Søg
 
Møde i

3. Status på etablering af socialsygeplejersker

Åbent

Udvalget for sundhed for alle Brevid: 3989660

Resume

Sagen giver en status på ansættelse af socialsygeplejersker på regionens sygehuse, jf. indsats beskrevet i Budgetaftalen for 2019.

Sagsfremstilling

I Budgetaftalen for 2019 er det beskrevet, at lighed i sundhed forudsætter, at borgerne behandles forskelligt gennem målrettede tilbud. Det er med Budgetaftalen for 2019 aftalt, at der ansættes en socialsygeplejerske på hvert af regionens sygehuse i Nykøbing F., Slagelse, Holbæk og Køge samt i Psykiatrien. Der er afsat 3,5 mio. kr. i 2019 og frem.

Socialsygeplejerskerne skal have fokus på at hjælpe de meste udsatte borgere, herunder socialt udsatte, fysisk og psykisk handicappede, familier med alvorligt syge, veteraner m.v.

Status på ansættelse af socialsygeplejersker tager udgangspunkt i følgende områder:

· Ansættelse af socialsygeplejersker

· Indsatser der er gjort/aftalt for at lokalisere de mest udsatte borgere

· Involvering af samarbejdspartnere i kommuner, almen praksis og andre relevante parter

· Ensartet tilbud i regionen

· Hvilke planer sygehusene har for monitorering/evaluering af ordningen inden for det første år

Ansættelse af socialsygeplejersker

Der er i første kvartal af 2019 ansat socialsygeplejerske på alle regionens sygehuse. Dermed er målsætningen fra Budgetaftalen for 2019 opfyldt.

I Slagelse er der indgået et delt finansieret samarbejde mellem somatik og psykiatri. Første socialsygeplejerske (brobygger-sygeplejerske) blev ansat i august 2018. Slagelse Sygehus ansætter en socialsygeplejerske i maj 2019 og Psykiatrien har ansat en pr. marts 2019.

I Psykiatri Syd arbejder socialsygeplejersken tæt sammen med Nykøbing F. sygehus.

Indsatser for at lokalisere de mest udsatte borgere.

Sygehusene er i gang med forskellige initiativer, for at socialsygeplejerskerne kan komme i kontakt med og støtte de udsatte borgere. Socialsygeplejerskens funktion er beskrevet og formidlet til sygehusene gennem pjecer, interne nyhedsbreve og relevante mødefora. Socialsygeplejerskerne er desuden rundt på sygehusenes afdelinger for at fortælle om deres rolle.

Fra starten er nogle socialsygeplejersker blevet koblet på patientforløb med talrige (gen)indlæggelser i akutafdelingerne. Det drejer sig om patientforløb med socialt udsatte, som eksempelvis er uden netværk og/eller er hjemløse, har misbrug og/eller er alkoholikere, eller som har dobbeltdiagnoser med komplicerende somatiske sygdomme. Andre socialsygeplejersker er startet på udvalgte afdelinger, der alle er i berøring med udsatte borger. Nogle socialsygeplejesker har deltaget i tavlemøder afholdt med kommuner og almen praksis for at identificere relevante patienter.

Involvering af samarbejdspartnere i kommuner, almen praksis og andre relevante parter

Flere af sygehusenes socialsygeplejersker har været rundt og fortælle om deres funktion hos kommunale samarbejdspartnere, i misbrugscentre, på herberger og i distriktspsykiatrien. De har deltaget i møder i frivillighedscentre og lokale hjemløsenetværk.

Flere af sygehusene har planlagt, at socialsygeplejerskerne deltager fast eller ad hoc i tværsektorielle samarbejdsfora som Kommunale samarbejdsfora for somatik (KSS), og Kommunale samarbejdsfora for psykiatri (KSP), i fora hvor der er repræsentanter fra kommuner og almen praksis.

I Slagelse anvender brobygger-sygeplejersken den ’Koordinerende indsatsplan’, hvor alle parter i patientforløbet sammen lægger en plan for et godt borgerforløb, med fokus på samarbejde og det bedste tilbud til patienten.

Ensartet tilbud

Der er taget initiativ til etableringen af ”Regionalt Netværk for Socialsygeplejersker m.fl.”. Første temadag for Socialsygeplejersker og deres ledelser blev afholdt d. 30. april 2019.

Sygehusenes planer for monitorering/evaluering af ordningen inden for det første år

Regionens sygehuse vil fastlægge en fælles registreringspraksis og monitoreringsmodel for regionens socialsygeplejersker, således at antal kontakter, målgrupper m.v. følges, og således at der sikres en ensartet praksis, hvor gode resultater deles.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Sagen forelægges til orientering.

Sagen afgøres af Udvalget for sundhed for alle.

Behandling i Udvalget for sundhed for alle onsdag den 22. maj 2019, pkt. 3

Sagen forelagt til orientering. Udvalget vil på næste møde modtage et oplæg fra en eller flere af regionens socialsygeplejersker omkring deres arbejdsområde, med fokus på kobling til forebyggelsesområdet.

Lene Madsen Milner (V), Per Nørhave (O) og Jørgen Holst (Ø) deltog ikke i Udvalget for sundhed for alles behandling af sagen.


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener