Søg
 

Referat

Møde i Udvalget for sundhed for alle

onsdag den 22. maj 2019 kl. 09:00

Mødelokale 1


Deltagere:

Per Nørhave (O)- afbud

Lars Hoppe Søe (B)

Kirsten Rask (A)

Camilla Aff Bredegaard (A)

Nicolai Nicolaisen (A)

Evan Lynnerup (V)

Lene Madsen Milner (V)- afbud

Camilla Hove Lund (V)

Jørgen Holst (Ø)- afbud
1. Godkendelse af dagsorden

Åbent

Udvalget for sundhed for alle Brevid: 3830987

Behandling i Udvalget for sundhed for alle onsdag den 22. maj 2019, pkt. 1

Godkendt.

Lene Madsen Milner (V), Per Nørhave (O) og Jørgen Holst (Ø) deltog ikke i Udvalget for sundhed for alles behandling af sagen.


2. Årlige handleplaner på forebyggelsesområdet

Åbent

Udvalget for sundhed for alle Brevid: 4021234

Resume

Udvalget for sundhed for alle har på møde i marts 2019 besluttet, at årlige handleplaner på forebyggelsesområdet forankres i udvalget. Sagen lægger op til en drøftelse af årlige handleplaner på forebyggelsesområdet, herunder mulige strategiske indsatsområder i 2019.

Sagsfremstilling

Det er aftalt i Regionsrådets strategi ”Region Sjælland på forkant”, at der skal udarbejdes en særskilt strategi for det nære sundhedsvæsen. Denne sætter fokus på borgerens behov, og på hvilke opgaver vi i fremtiden kan løse i det nære sundhedsvæsen. Udkast til strategi med arbejdstitlen ”Sundhed tæt på dig – Region Sjællands strategi for et nært og sammenhængende sundhedsvæsen” forventes endeligt godkendt af Regionsrådet i december 2019.

Handleplaner for strategiske indsatsområder

Der udarbejdes handleplaner for den samlede strategi. Dette arbejde forankres i Udvalget for det nære sundhedsvæsen. Udvalget for sundhed for alle besluttede på møde i marts 2019, at der skal udarbejdes separate handleplaner for forebyggelsesområdet. Dette arbejde forankres i Udvalget for sundhed for alle. Begge udvalg vil løbende følge arbejdet med realisering af handleplanerne.

Som oplæg til drøftelse modtager Udvalget for sundhed for alle mundtligt oplæg om de årlige handleplaner på forebyggelsesområdet, herunder mulige strategiske indsatsområder i 2019.

På næste udvalgsmøde d. 28. august 2019 vil udvalget behandle konkrete udkast til handleplaner for 2019 på forebyggelsesområdet.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at årlige handleplaner på forebyggelsesområdet drøftes.

Sagen afgøres af Udvalget for sundhed for alle.

Behandling i Udvalget for sundhed for alle onsdag den 22. maj 2019, pkt. 2

Sagen drøftet, herunder et fokus på områderne tobaksforebyggelse, mental sundhed, overvægt og forebyggelse af indlæggelser. En særlig opmærksomhed rettes mod målgruppen børn og unge. Udvalget drøftede endvidere perspektiver på koblingen mellem forebyggelse og personlig medicin. Endelig drøftede udvalget det centrale samarbejde med kommunerne og øvrige partnerskaber. Udvalgets drøftelser indgår i det videre arbejde med handleplaner.

Lene Madsen Milner (V), Per Nørhave (O) og Jørgen Holst (Ø) deltog ikke i Udvalget for sundhed for alles behandling af sagen.


3. Status på etablering af socialsygeplejersker

Åbent

Udvalget for sundhed for alle Brevid: 3989660

Resume

Sagen giver en status på ansættelse af socialsygeplejersker på regionens sygehuse, jf. indsats beskrevet i Budgetaftalen for 2019.

Sagsfremstilling

I Budgetaftalen for 2019 er det beskrevet, at lighed i sundhed forudsætter, at borgerne behandles forskelligt gennem målrettede tilbud. Det er med Budgetaftalen for 2019 aftalt, at der ansættes en socialsygeplejerske på hvert af regionens sygehuse i Nykøbing F., Slagelse, Holbæk og Køge samt i Psykiatrien. Der er afsat 3,5 mio. kr. i 2019 og frem.

Socialsygeplejerskerne skal have fokus på at hjælpe de meste udsatte borgere, herunder socialt udsatte, fysisk og psykisk handicappede, familier med alvorligt syge, veteraner m.v.

Status på ansættelse af socialsygeplejersker tager udgangspunkt i følgende områder:

· Ansættelse af socialsygeplejersker

· Indsatser der er gjort/aftalt for at lokalisere de mest udsatte borgere

· Involvering af samarbejdspartnere i kommuner, almen praksis og andre relevante parter

· Ensartet tilbud i regionen

· Hvilke planer sygehusene har for monitorering/evaluering af ordningen inden for det første år

Ansættelse af socialsygeplejersker

Der er i første kvartal af 2019 ansat socialsygeplejerske på alle regionens sygehuse. Dermed er målsætningen fra Budgetaftalen for 2019 opfyldt.

I Slagelse er der indgået et delt finansieret samarbejde mellem somatik og psykiatri. Første socialsygeplejerske (brobygger-sygeplejerske) blev ansat i august 2018. Slagelse Sygehus ansætter en socialsygeplejerske i maj 2019 og Psykiatrien har ansat en pr. marts 2019.

I Psykiatri Syd arbejder socialsygeplejersken tæt sammen med Nykøbing F. sygehus.

Indsatser for at lokalisere de mest udsatte borgere.

Sygehusene er i gang med forskellige initiativer, for at socialsygeplejerskerne kan komme i kontakt med og støtte de udsatte borgere. Socialsygeplejerskens funktion er beskrevet og formidlet til sygehusene gennem pjecer, interne nyhedsbreve og relevante mødefora. Socialsygeplejerskerne er desuden rundt på sygehusenes afdelinger for at fortælle om deres rolle.

Fra starten er nogle socialsygeplejersker blevet koblet på patientforløb med talrige (gen)indlæggelser i akutafdelingerne. Det drejer sig om patientforløb med socialt udsatte, som eksempelvis er uden netværk og/eller er hjemløse, har misbrug og/eller er alkoholikere, eller som har dobbeltdiagnoser med komplicerende somatiske sygdomme. Andre socialsygeplejersker er startet på udvalgte afdelinger, der alle er i berøring med udsatte borger. Nogle socialsygeplejesker har deltaget i tavlemøder afholdt med kommuner og almen praksis for at identificere relevante patienter.

Involvering af samarbejdspartnere i kommuner, almen praksis og andre relevante parter

Flere af sygehusenes socialsygeplejersker har været rundt og fortælle om deres funktion hos kommunale samarbejdspartnere, i misbrugscentre, på herberger og i distriktspsykiatrien. De har deltaget i møder i frivillighedscentre og lokale hjemløsenetværk.

Flere af sygehusene har planlagt, at socialsygeplejerskerne deltager fast eller ad hoc i tværsektorielle samarbejdsfora som Kommunale samarbejdsfora for somatik (KSS), og Kommunale samarbejdsfora for psykiatri (KSP), i fora hvor der er repræsentanter fra kommuner og almen praksis.

I Slagelse anvender brobygger-sygeplejersken den ’Koordinerende indsatsplan’, hvor alle parter i patientforløbet sammen lægger en plan for et godt borgerforløb, med fokus på samarbejde og det bedste tilbud til patienten.

Ensartet tilbud

Der er taget initiativ til etableringen af ”Regionalt Netværk for Socialsygeplejersker m.fl.”. Første temadag for Socialsygeplejersker og deres ledelser blev afholdt d. 30. april 2019.

Sygehusenes planer for monitorering/evaluering af ordningen inden for det første år

Regionens sygehuse vil fastlægge en fælles registreringspraksis og monitoreringsmodel for regionens socialsygeplejersker, således at antal kontakter, målgrupper m.v. følges, og således at der sikres en ensartet praksis, hvor gode resultater deles.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Sagen forelægges til orientering.

Sagen afgøres af Udvalget for sundhed for alle.

Behandling i Udvalget for sundhed for alle onsdag den 22. maj 2019, pkt. 3

Sagen forelagt til orientering. Udvalget vil på næste møde modtage et oplæg fra en eller flere af regionens socialsygeplejersker omkring deres arbejdsområde, med fokus på kobling til forebyggelsesområdet.

Lene Madsen Milner (V), Per Nørhave (O) og Jørgen Holst (Ø) deltog ikke i Udvalget for sundhed for alles behandling af sagen.


4. Udvalgenes arbejde med afbureaukratisering og modernisering

Åbent

Udvalget for sundhed for alle Brevid: 3982038

Resume

På Regionsrådets seminar den 4.-5. marts 2019 blev det aftalt, at alle udvalg ser på muligheder for afbureaukratisering og modernisering inden for eget område med henblik på at frigøre ressourcer til kerneopgaverne. Udvalget for afbureaukratisering og modernisering vil samle udvalgenes bidrag i en samlet afrapportering til Regionsrådet i efteråret.

Sagsfremstilling

Udvalget for afbureaukratisering og modernisering fremlagde målsætninger for udvalgets arbejde på Regionsrådets seminar den 4.-5. marts 2019. Målet er, at forenkling af procedurer og regler, effektivisering af arbejdsgange og gode idéer til nye løsninger skal bidrage til at frigøre ressourcer til regionens kerneopgaver.

Regionsrådet tilsluttede sig, at alle udvalg i løbet af foråret gennemgår eget arbejdsområde for at finde ud, hvordan udvalget kan bidrage. Brev fra udvalgsformand Egon Bo blev efterfølgende sendt til samtlige udvalg (vedlagt).

Eksempelvis kan det dreje sig om, hvilke procedurer og rapporteringer, der er på udvalgets fagområde, og om regionen har mulighed for at forenkle disse. Videre kan det være eksempler på innovative arbejdsgange inden for fagområdet, som med fordel kan bredes ud til andre. Der kan også være tale om regler, som er indført på et tidspunkt, og som der ikke længere er behov for, eller som kan forenkles.

Muligheder inden for udvalgets arbejdsområde

På udgangspunkt i kommissoriet og arbejdsplanen for Udvalget for det nære sundhedsvæsen kan mulighederne drøftes inden for hovedindsatsområderne:

- Forebyggelsesområdet

- Frivillighed og inddragelse af civilsamfundet

På baggrund af drøftelsen kan der opstilles forslag til afbureaukratisering og modernisering inden for udvalgets arbejdsfelt.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.


Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. der identificeres konkrete forslag til afbureaukratisering og modernisering inden for udvalgets arbejdsområde

2. udvalgets forslag indgår i en samlet afrapportering til Regionsrådet.

Sagen afgøres af Udvalget for sundhed for alle.

Behandling i Udvalget for sundhed for alle onsdag den 22. maj 2019, pkt. 4

Sagen drøftet.

Lene Madsen Milner (V), Per Nørhave (O) og Jørgen Holst (Ø) deltog ikke i Udvalget for sundhed for alles behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 4:

Brev fra udvalgsformand til andre udvalg


5. Arbejdsplan

Åbent

Udvalget for sundhed for alle Brevid: 3678338

Resume

Udkast til arbejdsplan for Udvalget for sundhed for alle forelægges med henblik på drøftelse.

Sagsfremstilling

Administrationen har med afsæt i drøftelser i Udvalget for sundhed for alle udarbejdet et udkast til arbejdsplan for 2019.

Udkastet vedlægges.

Arbejdsplanen forsøger at konkretisere og nedbryde udvalgets fokusområder, som de fremgår i udvalgets foreløbige kommissorium.

Ved hvert møde forelægges der en række sager. Disse vil løbende blive tilføjet arbejdsplanen.

Arbejdsplanen har en dynamisk karakter og kan løbende tilpasses og justeres, hvis der opstår væsentlige aktuelle sager, eller det hen ad vejen giver mere mening at ændre rækkefølgen i temaerne.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter udkast til arbejdsplan.

Sagen afgøres af Udvalget for sundhed for alle.

Behandling i Udvalget for sundhed for alle onsdag den 22. maj 2019, pkt. 5

Sagen drøftet.

Lene Madsen Milner (V), Per Nørhave (O) og Jørgen Holst (Ø) deltog ikke i Udvalget for sundhed for alles behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 5:

Arbejdsplan


6. Aktuelle sager

Åbent

Udvalget for sundhed for alle Brevid: 3830988

Projektbevilling til Aktiv patientstøtte er forlænget

Aktiv patientstøtte, der kører som et nationalt forskningsprojekt finansieret af en projektbevilling fra Sundheds- og Ældreministeriet, har fået forlænget sin bevilling til udgangen af 2020. Bevillingen er på ca. 15 mio. kr. årligt. Bevillingen i 2020 skyldes, at den nationale evaluering først forventes færdig primo 2020.

I Region Sjælland betyder dette, at der tidligst er behov for regional finansiering fra 2021. Det betyder også, at arbejdet fortsætter med at finde en driftsmodel, som kan fungere i ordinær drift i direkte forlængelse af forskningsprojektets ophør. Dette skal ske under hensyntagen til de betingelser, som måtte følge med den nationale bevilling, og under hensyntagen til Regionsrådet beslutning jf. Budgetaftalen for 2019 om at udbrede Aktiv patientstøtte. Udvalget for sundhed for alle vil på mødet i oktober blive præsenteret for en model for drift af Aktiv patientstøtte i 2020.

Opfølgning på udvalgsformandens møde med DBU

I marts 2010 deltog udvalgsformand Per Nørhave i et uformelt møde med repræsentanter fra DBU. Administrationen var repræsenteret ved enhedschef fra Det nære Sundhedsvæsen Anne Øster Hjortshøj. Anledningen var et politisk ønske om at afklare, om der var oplagte samarbejdsmuligheder på forebyggelsesområdet, som kunne drøftes på et kommende udvalgsmøde.

DBU orienterede om, hvordan de samarbejder med kommunerne om at få flere til at dyrke idræt (fodbold), heriblandt enkelte samarbejder med kommuner i Region Sjælland. DBU orienterede endvidere om, at de er i kontakt med Region Nordjylland og Region Syddanmark om evt. kommende samarbejde. Der blev ikke præsenteret nogle konkrete forslag til evt. fremtidigt samarbejde mellem Region Sjælland og DBU.

Region Sjælland orienterede om regionens fokus på patientrettet forebyggelse og det samtidige ønske om at understøtte det bredde folkesundhedsarbejde i kommunerne gennem bl.a. rådgivning og forskningsfremme.

Aftalen blev, at DBU vil holde Region Sjælland orienteret om dialogen med de to øvrige regioner med henblik på potentiel inspiration til et evt. kommende samarbejde. Region Sjælland opfordrede også til, at både DBU og samarbejdskommuner i regionen er velkomne til at tage kontakt, hvis de ser muligheder for samarbejder, som kunne styrkes ved involvering af regionen, fx i regi af Broen til bedre sundhed.

Evt. deltagelse af DBU på et udvalgsmøde afventer, at samarbejdsmulighederne bliver mere konkrete.

Behandling i Udvalget for sundhed for alle onsdag den 22. maj 2019, pkt. 6

Sagen drøftet.

Lene Madsen Milner (V), Per Nørhave (O) og Jørgen Holst (Ø) deltog ikke i Udvalget for sundhed for alles behandling af sagen.


7. Næste møde

Åbent

Udvalget for sundhed for alle Brevid: 3830989

Næste møde afholdes onsdag d. 28. august kl. 8.00 – 11.00.

Behandling i Udvalget for sundhed for alle onsdag den 22. maj 2019, pkt. 7

Godkendt.

Lene Madsen Milner (V), Per Nørhave (O) og Jørgen Holst (Ø) deltog ikke i Udvalget for sundhed for alles behandling af sagen.


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener