Søg
 
Møde i

6. Status for Steno Diabetes Center Sjælland

Åbent

Udvalget for sundhed for alle Brevid: 4152256

Resume

Startskuddet for Steno Diabetes Center Sjælland (SDCS) lød ved årsskiftet, og i 2019 har SDCS arbejdet på at etablere en decentral organisation, udarbejde strategier og handleplaner for kerneområderne og beskrive og igangsætte de første behandlingsinitiativer.

Sagsfremstilling

Steno Diabetes Center Sjælland har på de omkring 9 måneder, det har eksisteret, haft travlt med at etablere sig som et kraftcenter for udvikling i diabetesbehandling og opbygge en organisation, der favner bredt ud i regionen. Samtidig er der blevet etableret samarbejdsrelationer med primær sektor, uddannelsesinstitutioner, civilsamfundet og andre Steno Diabetes Centre. Nedenfor beskrives et par nedslagspunkter i arbejdet i SDCS.

Organisering

Den regionale enhed i SDCS har en koordinerende funktion og består i dag af 14 medarbejdere, herunder en centerdirektør, programchefer og projektledere samt et sekretariat. Den regionale enhed understøtter de kliniske afdelinger på diabetesområdet med udvikling af nye behandlingsinitiativer samt etablerer og udvikler samarbejdsprojekter med andre dele af sundhedsvæsenet.

Centerledelsen består af centerdirektøren og fem centerchefer, der samtidig er specialeansvarlige overlæger på hhv. de endokrinologiske afsnit på de fire somatiske sygehusenheder og overlæge i psykiatrien.

Initiativer

Arbejdet med initiativbeskrivelser (projektbeskrivelser) er i fuld gang i tæt samarbejde med klinikere fra regionens sygehuse og andre samarbejdspartnere. Der er pt. godkendt 10 initiativer i bestyrelsen for Steno Diabetes Center Sjælland, og de første initiativer er sygehusene i gang med at opstarte.

Initiativerne favner bredt og retter sig mod både børn og voksne med diabetes og både patienter med type 1-diabetes og type 2-diabetes. Endvidere er visse initiativer målrettet sårbare grupper, som er SDCS’ særlige fokus.

For de sårbare grupper skal særligt initiativerne Diabetesbussen og Fusionsklinikken i Psykiatrien fremhæves. Disse initiativer skaber begge bedre muligheder for diabetesbehandling og screening for senkomplikationer til patientgrupper, der ofte ikke møder op på det almindelige diabetesambulatorium.

SDCS har overtaget køretøjet fra det nedlagte mobile laboratorium på SUH, og vil med udstyr til fodscreening, øjenscreening og screening for nyresygdom m.m. etablere en ”diabetesbus”, der vil køre ud til f.eks. bosteder, socialpsykiatrien, institutioner, varmestuer og sociale boligområder og tilbyde komplikationsscreening til sårbareste diabetespatienter. Samtidig er forventningen, at diabetesbussen kan fungere som en bro til det etablerede tilbud på sygehusene.

Fusionsklinikken, der etableres i Psykiatrisygehuset i Slagelse, vil tilbyde diabetesbehandling og komplikationsscreening til personer med samtidig diabetes og psykisk sygdom. I dag bliver mange af denne patientgruppe væk fra deres aftaler i det ordinære diabetesambulatorium når deres psykiske sygdom fylder. Initiativet med fusionsklinikken vil afprøve, om et tilbud om diabetesbehandling i andre – og for nogle mere velkendte og trygge – rammer i Psykiatrien vil gavne patienterne med psykisk sygdom. Samtidig vil der i fusionsklinikken være fokus på både diabetes og den psykiske sygdom ligesom man vil arbejde med et behovsstyret udgående behandlingstilbud inspireret af F-ACT tilgangen, som allerede er afprøvet til andre komplicerede patientgrupper. Tilbuddet sker i et tæt samarbejde mellem personale i Psykiatrien og personale fra Endokrinologisk Ambulatorium på NSR.

Endvidere er der udarbejdet strategier for to programmer: Et program for indsatsen målrettet sårbare patienter med diabetes eller i risiko for at udvikle diabetes og et program for den sammenhængende indsats med et særligt fokus på tværsektorielle samarbejder.

Samarbejdspartnere

SDCS har etableret samarbejde med flere partnere, her i blandt flere kommuner i Region Sjælland, Diabetesforeningen, Professionshøjskolen Absalon, Statens Institut for Folkesundhed, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) og de andre Steno Diabetes Centre. Disse samarbejdsrelationer omhandler bl.a. forskningsprojekter, udviklingsprojekter, patientuddannelse, analyser og kompetenceudvikling.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at sagen forelægges til orientering.

Sagen afgøres af Udvalget for sundhed for alle.

Behandling i Udvalget for sundhed for alle onsdag den 9. oktober 2019, pkt. 6

Sagen drøftet.

Kirsten Rask (A), Evan Lynnerup (V), Camilla Hove Lund (V) og Bodil Sø (V) deltog ikke i Udvalget for sundhed for alles behandling af sagen.


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener