Søg
 

Referat

Møde i Udvalget for social og psykiatri

torsdag den 21. marts 2019 kl. 09:00

Mødelokale 1


Deltagere:

Tina Boel (F)- afbud

Ursula Dieterich-Pedersen (Ø)

Nicolai Nicolaisen (A)

Annemarie Knigge (A)

Trine Birk Andersen (A)

Jan Herskov (O)- afbud

Camilla Hove Lund (V)- afbud

Per Hovmand (C)- afbud

Anne Møller Ronex (B)
1. Godkendelse af dagsorden

Åbent

Udvalget for social og psykiatri Brevid: 3830907

Behandling i Udvalget for social og psykiatri torsdag den 21. marts 2019, pkt. 1

Dagsordenen blev godkendt med de faldne bemærkninger.

Camilla Hove Lund (V), Jan Herskov (O), Per Hovmand (C) og Tina Boel (F) deltog ikke i Udvalget for social og psykiatris behandling af sagen.


2. Tema: Lovgrundlag og dilemmaer i forhold til pårørendesamarbejde

Åbent

Udvalget for social og psykiatri Brevid: 3913146

Resume

Udvalget præsenteres for lovgrundlag og eksempler på dilemmaer i forhold til pårørendesamarbejdet på Socialområdet og i Psykiatrien.

Sagsfremstilling

Socialområdet

På Socialområdet har samarbejde med de pårørende en høj prioritet, og de ses som en vigtig ressource i forhold til yde den rette indsats til borgerne. Samtidig skal medarbejderne respektere borgerens selvbestemmelsesret og overholde reglerne om tavshedspligt.

Selvbestemmelsesretten

Som udgangspunkt har en voksen borger med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ret til at bestemme over sin egen tilværelse. Heri indgår også at bestemme, hvilke oplysninger der skal deles med pårørende. En forudsætning for, at en medarbejder kan videregive oplysninger til pårørende om borgernes tilstand, er derfor, at der indhentes samtykke hos borgeren. Det indgår i arbejdet med borgerne at rådgive om, hvordan man både kan værne om private forhold og have et åben og tillidsfuldt forhold til sine pårørende. Det er borgerens ønske, der i sidste ende definerer i hvilken grad, pårørende kan inddrages. Selvom medarbejderne har tavshedspligt, kan pårørende altid henvende sig til personalet med oplysninger, som måtte have betydning for borgerens livssituation for eksempel ved en bekymring.

Samarbejde på Socialområdet

Socialområdet har som mål, at de sociale tilbud skal være dynamiske og udviklende. Det forudsætter en fælles afstemning af forventninger og krav mellem brugere, pårørende og medarbejdere.

Brugerne skal høres og have indflydelse på sit eget liv, så deres muligheder for udvikling og vedligeholdelse af færdigheder udnyttes bedst muligt.

Pårørende skal inddrages i et tæt samarbejde i overensstemmelse med lovgivningen og dermed den lovmæssige forskel, der er mellem barn og voksen.

Medarbejdere – både i den centrale administration, ledere og pædagogisk personale – skal sikre samarbejde, dialog, tilgængelighed og høj kvalitet.

Socialområdet har udarbejdet en pjece, der vejleder brugere, pårørende og medarbejdere om samarbejde i de sociale tilbud. Pjecen findes her.

Psykiatrien

Udvalget blev på mødet i januar 2019 præsenteret for Psykiatriens Recovery-politik og arbejdet med at understøtte recovery-orienteringen i det daglige arbejde gennem en strategisk handleplan. Recovery-strategien udgør en samlende ramme for den tilgang til inddragelse af brugere og deres netværk, som skal kendetegne forløb i Psykiatrien.

Psykiatriens medarbejdere samarbejder med patienternes pårørende/netværk med udgangspunkt i Psykiatriens pårørendepolitik, som kan findes her.

Psykiatrien betragter pårørende som vigtige samarbejdspartnere i patientforløb. Psykiatrien ser ofte kun patienten en relativt kort, men intensiv, periode i patientens liv, mens relationen til de pårørende er varig. I et recovery-perspektiv giver det rigtig god mening både at inddrage og at støtte de pårørende.

Psykiatrien inddrager og samarbejder med pårørende både på organisatorisk niveau og i det daglige arbejde. En af intentionerne med den reviderede pårørendepolitik er i endnu højere grad at være opsøgende i samarbejdet med pårørende - med udgangspunkt i den enkelte patients ønsker og behov. Inddragelse af de pårørende forudsætter – for voksne patienters vedkommende – patientens samtykke. Såfremt patienten ikke ønsker, at oplysninger mv. skal tilgå de pårørende, skal dette respekteres i henhold til lovgivningen.

I de tilfælde, hvor patienten ikke ønsker pårørende inddraget i sit forløb, er det personalets opgave at finde måder, hvorpå de alligevel kan støtte de pårørende. Personalet kan informere pårørende om generelle forhold vedrørende psykisk sygdom og behandlingsmuligheder, og om de pårørendes muligheder for at yde og få støtte. Personalet kan desuden lytte til og være i dialog med de pårørende om deres oplevelser.

Eksempler på dilemmaer

På mødet vil socialchef Pia Bille og ledende oversygeplejerske i Børne- og ungdomspsykiatrien Poul Erik Ravnsmed præsentere udvalget for lovgrundlag og eksempler på dilemmaer i det daglige samarbejde med og inddragelse af pårørende/netværk.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Sagen forelægges til orientering.


Sagen afgøres af Udvalget for social og psykiatri.

Behandling i Udvalget for social og psykiatri torsdag den 21. marts 2019, pkt. 2

Sagen forelagt til orientering, idet udvalget finder pårørendesamarbejde meget relevant og vil følge de konkrete initiativer.

Camilla Hove Lund (V), Jan Herskov (O), Per Hovmand (C) og Tina Boel (F) deltog ikke i Udvalget for social og psykiatris behandling af sagen.


3. Psykiatriens forslag til opfølgningsplan på dialogmøderunde med kommunerne

Åbent

Udvalget for social og psykiatri Brevid: 3910147

Resume

Visions- og Udviklingsplan for Psykiatrien i Region Sjælland 2018-2023 indeholder en målsætning om at styrke samarbejdet med kommunerne. Psykiatriledelsen har gennemført en dialogmøderunde med regionens kommuner i 2018/2019. Møderne har haft et strategisk sigte med henblik på at styrke samarbejdet. På baggrund af møderne har Psykiatrien udarbejdet forslag til opfølgningsplan.

Sagsfremstilling

I Visions- og Udviklingsplan for Psykiatrien i Region Sjælland 2018-2023 er der en målsætning om, at Region Sjælland vil styrke samarbejdet med de 17 kommuner i regionen.

Psykiatriledelsen har aktuelt gennemført 16 ud af 17 dialogmøder med kommunerne, og det sidste dialogmøde er planlagt til den 11. marts 2019 med Stevns Kommune. Møderne har haft et strategisk sigte med henblik på at styrke samarbejdet mellem Psykiatrien og kommunerne.

Psykiatriens indgang til dialogmøderne tager afsæt i de overordnede visioner og konkrete indsatser, der er beskrevet i Visions- og Udviklingsplanen.

De kommunale repræsentanter har på møderne på tilsvarende vis skitseret, hvordan de oplever kommunernes rolle og kerneopgaver i samarbejdet om borgere med psykiske lidelser.

Kommunerne har på møderne beskrevet eksempler på, hvad de oplever som velfungerende i samarbejdet med Psykiatrien blandt andet fremskudt sagsbehandling, koordinerende indsatsplaner, Recovery-Højskole og de særlige pladser. Derudover har kommunerne også beskrevet eksempler på udfordringer blandt andet tidlige udskrivninger, genindlæggelser, manglende fleksibilitet.

Kommunerne har givet udtryk for, at de fra deres side oplever en psykiatri under stort pres, og kommunerne oplever sig også presset på kapacitet og ressourcer ift. at kunne honorere borgernes forventninger og behov. Psykiatrien oplever fra sin side, at kommunerne ind imellem er udfordret ift. at have et bredspektret beredskab, der hurtigt kan mobiliseres over for borgere med enten særlige eller komplekse behov.

På baggrund af møderne har Psykiatrien udarbejdet vedlagte forslag til en opfølgningsplan med en række udviklingsspor.

Udviklingssporene fremgår af oversigten nedenfor og uddybes i opfølgningsplanen med tilhørende initiativer.

Udviklingsspor i forhold til voksne:

· Styrket samarbejde på det akutte ambulante område

· Mere ambulant samarbejde på udvalgte geografier

· Samarbejde om en mere håndholdt indsats til voksne borgere i forløb med høj frekvens og kompleksitet

· Udbredelse af erfaringer med RoSa (Relationer Og Samarbejde på tværs) – samarbejde om borgere på botilbud

· Udvidet Individuelt Planlagt job med Støtte (IPS)-samarbejde til andre kommuner i regionen

· Samarbejde om voksne borgere med autisme

Udviklingsspor i forhold til børn og unge:

· Fælles forståelse af målgrupper og arbejdsdeling i samarbejdet

· Pilotprojekt om visitationssamarbejde

· Bakkehuset – et ambulant, integreret og tværsektorielt tilbud

· Forbedret og forenklet kommunikation i samarbejdet

· Bedre overgang fra Børne- og ungdomspsykiatri til voksenpsykiatri

Udviklingsspor i forhold til udvikling af det daglige samarbejde:

· Ledelsesfokus på udvikling af samarbejdet

· Revurdering af repræsentation i samarbejdsorganisationen

· Øget brug af koordinerende indsatsplaner

· Forbedret kommunikation og mere virtuelt samarbejde

· Kommunal tilstedeværelse i Psykiatrien

· Den gode overgang

· Sparring og rådgivning

· Samarbejde om Recovery-orienteret tilgang

· Læring gennem casebaserede audits på borgerforløb

· Kompetenceudviklingsforløb/fælles skolebænk

· Rekruttering – mulighed for fælles ansættelser

Videre proces

Psykiatriens forslag til opfølgningsplan drøftes i Styregruppen for Sundhedssamarbejde den 18. marts 2019, præsenteres og drøftes med kommunerne i Tværsektorielt Samarbejdsforum for Psykiatri den 22. marts 2019 samt præsenteres i Sundhedskoordinationsudvalget den 9. april 2019.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at forslag til opfølgningsplan godkendes.

Sagen afgøres af Udvalget for social og psykiatri.

Behandling i Udvalget for social og psykiatri torsdag den 21. marts 2019, pkt. 3

Psykiatriens forslag til opfølgningsplan på dialogmøderunde med kommunerne blev godkendt.

Camilla Hove Lund (V), Jan Herskov (O), Per Hovmand (C) og Tina Boel (F) deltog ikke i Udvalget for social og psykiatris behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 3:

Psykiatriens forslag til opfølgningsplan på dialogmøder med de 17 kommuner


4. Ledelsesmæssig omorganisering af det almenpsykiatriske område

Åbent

Udvalget for social og psykiatri Brevid: 3907132

Resume

De kliniske enheder i den nuværende Afdeling for Specialfunktioner foreslås integreret i de tre voksenpsykiatriske afdelinger Øst, Syd og Vest for at sikre en mere fleksibel udnyttelse af den samlede behandlingskapacitet, herunder de knappe speciallægeressourcer. Udvalget har tidligere i november 2018 anbefalet forslag til en samling af Klinik for traumatiserede flygtninge under Afdeling for Specialfunktioner.

Sagsfremstilling

Psykiatrien ønsker at omorganisere de almenpsykiatriske afdelinger. Forslaget indebærer, at de kliniske funktioner i Afdeling for Specialfunktioner ledelsesmæssigt flyttes til henholdsvis Psykiatrien Syd, Psykiatrien Øst og Psykiatrien Vest. Psykiatrien vil herefter bestå af fem kliniske afdelinger i stedet for seks.

Den foreslåede omorganisering vil betyde, at det almenpsykiatriske område på de tre sygehusenheder Roskilde, Slagelse og Vordingborg samles i én afdelingsledelse på hver af sygehusenhederne. Det vil give mulighed for en mere fleksibel og hensigtsmæssig drift, da der ikke vil være organisatorisk adskilte sengeafsnit og ambulante enheder i almenpsykiatrien på de enkelte sygehusmatrikler.

I den foreslåede omorganisering er det helt centralt, at de kliniske enheder, der i dag er organiseret i Afdeling for Specialfunktioner, fortsætter deres arbejde og giver borgere og patienter et uændret udrednings-, behandlings- og plejetilbud i den nye organisering.

Det overordnede formål med forslaget er at understøtte det ledelsesmæssige fokus på de ældrepsykiatriske behandlingstilbud ved at knytte opgaverne til de øvrige almenpsykiatriske områder. Forslaget skal også ses i sammenhæng med udviklingen i befolkningen, der betyder, at der i de kommende år vil komme flere ældre patienter.

Det er Psykiatriens hensigt, at den foreslåede organisering både skal komme patienter og medarbejdere til gode. Patienterne vil opleve en mere fleksibel udnyttelse af den samlede behandlingskapacitet. Medarbejderne i de enkelte enheder vil kunne få bedre muligheder for fælles uddannelse, afdelingsspecifikke faciliteter m.v.

Konkret foreslås det, at funktionerne i Afdeling for Specialfunktioner flyttes til følgende afdelinger:

 • Ældrepsykiatrisk sengeafsnit G2 i Vordingborg flyttes organisatorisk til at henhøre under afdelingsledelsen i Psykiatrien Syd
 • Ældrepsykiatrisk sengeafsnit SL6 i Slagelse flyttes organisatorisk til at henhøre under afdelingsledelsen i Psykiatrien Vest.
 • De 3 distriktspsykiatriske enheder for ældre overføres organisatorisk til henholdsvis Psykiatrien Øst, Psykiatrien Vest og Psykiatrien Syd.
 • Klinik for Liaisonpsykiatri overføres organisatorisk til Psykiatrien Øst.
 • Klinik for Selvmordsforebyggelse overføres organisatorisk til Psykiatrien Øst.
 • Klinik for Traumatiserede Flygtninge overføres til Psykiatrien Vest.
 • Kompetencecenter for Shared Care overføres organisatorisk til Psykiatrien Øst.
 • Regionsfunktion for Traumatiserede flygtninge, herunder flygtninge med PTSD overføres organisatorisk til Psykiatrien Vest.
 • Regionsfunktion for behandling af PTSD overføres organisatorisk til Psykiatrien Vest.
 • Regionsfunktion for somatoforme lidelser og dissociative lidelser overføres organisatoriske til Psykiatrien Øst.
 • Regionsfunktion for ældrepsykiatri overføres organisatorisk til Psykiatrien Syd.

For at sikre et fortsat ensartet behandlingstilbud til patienter i ældrepsykiatrien tilknyttes der en funktion til Regionsfunktionen for ældrepsykiatri. Funktionen får til opgave at varetage den faglig og kapacitetsmæssig koordinerende rolle i forhold til den ældrepsykiatriske behandling i de tre afdelinger.

Proces

Samtlige medarbejdere i de kliniske funktioner i Afdeling for Specialfunktioner vil ikke opleve nogen ændring, ud over at de får en anden afdelingsledelse. Der skal ikke gennemføres personaleprocesser for disse medarbejdergrupper.

Afdelingsledelsen omplaceres i de nye stillinger efter en frivillig aftale.

Stabsmedarbejderne i Afdeling for Specialfunktioner, i alt 4 medarbejdere, vil skulle omplaceres og fordeles til en af de modtagende afdelinger. For stabsmedarbejderne vil der efter en beslutning skulle gennemføres en personaleproces i henhold til regionens personalepolitik.

Forslaget til omorganisering blev drøftet på et møde i MED Psykiatri den 20. februar 2019. Forslaget er desuden behandlet i de lokale MED-udvalg i de relevante afdelinger. Ligeledes vil der i implementeringsprocessen sikres en bred medarbejderinddragelse, hvor nuværende lokale MED-udvalg i afgivende og modtagende afdelinger sammen drøfter implementeringen.

Videre behandling af forslaget

Når Udvalget for social og psykiatri er orienteret om forslaget, vil implementeringsprocessen begynde, herunder personaleprocessen for stabsmedarbejderne i Afdeling for Specialfunktioner. Hele processen forventes at være færdig den 1. maj 2019.

Fremtidig organisering af det almenpsykiatriske område
De kliniske funktioner i Afdeling for Specialfunktioner fordeles i Psykiatrien Syd, Psykiatrien Øst og Psykiatrien Vest som vist i vedlagte bilag.

Placeringen af regionsfunktionerne er i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens specialeplan.

Afdeling for Specialfunktioner foreslås derefter nedlagt som selvstændigt ledelsesområde i Psykiatrien Region Sjælland.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagen afgøres af Udvalget for social og psykiatri.

Behandling i Udvalget for social og psykiatri torsdag den 21. marts 2019, pkt. 4

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Camilla Hove Lund (V), Jan Herskov (O), Per Hovmand (C) og Tina Boel (F) deltog ikke i Udvalget for social og psykiatris behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 4:

Fremtidig organisering af det almenpsykiatriske område


5. Orientering om lægedækning i voksenpsykiatrien

Åbent

Udvalget for social og psykiatri Brevid: 3917121

Resume

Udvalget orienteres om den aktuelle status for lægedækningen i voksenpsykiatrien med udgangspunkt i spørgsmål fra et udvalgsmedlem. Rekruttering af læger til psykiatrien er en landsdækkende udfordring, og Psykiatrien tager løbende initiativer til at besætte ledige lægestillinger.

Sagsfremstilling

Et udvalgsmedlem har fremsendt nogle spørgsmål til belysning af lægedækningen, som Psykiatrien er bedt om at forholde sig til, så der kan skabes et fælles og realistisk billede af den aktuelle lægedækningssituation, både i Psykiatrien Vest og i den øvrige del af voksenpsykiatrien.

Vedr. lægedækning i Psykiatrien Vest
Udvalgsmedlemmet har indledningsvist oplyst, at vedkommende var blevet orienteret om situationen på sengeafsnit SL5 i Slagelse i Psykiatrien Vest, og at denne orientering gav anledning til at bede psykiatriledelsen besvare følgende spørgsmål:

· Hvor længe har afdelingen (SL5) været uden lægedækning?

· Hvornår forventer man at have en læge på afdelingen igen?

· Er det sandt, at man har en læge, der skal dække 30-35 patienter af gangen/pr. dag?

· Er det sandt, at der er gået 14 dage mellem, at nogle patienter har haft kontakt til en læge?

Psykiatrien Vest har gennem mange år haft problemer med at rekruttere speciallæger. Afdelingsledelsen for Psykiatrien Vest må derfor løbende ansætte speciallægekonsulenter for at sikre en forsvarlig lægedækning. Speciallægekonsulenter repræsenterer en betydelig merudgift i forhold til fastansatte speciallæger, hvilket belaster afdelingens samlede økonomi.

Psykiatrien Vest har i alt 5 sengeafsnit:

· SL2: Intensivt afsnit med 17 sengepladser

· SL3: Intensivt afsnit med 17 sengepladser

· SL4: Integreret afsnit med 17 sengepladser

· SL5: Integreret afsnit med 17 sengepladser

· Psykiatrisk Akutmodtagelse (PAM) med 12 sengepladser

Sengeafsnit SL5 er et integreret afsnit, der igennem længere tid er blevet betjent af en speciallægekonsulent. I forbindelse med ophør af en speciallægekonsulent på et intensivt afsnit den 19.11.2018 blev speciallægekonsulenten fra SL5 flyttet til et intensivt afsnit, hvor de mest syge patienter er indlagt.

I perioden fra 20.11.2018 – 25.3.2019 lægedækkes sengeafsnit SL5 af en erfaren læge i hoveduddannelsesforløb til at blive speciallæge i psykiatri samt af to læger, som er under uddannelse til at blive speciallæger i almen praksis. Disse læger har arbejdet under supervision af enten de to ledende overlæger eller af speciallægekonsulent, som alle er speciallæger i psykiatri.

Sengeafsnit SL5 har således ikke på noget tidspunkt været uden lægedækning.

Den 25.3.2019 vender speciallægekonsulenten tilbage til sengeafsnit SL5.

Som speciallæge kan det forekomme, at man skal varetage opgaver på flere sengeafsnit – svarende til 30-40 patienter - men der vil desuden være yngre læger og psykologer til stede i det enkelte afsnit, som arbejder under supervision af speciallæge i psykiatri.

Med udgangspunkt i den lægebemanding, som vi har beskrevet ovenfor, kan vi sige generelt, at der ikke går 14 dage uden, at patienterne tilses af læge, fordi der er læger tilknyttet alle afsnit i hverdagene. Der kan dog desværre forekomme akut forfald, sygdom mm., som betyder, at planlagte samtaler må udskydes.

Rekrutteringsudfordringer og lægedækning i den øvrige del af voksenpsykiatrien

Psykiatrien er desuden blevet bedt om at orientere udvalget om den aktuelle lægedækningssituation i de øvrige afdelinger.

Alle tre voksenpsykiatriske afdelinger oplever udfordringer med at besætte ledige speciallægestillinger. Den seneste opgørelse over ubesatte stillinger pr. 1. oktober 2018 viste 35 ubesatte speciallægestillinger i alt på tværs af Psykiatrien sammenholdt med 84 besatte speciallægestillinger i hele Psykiatrien. Ud af de 35 ubesatte speciallægestillinger udgør Psykiatrien Vest, Syd og Øst tilsammen 24 ud af de 35 ledige speciallægestillinger.

Dertil kommer ledige hoveduddannelsesstillinger til speciallæge og ledige introduktionsstillinger i hhv. Vest og Syd. Psykiatrien Øst har generelt færre rekrutteringsudfordringer end Vest og Syd.

Psykiatrien iværksætter tiltag for at afbøde akutte udfordringer med at bemande lægestillinger. Udvalget er pr. mail den 8. marts 2019 blevet orienteret om en akut midlertidig sammenlægning af Distriktspsykiatrien i Nykøbing F. og Distriktspsykiatrien i Maribo.

Psykiatriledelsen har løbende orienteret Udvalget for social og psykiatri og Regionsrådet om de alvorlige udfordringer med at rekruttere læger og om de tiltag, som Psykiatrien over en lang periode har taget en række initiativer til, for at forbedre lægedækningen. Blandt disse er Psykiatriens samarbejde med eksterne bureauer om rekruttering af læger, herunder fra udlandet, løbende opslag, busordning og særlige introduktionsprogrammer for yngre læger.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres af Udvalget for social og psykiatri.

Behandling i Udvalget for social og psykiatri torsdag den 21. marts 2019, pkt. 5

Udvalget tager orienteringen til efterretning, idet udvalget har stort fokus på rekrutteringsudfordringerne og finder det vigtigt, at der kommunikeres og skabes en forventningsafstemning omkring, hvad der ligger i den stationære behandling.

Camilla Hove Lund (V), Jan Herskov (O), Per Hovmand (C) og Tina Boel (F) deltog ikke i Udvalget for social og psykiatris behandling af sagen.


6. Etablering af erstatningsbyggeri for 5 eksisterende pladser og 2 eksisterende særforanstaltninger

Åbent

Udvalget for social og psykiatri Brevid: 3901731

Resume

Bo og Naboskab Sydlolland modtager i stigende grad henvendelse fra kommuner, der efterspørger tilbud til borgere med særlige og komplekse behov som ikke kan tilbydes ophold i de eksisterende bygninger, hvor flere beboere bor sammen. Der fremlægges derfor ideoplæg for opførelse af et byggeri, der skal gøre det muligt at flytte 5 eksisterende pladser og 2 særforanstaltninger (enkeltmandstilbud) over i rammer, der gør det muligt at imødekomme kommunernes efterspørgsel.

Sagsfremstilling

På Socialområdet er mål for strategisk udvikling at være en foretrukken leverandør af specialtilbud, der imødekommer kommunernes efterspørgsel efter tilbud til mennesker med helt særlige behov. Målet indgår både i Strategi for Socialområdet og i Budgetaftalen for 2019.


I Bo og Naboskab Sydlolland opleves en stigende efterspørgsel efter pladser til beboere, der har behov for en større individuel afskærmning end den, der kan leveres i de eksisterende bygninger. Afskærmningen skal blandt andet give mulighed for, at beboerne kan gå ind og ud af deres bolig, uden at det sker gennem fællesarealer.


Bo og Naboskab Sydlolland har i løbet af 2018 fået 10 henvendelser fra kommuner om borgere, der har brug for en plads med individuel afskærmning. Dertil har to beboere på Bo og Naboskab Sydlollands almindelige afdelinger behov for at kunne overflyttes til en bolig med individuel afskærmning


Opførelsen af det nye byggeri ændrer ikke det i budgettet godkendte pladstal på Bo og Naboskab Sydlolland. De pladser, der etableres i den nye bygning, erstatter pladser i den eksisterende bygningsmasse, der ikke muliggør den nødvendige afskærmning.

Beskrivelse af det ønskede byggeri.

Bygningen skal bestå af 5 + 2 lejligheder med egen indgang samt fælles aktivitetsområde og servicearealer. Lejlighederne skal placeres i kanterne af fællesområdet, således at beboerne har mulighed for at komme og gå fra lejligheden uden at de skal tæt på andre beboere/ lejligheder.

Lejlighederne skal rumme både beboer og medarbejder(e) og være store nok til, at parterne kan holde sig i fysisk afstand fra hinanden, hvis der bliver behov for dette. Lejlighederne skal have to ind-/udgange, så medarbejderne har en flugtvej fra lejligheden, hvis der opstår behov for dette. Lejlighederne indrettes med soverum, stue, toilet/ bad og forberedt til trinet tekøkken, som kan sættes ind, hvor det er formålstjenligt.

Lejlighederne anslås inklusiv andel af fællesareal at skulle have en størrelse på 85 – 90 m2. Hertil skal etableres servicearealer på 70 - 100 m2. Servicearealerne skal rumme personalefaciliteter, medicinrum, depotrum og et mødelokale. I alt skønnes det samlede bebyggede areal at udgøre ca. 675 – 700 m2.

Byggeriet skal opføres i en kvalitet, der kan modstå hårdhændet brug og hvor der er tænkt på enkelhed og overskuelighed for både beboere og personale. Bygningen kan opføres på en af Bo og Naboskab Sydlollands tomme grunde i umiddelbar nærhed af Bo og Naboskab Sydlollands øvrige enheder i Rødbyhavn.

Lolland Kommune har på møde i Teknisk Udvalg den 5. december 2018 besluttet at ændre den eksisterende lokalplan, således at der etableres det ønskede byggefelt.

Udbudsstrategi

Grundet projektets relativt lave kompleksitet forventes udførelsen gennemført ved en totalentreprise. Til udarbejdelse af projektforslag og udbudsmateriale for totalentreprise udbuddet tilknyttes en Totalrådgiver, der udvælges efter en indbudt licitation.

Hovedtidsplan

· Ideoplægget godkendes af Regionsrådet 29. april 2019

· Udbud og valg af Totalrådgiver juni/juli 2019

· Projektforslag godkendes af Regionsrådet 2. december 2019

· Udbud af totalentreprise december 2019

· Kontrahering med Totalentreprenør januar 2020

· Udførsel april 2020 til april 2021

· Ibrugtagning maj 2021

Økonomi

Anlægsøkonomi

Skønnet for byggeomkostningerne er baseret på et ideoplæg og økonomisk overslag fra eksterne rådgivere. De samlede anlægsomkostninger – forventes at udgør ca. 15.000.000 kr. (ex. moms). Når byggeriet er ibrugtaget finansieres det via indregning af afskrivningsbidrag i taksten for pladserne.

I denne fase af projektet ansøges om anlægsbevilling på 0,5 mio.kr. til dækning af projekteringsudgifter, idet den enlige ansøgning om anlægsbevilling afventer udarbejdelse af færdigt projektforslag.

Da projektet gennemføres indenfor socialområdet, har dette ingen betydning for regionens samlede anlægsloft i 2019 og 2020.

Driftsøkonomi

Skøn for driftsudgifter – herunder afskrivningsbidrag – og takst vil fremgå af endelig ansøgning om anlægsbevillingen. Da der er tale om erstatningspladser for nuværende pladser på Bo og Naboskab Sydlolland, vil der være begrænsede driftskonsekvenser totalt. Driftsudgiften indregnes i budgetforslaget for 2021.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. ideoplægget for 5 skærmede pladser og 2 særforanstaltninger hos Bo og Naboskab Sydlolland godkendes

2. der meddeles anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til gennemførelse af rådgivningsudbud og udarbejdelse af projektforslag

3. der frigives rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. i 2019

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Udvalget for social og psykiatri torsdag den 21. marts 2019, pkt. 6

Sagen anbefales.

Camilla Hove Lund (V), Jan Herskov (O), Per Hovmand (C) og Tina Boel (F) deltog ikke i Udvalget for social og psykiatris behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 6:

Facadeskitse

Situationsplan

Lejlighedsplan


7. Forslag til studietur

Åbent

Udvalget for social og psykiatri Brevid: 3906123

Resume
Udvalget præsenteres for et forslag til studietur til Psykiatrien Region Syddanmark og Psykiatrien Region Midtjylland i løbet af efteråret 2019.

Sagsfremstilling

Udvalget for social og psykiatri har tidligere drøftet studietur, og der er i processen tilkendegivet temaer i form af telepsykiatri samt børne- og ungdomspsykiatri. Derudover har udvalgets formand et forslag om besøg i Region Syddanmarks Retspsykiatri i Middelfart.

På den baggrund foreslås det, at udvalget gennemfører en studietur til de vestlige regioners psykiatri. Psykiatrien har været i kontakt med hhv. Region Syddanmark og Region Midtjylland for at drøfte mulige besøgssteder.

Der foreslås følgende 2-dages program i hovedtræk:

Dag 1:

· Morgen: Afrejse fra Sorø

· Formiddag: Besøg i Telepsykiatrisk Center i Odense, Region Syddanmark

· Eftermiddag: Besøg i Børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling i Aabenraa, Region Syddanmark

· Aften: Overnatning i Århus

Dag 2:

· Formiddag: Besøg i spæd- og småbørnspsykiatri i Århus, Region Midtjylland

· Eftermiddag: Afdeling for Retspsykiatri i Middelfart, Region Midtjylland

· Seneftermiddag: Hjemrejse til Region Sjælland

I vedlagte bilag uddybes de enkelte programpunkter.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget

1. godkender forslag til overordnet programindhold

2. drøfter evt. særlige ønsker/interesser, som udvalget ønsker fokus på i forhold til de enkelte besøgssteder

3. drøfter mulige datoer for studieturen med henblik på den videre planlægning.

Sagen afgøres af Udvalget for social og psykiatri.

Behandling i Udvalget for social og psykiatri torsdag den 21. marts 2019, pkt. 7

Udvalget godkendte forslag til overordnet programindhold for studietur, idet det undersøges, om det også er muligt at besøge Psykiatriens Hus i Silkeborg og desuden have fokus på samarbejde med kommuner og almen praksis.

Camilla Hove Lund (V), Jan Herskov (O), Per Hovmand (C) og Tina Boel (F) deltog ikke i Udvalget for social og psykiatris behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 7:

Forslag til overordnet program for studietur


8. Aktuelle sager

Åbent

Udvalget for social og psykiatri Brevid: 3830908

Udvalget orienteres om aktuelle sager inden for dets område.

Status på genindlæggelser

Vedlagt status på genindlæggelser i Psykiatrien, der blev bestilt på udvalgsmødet den 24. januar 2019.

Behandling i Udvalget for social og psykiatri torsdag den 21. marts 2019, pkt. 8

Administrationen orienterede om status på genindlæggelser i Psykiatrien og øvrige aktuelle sager inden for udvalgets område.

Camilla Hove Lund (V), Jan Herskov (O), Per Hovmand (C) og Tina Boel (F) deltog ikke i Udvalget for social og psykiatris behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 8:

Status på genindlæggelser i Psykiatrien


9. Næste møde

Åbent

Udvalget for social og psykiatri Brevid: 3830909

Det næste møde i udvalget afholdes den 23. maj 2019.

Behandling i Udvalget for social og psykiatri torsdag den 21. marts 2019, pkt. 9

Næste møde afholdes den 23. maj 2019.

Camilla Hove Lund (V), Jan Herskov (O), Per Hovmand (C) og Tina Boel (F) deltog ikke i Udvalget for social og psykiatris behandling af sagen.


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener