Søg
 
Møde i

4. ”Sundhed tæt på dig” – handleplaner for forebyggelsesområdet og videre proces for strategien

Åbent

Udvalget for sundhed for alle Brevid: 4128382

Resume

Til udvalgets godkendelse forelægges handleplaner for indsatser, som er igangsat i 2019, og forslag til handleplaner, som kan igangsættes i forlængelse af budgetvedtagelsen for 2020. Derudover gives en kort status på det videre arbejde med ”Sundhed tæt på dig – Region Sjællands strategi for et nært og sammenhængende sundhedsvæsen”.

Sagsfremstilling

Udvalget for sundhed for alle drøftede på møde den 22. maj udkast til strategi med arbejdstitlen ”Sundhed tæt på dig– Region Sjællands strategi for et nært og sammenhængende sundhedsvæsen”. Strategien forventes endeligt godkendt af Regionsrådet i december 2019.

Udvalget for sundhed for alle besluttede på møde i marts 2019, at udvalgets arbejde med at sikre strategiens realisering på forebyggelsesområdet sker via separate handleplaner forankret i Udvalget for sundhed for alle. Der udarbejdes dertil handleplaner for de øvrige dele af strategien, forankret i Udvalget for det nære sundhedsvæsen. Begge udvalg vil løbende følge arbejdet med realisering af handleplanerne.

På udvalgsmødet d. 22. maj drøftede udvalget det overordnede indhold i handleplanerne for 2019. Til udvalgets foreløbige godkendelse forelægger nu udfoldede handleplaner for indsatser i 2019. Derudover forelægger udkast til handleplaner for indsatser i 2020, som kan igangsættes afhængigt af udfaldet af budgetprocessen. Handleplanerne er vedlagt. Det skal bemærkes, at 2019 må ses som et overgangsår, og at handleplanerne generelt er dynamiske dokumenter, som udvalget forventes at arbejde videre med i forlængelse af budgetvedtagelsen og strategiens godkendelse. Dette er tydeligt illustreret ved at størstedelen af de vedlagte handleplaner er markeret som ”udkast”.

I det videre arbejde med handleplanerne forventes ligeledes, at der for hver indsats vil foreligge en plan for videre politisk betjening samt en mere systematisk tilgang til mål og indikatorer.

Foruden en drøftelse med henblik på foreløbige godkendelse af udkast til handleplaner lægger sagen op til en drøftelse af form og indhold med henblik videreudvikling af handleplanerne.

Videre proces for ”Sundhed tæt på dig”

Forretningsudvalget godkendte den 20. maj 2019 udkast til ”Sundhed tæt på dig – Region Sjællands strategi for et nært og sammenhængende sundhedsvæsen” efter forudgående behandling i de politiske udvalg Det nære sundhedsvæsen, Sundhed for alle og Sygehusenes behandlingstilbud.

Strategiudkastet danner grundlag for den videre inddragelse af eksterne interessenter. Udvalget for det nære sundhedsvæsen blev på mødet den 13. maj præsenteret for en procesplan. Processen forløber over sommeren og efteråret 2019. Formålet er dels at kvalificere strategiudkastet yderligere, men i ligeså høj grad at få input til prioritering samt indsigt i mulige samarbejdskonstellationer, når strategien efterfølgende skal realiseres.

Den 24. september afholdes politisk arbejdstopmøde med deltagelse af regionsrådet, sygehusledelserne og repræsentanter for den politiske og administrative ledelse i de 17 kommuner i Region Sjælland. På mødet vil der være plads til åbne drøftelser af muligheder for stærkere samarbejder i det nære sundhedsvæsen. Desuden ønsker vi at tegne et fælles billede af, hvilke elementer i strategien, som er særligt vigtige for kommunerne, med henblik for den videre prioritering.

I oktober afholdes et tilsvarende arbejdstopmøde for patientorganisationer. Her vil der være et særligt fokus på, hvordan samarbejdet med patientorganisationer kan styrkes i det nære sundhedsvæsen.

Som optakt til de to arbejdstopmøder afholdes på administrativt niveau dialogmøder med repræsentanter fra de 17 kommuner, således at kommunernes interessefelter er kendte i forbindelse med planlægningen af arbejdstopmødet. Desuden drøftes strategien i samarbejdsudvalgene på praksisområdet med henblik på at sikre input for de privatpraktiserende sundhedsprofessionelle i regionen.

Endvidere foregår der en løbende involvering af interne interessenter – ikke mindst på regionens sygehuse, og der sikres løbende kommunikation om processen til medarbejdere i Regionshuset og på sygehusene.

På udvalgsmødet den 21. november forventes Udvalget for det nære sundhedsvæsen at behandle en opsamling på involveringsprocessen sammen med et endeligt udkast til strategien med henblik på endelig behandling. Strategien forelægges efter planen Regionsrådet til endelig godkendelse den 2. december.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen. I handleplanerne nævnes forslag til indsatser, som ikke er finansierede fra 2020 og frem. Disse forslag indgår i budgetmaterialet til regionsrådets behandling af budget 2020.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Udvalget drøfter ønsker til form og indhold i handleplanerne med henblik på videreudvikling af handleplanerne i forlængelse af budgetaftale og strategiens politiske godkendelse.

2. Udvalget foreløbigt godkender handleplanerne.

Sagen afgøres af Udvalget for sundhed for alle.

Behandling i Udvalget for sundhed for alle onsdag den 28. august 2019, pkt. 4

Udkast til handleplaner på forebyggelsesområdet og videre proces for strategi blev drøftet. Udvalgets bemærkninger til udkast til handleplanernes form og indhold indarbejdes i det videre arbejde med de årlige handleplaner. Handleplanerne for initiativer igangsat i 2019 og forslag til handleplaner, som kan igangsættes i forlængelse af budget 2020, blev godkendt.

Nicolai Nicolaisen (A), Camilla Aff Bredegaard (A), Lene Madsen Milner (V) og Jørgen Holst (Ø) deltog ikke i Udvalget for sundhed for alles behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 4:

Handleplaner


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener