Søg
 
Møde i

4. Strategi for forebyggelse

Åbent

Udvalget for sundhed for alle Brevid: 3906580

Resume

Udvalget drøfter udkast til Region Sjællands strategi for forebyggelse, der er en delstrategi i ”Sundhed tæt på dig” – strategi for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Derudover drøftes forslag til temaer i handleplan på forebyggelsesområdet.

Sagsfremstilling

Udvalget for sundhed for alle har gennem en række temadrøftelser i efteråret 2018 og januar 2019 indkredset ønsker til strategisk vinkling på Region Sjællands indsatser for forebyggelse og sundhedsfremme.

Udvalget har fra start haft fokus på at løfte nogle af de centrale folkesundhedsmæssige udfordringer, som er dokumenteret i Sundhedsprofilen 2017. Udvalget har især fokuseret på temaerne tobaksforebyggelse, kost og motion samt mental sundhed. I forbindelse med hvert tema har udvalget drøftet, hvordan det forebyggende arbejde kan målrettes særligt sårbare grupper. Det gælder ikke mindst børn, mennesker med psykisk sygdom og mennesker med kroniske eller længerevarende sygdomme. Særligt for de to sidste grupper – som i sagens natur er patienter – ønsker udvalget at styrke forebyggende aspekter i den øvrige behandling og fremme, at patienterne kommer bedre igennem behandlingsforløb og undgår at sygdom forværres.

Udvalget har tidligere drøftet, at strategi for forebyggelse er en delstrategi i den overordnede strategi for det nære sundhedsvæsen: ”Sundhed tæt på dig”. Udkast til strategi for forebyggelse (vedlagt som bilag) vil således indgå som en integreret del af ”Sundhed tæt på dig”, og vil erstatte det nuværende midlertidige afsnit om forebyggelse.

De konkrete indsatser vedr. forebyggelses og sundhedsfremme, som skal sikre de strategiske målsætningers realisering, defineres i selvstændige årlige handleplaner forankret i Udvalget for sundhed for alle. De tematiske indsatser vedrørende tobak, kost og motion samt mental sundhed vil således indgå i de årlige handleplaner, som udvalget kommer til at arbejde med løbende. Udkastet til temaer i handleplan for 2019 (bilag) forelægges udvalget til indledende drøftelse med henblik på, at administrationen kan forelægge forslag til handleplan for 2019 på næste udvalgsmøde.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller

At udkast til strategi for forebyggelse drøftes.

At udkast til temaer i handleplan på forebyggelsesområdet drøftes.

Sagen afgøres af Udvalget for sundhed for alle.

Behandling i Udvalget for sundhed for alle onsdag den 13. marts 2019, pkt. 4

Udkast til strategi for forebyggelse drøftet, herunder at potentialer forbundet med samskabelse inkluderes. Bearbejdet udkast integreres i "Sundhed tæt på dig" - strategi for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

Udkast til temaer i handleplan på forebyggelsesområdet drøftet.

Trine Birk Andersen (A), Evan Lynnerup (V), Per Nørhave (O), Jørgen Holst (Ø) og Lars Hoppe Søe (B) deltog ikke i Udvalget for sundhed for alles behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 4:

Udkast til forebyggelsesstrategi

Udkast til temaer i handleplan på forebyggelsesområdet


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener