstøtte til flere geografier og til flere patientgrupper.

Som et led i budgetaftalen etableres Aktiv Patientstøtte som et tilbud i Region Sjællands callcenter i regi af regionens E-hospital. Her vil ordningen fremadrettet styrke brugen af videomøder i kontakten med patienterne, og samtidig få en udgående funktion til sundhedshuse eller sygehuse.

Aktiv patientstøtte har modtaget patienter med en bred vifte af diagnoser, og det overvejes fremadrettet, om pårørende skal tilbydes ordningen. De har ofte en meget afgørende rolle i forebyggelsesarbejdet, og kan i perioder have behov for hjælp og støtte for at kunne løfte opgaven.

Henvisninger fra relevante sygehusafdelinger og almen praksis

Projektet har anvendt en datamodel til inklusion af borgere. Der har været - og er fortsat - mange udfordringer i brugen af denne model, og den er således fortsat under udvikling. Den vurderes derfor på nuværende tidspunkt ikke at kunne stå alene, og kan ikke danne et tilstrækkeligt grundlag for fremtidig identifikation af den rette gruppe af borgere. Region Sjælland vil derfor i den forlængede projektperiode udvikle pilotprojekter, som kan fremme inklusion.

Fremover ønsker Aktiv Patientstøtte derfor at inddrage sygehusene og almen praksis i at identificere målruppen. Dette med henblik på at sikre, at der ligger sundhedsprofessionelle kliniske vurderinger til grund for henvisningerne til tilbuddet.

Økonomi

Projektet finansieres af projektmidler via bloktilskuddet i 2020.

Projektet kan overgå til drift fra 2021. Der er givet en udmelding til sundhedsdirektørkredsen om, at der er tale om varige midler fra SUM, der dog forventes justeret på baggrund af forskningsresultaterne. Dette forventes afklaret medio 2020.

Indstilling

Sagen foreligges til orientering

Sagen afgøres af Udvalget for sundhed for alle

Behandling i Udvalget for sundhed for alle onsdag den 9. oktober 2019, pkt. 4

Sagen drøftet. Udvalget vil blive orienteret om forskningsresultaterne vedr. Aktiv Patientstøtte når de forventeligt foreligger i foråret i 2020.

Kirsten Rask (A), Evan Lynnerup (V), Camilla Hove Lund (V) og Bodil Sø (V) deltog ikke i Udvalget for sundhed for alles behandling af sagen.


5. Status på samarbejdet med frivillige på regionens sygehuse og i psykiatrien

Åbent

Udvalget for sundhed for alle Brevid: 4139423

Resume

Region Sjælland vedtog i 2013 en frivilligpolitik, som efterfølgende er udmøntet i forskellige tiltag på regionens sygehuse og i psykiatrien. Udvalget præsenteres for den årlige status for frivillige på sygehusene og i psykiatrien, samt for de særlige frivillige indsatser på akutafdelingerne som er iværksat i forlængelse af budget 2019. Det foreslås, at frivilligpolitikken revurderes i 2020, så politikken også inkluderer nye udviklingsspor indenfor det nære sundhedsvæsen. Der vil på mødet være et mundtligt oplæg vedr. de frivillige indsatser i Region Sjælland.

Sagsfremstilling

Regionens sygehuse har siden vedtagelsen af ”Frivilligpolitik i Region Sjælland” (2013) udviklet og styrket samarbejdet med frivillige. De enkelte indsatser understøttes af en frivilligkoordinator, som er tilknyttet hvert virksomhedsområde.

De frivilliges funktion

Frivilligkoordinatorerne på sygehusene samarbejder primært med frivillige fra Røde Kors, som enten fungerer som guider, patientstøtter eller vågere.

De frivillige guider er typisk i modtagelsen, hvor de hjælper patienter og pårørende med at finde vej, og sørger for at besøgene føler sig bedst muligt tilpas på sygehuset. Patientstøtterne giver støtte og nærvær, oftest ved at tale med indlagte patienter på afdelingerne. De frivillige fra vågetjenesten sidder hos patienter i den sidste fase.

De frivillige i psykiatrien indgår hovedsageligt som led i landsindsatsen ÈN AF OS, hvis formål er at bryde tavshed, tvivl og tabu om psykisk sygdom.

Omfanget af frivillige

Antallet af frivillige spænder fra 40 på Nykøbing F sygehus til mellem 160-180 frivillige på Næstved/Slagelse Sygehus.

Psykiatrien har 50 frivillige ambassadører tilknyttet landsindsatsen ”Én af os”.

Status for frivillige på sygehusene, 2019 er uddybet i vedlagte notat.

Frivillige på akutafdelingerne

Regionsrådet afsatte i budget 2019 en pulje på 1 mio. kr. til indsatser med henblik på at tilknytte frivillige på akutafdelingerne. Målet med indsatserne er at styrke kommunikationen mellem sundhedsprofessionelle og frivillige om information til patienter.

På alle akutafdelinger er der nu tilknyttet frivillige. Antallet af frivillige varierer fra 15 frivillige på Nykøbing Falster Sygehus og Sjællands Universitetshospital til hhv. 20 frivillige på Holbæk Sygehus og 26 frivillige på Slagelse Sygehus. De frivillige er organiseret i Røde Kors, og fungerer primært som patientstøtter og i et vist omfang som guider på akutafdelingerne.

Sygehusene har efter en analyse planlagt en række tiltag og projekter, som kan bidrage til at styrke information og samarbejde til gavn for de patienter, som venter i akutafdelingerne.

Akutafdelingerne på sygehusene og i psykiatrien planlægger følgende aktiviteter i 2019:

· Temadage for frivillige som er - eller skal - tilknyttes akutafdelingerne. Emnerne er: Kommunikation og mål for det fælles samarbejde mellem frivillige og sundhedsprofessionelle, konfliktnedtrapning, krisehjælp, psykisk syge patienter i venteværelset mm.

· Etablering af informationsskærme, som oplyser den enkelte patient om ventetid. Infoskærme er også et nyttigt redskab for de frivillige, som kan give bedre information til patienterne.

· Igangsættelse af pilotprojekter, som har fokus på fælles efteruddannelse af frivillige og sundhedsprofessionelle med henblik på øget social og praktisk støtte til patienter og pårørende i akutmodtagelsen.

· Øvrige initiativer f.eks. pjecer om frivilligarbejdet, formidling af de gode historier, plakater om akut behandling, praktiske tiltag i form af oprettelse af ladestationer til mobiltelefoner, ”buzzere” til ventende patienter m.v.

Perspektiver i samarbejdet med frivillige i Region Sjælland ved omstillingen til det nære sundhedsvæsen

Perspektiver for samarbejdet med frivillige på sygehuse er mange og af forskellig karakter. Der er i øjeblikket skitser til konkrete initiativer, som kan give en pejling af i hvilken retning indsatsen og samarbejdet bevæger sig.

Eksempler på det er:

· Nykøbing Falster Sygehus har indgået et samarbejde med Videnscenter for Demens, og forventer at gå i gang med at uddanne frivillige i at være en ekstra støtte for indlagte patienter med demens.

· Slagelse Sygehus og Røde Kors er i gang med at beskrive et pilotprojekt ”Kom godt hjem”, som skal identificere og hjælpe patienter med et spinkelt netværk i overgangen fra hospital til hjem.

Sundhedsvæsenet står i de kommende år overfor en omstilling både teknologisk, organisatorisk og kulturelt, hvilket er beskrevet i Region Sjællands udkast til strategi ”Sundhed tæt på dig – Region Sjællands strategi for et nært og sammenhængende sundhedsvæsen”.

I omstillingen til det nære sundhedsvæsen vil der i øget grad blive sat fokus på innovative løsninger, hvor blandt andet digital patientinformation og virtuelle ambulante konsultationer bliver en del af hverdagen. Derudover vil samarbejdet på tværs af sektorerne blive styrket.

Med omstillingen til det nære sundhedsvæsen åbner der sig muligheder for at videreudvikle de frivilliges funktioner. De frivillige vil blandt andet kunne få en rolle i forhold til at hjælpe patienter med at håndtere brugen af moderne teknologi samt være tryghedsskabende i overgangene mellem sygehus og eget hjem.

Forslag om udvikling af ny frivilligstrategi

I kommissoriet for Udvalget for sundhed for alle er revidering af frivillighedspolitik og inddragelse af civilsamfundet anført som et fokusområde. På den baggrund - og med den igangværende omstilling til det nære sundhedsvæsen - foreslår administrationen, at ”Frivilligpolitik i Region Sjælland” revideres og foldes ud, så den ikke alene sætter mål for inddragelse af frivillige på sygehusene, i psykiatrien og på de sociale institutioner, men at den også inkluderer frivillige i løsningen af sundhedsopgaverne indenfor det nære sundhedsvæsen.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. orienteringen om status for frivillige på sygehusene og i psykiatrien tages til efterretning

2. orienteringen om status for frivillige på akutafdelingerne tages til efterretning

3. udvalget beslutter, at ”Frivilligpolitik i Region Sjælland” tages op til revurdering i 2020.

Sagen afgøres af Udvalget for sundhed for alle.

Behandling i Udvalget for sundhed for alle onsdag den 9. oktober 2019, pkt. 5

Orientering om status for frivillige på sygehusene og i psykiatrien samt status for frivillige på akutafdelingerne blev taget til efterretning.

Udvalget vil i 1. halvår af 2020 blive forelagt en sag mhp. udvikling af frivilligpolitikken i Region Sjælland. Udvalget anbefaler, at relevante parter inddrages i udviklingen af en ny politik.

Kirsten Rask (A), Evan Lynnerup (V), Camilla Hove Lund (V) og Bodil Sø (V) deltog ikke i Udvalget for sundhed for alles behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 5:

Status for frivillige på sygehusene, 2019

Frivilligpolitik i Region Sjælland, 2013

Sundhed tæt på dig - strategiudkast


6. Status for Steno Diabetes Center Sjælland

Åbent

Udvalget for sundhed for alle Brevid: 4152256

Resume

Startskuddet for Steno Diabetes Center Sjælland (SDCS) lød ved årsskiftet, og i 2019 har SDCS arbejdet på at etablere en decentral organisation, udarbejde strategier og handleplaner for kerneområderne og beskrive og igangsætte de første behandlingsinitiativer.

Sagsfremstilling

Steno Diabetes Center Sjælland har på de omkring 9 måneder, det har eksisteret, haft travlt med at etablere sig som et kraftcenter for udvikling i diabetesbehandling og opbygge en organisation, der favner bredt ud i regionen. Samtidig er der blevet etableret samarbejdsrelationer med primær sektor, uddannelsesinstitutioner, civilsamfundet og andre Steno Diabetes Centre. Nedenfor beskrives et par nedslagspunkter i arbejdet i SDCS.

Organisering

Den regionale enhed i SDCS har en koordinerende funktion og består i dag af 14 medarbejdere, herunder en centerdirektør, programchefer og projektledere samt et sekretariat. Den regionale enhed understøtter de kliniske afdelinger på diabetesområdet med udvikling af nye behandlingsinitiativer samt etablerer og udvikler samarbejdsprojekter med andre dele af sundhedsvæsenet.

Centerledelsen består af centerdirektøren og fem centerchefer, der samtidig er specialeansvarlige overlæger på hhv. de endokrinologiske afsnit på de fire somatiske sygehusenheder og overlæge i psykiatrien.

Initiativer

Arbejdet med initiativbeskrivelser (projektbeskrivelser) er i fuld gang i tæt samarbejde med klinikere fra regionens sygehuse og andre samarbejdspartnere. Der er pt. godkendt 10 initiativer i bestyrelsen for Steno Diabetes Center Sjælland, og de første initiativer er sygehusene i gang med at opstarte.

Initiativerne favner bredt og retter sig mod både børn og voksne med diabetes og både patienter med type 1-diabetes og type 2-diabetes. Endvidere er visse initiativer målrettet sårbare grupper, som er SDCS’ særlige fokus.

For de sårbare grupper skal særligt initiativerne Diabetesbussen og Fusionsklinikken i Psykiatrien fremhæves. Disse initiativer skaber begge bedre muligheder for diabetesbehandling og screening for senkomplikationer til patientgrupper, der ofte ikke møder op på det almindelige diabetesambulatorium.

SDCS har overtaget køretøjet fra det nedlagte mobile laboratorium på SUH, og vil med udstyr til fodscreening, øjenscreening og screening for nyresygdom m.m. etablere en ”diabetesbus”, der vil køre ud til f.eks. bosteder, socialpsykiatrien, institutioner, varmestuer og sociale boligområder og tilbyde komplikationsscreening til sårbareste diabetespatienter. Samtidig er forventningen, at diabetesbussen kan fungere som en bro til det etablerede tilbud på sygehusene.

Fusionsklinikken, der etableres i Psykiatrisygehuset i Slagelse, vil tilbyde diabetesbehandling og komplikationsscreening til personer med samtidig diabetes og psykisk sygdom. I dag bliver mange af denne patientgruppe væk fra deres aftaler i det ordinære diabetesambulatorium når deres psykiske sygdom fylder. Initiativet med fusionsklinikken vil afprøve, om et tilbud om diabetesbehandling i andre – og for nogle mere velkendte og trygge – rammer i Psykiatrien vil gavne patienterne med psykisk sygdom. Samtidig vil der i fusionsklinikken være fokus på både diabetes og den psykiske sygdom ligesom man vil arbejde med et behovsstyret udgående behandlingstilbud inspireret af F-ACT tilgangen, som allerede er afprøvet til andre komplicerede patientgrupper. Tilbuddet sker i et tæt samarbejde mellem personale i Psykiatrien og personale fra Endokrinologisk Ambulatorium på NSR.

Endvidere er der udarbejdet strategier for to programmer: Et program for indsatsen målrettet sårbare patienter med diabetes eller i risiko for at udvikle diabetes og et program for den sammenhængende indsats med et særligt fokus på tværsektorielle samarbejder.

Samarbejdspartnere

SDCS har etableret samarbejde med flere partnere, her i blandt flere kommuner i Region Sjælland, Diabetesforeningen, Professionshøjskolen Absalon, Statens Institut for Folkesundhed, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) og de andre Steno Diabetes Centre. Disse samarbejdsrelationer omhandler bl.a. forskningsprojekter, udviklingsprojekter, patientuddannelse, analyser og kompetenceudvikling.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at sagen forelægges til orientering.

Sagen afgøres af Udvalget for sundhed for alle.

Behandling i Udvalget for sundhed for alle onsdag den 9. oktober 2019, pkt. 6

Sagen drøftet.

Kirsten Rask (A), Evan Lynnerup (V), Camilla Hove Lund (V) og Bodil Sø (V) deltog ikke i Udvalget for sundhed for alles behandling af sagen.


7. Fastlæggelse af datoer for udvalgsmøder i 2020

Åbent

Udvalget for sundhed for alle Brevid: 4162750

Resume

Udvalget forelægges datoer for møder i Udvalget for sundhed for alle i 2020 med henblik på at fastlægge datoerne og tidspunktet.

Sagsfremstilling

Den kommende mødeplan for alle politiske møder i Region Sjælland er under udarbejdelse.

Det er foreløbigt planlagt, at alle udvalg har 6-7 møder fordelt hen over året.

Mødernes tilrettelæggelse er foreslået med udgangspunkt i de tidligere rammer.

Der lægges op til, at Udvalget for sundhed for alle kan afholde møder på følgende datoer og tider:

Den 13. januar 2020 kl. 09.00-12.00

Den 13. marts 2020 kl. 08-11.00

Den 6. maj 2020 kl. 09.00-12.00

Den 9. september 2020 kl. 09.00-12.00

Den 8. oktober 2020 kl. 08.00-11.00

Den 11. november 2020 kl. 09.00-12.00

Administrationen vil udarbejde en samlet mødeplan for alle nedsatte udvalg under Regionsrådet, når alle udvalg har godkendt mødedatoer og tider.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Udvalget for sundhed for alle fastlægger mødedatoer og tider for møder i 2020.

Sagen afgøres af Udvalget for sundhed for alle

Behandling i Udvalget for sundhed for alle onsdag den 9. oktober 2019, pkt. 7

Udvalget ønsker at halvdelen af møderne ligger om eftermiddagen. Der udarbejdes nye forslag til mødedatoer og tider.

Kirsten Rask (A), Evan Lynnerup (V), Camilla Hove Lund (V) og Bodil Sø (V) deltog ikke i Udvalget for sundhed for alles behandling af sagen.


8. Arbejdsplan

Åbent

Udvalget for sundhed for alle Brevid: 4162255

Resume

Udkast til arbejdsplan for Udvalget for sundhed for alle forelægges med henblik på drøftelse.

Sagsfremstilling

Administrationen har med afsæt i drøftelser i Udvalget for sundhed for alle udarbejdet et udkast til arbejdsplan.

Udkastet vedlægges.

Arbejdsplanen forsøger at konkretisere og nedbryde udvalgets fokusområder, som de fremgår i udvalgets foreløbige kommissorium.

Ved hvert møde forelægges der en række sager. Disse vil løbende blive tilføjet arbejdsplanen.

Arbejdsplanen har en dynamisk karakter og kan løbende tilpasses og justeres, hvis der opstår væsentlige aktuelle sager, eller det hen ad vejen giver mere mening at ændre rækkefølgen i temaerne.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udkast til arbejdsplan drøftes.

Sagen afgøres af Udvalget for sundhed for alle.

Behandling i Udvalget for sundhed for alle onsdag den 9. oktober 2019, pkt. 8

Arbejdsplanen blev drøftet. Det tilføjes til arbejdsplanen, at udvalget ønsker yderligere punkter på vedr. oplæg fra Steno Diabetescenter samt studietur. Udvalget ønsker endvidere, at der arrangeres møder ud af huset, når det vurderes relevant.

Kirsten Rask (A), Evan Lynnerup (V), Camilla Hove Lund (V) og Bodil Sø (V) deltog ikke i Udvalget for sundhed for alles behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 8:

Arbejdsplan


9. Aktuelle sager

Åbent

Udvalget for sundhed for alle Brevid: 3831002

Behandling i Udvalget for sundhed for alle onsdag den 9. oktober 2019, pkt. 9

Der stilles forslag om, at udvalget tager på studietur til Finland mhp. inspiration indenfor det nære sundhedsvæsen. Administrationen fremlægger en sag vedr. studietur på et kommende udvalgsmøde.

Kirsten Rask (A), Evan Lynnerup (V), Camilla Hove Lund (V) og Bodil Sø (V) deltog ikke i Udvalget for sundhed for alles behandling af sagen.


10. Næste møde

Åbent

Udvalget for sundhed for alle Brevid: 3831006

Næste møde afholdes torsdag d. 20. november kl. 09.00 – 12.00.

Behandling i Udvalget for sundhed for alle onsdag den 9. oktober 2019, pkt. 10

Udvalgets næste møde finder sted den 20. november 2019 kl. 9.00-12.00.

Kirsten Rask (A), Evan Lynnerup (V), Camilla Hove Lund (V) og Bodil Sø (V) deltog ikke i Udvalget for sundhed for alles behandling af sagen.


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener