Søg
 
Møde i

3. Patientrettet forebyggelse i E-hospitalet

Åbent

Udvalget for sundhed for alle Brevid: 4141513

Resume

Udvalget for sundhed for alle modtager en status til drøftelse på indsats i budgetaftalen for 2019 om styrket patientrettet forebyggelse.

Sagsfremstilling

Region Sjælland ønsker jf. budgetaftale for 2019 at styrke den patientrettede forebyggelse, som har til formål at forebygge forværring af sygdom eller følgesygdomme – en målsætning, som også kan genfindes i strategiudkastet ”Sundhed tæt på dig”.

Budgetaftalen for 2019 beskriver, at der i 2019 skal udvikles et særligt tilbud til de patienter, hvor træning kan være et alternativ til operation. Det adresseret, at patienter i dag i nogle tilfælde kan opnå de samme eller bedre sundhedsfaglige effekter uden kirurgiske indgreb. Indsatsen skal endvidere kunne anvendes af de patienter, som vil have gavn af fysisk træning som forberedelse før en operation eller anden behandling.

Indsatsen skal tilrettelægges på en måde, så den på sigt kan rumme andre funktioner målrettet patienter, som vil have gavn af livsstilsændringer.

Regionsrådet har besluttet, at indsatsen omkring styrket patientrettet forebyggelse organiseres i sammenhæng med E-hospitalet. Der etableres en sundhedsfaglig stab, som både kan understøtte sygehuse og kommuner med patientrettede initiativer. E-hospitalet etablerer desuden selvbetjeningsløsninger, som det sundhedsfaglige personale kan henvise patienterne til. Som noget nyt afprøves desuden en callcenter funktion, som kan støtte særlige grupper.

Der er således tale om en ny funktion i et nyt organisatorisk set up. Der er afsat 5 mio. kr. årligt til drift af indsatsen.

Administrationen har igangsat en proces, som skal afklare en række centrale forhold:

Det sundhedsfaglige indhold

Regionen har allerede gode erfaringer med regionale funktioner, der tilbyder rådgivning på afstand og via digitale løsninger, dog i begrænset omfang indtil videre. Rådgivning på afstand og via digitale løsninger sker i dag eksempelvis i regi af Kompetencecenter for Lungesygdom på Næstved, Slagelse, Ringsted Sygehus. Der er desuden gode erfaringer med selvbetjeningsværktøjer som helbredsprofilen.dk.

Regionens sygehuse har få erfaringer med behandling på afstand i forhold til målgruppen, som jo i dette tilfælde er (potentielt) kirurgiske patienter. Derfor har administrationen igangsat en proces, hvor sygehusenes specialister på området inddrages i en drøftelse af, hvordan den nye funktion kan etablere det fagligt set bedste tilbud til patienterne. Relevante erfaringer fra resten af landet og evt. udlandet vil også blive inddraget.

Callcentrets fysisk placering

Callcentret anses som udgangspunkt som en klinisk funktion med direkte patientkontakt. E-hospitalet bør derfor etableres som en klinisk enhed med fysisk placering på en sygehusgeografi.

Sammenhænge til andre indsatser

Etablering af et callcenter kan ses som ét element blandt flere, som skal styrke den patientrettede kommunikation og dermed fremme patienternes muligheder for at mestre egen sygdom og livet med sygdom. Derfor har administrationen i forbindelse med budgetprocessen for 2020 foreslået, at der etableres et samlet videns-, rådgivnings- og callcenter. Foruden den patientrettede rådgivning skal centret stille specialistviden til rådighed for kommuner og almen praksis, jf. strategiudkastet ”Sundhed tæt på dig” og Sundhedsaftalens målsætninger om styrket rådgivning af primær sektor.

Afklaring af fysisk placering, afklaring af sammenhænge til andre indsatser samt færdiggørelse af et mere konkret forslag til sundhedsfagligt indhold forventes afsluttet i løbet af de kommende måneder. Målsætningen er således, at de patientrettede tilbud kan igangsættes fra primo 2020.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Sagen forelægges til orientering.

Sagen afgøres af Udvalget for sundhed for alle.

Behandling i Udvalget for sundhed for alle onsdag den 28. august 2019, pkt. 3

Sagen drøftet. Udvalget vil på næste møde modtage et oplæg til drøftelse omkring, hvilke relevante patientgrupper indsatserne omkring den patientrettede forebyggelse skal målrettes.

Nicolai Nicolaisen (A), Lene Madsen Milner (V) og Jørgen Holst (Ø) deltog ikke i Udvalget for sundhed for alles behandling af sagen.


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener