Søg
 
Møde i

3. "Sundhed tæt på dig" - udkast til strategi for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen

Åbent

Udvalget for sundhed for alle Brevid: 3914326

Resume

Udvalget forelægges udkast til strategien ”Sundhed tæt på dig”, der skal sætte kursen for Region Sjællands store arbejde med at styrke det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

Sagsfremstilling

Som defineret i både 'Region Sjælland på forkant' og 'Budget 2019' skal Region Sjælland have en strategi for et styrket nært og sammenhængende sundhedsvæsen. Strategien sætter den overordnede retning for en omstilling af det nære sundhedsvæsen. Strategien er politisk forankret i Udvalget for det nære sundhedsvæsen, der har arbejdet med strategien siden maj 2018. Strategien vil være gyldig i perioden 2019 – 2022.

Vedlagt er udkast til strategien med arbejdstitlen ”Sundhed tæt på dig”. Strategiudkastet er opbygget omkring fire hovedtemaer, der konkretiserer visionerne for fremtidens nære sundhedsvæsen:

- Forpligtende fællesskaber

- Sundhedsydelser med borgeren i centrum

- Øget digitalisering – Danmarks første e-hospital

- Styrket forebyggelse og sundhedsfremme

Tilknyttet hvert hovedtemaer er forslag til målsætninger. Disse målsætninger arbejdes der videre med, og i deres nuværende form skal de derfor kun betragtes som inspiration og oplæg til videre drøftelse.

Den videre proces

I det videre arbejde med strategien vil der bl.a. være fokus på formulering af endelige mål, sammenhæng med Sundhedsaftalen samt udarbejdelse af årlige handleplaner med målsætninger og indsatser. Strategien behandles i Udvalget for Det nære sundhedsvæsen, Udvalget for sundhed for alle og Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud forud for behandling i Forretningsudvalget og Regionsrådet. Derudover vil der være en bred involvering af interessenter. Strategien forventes endeligt godkendt i maj 2019.

Udvalget vil på møde modtage et mundtligt oplæg, som sammen med vedlagte strategiudkast danner grundlag for en drøftelse i udvalget.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udkast til strategien ”Sundhed tæt på dig” drøftes med henblik på at levere input til det videre arbejde med strategien.

Sagen afgøres af Udvalget for sundhed for alle.

Behandling i Udvalget for sundhed for alle onsdag den 13. marts 2019, pkt. 3

Udkast til "Sundhed tæt på dig" drøftet. Udvalgets input indgår i det videre arbejde med strategien.

Trine Birk Andersen (A), Evan Lynnerup (V), Per Nørhave (O), Jørgen Holst (Ø) og Lars Hoppe Søe (B) deltog ikke i Udvalget for sundhed for alles behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 3:

Sundhed tæt på dig - udkast til strategi for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener