Søg
 
Møde i

2. Årlige handleplaner på forebyggelsesområdet

Åbent

Udvalget for sundhed for alle Brevid: 4021234

Resume

Udvalget for sundhed for alle har på møde i marts 2019 besluttet, at årlige handleplaner på forebyggelsesområdet forankres i udvalget. Sagen lægger op til en drøftelse af årlige handleplaner på forebyggelsesområdet, herunder mulige strategiske indsatsområder i 2019.

Sagsfremstilling

Det er aftalt i Regionsrådets strategi ”Region Sjælland på forkant”, at der skal udarbejdes en særskilt strategi for det nære sundhedsvæsen. Denne sætter fokus på borgerens behov, og på hvilke opgaver vi i fremtiden kan løse i det nære sundhedsvæsen. Udkast til strategi med arbejdstitlen ”Sundhed tæt på dig – Region Sjællands strategi for et nært og sammenhængende sundhedsvæsen” forventes endeligt godkendt af Regionsrådet i december 2019.

Handleplaner for strategiske indsatsområder

Der udarbejdes handleplaner for den samlede strategi. Dette arbejde forankres i Udvalget for det nære sundhedsvæsen. Udvalget for sundhed for alle besluttede på møde i marts 2019, at der skal udarbejdes separate handleplaner for forebyggelsesområdet. Dette arbejde forankres i Udvalget for sundhed for alle. Begge udvalg vil løbende følge arbejdet med realisering af handleplanerne.

Som oplæg til drøftelse modtager Udvalget for sundhed for alle mundtligt oplæg om de årlige handleplaner på forebyggelsesområdet, herunder mulige strategiske indsatsområder i 2019.

På næste udvalgsmøde d. 28. august 2019 vil udvalget behandle konkrete udkast til handleplaner for 2019 på forebyggelsesområdet.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at årlige handleplaner på forebyggelsesområdet drøftes.

Sagen afgøres af Udvalget for sundhed for alle.

Behandling i Udvalget for sundhed for alle onsdag den 22. maj 2019, pkt. 2

Sagen drøftet, herunder et fokus på områderne tobaksforebyggelse, mental sundhed, overvægt og forebyggelse af indlæggelser. En særlig opmærksomhed rettes mod målgruppen børn og unge. Udvalget drøftede endvidere perspektiver på koblingen mellem forebyggelse og personlig medicin. Endelig drøftede udvalget det centrale samarbejde med kommunerne og øvrige partnerskaber. Udvalgets drøftelser indgår i det videre arbejde med handleplaner.

Lene Madsen Milner (V), Per Nørhave (O) og Jørgen Holst (Ø) deltog ikke i Udvalget for sundhed for alles behandling af sagen.


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener