Søg
 

Referat

Møde i Udvalget for sundhed for alle

onsdag den 28. august 2019 kl. 08:00

Mødelokale 20


Deltagere:

Per Nørhave (O)

Lars Hoppe Søe (B)- deltog ikke i behandlingen af punkt: 6, 8, 9

Kirsten Rask (A)

Camilla Aff Bredegaard (A)- deltog ikke i behandlingen af punkt: 4, 5, 6, 7, 8, 9

Nicolai Nicolaisen (A)- afbud

Evan Lynnerup (V)

Lene Madsen Milner (V)- afbud

Camilla Hove Lund (V)

Jørgen Holst (Ø)- afbud
1. Godkendelse af dagsorden

Åbent

Udvalget for sundhed for alle Brevid: 3830997

Behandling i Udvalget for sundhed for alle onsdag den 28. august 2019, pkt. 1

Godkendt.

Nicolai Nicolaisen (A), Lene Madsen Milner (V) og Jørgen Holst (Ø) deltog ikke i Udvalget for sundhed for alles behandling af sagen.


2. Styrket samspil mellem politikerne og administrationen i Region Sjælland

Åbent

Udvalget for sundhed for alle Brevid: 4138660

Resume

I efteråret 2019 igangsættes et forløb i alle udvalg, der skal styrke samspillet mellem den politiske ledelse og administrationen i Region Sjælland. Udvalgene skal drøfte samspillet på to udvalgsmøder samt på et temamøde for Regionsrådet i efteråret. Til at facilitere forløbet, har Region Sjælland indgået en aftale med Tænketanken Mandag Morgen.

Sagsfremstilling

Regionsrådet afholdte et seminar den 5. marts 2019, hvor det blev drøftet, hvordan man kan styrke samspillet mellem den politiske ledelse og administrationen i Region Sjælland. På baggrund af seminaret blev det besluttet at videreføre den dialog, der havde været om samspillet. Derfor bliver der nu igangsat en større indsats i efteråret 2019 med det formål at drøfte, hvordan vi opnår en fælles forståelse af den gode dialog mellem parterne.

Et af målene med processen er, at der udarbejdes et ”kodeks” for det gode samarbejde, som efterfølgende kan foldes ud gennem nogle konkrete handlinger.

Til at facilitere indsatsen har Region Sjælland indgået en aftale med Tænketanken Mandag Morgen. Processen vil i første omgang være forankret i udvalgene i drøftelser på de kommende udvalgsmøder.

Processen for politisk behandling af indsatsen

Indsatsen skal behandles i alle udvalg på to på hinanden følgende udvalgsmøder i efteråret:

· 1. udvalgsdrøftelse af temaet på møderne ultimo august/primo september

· 2. udvalgsdrøftelse af temaet på møderne i oktober

Behandlingen vil få et workshop-format, og det er Mandag Morgens projektchef, Jonatan Porsager, der faciliterer workshoppen.

Temaerne for den første runde udvalgsdrøftelser vil blandt andet være rolle- og ansvarsfordelinger mellem politikere og administration samt sagsfremstillinger.

Foruden behandlingen på udvalgsmøderne bliver temaet også omdrejningspunktet for et temamøde i Regionsrådet den 4. november 2019. Her vil Mandag Morgens chefredaktør, Lisbeth Knudsen, facilitere dagen. Som et supplement til kodeks for samspillet mellem administrationen og politikerne, vil der på mødet blive identificeret nogle inspirationsveje til, hvordan vi konkret fører kodekset ud i livet.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Sagen forelægges til drøftelse.

Sagen afgøres af Udvalget for sundhed for alle.

Behandling i Udvalget for sundhed for alle onsdag den 28. august 2019, pkt. 2

Samspil mellem politikere og administration i Region Sjælland blev drøftet.

Nicolai Nicolaisen (A), Lene Madsen Milner (V) og Jørgen Holst (Ø) deltog ikke i Udvalget for sundhed for alles behandling af sagen.


3. Patientrettet forebyggelse i E-hospitalet

Åbent

Udvalget for sundhed for alle Brevid: 4141513

Resume

Udvalget for sundhed for alle modtager en status til drøftelse på indsats i budgetaftalen for 2019 om styrket patientrettet forebyggelse.

Sagsfremstilling

Region Sjælland ønsker jf. budgetaftale for 2019 at styrke den patientrettede forebyggelse, som har til formål at forebygge forværring af sygdom eller følgesygdomme – en målsætning, som også kan genfindes i strategiudkastet ”Sundhed tæt på dig”.

Budgetaftalen for 2019 beskriver, at der i 2019 skal udvikles et særligt tilbud til de patienter, hvor træning kan være et alternativ til operation. Det adresseret, at patienter i dag i nogle tilfælde kan opnå de samme eller bedre sundhedsfaglige effekter uden kirurgiske indgreb. Indsatsen skal endvidere kunne anvendes af de patienter, som vil have gavn af fysisk træning som forberedelse før en operation eller anden behandling.

Indsatsen skal tilrettelægges på en måde, så den på sigt kan rumme andre funktioner målrettet patienter, som vil have gavn af livsstilsændringer.

Regionsrådet har besluttet, at indsatsen omkring styrket patientrettet forebyggelse organiseres i sammenhæng med E-hospitalet. Der etableres en sundhedsfaglig stab, som både kan understøtte sygehuse og kommuner med patientrettede initiativer. E-hospitalet etablerer desuden selvbetjeningsløsninger, som det sundhedsfaglige personale kan henvise patienterne til. Som noget nyt afprøves desuden en callcenter funktion, som kan støtte særlige grupper.

Der er således tale om en ny funktion i et nyt organisatorisk set up. Der er afsat 5 mio. kr. årligt til drift af indsatsen.

Administrationen har igangsat en proces, som skal afklare en række centrale forhold:

Det sundhedsfaglige indhold

Regionen har allerede gode erfaringer med regionale funktioner, der tilbyder rådgivning på afstand og via digitale løsninger, dog i begrænset omfang indtil videre. Rådgivning på afstand og via digitale løsninger sker i dag eksempelvis i regi af Kompetencecenter for Lungesygdom på Næstved, Slagelse, Ringsted Sygehus. Der er desuden gode erfaringer med selvbetjeningsværktøjer som helbredsprofilen.dk.

Regionens sygehuse har få erfaringer med behandling på afstand i forhold til målgruppen, som jo i dette tilfælde er (potentielt) kirurgiske patienter. Derfor har administrationen igangsat en proces, hvor sygehusenes specialister på området inddrages i en drøftelse af, hvordan den nye funktion kan etablere det fagligt set bedste tilbud til patienterne. Relevante erfaringer fra resten af landet og evt. udlandet vil også blive inddraget.

Callcentrets fysisk placering

Callcentret anses som udgangspunkt som en klinisk funktion med direkte patientkontakt. E-hospitalet bør derfor etableres som en klinisk enhed med fysisk placering på en sygehusgeografi.

Sammenhænge til andre indsatser

Etablering af et callcenter kan ses som ét element blandt flere, som skal styrke den patientrettede kommunikation og dermed fremme patienternes muligheder for at mestre egen sygdom og livet med sygdom. Derfor har administrationen i forbindelse med budgetprocessen for 2020 foreslået, at der etableres et samlet videns-, rådgivnings- og callcenter. Foruden den patientrettede rådgivning skal centret stille specialistviden til rådighed for kommuner og almen praksis, jf. strategiudkastet ”Sundhed tæt på dig” og Sundhedsaftalens målsætninger om styrket rådgivning af primær sektor.

Afklaring af fysisk placering, afklaring af sammenhænge til andre indsatser samt færdiggørelse af et mere konkret forslag til sundhedsfagligt indhold forventes afsluttet i løbet af de kommende måneder. Målsætningen er således, at de patientrettede tilbud kan igangsættes fra primo 2020.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Sagen forelægges til orientering.

Sagen afgøres af Udvalget for sundhed for alle.

Behandling i Udvalget for sundhed for alle onsdag den 28. august 2019, pkt. 3

Sagen drøftet. Udvalget vil på næste møde modtage et oplæg til drøftelse omkring, hvilke relevante patientgrupper indsatserne omkring den patientrettede forebyggelse skal målrettes.

Nicolai Nicolaisen (A), Lene Madsen Milner (V) og Jørgen Holst (Ø) deltog ikke i Udvalget for sundhed for alles behandling af sagen.


4. ”Sundhed tæt på dig” – handleplaner for forebyggelsesområdet og videre proces for strategien

Åbent

Udvalget for sundhed for alle Brevid: 4128382

Resume

Til udvalgets godkendelse forelægges handleplaner for indsatser, som er igangsat i 2019, og forslag til handleplaner, som kan igangsættes i forlængelse af budgetvedtagelsen for 2020. Derudover gives en kort status på det videre arbejde med ”Sundhed tæt på dig – Region Sjællands strategi for et nært og sammenhængende sundhedsvæsen”.

Sagsfremstilling

Udvalget for sundhed for alle drøftede på møde den 22. maj udkast til strategi med arbejdstitlen ”Sundhed tæt på dig– Region Sjællands strategi for et nært og sammenhængende sundhedsvæsen”. Strategien forventes endeligt godkendt af Regionsrådet i december 2019.

Udvalget for sundhed for alle besluttede på møde i marts 2019, at udvalgets arbejde med at sikre strategiens realisering på forebyggelsesområdet sker via separate handleplaner forankret i Udvalget for sundhed for alle. Der udarbejdes dertil handleplaner for de øvrige dele af strategien, forankret i Udvalget for det nære sundhedsvæsen. Begge udvalg vil løbende følge arbejdet med realisering af handleplanerne.

På udvalgsmødet d. 22. maj drøftede udvalget det overordnede indhold i handleplanerne for 2019. Til udvalgets foreløbige godkendelse forelægger nu udfoldede handleplaner for indsatser i 2019. Derudover forelægger udkast til handleplaner for indsatser i 2020, som kan igangsættes afhængigt af udfaldet af budgetprocessen. Handleplanerne er vedlagt. Det skal bemærkes, at 2019 må ses som et overgangsår, og at handleplanerne generelt er dynamiske dokumenter, som udvalget forventes at arbejde videre med i forlængelse af budgetvedtagelsen og strategiens godkendelse. Dette er tydeligt illustreret ved at størstedelen af de vedlagte handleplaner er markeret som ”udkast”.

I det videre arbejde med handleplanerne forventes ligeledes, at der for hver indsats vil foreligge en plan for videre politisk betjening samt en mere systematisk tilgang til mål og indikatorer.

Foruden en drøftelse med henblik på foreløbige godkendelse af udkast til handleplaner lægger sagen op til en drøftelse af form og indhold med henblik videreudvikling af handleplanerne.

Videre proces for ”Sundhed tæt på dig”

Forretningsudvalget godkendte den 20. maj 2019 udkast til ”Sundhed tæt på dig – Region Sjællands strategi for et nært og sammenhængende sundhedsvæsen” efter forudgående behandling i de politiske udvalg Det nære sundhedsvæsen, Sundhed for alle og Sygehusenes behandlingstilbud.

Strategiudkastet danner grundlag for den videre inddragelse af eksterne interessenter. Udvalget for det nære sundhedsvæsen blev på mødet den 13. maj præsenteret for en procesplan. Processen forløber over sommeren og efteråret 2019. Formålet er dels at kvalificere strategiudkastet yderligere, men i ligeså høj grad at få input til prioritering samt indsigt i mulige samarbejdskonstellationer, når strategien efterfølgende skal realiseres.

Den 24. september afholdes politisk arbejdstopmøde med deltagelse af regionsrådet, sygehusledelserne og repræsentanter for den politiske og administrative ledelse i de 17 kommuner i Region Sjælland. På mødet vil der være plads til åbne drøftelser af muligheder for stærkere samarbejder i det nære sundhedsvæsen. Desuden ønsker vi at tegne et fælles billede af, hvilke elementer i strategien, som er særligt vigtige for kommunerne, med henblik for den videre prioritering.

I oktober afholdes et tilsvarende arbejdstopmøde for patientorganisationer. Her vil der være et særligt fokus på, hvordan samarbejdet med patientorganisationer kan styrkes i det nære sundhedsvæsen.

Som optakt til de to arbejdstopmøder afholdes på administrativt niveau dialogmøder med repræsentanter fra de 17 kommuner, således at kommunernes interessefelter er kendte i forbindelse med planlægningen af arbejdstopmødet. Desuden drøftes strategien i samarbejdsudvalgene på praksisområdet med henblik på at sikre input for de privatpraktiserende sundhedsprofessionelle i regionen.

Endvidere foregår der en løbende involvering af interne interessenter – ikke mindst på regionens sygehuse, og der sikres løbende kommunikation om processen til medarbejdere i Regionshuset og på sygehusene.

På udvalgsmødet den 21. november forventes Udvalget for det nære sundhedsvæsen at behandle en opsamling på involveringsprocessen sammen med et endeligt udkast til strategien med henblik på endelig behandling. Strategien forelægges efter planen Regionsrådet til endelig godkendelse den 2. december.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen. I handleplanerne nævnes forslag til indsatser, som ikke er finansierede fra 2020 og frem. Disse forslag indgår i budgetmaterialet til regionsrådets behandling af budget 2020.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Udvalget drøfter ønsker til form og indhold i handleplanerne med henblik på videreudvikling af handleplanerne i forlængelse af budgetaftale og strategiens politiske godkendelse.

2. Udvalget foreløbigt godkender handleplanerne.

Sagen afgøres af Udvalget for sundhed for alle.

Behandling i Udvalget for sundhed for alle onsdag den 28. august 2019, pkt. 4

Udkast til handleplaner på forebyggelsesområdet og videre proces for strategi blev drøftet. Udvalgets bemærkninger til udkast til handleplanernes form og indhold indarbejdes i det videre arbejde med de årlige handleplaner. Handleplanerne for initiativer igangsat i 2019 og forslag til handleplaner, som kan igangsættes i forlængelse af budget 2020, blev godkendt.

Nicolai Nicolaisen (A), Camilla Aff Bredegaard (A), Lene Madsen Milner (V) og Jørgen Holst (Ø) deltog ikke i Udvalget for sundhed for alles behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 4:

Handleplaner


5. Begge Hjul På Jorden

Åbent

Udvalget for sundhed for alle Brevid: 4128136

Resume

Begge Hjul på Jorden er en netop afsluttet indsats under Sund Uddannelse, som nu er forankret i drift på de fire deltagende skoler i Lolland og Guldborgsund kommuner. TrygFonden har støttet Begge Hjul på Jorden med 1.850.000 kroner. Professionshøjskolen Absalon har stået for følgeforskningen. Sagen fremlægger hovedresultater fra projektet samt spredning af projekterfaringer.

Sagsfremstilling

Hovedformålet med Begge Hjul på Jorden er at få flere børn og unge til at cykle i og til deres skole. Fordi en cykeltur giver god motion, øget mobilitet, sundhed i hverdagen og sætter en ny ramme for både læring og sociale fællesskaber, tilkoblet bevægelse.

Der blev ved projektstart lavet en baselinemåling, som skulle belyse, i hvor høj grad skoleeleverne i Lolland og Guldborgsund benytter aktiv transport – og særligt cyklen – for at komme i skole. Målingen blev gentaget ved projektets afslutning i sommeren 2019. Sammenligning af data fra de to undersøgelser i henholdsvis 2016 og 2019 viser, at der overordnet set er sket et fald i antallet af elever, der benytter aktiv transport – og særligt cyklen – for at komme til skole. Et overordnet blik på de fire skoler, hvor cykelprojektet er forløbet, viser ingen afvigelse fra det større billede. Men ser man på de klassetrin, hvor cykelprojektet oftest er benyttet, vil man på flere af de deltagende skoler se et øget brug af cyklen som et transportmiddel til og fra skole. Data til sammenligning er ikke renset for betydningen af eventuelle skolelukninger og deraf følgende læn­gere afstande for eleverne. Der er heller ikke taget højde for øvrige trafikændringer eller påvirkninger af infrastruktur.

Procesresultater på de fire skoler:

· Der er indkøbt 110 cykler, cykelhjelme samt fire eldrevne ladcykler mv. Cykler og hjelme er fordelt på de fire skoler: Eskilstrup Skole og Sakskøbing Skole i Guldborgsund Kommune,og Søndre Skole Holeby og Søndre Skole Rødby i Lolland Kommune.

· Reparation og vedligehold af cykler. 5 elever fra hver skole har deltaget i kurset”Kloge hænder” på CELF. Her har de lært det mest basale om, hvordan man lapper en cykel, får den smurt, tjekker at den er lovlig eller indstiller en sadel. Ideen er, at de efterfølgende kan hjælpe med – og undervise andre i – at tage hånd om cyklerne lokalt. En slags ”super-bruger” for de andre elever.

· Alle elever kan cykle. Det er ikke alle elever, der har lært at cykle hjemmefra. Eller kan færdes sikkert i trafikken. Der er derfor arrangeret både cykel- og trafiktræning.Blandt andet ved brug af materialer fra Sikker Trafik – etcykelkørekort ogen teoriprøve til de mindste og den store cyklistprøvefor 6. klasse.

· At der er meningsfuld læring udendørs. Center for Undervisningsmidler har udvikle tnye elektroniske undervisningsspot i nærheden af den enkelte skole. Blandt andet ved brug af den fælleskommunale app Naturlandet Lolland-Falster. Det skal være med til at inddrage historie, kultur, natur og lokale perspektiver i skolens undervisning, når man er på tur.

· At der er rammer, hvor alle kan være med. Med Begge Hjul på Jorden er der satfokus på inklusion og på at skabe fællesskaber, hvor alle kan være med. Uanset forudsætninger. I projektet har der løbende været dialog med Børneskole Filadelfia og Professionshøjskolen Absalon, som står for at udviklenye koncepter for inklusioni det fri; med faste ogforudsigelige rammer i skolens cykelliv, så ogsåsårbare elever kan være med.

· Følgeforskning. Tre forskere fra Professionshøjskolen Absalon har observeret indsatsen og undersøgt, hvad projektet betyder for elevernes lige muligheder for at delta­ge i cykelaktiviteter, hvilke læringsmuligheder det skaber når cykler bliver en del af skoledagen, og hvordan man bedst arbejder med sundhed i skolen. Indsatsen har givet skolerne mulighed for at øge rækkevidden i de undervisningsaktiviteter, der foregår uden for skolen. Der har været tiltag for at øge inklusion af de elever, der ikke har en cykel eller ikke har lært at cykle hjemmefra. Det har skabt stærke roller og solide succesoplevelser for elever, som gennem den udvidede undervisning i reparation og vedligehold har medvirket til at få dem selv og deres klassekammerater ud at køre på cykler der virker.

Følgeforskningen er publiceret i foreløbig to artikler i fagblade. En tredje artikel forventes publiceret senere i et videnskabeligt tidsskrift med peer-review. Derudover formidles resultater fra følgeforsknin­gen via én nordisk konference i sundhedsfremme (9th Nordic Health Promotion Conference, RUC, juni 2019) og undervisningen på Professionshøj­skolen Absalon og Københavns Professionshøjsko­le.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Sagen forelægges til orientering.

Sagen afgøres af Udvalget for sundhed for alle.

Behandling i Udvalget for sundhed for alle onsdag den 28. august 2019, pkt. 5

Sagen drøftet.

Nicolai Nicolaisen (A), Camilla Aff Bredegaard (A), Lene Madsen Milner (V) og Jørgen Holst (Ø) deltog ikke i Udvalget for sundhed for alles behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 5:

Læringsdokument begge hjul på jorden


6. Oplæg fra regionens socialsygeplejersker omkring deres arbejdsområde.

Åbent

Udvalget for sundhed for alle Brevid: 4069673

Resume

Ifølge aftale på udvalgsmøde d. 22. maj 2019 vil udvalget modtage oplæg fra to af regionens socialsygeplejersker om deres arbejdsområde, med fokus på kobling til forebyggelse og sundhedsfremme samt lighed i sundhed.

Sagsfremstilling

Udvalget for sundhed for alle har som opfølgning på status på etablering af socialsygeplejersker fremlagt på møde d. 22. maj ønsket at modtage oplæg fra socialsygeplejersker, med særligt fokus på kobling til udvalgets arbejdsområde med forebyggelse og sundhedsfremme samt lighed i sundhed.

På mødet deltager to socialsygeplejersker med oplæg: Susanne Holm Jørgensen-Nielsen fra Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse og Louise Grothe Hemmingsen fra Nykøbing Falster Sygehus.

I sagen forelægges her en kort opsummering af alle sygehuse og Psykiatriens beskrivelser af socialsygeplejerskernes indsats.

Den forebyggende indsats

I henhold til Sundhedsaftalen arbejder socialsygeplejerskerne med Koordinerende Indsatsplan og tidlig involvering af tværfaglige samarbejdspartnere, således at der kan sikres et stabilt og realistisk forløb, og styrkelse af den tværfaglige/tværsektorielle opfølgning og støtte efter udskrivelsen. Møder om de koordinerende indsatsplaner sker efter aftale med patient og familie, og oftest er kommunale myndigheder og andre eksterne samarbejdspartnere repræsenteret på møderne. Møderne øger opmærksomheden på kompleksiteten i patientens udfordringer og målretter indsatsen bredt, så behandlingen optimeres.

Medinddragelse af patienten og involvering af privat som professionelt netværk sikrer, at patienten føler sig inddraget og anerkendt.

Gennem fokus på den socialt udsattes behov og de tætte samarbejdsrelationer forebygges, at patienten går fra sygehuset før tid.

Den sundhedsfremmende indsats

Socialsygeplejerskerne understøtter rehabilitering og sundhedsfremme ved at tilpasse opholdet på sygehuset til den socialt udsatte patient. Opholdet kan med fleksible løsninger gøres mere tåleligt, sådan at patienten vil opsøge behandling og pleje igen. Funktionen indeholder gode muligheder for at have kontakt med patient og netværk under og efter udskrivelse. Derved kan koordinering fortsætte, og opfølgning på det ambulante forløb kan understøttes. Det betyder, at tider og aftaler overholdes, hvilket reducerer risiko for tilbagefald i misbrug og forværring af fysisk eller psykisk sygdom.

Det synes at give langt større compliance i behandlingen, hvilket dermed minimeres risikoen for recidiv, genindlæggelse samt anvendelse af tvang.

Patienterne oplever desuden stor tryghed i den gennemgående relation.

At skabe lighed i sundhed

Socialsygeplejersken er med til at sikre lighed i sundhed med funktionen som gennemgående koordinator. Det er med til at sikre, at patientens behandling ikke afspejler fagpersonalers fordomme om socialt udsatte/misbrugeres manglende evner til at indgå i sufficient somatisk og psykiatrisk behandling. Det vil sige, at socialsygeplejersken skaber bedre adgang til og udbytte af pleje og behandling, så de socialt udsatte patienter får de samme muligheder som øvrige patienter.

Som den gennemgående fagperson i målgruppens patientforløb har socialsygeplejersken mulighed for tæt opfølgning og overlevering til kommunerne, samt at være udkørende og opsøgende i forhold til hvor borgeren opholder sig.

Patienterne skal opleve samme vilkår for behandling i de tidsrum, hvor socialsygeplejersken ikke er til rådighed. Dette sker i tæt samarbejde mellem socialsygeplejersken og de involverede afdelinger samt gennem undervisning.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at socialsygeplejerskernes funktion drøftes med afsæt i socialsygeplejerskernes oplæg.

Sagen afgøres af Udvalget for sundhed for alle.

Behandling i Udvalget for sundhed for alle onsdag den 28. august 2019, pkt. 6

Socialsygeplejerskernes funktion blev drøftet med afsæt i oplæg fra to af regionens socialsygeplejersker, herunder et eventuelt behov for en styrket koordinerede funktion.

Nicolai Nicolaisen (A), Camilla Aff Bredegaard (A), Lene Madsen Milner (V), Jørgen Holst (Ø) og Lars Hoppe Søe (B) deltog ikke i Udvalget for sundhed for alles behandling af sagen.


7. Arbejdsplan

Åbent

Udvalget for sundhed for alle Brevid: 3678338

Resume

Udkast til arbejdsplan for Udvalget for sundhed for alle forelægges med henblik på drøftelse.

Sagsfremstilling

Administrationen har med afsæt i drøftelser i Udvalget for sundhed for alle udarbejdet et udkast til arbejdsplan for 2019.

Udkastet vedlægges.

Arbejdsplanen forsøger at konkretisere og nedbryde udvalgets fokusområder, som de fremgår i udvalgets foreløbige kommissorium.

Ved hvert møde forelægges der en række sager. Disse vil løbende blive tilføjet arbejdsplanen.

Arbejdsplanen har en dynamisk karakter og kan løbende tilpasses og justeres, hvis der opstår væsentlige aktuelle sager, eller det hen ad vejen giver mere mening at ændre rækkefølgen i temaerne.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter udkast til arbejdsplan.

Sagen afgøres af Udvalget for sundhed for alle.

Behandling i Udvalget for sundhed for alle onsdag den 28. august 2019, pkt. 7

Sagen drøftet.

Nicolai Nicolaisen (A), Camilla Aff Bredegaard (A), Lene Madsen Milner (V) og Jørgen Holst (Ø) deltog ikke i Udvalget for sundhed for alles behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 7:

Arbejdsplan


8. Aktuelle sager

Åbent

Udvalget for sundhed for alle Brevid: 3830999

Behandling i Udvalget for sundhed for alle onsdag den 28. august 2019, pkt. 8

Ingen aktuelle sager.

Nicolai Nicolaisen (A), Camilla Aff Bredegaard (A), Lene Madsen Milner (V), Jørgen Holst (Ø) og Lars Hoppe Søe (B) deltog ikke i Udvalget for sundhed for alles behandling af sagen.


9. Næste møde

Åbent

Udvalget for sundhed for alle Brevid: 3831000

Næste møde afholdes onsdag d. 9. oktober kl. 9.00 – 12.00.

Behandling i Udvalget for sundhed for alle onsdag den 28. august 2019, pkt. 9

Godkendt.

Nicolai Nicolaisen (A), Camilla Aff Bredegaard (A), Lene Madsen Milner (V), Jørgen Holst (Ø) og Lars Hoppe Søe (B) deltog ikke i Udvalget for sundhed for alles behandling af sagen.


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener