Søg
 
Møde i

5. Orientering om lægedækning i voksenpsykiatrien

Åbent

Udvalget for social og psykiatri Brevid: 3917121

Resume

Udvalget orienteres om den aktuelle status for lægedækningen i voksenpsykiatrien med udgangspunkt i spørgsmål fra et udvalgsmedlem. Rekruttering af læger til psykiatrien er en landsdækkende udfordring, og Psykiatrien tager løbende initiativer til at besætte ledige lægestillinger.

Sagsfremstilling

Et udvalgsmedlem har fremsendt nogle spørgsmål til belysning af lægedækningen, som Psykiatrien er bedt om at forholde sig til, så der kan skabes et fælles og realistisk billede af den aktuelle lægedækningssituation, både i Psykiatrien Vest og i den øvrige del af voksenpsykiatrien.

Vedr. lægedækning i Psykiatrien Vest
Udvalgsmedlemmet har indledningsvist oplyst, at vedkommende var blevet orienteret om situationen på sengeafsnit SL5 i Slagelse i Psykiatrien Vest, og at denne orientering gav anledning til at bede psykiatriledelsen besvare følgende spørgsmål:

· Hvor længe har afdelingen (SL5) været uden lægedækning?

· Hvornår forventer man at have en læge på afdelingen igen?

· Er det sandt, at man har en læge, der skal dække 30-35 patienter af gangen/pr. dag?

· Er det sandt, at der er gået 14 dage mellem, at nogle patienter har haft kontakt til en læge?

Psykiatrien Vest har gennem mange år haft problemer med at rekruttere speciallæger. Afdelingsledelsen for Psykiatrien Vest må derfor løbende ansætte speciallægekonsulenter for at sikre en forsvarlig lægedækning. Speciallægekonsulenter repræsenterer en betydelig merudgift i forhold til fastansatte speciallæger, hvilket belaster afdelingens samlede økonomi.

Psykiatrien Vest har i alt 5 sengeafsnit:

· SL2: Intensivt afsnit med 17 sengepladser

· SL3: Intensivt afsnit med 17 sengepladser

· SL4: Integreret afsnit med 17 sengepladser

· SL5: Integreret afsnit med 17 sengepladser

· Psykiatrisk Akutmodtagelse (PAM) med 12 sengepladser

Sengeafsnit SL5 er et integreret afsnit, der igennem længere tid er blevet betjent af en speciallægekonsulent. I forbindelse med ophør af en speciallægekonsulent på et intensivt afsnit den 19.11.2018 blev speciallægekonsulenten fra SL5 flyttet til et intensivt afsnit, hvor de mest syge patienter er indlagt.

I perioden fra 20.11.2018 – 25.3.2019 lægedækkes sengeafsnit SL5 af en erfaren læge i hoveduddannelsesforløb til at blive speciallæge i psykiatri samt af to læger, som er under uddannelse til at blive speciallæger i almen praksis. Disse læger har arbejdet under supervision af enten de to ledende overlæger eller af speciallægekonsulent, som alle er speciallæger i psykiatri.

Sengeafsnit SL5 har således ikke på noget tidspunkt været uden lægedækning.

Den 25.3.2019 vender speciallægekonsulenten tilbage til sengeafsnit SL5.

Som speciallæge kan det forekomme, at man skal varetage opgaver på flere sengeafsnit – svarende til 30-40 patienter - men der vil desuden være yngre læger og psykologer til stede i det enkelte afsnit, som arbejder under supervision af speciallæge i psykiatri.

Med udgangspunkt i den lægebemanding, som vi har beskrevet ovenfor, kan vi sige generelt, at der ikke går 14 dage uden, at patienterne tilses af læge, fordi der er læger tilknyttet alle afsnit i hverdagene. Der kan dog desværre forekomme akut forfald, sygdom mm., som betyder, at planlagte samtaler må udskydes.

Rekrutteringsudfordringer og lægedækning i den øvrige del af voksenpsykiatrien

Psykiatrien er desuden blevet bedt om at orientere udvalget om den aktuelle lægedækningssituation i de øvrige afdelinger.

Alle tre voksenpsykiatriske afdelinger oplever udfordringer med at besætte ledige speciallægestillinger. Den seneste opgørelse over ubesatte stillinger pr. 1. oktober 2018 viste 35 ubesatte speciallægestillinger i alt på tværs af Psykiatrien sammenholdt med 84 besatte speciallægestillinger i hele Psykiatrien. Ud af de 35 ubesatte speciallægestillinger udgør Psykiatrien Vest, Syd og Øst tilsammen 24 ud af de 35 ledige speciallægestillinger.

Dertil kommer ledige hoveduddannelsesstillinger til speciallæge og ledige introduktionsstillinger i hhv. Vest og Syd. Psykiatrien Øst har generelt færre rekrutteringsudfordringer end Vest og Syd.

Psykiatrien iværksætter tiltag for at afbøde akutte udfordringer med at bemande lægestillinger. Udvalget er pr. mail den 8. marts 2019 blevet orienteret om en akut midlertidig sammenlægning af Distriktspsykiatrien i Nykøbing F. og Distriktspsykiatrien i Maribo.

Psykiatriledelsen har løbende orienteret Udvalget for social og psykiatri og Regionsrådet om de alvorlige udfordringer med at rekruttere læger og om de tiltag, som Psykiatrien over en lang periode har taget en række initiativer til, for at forbedre lægedækningen. Blandt disse er Psykiatriens samarbejde med eksterne bureauer om rekruttering af læger, herunder fra udlandet, løbende opslag, busordning og særlige introduktionsprogrammer for yngre læger.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres af Udvalget for social og psykiatri.

Behandling i Udvalget for social og psykiatri torsdag den 21. marts 2019, pkt. 5

Udvalget tager orienteringen til efterretning, idet udvalget har stort fokus på rekrutteringsudfordringerne og finder det vigtigt, at der kommunikeres og skabes en forventningsafstemning omkring, hvad der ligger i den stationære behandling.

Camilla Hove Lund (V), Jan Herskov (O), Per Hovmand (C) og Tina Boel (F) deltog ikke i Udvalget for social og psykiatris behandling af sagen.


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener