Søg
 
Møde i

6. Aktuelle sager

Åbent

Udvalget for sundhed for alle Brevid: 3830988

Projektbevilling til Aktiv patientstøtte er forlænget

Aktiv patientstøtte, der kører som et nationalt forskningsprojekt finansieret af en projektbevilling fra Sundheds- og Ældreministeriet, har fået forlænget sin bevilling til udgangen af 2020. Bevillingen er på ca. 15 mio. kr. årligt. Bevillingen i 2020 skyldes, at den nationale evaluering først forventes færdig primo 2020.

I Region Sjælland betyder dette, at der tidligst er behov for regional finansiering fra 2021. Det betyder også, at arbejdet fortsætter med at finde en driftsmodel, som kan fungere i ordinær drift i direkte forlængelse af forskningsprojektets ophør. Dette skal ske under hensyntagen til de betingelser, som måtte følge med den nationale bevilling, og under hensyntagen til Regionsrådet beslutning jf. Budgetaftalen for 2019 om at udbrede Aktiv patientstøtte. Udvalget for sundhed for alle vil på mødet i oktober blive præsenteret for en model for drift af Aktiv patientstøtte i 2020.

Opfølgning på udvalgsformandens møde med DBU

I marts 2010 deltog udvalgsformand Per Nørhave i et uformelt møde med repræsentanter fra DBU. Administrationen var repræsenteret ved enhedschef fra Det nære Sundhedsvæsen Anne Øster Hjortshøj. Anledningen var et politisk ønske om at afklare, om der var oplagte samarbejdsmuligheder på forebyggelsesområdet, som kunne drøftes på et kommende udvalgsmøde.

DBU orienterede om, hvordan de samarbejder med kommunerne om at få flere til at dyrke idræt (fodbold), heriblandt enkelte samarbejder med kommuner i Region Sjælland. DBU orienterede endvidere om, at de er i kontakt med Region Nordjylland og Region Syddanmark om evt. kommende samarbejde. Der blev ikke præsenteret nogle konkrete forslag til evt. fremtidigt samarbejde mellem Region Sjælland og DBU.

Region Sjælland orienterede om regionens fokus på patientrettet forebyggelse og det samtidige ønske om at understøtte det bredde folkesundhedsarbejde i kommunerne gennem bl.a. rådgivning og forskningsfremme.

Aftalen blev, at DBU vil holde Region Sjælland orienteret om dialogen med de to øvrige regioner med henblik på potentiel inspiration til et evt. kommende samarbejde. Region Sjælland opfordrede også til, at både DBU og samarbejdskommuner i regionen er velkomne til at tage kontakt, hvis de ser muligheder for samarbejder, som kunne styrkes ved involvering af regionen, fx i regi af Broen til bedre sundhed.

Evt. deltagelse af DBU på et udvalgsmøde afventer, at samarbejdsmulighederne bliver mere konkrete.

Behandling i Udvalget for sundhed for alle onsdag den 22. maj 2019, pkt. 6

Sagen drøftet.

Lene Madsen Milner (V), Per Nørhave (O) og Jørgen Holst (Ø) deltog ikke i Udvalget for sundhed for alles behandling af sagen.


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener