Søg
 
Møde i

4. Status på forskningsprojekt om Aktiv Patientstøtte

Åbent

Udvalget for sundhed for alle Brevid: 4171756

Resume

Regionsrådet vil sikre lighed og tryghed i sundhed og sammenhængende patientforløb for sårbare grupper. Aktiv Patientstøtte har i en årrække været med til at sikre dette. I 2020 er der planlagt en udvikling af ordningen med udgangspunkt i udbredelse til flere geografier og patientgrupper samt en udvikling af måden hvorpå patienterne inkluderes i ordningen. Til mødet vil der være et mundtligt oplæg som supplement til sagsfremstillingen.

Sagsfremstilling

Aktiv Patientstøtte blev iværksat i Region Sjælland i 2014 som et pilotprojekt. Projektets sigte er at afdække muligheden for at øge kronisk syge patienters livskvalitet og nedbringe indlæggelser og genindlæggelser. Projektets hovedformål er at øge patienternes mestringsevne.

Pilotprojektet rettede sig mod borgere med KOL. Pilotprojektet blev fulgt op af endnu et landsdækkende studie finansieret af midler fra Sundhedsministeriet (SUM) i 2016. Her blev tilbuddet udbudt til en bredere gruppe af borgere med andre former for kronisk sygdom herunder hjertesygdom, diabetes, gigt og KOL ud fra et ønske om at indsamle landsdækkende forskningsdata for indsatsen.

SUM har netop bevilget en forlængelse af midlerne til Aktiv Patientstøtte til og med 202o. Det betyder, at indsatsen med Aktiv Patientstøtte fortsætter, mens resultaterne af studiet gøres op. Forskningsresultaterne forventes offentliggjort i marts 2020.

I Region Sjælland har 25.000 borgere opfyldt inklusionskriteriet i perioden 2016-2019. Af disse har 1.600 borgere valgt at indgå i projektet. Vurderingen er at flere patienter kan profitere af projektet.

Projektet har frem til nu belyst, at borgernes behov for sammenhæng mellem almen praksis, sygehusafdelinger og de sundhedskommunale tilbud ikke i tilstrækkelig grad bliver imødekommet. Med afsæt i strategien ”Sundhed tæt på dig” kan Aktiv Patientstøtte medvirke til at etablere og udvikle kontakten mellem almen praksis, relevante sygehusafdelinger og de sundhedskommunale tilbud. Det skal blandt andet gøres ved hjælp af følgende indsatsområder.

Udbredelse til flere geografier og patientgrupper

Regionsrådet besluttede i forbindelse med budgetaftalen for 2019, at der skal udarbejdes en plan for udbredelse af Aktiv Patientstøtte til flere geografier og til flere patientgrupper.

Som et led i budgetaftalen etableres Aktiv Patientstøtte som et tilbud i Region Sjællands callcenter i regi af regionens E-hospital. Her vil ordningen fremadrettet styrke brugen af videomøder i kontakten med patienterne, og samtidig få en udgående funktion til sundhedshuse eller sygehuse.

Aktiv patientstøtte har modtaget patienter med en bred vifte af diagnoser, og det overvejes fremadrettet, om pårørende skal tilbydes ordningen. De har ofte en meget afgørende rolle i forebyggelsesarbejdet, og kan i perioder have behov for hjælp og støtte for at kunne løfte opgaven.

Henvisninger fra relevante sygehusafdelinger og almen praksis

Projektet har anvendt en datamodel til inklusion af borgere. Der har været - og er fortsat - mange udfordringer i brugen af denne model, og den er således fortsat under udvikling. Den vurderes derfor på nuværende tidspunkt ikke at kunne stå alene, og kan ikke danne et tilstrækkeligt grundlag for fremtidig identifikation af den rette gruppe af borgere. Region Sjælland vil derfor i den forlængede projektperiode udvikle pilotprojekter, som kan fremme inklusion.

Fremover ønsker Aktiv Patientstøtte derfor at inddrage sygehusene og almen praksis i at identificere målruppen. Dette med henblik på at sikre, at der ligger sundhedsprofessionelle kliniske vurderinger til grund for henvisningerne til tilbuddet.

Økonomi

Projektet finansieres af projektmidler via bloktilskuddet i 2020.

Projektet kan overgå til drift fra 2021. Der er givet en udmelding til sundhedsdirektørkredsen om, at der er tale om varige midler fra SUM, der dog forventes justeret på baggrund af forskningsresultaterne. Dette forventes afklaret medio 2020.

Indstilling

Sagen foreligges til orientering

Sagen afgøres af Udvalget for sundhed for alle

Behandling i Udvalget for sundhed for alle onsdag den 9. oktober 2019, pkt. 4

Sagen drøftet. Udvalget vil blive orienteret om forskningsresultaterne vedr. Aktiv Patientstøtte når de forventeligt foreligger i foråret i 2020.

Kirsten Rask (A), Evan Lynnerup (V), Camilla Hove Lund (V) og Bodil Sø (V) deltog ikke i Udvalget for sundhed for alles behandling af sagen.


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener