Søg
 
Møde i

3. Patientrettet forebyggelse - forslag til målretning af aktiviteter

Åbent

Udvalget for sundhed for alle Brevid: 4165554

Resume

Udvalget for sundhed for alle præsenteres for forslag til målrettet anvendelse af bevillingen i budget 2019 til patientrettet forebyggelse.

Sagsfremstilling

Udvalget for sundhed for alle modtog på mødet den 28. august en status til drøftelse på indsats i budgetaftalen for 2019 om styrket patientrettet forebyggelse. Udvalget aftalte, at der på det kommende møde skulle følges op på indsatserne.

Indsatserne knyttes til de spor, som er lagt i budgetaftalen. Det vil sige,

- Der udvikles et særligt tilbud til de patienter, hvor træning kan være et alternativ til operation, eller hvor træning kan indgå som forberedelse til operation. Indsatsen skal tilrettelægges på en måde, så erfaringerne på sigt kan komme andre patientgrupper til gavn.

- Indsatsen udvikles i sammenhæng med E-hospitalet. Der etableres en sundhedsfaglig stab, som både kan understøtte sygehuse og kommuner med patientrettede initiativer gennem afprøvning af en call-center funktion, som kan støtte særlige grupper.

- Der etableres selvbetjeningsløsninger, som det sundhedsfaglige personale kan henvise patienterne til.

Sammenhæng til E-hospitalet

Den organisatoriske forankring af indsatsen ved en callcenter funktion har afventet etablering. Der er i forbindelse med budgetprocessen for 2020 udarbejdet forslag til, hvordan et callcenter kan indgå som et centralt element i realisering af strategiudkastet ”Sundhed tæt på dig – Region Sjællands strategi for et nært og sammenhængende sundhedsvæsen”.

Selvbetjeningsløsninger

Selvbetjeningsløsninger er blevet udviklet løbende. Det gælder blandt andet for de dele af træningsmodulet til helbredsprofilen.dk, som er baseret på GLA:D-konceptet, som anvendes på regionens sygehuse, af nogle kommuner samt af nogle privatpraktiserende fysioterapeuter.

Et særligt patientrettet tilbud

Der er gennemført en kortlægning af de faglige og forskningsunderstøttede miljøer i regionen, som har mulighed for at tilbyde de ønskede træningsmuligheder for de relevante patientgrupper på en måde, som kan imødekomme budgetaftalens ambition om, at der opbygges viden og erfaringer, som på sigt kan komme flere patientgrupper til gavn og dermed styrke den samlede patientrettede forebyggelse i Region Sjælland.

Kortlægningen har særligt identificeret muligheder i forskningsenheden PROgrez, som er forankret på Næstved, Slagelse Ringsted Sygehus, og som er en multiprofessionel forskningsenhed med 15 fysio- og ergoterapeuter, der alle har fysisk aktivitet og træning om en central del af deres patientrettede indsatser.

Gruppen har i mange år bl.a. arbejdet med træning som alternativ til operation og har vist, at superviseret, individualiseret træning og uddannelse kan gøre patienter med kronisk sygdom i stand til i højere grad at tage hånd om deres egen sygdom, således at de kan reducere symptomerne på de individuelle sygdomme, øge livskvaliteten og reducere behovet for andre sundhedsydelser og behandlinger. Forskningens resultater omsættes løbende til klinisk drift på regionens sygehuse.

PROgrez ser et udækket behov for at reducere behovet for operation og forebygge slidgigt blandt unge patienter med alvorlig knæskade via træning. Sideløbende er der behov for, at patientuddannelse og beslutningsstøtte-værktøjer leveres gennem e-løsninger (app og video/tele-konsultation) superviseret af fysioterapeuter.

På udvalgsmødet vil professor Søren Thorgaard Skou præsentere PROgrez og særligt orientere om forskningsprogrammet rettet mod reduktion af behov for operation og forebyggelse af slidgigt blandt unge.

Målgruppen er særdeles relevant, da 50% vil udvikle slidgigt 10-15 år efter deres skade, hvilket kan have store personlige og samfundsmæssige konsekvenser (tilknytning til arbejdsmarkedet, medicinforbrug, udvikling af andre kroniske sygdomme etc.). Med en forebyggende indsats er der i tillæg til et muligt reduceret behov for operation også mulighed for at reducere antallet af patienter der får smerte som følge af slidgigt og dermed reducere de omfattende konsekvenser af lidelsen.

I forlængelse af præsentationen får udvalget mulighed for at drøfte, styrkelsen af den patientrettede forebyggelse gennem afprøvningen af forebyggende træning og uddannelse til unge patienter med alvorlig knæskade og andre patientgrupper og de positive konsekvenser det kan have. Herunder får udvalget mulighed for at drøfte, om udbredelsen af den forebyggende træning kan fremmes via et samarbejde mellem PROgrez og det evt. kommende callcenter i regi af E-hospitalet. Et sådant samarbejde kunne sikre, at udvikling og udbredelse sker på måder, som kommer patienter fra hele regionen til gavn.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Det skal understreges, at såfremt at udvalget bakker op om samarbejdet med PROgrez, vil der være behov for at afklare den videre udvikling af programmet i forlængelse af bevillingens udløb.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Udvalget for sundhed for alle drøfter om forskningsprogrammet under PROgrez i et samarbejde med E-hospitalet kan udgøre en relevant ramme for det videre arbejdet med det særlige fokus på den patientrettede forebyggelse jf. budgetaftalen 2019.

Sagen afgøres af Udvalget for sundhed for alle.

Behandling i Udvalget for sundhed for alle onsdag den 9. oktober 2019, pkt. 3

På baggrund af oplæg om forskningsprogrammet PROgrez blev sagen drøftet. Udvalget anbefaler, at der etableres et samarbejde med PROgrez og regionens E-hospital, og at vilkår for samarbejdet belyses yderligere.

Kirsten Rask (A), Evan Lynnerup (V), Camilla Hove Lund (V) og Bodil Sø (V) deltog ikke i Udvalget for sundhed for alles behandling af sagen.


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener