Søg
 

Referat

Møde i Udvalget for sundhed for alle

onsdag den 13. marts 2019 kl. 08:00

Mødelokale 20


Deltagere:

Per Nørhave (O)- afbud

Lars Hoppe Søe (B)- afbud

Kirsten Rask (A)

Camilla Aff Bredegaard (A)

Trine Birk Andersen (A)- afbud

Evan Lynnerup (V)- afbud

Lene Madsen Milner (V)

Camilla Hove Lund (V)

Jørgen Holst (Ø)- afbud
1. Godkendelse af dagsorden

Åbent

Udvalget for sundhed for alle Brevid: 3830984

Behandling i Udvalget for sundhed for alle onsdag den 13. marts 2019, pkt. 1

Godkendt.

Grundet fravær af både formand og næstformand udpegede udvalget jf. flertalsbeslutning Camilla Aff Bredegaard som mødeleder.

Trine Birk Andersen (A), Evan Lynnerup (V), Per Nørhave (O), Jørgen Holst (Ø) og Lars Hoppe Søe (B) deltog ikke i Udvalget for sundhed for alles behandling af sagen.


2. Metoder fra "Tidlig opsporing af kræft"

Åbent

Udvalget for sundhed for alle Brevid: 3913109

Resume

Medarbejdere fra virksomhedsområdet Det nære Sundhedsvæsen holder oplæg om de metoder, der anvendes under indsatsen ”Tidlig opsporing af kræft”, herunder især de borgerrettede metoder.

Sagsfremstilling

”Tidlig opsporing af kræft” er en indsats, der finansieres af Folketinget. I opdraget fra ministeriet står bl.a.: ”Initiativerne skal styrke kompetencerne i almen praksis til tidlig opsporing af kræft gennem faglig sparring, vejledning og uddannelse. […] Der forudsættes en bred uddannelsesindsats, som sigter mod at styrke både den faglige og organisatoriske viden i almen praksis samt understøtter dialog og sparring mellem almen praksis og sygehusene.” Der står endvidere, at der især skal være fokus på patienter med uklare symptomer.

Som den netop offentliggjorte hvidbog fra Kræftens Bekæmpelse viser (Social ulighed i kræft i Danmark), er der stor ulighed i kræftbehandlingen. Det viser sig bl.a. ved, at borgere med ingen eller kort uddannelse, borgere der bor alene, eller borgere der er uden for arbejdsmarkedet, kommer senere til læge og klarer sig dårligere i kræftbehandlingen. Det er baggrunden for, at Region Sjælland som den eneste region har valgt at have et borger-/patientrettet spor som et led i ”Tidlig opsporing af kræft”. For alle indsatser i det borger-/patientrettede spor gælder, at der er er fokus på at mindske den sociale ulighed i sundhed og på at forbedre patientkommunikationen mellem patient og behandler.

De øvrige spor, der arbejdes med i forbindelse med ”Tidlig opsporing af kræft”, er: Kompetenceudvikling af almen praksis (både fagligt og organisatorisk), forskning og kommunikation. Inden for hvert spor gennemføres flere forskellige indsatser.

Medarbejdere fra virksomhedsområdet Det Nære Sundhedsvæsen vil holde oplæg om indsatsen ”Tidlig opsporing af kræft” generelt, med særligt fokus på de metoder, der bliver anvendt inden for det borger-/patientrettede spor.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at metoder anvendt i forbindelse med ”Tidlig opsporing af kræft” drøftes.

Sagen afgøres af Udvalget for sundhed for alle.

Behandling i Udvalget for sundhed for alle onsdag den 13. marts 2019, pkt. 2

Udvalget drøftede tilgang og metoder til forebyggelse målrettet sårbare grupper, med afsæt i faglige oplæg om Region Sjællands indsats for "Tidlig opsporing af kræft".

Trine Birk Andersen (A), Evan Lynnerup (V), Per Nørhave (O), Jørgen Holst (Ø) og Lars Hoppe Søe (B) deltog ikke i Udvalget for sundhed for alles behandling af sagen.


3. "Sundhed tæt på dig" - udkast til strategi for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen

Åbent

Udvalget for sundhed for alle Brevid: 3914326

Resume

Udvalget forelægges udkast til strategien ”Sundhed tæt på dig”, der skal sætte kursen for Region Sjællands store arbejde med at styrke det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

Sagsfremstilling

Som defineret i både 'Region Sjælland på forkant' og 'Budget 2019' skal Region Sjælland have en strategi for et styrket nært og sammenhængende sundhedsvæsen. Strategien sætter den overordnede retning for en omstilling af det nære sundhedsvæsen. Strategien er politisk forankret i Udvalget for det nære sundhedsvæsen, der har arbejdet med strategien siden maj 2018. Strategien vil være gyldig i perioden 2019 – 2022.

Vedlagt er udkast til strategien med arbejdstitlen ”Sundhed tæt på dig”. Strategiudkastet er opbygget omkring fire hovedtemaer, der konkretiserer visionerne for fremtidens nære sundhedsvæsen:

- Forpligtende fællesskaber

- Sundhedsydelser med borgeren i centrum

- Øget digitalisering – Danmarks første e-hospital

- Styrket forebyggelse og sundhedsfremme

Tilknyttet hvert hovedtemaer er forslag til målsætninger. Disse målsætninger arbejdes der videre med, og i deres nuværende form skal de derfor kun betragtes som inspiration og oplæg til videre drøftelse.

Den videre proces

I det videre arbejde med strategien vil der bl.a. være fokus på formulering af endelige mål, sammenhæng med Sundhedsaftalen samt udarbejdelse af årlige handleplaner med målsætninger og indsatser. Strategien behandles i Udvalget for Det nære sundhedsvæsen, Udvalget for sundhed for alle og Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud forud for behandling i Forretningsudvalget og Regionsrådet. Derudover vil der være en bred involvering af interessenter. Strategien forventes endeligt godkendt i maj 2019.

Udvalget vil på møde modtage et mundtligt oplæg, som sammen med vedlagte strategiudkast danner grundlag for en drøftelse i udvalget.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udkast til strategien ”Sundhed tæt på dig” drøftes med henblik på at levere input til det videre arbejde med strategien.

Sagen afgøres af Udvalget for sundhed for alle.

Behandling i Udvalget for sundhed for alle onsdag den 13. marts 2019, pkt. 3

Udkast til "Sundhed tæt på dig" drøftet. Udvalgets input indgår i det videre arbejde med strategien.

Trine Birk Andersen (A), Evan Lynnerup (V), Per Nørhave (O), Jørgen Holst (Ø) og Lars Hoppe Søe (B) deltog ikke i Udvalget for sundhed for alles behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 3:

Sundhed tæt på dig - udkast til strategi for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen


4. Strategi for forebyggelse

Åbent

Udvalget for sundhed for alle Brevid: 3906580

Resume

Udvalget drøfter udkast til Region Sjællands strategi for forebyggelse, der er en delstrategi i ”Sundhed tæt på dig” – strategi for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Derudover drøftes forslag til temaer i handleplan på forebyggelsesområdet.

Sagsfremstilling

Udvalget for sundhed for alle har gennem en række temadrøftelser i efteråret 2018 og januar 2019 indkredset ønsker til strategisk vinkling på Region Sjællands indsatser for forebyggelse og sundhedsfremme.

Udvalget har fra start haft fokus på at løfte nogle af de centrale folkesundhedsmæssige udfordringer, som er dokumenteret i Sundhedsprofilen 2017. Udvalget har især fokuseret på temaerne tobaksforebyggelse, kost og motion samt mental sundhed. I forbindelse med hvert tema har udvalget drøftet, hvordan det forebyggende arbejde kan målrettes særligt sårbare grupper. Det gælder ikke mindst børn, mennesker med psykisk sygdom og mennesker med kroniske eller længerevarende sygdomme. Særligt for de to sidste grupper – som i sagens natur er patienter – ønsker udvalget at styrke forebyggende aspekter i den øvrige behandling og fremme, at patienterne kommer bedre igennem behandlingsforløb og undgår at sygdom forværres.

Udvalget har tidligere drøftet, at strategi for forebyggelse er en delstrategi i den overordnede strategi for det nære sundhedsvæsen: ”Sundhed tæt på dig”. Udkast til strategi for forebyggelse (vedlagt som bilag) vil således indgå som en integreret del af ”Sundhed tæt på dig”, og vil erstatte det nuværende midlertidige afsnit om forebyggelse.

De konkrete indsatser vedr. forebyggelses og sundhedsfremme, som skal sikre de strategiske målsætningers realisering, defineres i selvstændige årlige handleplaner forankret i Udvalget for sundhed for alle. De tematiske indsatser vedrørende tobak, kost og motion samt mental sundhed vil således indgå i de årlige handleplaner, som udvalget kommer til at arbejde med løbende. Udkastet til temaer i handleplan for 2019 (bilag) forelægges udvalget til indledende drøftelse med henblik på, at administrationen kan forelægge forslag til handleplan for 2019 på næste udvalgsmøde.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller

At udkast til strategi for forebyggelse drøftes.

At udkast til temaer i handleplan på forebyggelsesområdet drøftes.

Sagen afgøres af Udvalget for sundhed for alle.

Behandling i Udvalget for sundhed for alle onsdag den 13. marts 2019, pkt. 4

Udkast til strategi for forebyggelse drøftet, herunder at potentialer forbundet med samskabelse inkluderes. Bearbejdet udkast integreres i "Sundhed tæt på dig" - strategi for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

Udkast til temaer i handleplan på forebyggelsesområdet drøftet.

Trine Birk Andersen (A), Evan Lynnerup (V), Per Nørhave (O), Jørgen Holst (Ø) og Lars Hoppe Søe (B) deltog ikke i Udvalget for sundhed for alles behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 4:

Udkast til forebyggelsesstrategi

Udkast til temaer i handleplan på forebyggelsesområdet


5. Arbejdsplan

Åbent

Udvalget for sundhed for alle Brevid: 3678338

Resume

Udkast til arbejdsplan for Udvalget for sundhed for alle forelægges med henblik på drøftelse.

Sagsfremstilling

Administrationen har med afsæt i drøftelser i Udvalget for sundhed for alle udarbejdet et udkast til arbejdsplan for 2019.

Udkastet vedlægges.

Arbejdsplanen forsøger at konkretisere og nedbryde udvalgets fokusområder, som de fremgår i udvalgets foreløbige kommissorium.

Ved hvert møde forelægges der en række sager. Disse vil løbende blive tilføjet arbejdsplanen.

Arbejdsplanen har en dynamisk karakter og kan løbende tilpasses og justeres, hvis der opstår væsentlige aktuelle sager, eller det hen ad vejen giver mere mening at ændre rækkefølgen i temaerne.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter udkast til arbejdsplan.

Sagen afgøres af Udvalget for sundhed for alle.

Behandling i Udvalget for sundhed for alle onsdag den 13. marts 2019, pkt. 5

Sagen drøftet, herunder et kommende tema om samskabelse.

Trine Birk Andersen (A), Evan Lynnerup (V), Per Nørhave (O), Jørgen Holst (Ø) og Lars Hoppe Søe (B) deltog ikke i Udvalget for sundhed for alles behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 5:

Arbejdsplan


6. Aktuelle sager

Åbent

Udvalget for sundhed for alle Brevid: 3830985

200 mio. kr. til etablering og videreudvikling af læge- og sundhedshuse

Sundheds- og ældreministeriet udlodder ligesom i 2018 aktuelt en pulje på 200 mio. kr. til etablering og videreudvikling af læge- og sundhedshuse. Puljen kan søges af kommuner og regioner i samarbejde med almen praksis. Der kan søges om anlægsmidler, og ministeriet betinger medfinansiering fra ansøgerne.

I 2018 valgte Region Sjælland at bruge puljeansøgningen til at fremme en tydelig prioritering af de digitale veje til borgernære sundhedstilbud i et samarbejde med de kommuner, som er særligt lægedækningstruede. Vi modtog tilsagn om i alt 6,5 mio. kr.

Region Sjælland tilkendegav allerede i forbindelse med tilsagn, at vi i den næstkommende ansøgningsrunde ønskede at prioritere samarbejde med de kommuner, som i de kommende år står til at miste sygehusfunktioner, dvs. Næstved, Ringsted og Roskilde Kommuner. Derfor pågår der frem mod ansøgningsfristen den 20. marts en dialog og et samarbejde med de tre kommuner om en mulig fælles ansøgning.

Kampagnen ’Rene hænder?’

Lægemiddelenheden i Region Sjælland har udarbejdet kampagnen ’Rene hænder?’, som sætter fokus på håndhygiejne i daginstitutioner. Kampagnen sætter fokus på, hvordan spredning af smitsomme sygdomme kan mindskes ved grundig håndvask.

De 17 kommuner i Region Sjælland blev tilbudt at tilmelde 3-4 institutioner til kampagnen. Der blev meldt 30 institutioner ind, fordelt på 12 kommuner. Materialet er udsendt til de tilmeldte institutioner i uge 4, 2019. Materialet og kampagnen evalueres efterfølgende af de tilmeldte institutioner.

Materialet består delvist af trykte materialer, som er sendt ud til institutionerne, og delvist af materialer, som institutionerne selv kan printe fra kampagnehjemmesiden. Kampagnehjemmesiden og materialerne kan ses her: www.regionsjaelland.dk/renehaender

Møde med DBU om potentialer for samarbejde

Tirsdag d. 19. marts 2019 afholder udvalgsformand Per Nørhave et kort møde med DBU om potentialer for samarbejde på forebyggelsesområdet. Det primære formål med mødet er at afklare, om det vil være relevant at invitere DBU på besøg på et kommende udvalgsmøde

Behandling i Udvalget for sundhed for alle onsdag den 13. marts 2019, pkt. 6

Udvalget modtog en orientering om ansøgning til 200 mio. kr. pulje til etablering og videreudvikling af læge- og sundhedshuse, herunder om fortsat fokus på digitalisering samt fællesansøgning med Næstved kommune.

Udvalget modtog en orientering om kampagnen 'Rene hænder?'

Udvalget blev orienteret om formandens møde med DBU om perspektiver på muligt fremtidigt samarbejde.

Trine Birk Andersen (A), Evan Lynnerup (V), Per Nørhave (O), Jørgen Holst (Ø) og Lars Hoppe Søe (B) deltog ikke i Udvalget for sundhed for alles behandling af sagen.


7. Næste møde

Åbent

Udvalget for sundhed for alle Brevid: 3830986

Næste møde er den 22. maj 2019 kl. 08.00.

Behandling i Udvalget for sundhed for alle onsdag den 13. marts 2019, pkt. 7

Godkendt.

Trine Birk Andersen (A), Evan Lynnerup (V), Per Nørhave (O), Jørgen Holst (Ø) og Lars Hoppe Søe (B) deltog ikke i Udvalget for sundhed for alles behandling af sagen.


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener