Søg
 
Møde i

6. Oplæg fra regionens socialsygeplejersker omkring deres arbejdsområde.

Åbent

Udvalget for sundhed for alle Brevid: 4069673

Resume

Ifølge aftale på udvalgsmøde d. 22. maj 2019 vil udvalget modtage oplæg fra to af regionens socialsygeplejersker om deres arbejdsområde, med fokus på kobling til forebyggelse og sundhedsfremme samt lighed i sundhed.

Sagsfremstilling

Udvalget for sundhed for alle har som opfølgning på status på etablering af socialsygeplejersker fremlagt på møde d. 22. maj ønsket at modtage oplæg fra socialsygeplejersker, med særligt fokus på kobling til udvalgets arbejdsområde med forebyggelse og sundhedsfremme samt lighed i sundhed.

På mødet deltager to socialsygeplejersker med oplæg: Susanne Holm Jørgensen-Nielsen fra Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse og Louise Grothe Hemmingsen fra Nykøbing Falster Sygehus.

I sagen forelægges her en kort opsummering af alle sygehuse og Psykiatriens beskrivelser af socialsygeplejerskernes indsats.

Den forebyggende indsats

I henhold til Sundhedsaftalen arbejder socialsygeplejerskerne med Koordinerende Indsatsplan og tidlig involvering af tværfaglige samarbejdspartnere, således at der kan sikres et stabilt og realistisk forløb, og styrkelse af den tværfaglige/tværsektorielle opfølgning og støtte efter udskrivelsen. Møder om de koordinerende indsatsplaner sker efter aftale med patient og familie, og oftest er kommunale myndigheder og andre eksterne samarbejdspartnere repræsenteret på møderne. Møderne øger opmærksomheden på kompleksiteten i patientens udfordringer og målretter indsatsen bredt, så behandlingen optimeres.

Medinddragelse af patienten og involvering af privat som professionelt netværk sikrer, at patienten føler sig inddraget og anerkendt.

Gennem fokus på den socialt udsattes behov og de tætte samarbejdsrelationer forebygges, at patienten går fra sygehuset før tid.

Den sundhedsfremmende indsats

Socialsygeplejerskerne understøtter rehabilitering og sundhedsfremme ved at tilpasse opholdet på sygehuset til den socialt udsatte patient. Opholdet kan med fleksible løsninger gøres mere tåleligt, sådan at patienten vil opsøge behandling og pleje igen. Funktionen indeholder gode muligheder for at have kontakt med patient og netværk under og efter udskrivelse. Derved kan koordinering fortsætte, og opfølgning på det ambulante forløb kan understøttes. Det betyder, at tider og aftaler overholdes, hvilket reducerer risiko for tilbagefald i misbrug og forværring af fysisk eller psykisk sygdom.

Det synes at give langt større compliance i behandlingen, hvilket dermed minimeres risikoen for recidiv, genindlæggelse samt anvendelse af tvang.

Patienterne oplever desuden stor tryghed i den gennemgående relation.

At skabe lighed i sundhed

Socialsygeplejersken er med til at sikre lighed i sundhed med funktionen som gennemgående koordinator. Det er med til at sikre, at patientens behandling ikke afspejler fagpersonalers fordomme om socialt udsatte/misbrugeres manglende evner til at indgå i sufficient somatisk og psykiatrisk behandling. Det vil sige, at socialsygeplejersken skaber bedre adgang til og udbytte af pleje og behandling, så de socialt udsatte patienter får de samme muligheder som øvrige patienter.

Som den gennemgående fagperson i målgruppens patientforløb har socialsygeplejersken mulighed for tæt opfølgning og overlevering til kommunerne, samt at være udkørende og opsøgende i forhold til hvor borgeren opholder sig.

Patienterne skal opleve samme vilkår for behandling i de tidsrum, hvor socialsygeplejersken ikke er til rådighed. Dette sker i tæt samarbejde mellem socialsygeplejersken og de involverede afdelinger samt gennem undervisning.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at socialsygeplejerskernes funktion drøftes med afsæt i socialsygeplejerskernes oplæg.

Sagen afgøres af Udvalget for sundhed for alle.

Behandling i Udvalget for sundhed for alle onsdag den 28. august 2019, pkt. 6

Socialsygeplejerskernes funktion blev drøftet med afsæt i oplæg fra to af regionens socialsygeplejersker, herunder et eventuelt behov for en styrket koordinerede funktion.

Nicolai Nicolaisen (A), Camilla Aff Bredegaard (A), Lene Madsen Milner (V), Jørgen Holst (Ø) og Lars Hoppe Søe (B) deltog ikke i Udvalget for sundhed for alles behandling af sagen.


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener