Søg
 
Møde i

2. Temadrøftelse: Samarbejde med kommunerne på forebyggelsesområdet

Åbent

Udvalget for sundhed for alle Brevid: 3878542

Resume

Tværsektorielt samarbejde med regionens kommuner er vigtigt for mange af Regions Sjællands indsatser omkring forebyggelse. Udvalget vil på mødet modtage et oplæg om forebyggelsesområdet set fra den kommunale vinkel. Oplægget er afsæt for en temadrøftelse om samarbejder mellem region og kommuner omkring forebyggelse.

Sagsfremstilling

Udvalget for sundhed for alles arbejde med Region Sjællands forebyggelsesstrategi har i høj grad involveret drøftelser af samarbejdsmuligheder på tværs af den regionale og den kommunale forebyggelsesindsats. Drøftelserne tager afsæt i, at mange forebyggende indsatser kun i begrænset omfang vil foregå på regionens sygehuse. Hvis regionen skal lykkes med i højere grad at forebygge sygdom og fremme sundhed, må vi derfor indgå i samarbejder og partnerskaber med bl.a. kommunerne.

Sundhedsaftale 2019-2023, som danner rammen om samarbejdet med kommunerne, er pt. i den afsluttende høringsfase forud for endelig godkendelse. I Sundhedsaftale 2019-2023 fastsættes fire regionale mål, heraf et mål om:

- Effektiv forebyggelse – sunde borgere

De regionale mål er udarbejdet i et tæt samarbejde mellem region og kommuner, og målet om 'Effektiv forebyggelse – sunde borgere' understreger en gensidig interesse i både region og kommuner i at etablere flere samarbejder på forebyggelsesområdet.

På udvalgsmødet vil Lisbeth Holm Olsen, konsulent i Center for Forebyggelse i praksis, Kommunernes Landsforening deltage med et oplæg om forebyggelsesområdet set fra den kommunale vinkel. Oplægget er afsæt for en temadrøftelse af samarbejder mellem region og kommuner på forebyggelsesområdet, herunder hvilke typer af indsatser og partnerskaber, det kan være særligt relevant at have fokus på.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at samarbejder mellem region og kommuner på forebyggelsesområdet drøftes.

Sagen afgøres af Udvalget for sundhed for alle.

Behandling i Udvalget for sundhed for alle onsdag den 23. januar 2019, pkt. 2

Potentiale for styrket samarbejde på forebyggelsesområdet mellem region og kommuner blev drøftet som input til Region Sjællands forebyggelsesstrategi, med afsæt i oplæg fra repræsentant fra Kommunernes Landsforening. Herunder blev arbejdet med systematik omkring fælles kvalitetsstandarder samt muligheder for at inkludere forebyggelsesaspekter i eksisterende indsatser drøftet.

Lene Madsen Milner, Kirsten Rask, Camilla Aff Bredegaard og Jørgen Holst deltog ikke i Udvalget for sundhed for alles behandling af sagen.


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener