Søg
 
Møde i

3. Udkast til ny sundhedsaftale

Åbent

Udvalget for sundhed for alle Brevid: 3832525

Resume

Sundhedskoordinationsudvalget har udarbejdet udkast til ny sundhedsaftale. Udkastet forelægges udvalget med henblik på høring forud for behandling i Regionsrådet.

Sagsfremstilling

Aftaletekst

Høringsudkastet til Sundhedsaftale 2019-2023 er sidst behandlet og godkendt i Sundhedskoordinationsudvalget d. 8.1.2019. Høringsudkastet som forberedelse været forelagt henholdsvis Patientinddragelsesudvalget og Praksisplanudvalget, vis kommentarer er indarbejdet i vedlagte aftaleudkast.

Sundhedsaftale 2019-2023 tager udgangspunkt i visionen ’Fælles med borgeren om bedre sundhed’. Visionen understøttes af de nationale kvalitetsmål for sundhedsvæsenet suppleret med nogle få regionale mål på de områder, hvor de nationale mål ikke til fulde adresserer Region Sjællands særlig udfordringer. De regionale mål er:

· Fælles om borgerens livsudfordringer

· Tryghed og mestring i eget hjem

· Effektiv forebyggelse – sunde borgere

· Mental sundhed og psykisk trivsel

Der er tale om en fokuseret aftale, der stiller skarpt på behovet for tværsektorielle indsatser i forhold til udvalgte målgrupper. Målgrupperne er identificeret via tilgængelige data, der tydeligt viser de særlige udfordringer, regionen står overfor, hvis ikke der sættes ind nu. Målgrupperne, der er beskrevet i aftalen, er:

· Sårbare ældre

· Borgere med kroniske eller langvarige sygdomme

· Voksne med psykisk sygdom

· Børn og unge med trivselsudfordringer

Der er i Sundhedskoordinationsudvalget enighed om, at der er behov for færre men målrettede indsatser. Nye indsatser skal således tydeligt understøtte arbejdet i forhold til de enkelte målsætninger i arbejdet frem mod visionen.

Udfordringer og sundhedsaftalens målgrupper er beskrevet i vedlagte høringsudkast.

Principper for samarbejdet

Med henblik på fortsat at udvikle det tværsektorielle samarbejde er der aftalt en række principper for samarbejdet. Det gælder særligt for områder, der typisk er kendetegnet ved at give udfordringer i hverdagen. De aftalte principper fremgår ligeledes af aftaleudkastet.

Monitorering af sundhedsaftalen

For at sikre, at samarbejdets udvikling følger den ønskede retning, monitoreres både aftalen og de iværksatte indsatser tæt via aftalte indikatorer.

Formålet med indikatorerne er at tilvejebringe grundlag for:

· Løbende monitorering af mål i Sundhedsaftalen

· At følge udviklingen i indsatser under Sundhedsaftalen – herunder korrigere retning for arbejdet undervejs

· Fælles ledelsesoverblik i forhold til det tværsektorielle samarbejde

· At vise tendenser i udviklingen og iværksætte nærmere analyser

Udgangspunkt er de nationale indikatorer som ledsager de nationale mål, og som er relevante i forhold til Sundhedsaftalens mål. Disse er suppleret med regionale indikatorer, hvor de nationale indikatorer ikke er dækkende for sundhedsaftalens målsætninger. Overordnet er det ambitionen, at de enkelte indikatorer skal leve op til følgende kriterier:

A. De skal være centrale for målene

B. Der skal kunne måles på dem jævnligt

C. De skal kunne nedbrydes til det relevante ledelsesniveau

D. De skal pege ind i sundhedstrekanten, dvs. samarbejdet i overgangene

En del af datagrundlaget – eksempelvis sundhedsprofilen – har den begrænsning, at data indsamles for sjældent til, at der kan tales om egentlig løbende monitorering. (Sundhedsprofilen udarbejdes kun hvert 4. år.) Desuden tillader ikke alle datakilder, at data nedbrydes til relevant ledelsesmæssigt niveau. Endelig er der flere områder, hvor der p.t. mangler relevante data, eller hvor datakilden udvikles nationalt i aftaleperioden.

På denne baggrund er det vigtigt at understrege, at indikatorerne er dynamiske, dvs. de vil blive ændrede i aftaleperioden jævnfør indhøstede erfaringer, ændrede forudsætninger eller nationale krav, mv. Frem mod Sundhedsaftalens godkendelse og i aftaleperioden vil der derfor også foregå et fælles udviklingsarbejde med at udvikle bedre indikatorer til den politiske monitorering af aftalen, herunder baseline og ambitionsniveau pr. indikator.

Høring

Sundhedsaftalen er sendt til høring i de 17 kommuner, relevante af regionsrådets udvalg, sygehuse mv. i Region Sjælland, patientforeninger og faglige organisationer m.fl. jf. vedlagte høringsliste og høringsbrev.

Videre proces

· Sundhedsaftale 2019-2023 er sendt i høring januar 2019.

· Høringsperioden er primo januar – 1.marts 2019.

· Marts - april 2019: Justering aftaletekst i Styregruppe for sundhedssamarbejde og godkendelse i Sundhedskoordinationsudvalget.

· April – maj 2019: Godkendelse i Regionsrådet og de 17 kommunalbestyrelser i regionen.

· Ultimo juni 2019: Sundhedsaftale 2019-2023 indsendes til Sundhedsstyrelsen med henblik på godkendelse.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at høringsudkastet til sundhedsaftale 2019-2023 drøftes med henblik på afgivelse af høringssvar til Sundhedskoordinationsudvalget.

Sagen afgøres af Udvalget for sundhed for alle.

Behandling i Udvalget for sundhed for alle onsdag den 23. januar 2019, pkt. 3

Høringsudkast til sundhedsaftale 2019-2023 drøftet.

Lene Madsen Milner, Kirsten Rask, Camilla Aff Bredegaard og Jørgen Holst deltog ikke i Udvalget for sundhed for alles behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 3:

Høringsparter sundhedsaftalen 2019-2023

Sundhedsaftale 2019-2023 - Høringsudkast

Høringsbrev Sundhedsaftalen 2019-2023


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener