Søg
 
Møde i

5. Status på samarbejdet med frivillige på regionens sygehuse og i psykiatrien

Åbent

Udvalget for sundhed for alle Brevid: 4139423

Resume

Region Sjælland vedtog i 2013 en frivilligpolitik, som efterfølgende er udmøntet i forskellige tiltag på regionens sygehuse og i psykiatrien. Udvalget præsenteres for den årlige status for frivillige på sygehusene og i psykiatrien, samt for de særlige frivillige indsatser på akutafdelingerne som er iværksat i forlængelse af budget 2019. Det foreslås, at frivilligpolitikken revurderes i 2020, så politikken også inkluderer nye udviklingsspor indenfor det nære sundhedsvæsen. Der vil på mødet være et mundtligt oplæg vedr. de frivillige indsatser i Region Sjælland.

Sagsfremstilling

Regionens sygehuse har siden vedtagelsen af ”Frivilligpolitik i Region Sjælland” (2013) udviklet og styrket samarbejdet med frivillige. De enkelte indsatser understøttes af en frivilligkoordinator, som er tilknyttet hvert virksomhedsområde.

De frivilliges funktion

Frivilligkoordinatorerne på sygehusene samarbejder primært med frivillige fra Røde Kors, som enten fungerer som guider, patientstøtter eller vågere.

De frivillige guider er typisk i modtagelsen, hvor de hjælper patienter og pårørende med at finde vej, og sørger for at besøgene føler sig bedst muligt tilpas på sygehuset. Patientstøtterne giver støtte og nærvær, oftest ved at tale med indlagte patienter på afdelingerne. De frivillige fra vågetjenesten sidder hos patienter i den sidste fase.

De frivillige i psykiatrien indgår hovedsageligt som led i landsindsatsen ÈN AF OS, hvis formål er at bryde tavshed, tvivl og tabu om psykisk sygdom.

Omfanget af frivillige

Antallet af frivillige spænder fra 40 på Nykøbing F sygehus til mellem 160-180 frivillige på Næstved/Slagelse Sygehus.

Psykiatrien har 50 frivillige ambassadører tilknyttet landsindsatsen ”Én af os”.

Status for frivillige på sygehusene, 2019 er uddybet i vedlagte notat.

Frivillige på akutafdelingerne

Regionsrådet afsatte i budget 2019 en pulje på 1 mio. kr. til indsatser med henblik på at tilknytte frivillige på akutafdelingerne. Målet med indsatserne er at styrke kommunikationen mellem sundhedsprofessionelle og frivillige om information til patienter.

På alle akutafdelinger er der nu tilknyttet frivillige. Antallet af frivillige varierer fra 15 frivillige på Nykøbing Falster Sygehus og Sjællands Universitetshospital til hhv. 20 frivillige på Holbæk Sygehus og 26 frivillige på Slagelse Sygehus. De frivillige er organiseret i Røde Kors, og fungerer primært som patientstøtter og i et vist omfang som guider på akutafdelingerne.

Sygehusene har efter en analyse planlagt en række tiltag og projekter, som kan bidrage til at styrke information og samarbejde til gavn for de patienter, som venter i akutafdelingerne.

Akutafdelingerne på sygehusene og i psykiatrien planlægger følgende aktiviteter i 2019:

· Temadage for frivillige som er - eller skal - tilknyttes akutafdelingerne. Emnerne er: Kommunikation og mål for det fælles samarbejde mellem frivillige og sundhedsprofessionelle, konfliktnedtrapning, krisehjælp, psykisk syge patienter i venteværelset mm.

· Etablering af informationsskærme, som oplyser den enkelte patient om ventetid. Infoskærme er også et nyttigt redskab for de frivillige, som kan give bedre information til patienterne.

· Igangsættelse af pilotprojekter, som har fokus på fælles efteruddannelse af frivillige og sundhedsprofessionelle med henblik på øget social og praktisk støtte til patienter og pårørende i akutmodtagelsen.

· Øvrige initiativer f.eks. pjecer om frivilligarbejdet, formidling af de gode historier, plakater om akut behandling, praktiske tiltag i form af oprettelse af ladestationer til mobiltelefoner, ”buzzere” til ventende patienter m.v.

Perspektiver i samarbejdet med frivillige i Region Sjælland ved omstillingen til det nære sundhedsvæsen

Perspektiver for samarbejdet med frivillige på sygehuse er mange og af forskellig karakter. Der er i øjeblikket skitser til konkrete initiativer, som kan give en pejling af i hvilken retning indsatsen og samarbejdet bevæger sig.

Eksempler på det er:

· Nykøbing Falster Sygehus har indgået et samarbejde med Videnscenter for Demens, og forventer at gå i gang med at uddanne frivillige i at være en ekstra støtte for indlagte patienter med demens.

· Slagelse Sygehus og Røde Kors er i gang med at beskrive et pilotprojekt ”Kom godt hjem”, som skal identificere og hjælpe patienter med et spinkelt netværk i overgangen fra hospital til hjem.

Sundhedsvæsenet står i de kommende år overfor en omstilling både teknologisk, organisatorisk og kulturelt, hvilket er beskrevet i Region Sjællands udkast til strategi ”Sundhed tæt på dig – Region Sjællands strategi for et nært og sammenhængende sundhedsvæsen”.

I omstillingen til det nære sundhedsvæsen vil der i øget grad blive sat fokus på innovative løsninger, hvor blandt andet digital patientinformation og virtuelle ambulante konsultationer bliver en del af hverdagen. Derudover vil samarbejdet på tværs af sektorerne blive styrket.

Med omstillingen til det nære sundhedsvæsen åbner der sig muligheder for at videreudvikle de frivilliges funktioner. De frivillige vil blandt andet kunne få en rolle i forhold til at hjælpe patienter med at håndtere brugen af moderne teknologi samt være tryghedsskabende i overgangene mellem sygehus og eget hjem.

Forslag om udvikling af ny frivilligstrategi

I kommissoriet for Udvalget for sundhed for alle er revidering af frivillighedspolitik og inddragelse af civilsamfundet anført som et fokusområde. På den baggrund - og med den igangværende omstilling til det nære sundhedsvæsen - foreslår administrationen, at ”Frivilligpolitik i Region Sjælland” revideres og foldes ud, så den ikke alene sætter mål for inddragelse af frivillige på sygehusene, i psykiatrien og på de sociale institutioner, men at den også inkluderer frivillige i løsningen af sundhedsopgaverne indenfor det nære sundhedsvæsen.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. orienteringen om status for frivillige på sygehusene og i psykiatrien tages til efterretning

2. orienteringen om status for frivillige på akutafdelingerne tages til efterretning

3. udvalget beslutter, at ”Frivilligpolitik i Region Sjælland” tages op til revurdering i 2020.

Sagen afgøres af Udvalget for sundhed for alle.

Behandling i Udvalget for sundhed for alle onsdag den 9. oktober 2019, pkt. 5

Orientering om status for frivillige på sygehusene og i psykiatrien samt status for frivillige på akutafdelingerne blev taget til efterretning.

Udvalget vil i 1. halvår af 2020 blive forelagt en sag mhp. udvikling af frivilligpolitikken i Region Sjælland. Udvalget anbefaler, at relevante parter inddrages i udviklingen af en ny politik.

Kirsten Rask (A), Evan Lynnerup (V), Camilla Hove Lund (V) og Bodil Sø (V) deltog ikke i Udvalget for sundhed for alles behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 5:

Status for frivillige på sygehusene, 2019

Frivilligpolitik i Region Sjælland, 2013

Sundhed tæt på dig - strategiudkast


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener