Søg
 
Møde i

5. Begge Hjul På Jorden

Åbent

Udvalget for sundhed for alle Brevid: 4128136

Resume

Begge Hjul på Jorden er en netop afsluttet indsats under Sund Uddannelse, som nu er forankret i drift på de fire deltagende skoler i Lolland og Guldborgsund kommuner. TrygFonden har støttet Begge Hjul på Jorden med 1.850.000 kroner. Professionshøjskolen Absalon har stået for følgeforskningen. Sagen fremlægger hovedresultater fra projektet samt spredning af projekterfaringer.

Sagsfremstilling

Hovedformålet med Begge Hjul på Jorden er at få flere børn og unge til at cykle i og til deres skole. Fordi en cykeltur giver god motion, øget mobilitet, sundhed i hverdagen og sætter en ny ramme for både læring og sociale fællesskaber, tilkoblet bevægelse.

Der blev ved projektstart lavet en baselinemåling, som skulle belyse, i hvor høj grad skoleeleverne i Lolland og Guldborgsund benytter aktiv transport – og særligt cyklen – for at komme i skole. Målingen blev gentaget ved projektets afslutning i sommeren 2019. Sammenligning af data fra de to undersøgelser i henholdsvis 2016 og 2019 viser, at der overordnet set er sket et fald i antallet af elever, der benytter aktiv transport – og særligt cyklen – for at komme til skole. Et overordnet blik på de fire skoler, hvor cykelprojektet er forløbet, viser ingen afvigelse fra det større billede. Men ser man på de klassetrin, hvor cykelprojektet oftest er benyttet, vil man på flere af de deltagende skoler se et øget brug af cyklen som et transportmiddel til og fra skole. Data til sammenligning er ikke renset for betydningen af eventuelle skolelukninger og deraf følgende læn­gere afstande for eleverne. Der er heller ikke taget højde for øvrige trafikændringer eller påvirkninger af infrastruktur.

Procesresultater på de fire skoler:

· Der er indkøbt 110 cykler, cykelhjelme samt fire eldrevne ladcykler mv. Cykler og hjelme er fordelt på de fire skoler: Eskilstrup Skole og Sakskøbing Skole i Guldborgsund Kommune,og Søndre Skole Holeby og Søndre Skole Rødby i Lolland Kommune.

· Reparation og vedligehold af cykler. 5 elever fra hver skole har deltaget i kurset”Kloge hænder” på CELF. Her har de lært det mest basale om, hvordan man lapper en cykel, får den smurt, tjekker at den er lovlig eller indstiller en sadel. Ideen er, at de efterfølgende kan hjælpe med – og undervise andre i – at tage hånd om cyklerne lokalt. En slags ”super-bruger” for de andre elever.

· Alle elever kan cykle. Det er ikke alle elever, der har lært at cykle hjemmefra. Eller kan færdes sikkert i trafikken. Der er derfor arrangeret både cykel- og trafiktræning.Blandt andet ved brug af materialer fra Sikker Trafik – etcykelkørekort ogen teoriprøve til de mindste og den store cyklistprøvefor 6. klasse.

· At der er meningsfuld læring udendørs. Center for Undervisningsmidler har udvikle tnye elektroniske undervisningsspot i nærheden af den enkelte skole. Blandt andet ved brug af den fælleskommunale app Naturlandet Lolland-Falster. Det skal være med til at inddrage historie, kultur, natur og lokale perspektiver i skolens undervisning, når man er på tur.

· At der er rammer, hvor alle kan være med. Med Begge Hjul på Jorden er der satfokus på inklusion og på at skabe fællesskaber, hvor alle kan være med. Uanset forudsætninger. I projektet har der løbende været dialog med Børneskole Filadelfia og Professionshøjskolen Absalon, som står for at udviklenye koncepter for inklusioni det fri; med faste ogforudsigelige rammer i skolens cykelliv, så ogsåsårbare elever kan være med.

· Følgeforskning. Tre forskere fra Professionshøjskolen Absalon har observeret indsatsen og undersøgt, hvad projektet betyder for elevernes lige muligheder for at delta­ge i cykelaktiviteter, hvilke læringsmuligheder det skaber når cykler bliver en del af skoledagen, og hvordan man bedst arbejder med sundhed i skolen. Indsatsen har givet skolerne mulighed for at øge rækkevidden i de undervisningsaktiviteter, der foregår uden for skolen. Der har været tiltag for at øge inklusion af de elever, der ikke har en cykel eller ikke har lært at cykle hjemmefra. Det har skabt stærke roller og solide succesoplevelser for elever, som gennem den udvidede undervisning i reparation og vedligehold har medvirket til at få dem selv og deres klassekammerater ud at køre på cykler der virker.

Følgeforskningen er publiceret i foreløbig to artikler i fagblade. En tredje artikel forventes publiceret senere i et videnskabeligt tidsskrift med peer-review. Derudover formidles resultater fra følgeforsknin­gen via én nordisk konference i sundhedsfremme (9th Nordic Health Promotion Conference, RUC, juni 2019) og undervisningen på Professionshøj­skolen Absalon og Københavns Professionshøjsko­le.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Sagen forelægges til orientering.

Sagen afgøres af Udvalget for sundhed for alle.

Behandling i Udvalget for sundhed for alle onsdag den 28. august 2019, pkt. 5

Sagen drøftet.

Nicolai Nicolaisen (A), Camilla Aff Bredegaard (A), Lene Madsen Milner (V) og Jørgen Holst (Ø) deltog ikke i Udvalget for sundhed for alles behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 5:

Læringsdokument begge hjul på jorden


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener