Søg
 
Møde i

2. Metoder fra "Tidlig opsporing af kræft"

Åbent

Udvalget for sundhed for alle Brevid: 3913109

Resume

Medarbejdere fra virksomhedsområdet Det nære Sundhedsvæsen holder oplæg om de metoder, der anvendes under indsatsen ”Tidlig opsporing af kræft”, herunder især de borgerrettede metoder.

Sagsfremstilling

”Tidlig opsporing af kræft” er en indsats, der finansieres af Folketinget. I opdraget fra ministeriet står bl.a.: ”Initiativerne skal styrke kompetencerne i almen praksis til tidlig opsporing af kræft gennem faglig sparring, vejledning og uddannelse. […] Der forudsættes en bred uddannelsesindsats, som sigter mod at styrke både den faglige og organisatoriske viden i almen praksis samt understøtter dialog og sparring mellem almen praksis og sygehusene.” Der står endvidere, at der især skal være fokus på patienter med uklare symptomer.

Som den netop offentliggjorte hvidbog fra Kræftens Bekæmpelse viser (Social ulighed i kræft i Danmark), er der stor ulighed i kræftbehandlingen. Det viser sig bl.a. ved, at borgere med ingen eller kort uddannelse, borgere der bor alene, eller borgere der er uden for arbejdsmarkedet, kommer senere til læge og klarer sig dårligere i kræftbehandlingen. Det er baggrunden for, at Region Sjælland som den eneste region har valgt at have et borger-/patientrettet spor som et led i ”Tidlig opsporing af kræft”. For alle indsatser i det borger-/patientrettede spor gælder, at der er er fokus på at mindske den sociale ulighed i sundhed og på at forbedre patientkommunikationen mellem patient og behandler.

De øvrige spor, der arbejdes med i forbindelse med ”Tidlig opsporing af kræft”, er: Kompetenceudvikling af almen praksis (både fagligt og organisatorisk), forskning og kommunikation. Inden for hvert spor gennemføres flere forskellige indsatser.

Medarbejdere fra virksomhedsområdet Det Nære Sundhedsvæsen vil holde oplæg om indsatsen ”Tidlig opsporing af kræft” generelt, med særligt fokus på de metoder, der bliver anvendt inden for det borger-/patientrettede spor.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at metoder anvendt i forbindelse med ”Tidlig opsporing af kræft” drøftes.

Sagen afgøres af Udvalget for sundhed for alle.

Behandling i Udvalget for sundhed for alle onsdag den 13. marts 2019, pkt. 2

Udvalget drøftede tilgang og metoder til forebyggelse målrettet sårbare grupper, med afsæt i faglige oplæg om Region Sjællands indsats for "Tidlig opsporing af kræft".

Trine Birk Andersen (A), Evan Lynnerup (V), Per Nørhave (O), Jørgen Holst (Ø) og Lars Hoppe Søe (B) deltog ikke i Udvalget for sundhed for alles behandling af sagen.


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener