Søg
 
Møde i

6. Aktuelle sager

Åbent

Udvalget for sundhed for alle Brevid: 3830985

200 mio. kr. til etablering og videreudvikling af læge- og sundhedshuse

Sundheds- og ældreministeriet udlodder ligesom i 2018 aktuelt en pulje på 200 mio. kr. til etablering og videreudvikling af læge- og sundhedshuse. Puljen kan søges af kommuner og regioner i samarbejde med almen praksis. Der kan søges om anlægsmidler, og ministeriet betinger medfinansiering fra ansøgerne.

I 2018 valgte Region Sjælland at bruge puljeansøgningen til at fremme en tydelig prioritering af de digitale veje til borgernære sundhedstilbud i et samarbejde med de kommuner, som er særligt lægedækningstruede. Vi modtog tilsagn om i alt 6,5 mio. kr.

Region Sjælland tilkendegav allerede i forbindelse med tilsagn, at vi i den næstkommende ansøgningsrunde ønskede at prioritere samarbejde med de kommuner, som i de kommende år står til at miste sygehusfunktioner, dvs. Næstved, Ringsted og Roskilde Kommuner. Derfor pågår der frem mod ansøgningsfristen den 20. marts en dialog og et samarbejde med de tre kommuner om en mulig fælles ansøgning.

Kampagnen ’Rene hænder?’

Lægemiddelenheden i Region Sjælland har udarbejdet kampagnen ’Rene hænder?’, som sætter fokus på håndhygiejne i daginstitutioner. Kampagnen sætter fokus på, hvordan spredning af smitsomme sygdomme kan mindskes ved grundig håndvask.

De 17 kommuner i Region Sjælland blev tilbudt at tilmelde 3-4 institutioner til kampagnen. Der blev meldt 30 institutioner ind, fordelt på 12 kommuner. Materialet er udsendt til de tilmeldte institutioner i uge 4, 2019. Materialet og kampagnen evalueres efterfølgende af de tilmeldte institutioner.

Materialet består delvist af trykte materialer, som er sendt ud til institutionerne, og delvist af materialer, som institutionerne selv kan printe fra kampagnehjemmesiden. Kampagnehjemmesiden og materialerne kan ses her: www.regionsjaelland.dk/renehaender

Møde med DBU om potentialer for samarbejde

Tirsdag d. 19. marts 2019 afholder udvalgsformand Per Nørhave et kort møde med DBU om potentialer for samarbejde på forebyggelsesområdet. Det primære formål med mødet er at afklare, om det vil være relevant at invitere DBU på besøg på et kommende udvalgsmøde

Behandling i Udvalget for sundhed for alle onsdag den 13. marts 2019, pkt. 6

Udvalget modtog en orientering om ansøgning til 200 mio. kr. pulje til etablering og videreudvikling af læge- og sundhedshuse, herunder om fortsat fokus på digitalisering samt fællesansøgning med Næstved kommune.

Udvalget modtog en orientering om kampagnen 'Rene hænder?'

Udvalget blev orienteret om formandens møde med DBU om perspektiver på muligt fremtidigt samarbejde.

Trine Birk Andersen (A), Evan Lynnerup (V), Per Nørhave (O), Jørgen Holst (Ø) og Lars Hoppe Søe (B) deltog ikke i Udvalget for sundhed for alles behandling af sagen.


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener