Søg
 

Referat

Møde i Udvalget for sundhed for alle

onsdag den 23. januar 2019 kl. 09:00

Mødelokale 1


Deltagere:

Per Nørhave

Lars Hoppe Søe

Kirsten Rask- afbud

Camilla Aff Bredegaard- afbud

Trine Birk Andersen

Evan Lynnerup, Region Sjælland

Lene Madsen Milner- afbud

Camilla Hove Lund

Jørgen Holst- afbud
1. Godkendelse af dagsorden

Åbent

Udvalget for sundhed for alle Brevid: 3830979

Behandling i Udvalget for sundhed for alle onsdag den 23. januar 2019, pkt. 1

Godkendt

Lene Madsen Milner, Kirsten Rask, Camilla Aff Bredegaard og Jørgen Holst deltog ikke i Udvalget for sundhed for alles behandling af sagen.


2. Temadrøftelse: Samarbejde med kommunerne på forebyggelsesområdet

Åbent

Udvalget for sundhed for alle Brevid: 3878542

Resume

Tværsektorielt samarbejde med regionens kommuner er vigtigt for mange af Regions Sjællands indsatser omkring forebyggelse. Udvalget vil på mødet modtage et oplæg om forebyggelsesområdet set fra den kommunale vinkel. Oplægget er afsæt for en temadrøftelse om samarbejder mellem region og kommuner omkring forebyggelse.

Sagsfremstilling

Udvalget for sundhed for alles arbejde med Region Sjællands forebyggelsesstrategi har i høj grad involveret drøftelser af samarbejdsmuligheder på tværs af den regionale og den kommunale forebyggelsesindsats. Drøftelserne tager afsæt i, at mange forebyggende indsatser kun i begrænset omfang vil foregå på regionens sygehuse. Hvis regionen skal lykkes med i højere grad at forebygge sygdom og fremme sundhed, må vi derfor indgå i samarbejder og partnerskaber med bl.a. kommunerne.

Sundhedsaftale 2019-2023, som danner rammen om samarbejdet med kommunerne, er pt. i den afsluttende høringsfase forud for endelig godkendelse. I Sundhedsaftale 2019-2023 fastsættes fire regionale mål, heraf et mål om:

- Effektiv forebyggelse – sunde borgere

De regionale mål er udarbejdet i et tæt samarbejde mellem region og kommuner, og målet om 'Effektiv forebyggelse – sunde borgere' understreger en gensidig interesse i både region og kommuner i at etablere flere samarbejder på forebyggelsesområdet.

På udvalgsmødet vil Lisbeth Holm Olsen, konsulent i Center for Forebyggelse i praksis, Kommunernes Landsforening deltage med et oplæg om forebyggelsesområdet set fra den kommunale vinkel. Oplægget er afsæt for en temadrøftelse af samarbejder mellem region og kommuner på forebyggelsesområdet, herunder hvilke typer af indsatser og partnerskaber, det kan være særligt relevant at have fokus på.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at samarbejder mellem region og kommuner på forebyggelsesområdet drøftes.

Sagen afgøres af Udvalget for sundhed for alle.

Behandling i Udvalget for sundhed for alle onsdag den 23. januar 2019, pkt. 2

Potentiale for styrket samarbejde på forebyggelsesområdet mellem region og kommuner blev drøftet som input til Region Sjællands forebyggelsesstrategi, med afsæt i oplæg fra repræsentant fra Kommunernes Landsforening. Herunder blev arbejdet med systematik omkring fælles kvalitetsstandarder samt muligheder for at inkludere forebyggelsesaspekter i eksisterende indsatser drøftet.

Lene Madsen Milner, Kirsten Rask, Camilla Aff Bredegaard og Jørgen Holst deltog ikke i Udvalget for sundhed for alles behandling af sagen.


3. Udkast til ny sundhedsaftale

Åbent

Udvalget for sundhed for alle Brevid: 3832525

Resume

Sundhedskoordinationsudvalget har udarbejdet udkast til ny sundhedsaftale. Udkastet forelægges udvalget med henblik på høring forud for behandling i Regionsrådet.

Sagsfremstilling

Aftaletekst

Høringsudkastet til Sundhedsaftale 2019-2023 er sidst behandlet og godkendt i Sundhedskoordinationsudvalget d. 8.1.2019. Høringsudkastet som forberedelse været forelagt henholdsvis Patientinddragelsesudvalget og Praksisplanudvalget, vis kommentarer er indarbejdet i vedlagte aftaleudkast.

Sundhedsaftale 2019-2023 tager udgangspunkt i visionen ’Fælles med borgeren om bedre sundhed’. Visionen understøttes af de nationale kvalitetsmål for sundhedsvæsenet suppleret med nogle få regionale mål på de områder, hvor de nationale mål ikke til fulde adresserer Region Sjællands særlig udfordringer. De regionale mål er:

- Fælles om borgerens livsudfordringer

- Tryghed og mestring i eget hjem

- Effektiv forebyggelse – sunde borgere

- Mental sundhed og psykisk trivsel

Der er tale om en fokuseret aftale, der stiller skarpt på behovet for tværsektorielle indsatser i forhold til udvalgte målgrupper. Målgrupperne er identificeret via tilgængelige data, der tydeligt viser de særlige udfordringer, regionen står overfor, hvis ikke der sættes ind nu. Målgrupperne, der er beskrevet i aftalen, er:

· Sårbare ældre

· Borgere med kroniske eller langvarige sygdomme

· Voksne med psykisk sygdom

· Børn og unge med trivselsudfordringer

Der er i Sundhedskoordinationsudvalget enighed om, at der er behov for færre men målrettede indsatser. Nye indsatser skal således tydeligt understøtte arbejdet i forhold til de enkelte målsætninger i arbejdet frem mod visionen.

Udfordringer og sundhedsaftalens målgrupper er beskrevet i vedlagte høringsudkast.

Principper for samarbejdet

Med henblik på fortsat at udvikle det tværsektorielle samarbejde er der aftalt en række principper for samarbejdet. Det gælder særligt for områder, der typisk er kendetegnet ved at give udfordringer i hverdagen. De aftalte principper fremgår ligeledes af aftaleudkastet.

Monitorering af sundhedsaftalen

For at sikre, at samarbejdets udvikling følger den ønskede retning, monitoreres både aftalen og de iværksatte indsatser tæt via aftalte indikatorer.

Formålet med indikatorerne er at tilvejebringe grundlag for:

· Løbende monitorering af mål i Sundhedsaftalen

· At følge udviklingen i indsatser under Sundhedsaftalen – herunder korrigere retning for arbejdet undervejs

· Fælles ledelsesoverblik i forhold til det tværsektorielle samarbejde

· At vise tendenser i udviklingen og iværksætte nærmere analyser

Udgangspunkt er de nationale indikatorer som ledsager de nationale mål, og som er relevante i forhold til Sundhedsaftalens mål. Disse er suppleret med regionale indikatorer, hvor de nationale indikatorer ikke er dækkende for sundhedsaftalens målsætninger. Overordnet er det ambitionen, at de enkelte indikatorer skal leve op til følgende kriterier:

A. De skal være centrale for målene

B. Der skal kunne måles på dem jævnligt

C. De skal kunne nedbrydes til det relevante ledelsesniveau

D. De skal pege ind i sundhedstrekanten, dvs. samarbejdet i overgangene

En del af datagrundlaget – eksempelvis sundhedsprofilen – har den begrænsning, at data indsamles for sjældent til, at der kan tales om egentlig løbende monitorering. (Sundhedsprofilen udarbejdes kun hvert 4. år.) Desuden tillader ikke alle datakilder, at data nedbrydes til relevant ledelsesmæssigt niveau. Endelig er der flere områder, hvor der p.t. mangler relevante data, eller hvor datakilden udvikles nationalt i aftaleperioden.

På denne baggrund er det vigtigt at understrege, at indikatorerne er dynamiske, dvs. de vil blive ændrede i aftaleperioden jævnfør indhøstede erfaringer, ændrede forudsætninger eller nationale krav, mv. Frem mod Sundhedsaftalens godkendelse og i aftaleperioden vil der derfor også foregå et fælles udviklingsarbejde med at udvikle bedre indikatorer til den politiske monitorering af aftalen, herunder baseline og ambitionsniveau pr. indikator.

Høring

Sundhedsaftalen er sendt til høring i de 17 kommuner, relevante af regionsrådets udvalg, sygehuse mv. i Region Sjælland, patientforeninger og faglige organisationer m.fl. jf. vedlagte høringsliste og høringsbrev.

Videre proces

· Sundhedsaftale 2019-2023 er sendt i høring januar 2019.

· Høringsperioden er primo januar – 1.marts 2019.

· Marts - april 2019: Justering aftaletekst i Styregruppe for sundhedssamarbejde og godkendelse i Sundhedskoordinationsudvalget.

· April – maj 2019: Godkendelse i Regionsrådet og de 17 kommunalbestyrelser i regionen.

· Ultimo juni 2019: Sundhedsaftale 2019-2023 indsendes til Sundhedsstyrelsen med henblik på godkendelse.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at høringsudkastet til sundhedsaftale 2019-2023 drøftes med henblik på afgivelse af høringssvar til Sundhedskoordinationsudvalget.

Sagen afgøres af Udvalget for sundhed for alle.

Behandling i Udvalget for sundhed for alle onsdag den 23. januar 2019, pkt. 3

Høringsudkast til sundhedsaftale 2019-2023 drøftet.

Lene Madsen Milner, Kirsten Rask, Camilla Aff Bredegaard og Jørgen Holst deltog ikke i Udvalget for sundhed for alles behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 3:

Høringsparter sundhedsaftalen 2019-2023

Sundhedsaftale 2019-2023 - Høringsudkast

Høringsbrev Sundhedsaftalen 2019-2023


4. Arbejdsplan

Åbent

Udvalget for sundhed for alle Brevid: 3678338

Resume

Udkast til arbejdsplan for Udvalget for sundhed for alle forelægges med henblik på drøftelse.

Sagsfremstilling

Administrationen har med afsæt i drøftelser i Udvalget for sundhed for alle udarbejdet et udkast til arbejdsplan for 2019.

Udkastet vedlægges.

Arbejdsplanen forsøger at konkretisere og nedbryde udvalgets fokusområder, som de fremgår i udvalgets foreløbige kommissorium.

Ved hvert møde forelægges der en række sager. Disse vil løbende blive tilføjet arbejdsplanen.

Arbejdsplanen har en dynamisk karakter og kan løbende tilpasses og justeres, hvis der opstår væsentlige aktuelle sager, eller det hen ad vejen giver mere mening at ændre rækkefølgen i temaerne.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter udkast til arbejdsplan.

Sagen afgøres af Udvalget for sundhed for alle.

Behandling i Udvalget for sundhed for alle onsdag den 23. januar 2019, pkt. 4

Sagen drøftet.

Lene Madsen Milner, Kirsten Rask, Camilla Aff Bredegaard og Jørgen Holst deltog ikke i Udvalget for sundhed for alles behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 4:

Arbejdsplan


5. Aktuelle sager

Åbent

Udvalget for sundhed for alle Brevid: 3830981

Studietur for udvalget

Udvalget har mulighed for at tage på studietur indenfor en økonomisk ramme på op til kr. 12.000 pr. medlem pr. udvalg pr. fireårige funktionsperiode. Det primære formål med en studietur vil være at understøtte udvalgets arbejde med konkretisering af den overordnede forebyggelsesstrategi, herunder at indhente inspiration til de årlige handleplaner.

Studieturen kan foregå i ind- eller udland, som én samlet tur eller som flere ture af kortere varighed, afhængig af hvad der vurderes at være mest hensigtsmæssigt. Der arbejdes ud fra en ramme, hvor en studietur vil finde sted i 3. kvartal.

Behandling i Udvalget for sundhed for alle onsdag den 23. januar 2019, pkt. 5

Udvalget drøftede en kommende studietur for udvalget, herunder at studietur forventes afviklet i fjerde kvartal af 2019.

Udvalget modtog orientering om netop frigjort pulje med midler målrettet etablering, renovering eller udbygning af moderne lægehuse og sundhedshuse samt indkøb af nødvendigt udstyr/apparatur. Puljen er på 200 mio. kr. og har ansøgningsfrist for kommuner, regioner og lægehuse 20. marts 2019.

Lene Madsen Milner, Kirsten Rask, Camilla Aff Bredegaard og Jørgen Holst deltog ikke i Udvalget for sundhed for alles behandling af sagen.


6. Næste møde

Åbent

Udvalget for sundhed for alle Brevid: 3830982

Udvalgets næste møde finder sted den 13. marts 2019 kl. 8.00-11.00.

Behandling i Udvalget for sundhed for alle onsdag den 23. januar 2019, pkt. 6

Godkendt.

Lene Madsen Milner, Kirsten Rask, Camilla Aff Bredegaard og Jørgen Holst deltog ikke i Udvalget for sundhed for alles behandling af sagen.


7. Forebyggelsesstrategi: Regionale udviklingsspor på forebyggelsesområdet

Åbent

Udvalget for sundhed for alle Brevid: 3880375

Resume

Udvalget for sundhed for alle arbejder med en forebyggelsesstrategi for Region Sjælland. Som et led i arbejdet drøftes regionale udviklingsspor på forebyggelsesområdet.

Sagsfremstilling

Udvalget for sundhed for alles arbejde med en forebyggelsesstrategi tager afsæt i en overordnet målsætning om at gøre det lettere for alle patienter i sundhedsvæsenet i Region Sjælland at træffe de sunde valg, som giver den bedste livskvalitet for den enkelte.

Udvalget har med udgangspunkt i bl.a. tre temadrøftelser arbejdet med input til forebyggelsesstrategien. Som et udgangspunkt for strategien og derved også temadrøftelserne er de særlige udfordringer, som dokumenteres i Region Sjællands seneste sundhedsprofil fra 2017. Det har ført til tre forudgående temadrøftelser med særligt fokus på indsatser knyttet til tobaksforebyggelse, fremme af motion og sund kost samt styrket arbejde med mental sundhed.

I henhold til det forudgående arbejde med forebyggelsesstrategien vil udvalget modtage et mundtligt oplæg som afsæt for videre politisk drøftelse af forebyggelse i en regional kontekst. Oplægget vil bl.a. have fokus på, hvordan en styrkelse af forebyggelsesområdet kan tænkes ind i eksisterende regionale indsatser.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at regionale udviklingsspor på forebyggelsesområdet drøftes i henhold til Region Sjællands forebyggelsesstrategi.

Sagen afgøres af Udvalget for sundhed for alle.

Behandling i Udvalget for sundhed for alle onsdag den 23. januar 2019, pkt. 7

Regionale udviklingsspor på forebyggelsesområdet blev drøftet som input til Region Sjællands forebyggelsesstrategi, herunder fokus på systematik i forhold til kvalitetsstandarder.

Lene Madsen Milner, Kirsten Rask, Camilla Aff Bredegaard og Jørgen Holst deltog ikke i Udvalget for sundhed for alles behandling af sagen.


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener