Søg
 
Møde i

2. Tema: Lovgrundlag og dilemmaer i forhold til pårørendesamarbejde

Åbent

Udvalget for social og psykiatri Brevid: 3913146

Resume

Udvalget præsenteres for lovgrundlag og eksempler på dilemmaer i forhold til pårørendesamarbejdet på Socialområdet og i Psykiatrien.

Sagsfremstilling

Socialområdet

På Socialområdet har samarbejde med de pårørende en høj prioritet, og de ses som en vigtig ressource i forhold til yde den rette indsats til borgerne. Samtidig skal medarbejderne respektere borgerens selvbestemmelsesret og overholde reglerne om tavshedspligt.

Selvbestemmelsesretten

Som udgangspunkt har en voksen borger med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ret til at bestemme over sin egen tilværelse. Heri indgår også at bestemme, hvilke oplysninger der skal deles med pårørende. En forudsætning for, at en medarbejder kan videregive oplysninger til pårørende om borgernes tilstand, er derfor, at der indhentes samtykke hos borgeren. Det indgår i arbejdet med borgerne at rådgive om, hvordan man både kan værne om private forhold og have et åben og tillidsfuldt forhold til sine pårørende. Det er borgerens ønske, der i sidste ende definerer i hvilken grad, pårørende kan inddrages. Selvom medarbejderne har tavshedspligt, kan pårørende altid henvende sig til personalet med oplysninger, som måtte have betydning for borgerens livssituation for eksempel ved en bekymring.

Samarbejde på Socialområdet

Socialområdet har som mål, at de sociale tilbud skal være dynamiske og udviklende. Det forudsætter en fælles afstemning af forventninger og krav mellem brugere, pårørende og medarbejdere.

Brugerne skal høres og have indflydelse på sit eget liv, så deres muligheder for udvikling og vedligeholdelse af færdigheder udnyttes bedst muligt.

Pårørende skal inddrages i et tæt samarbejde i overensstemmelse med lovgivningen og dermed den lovmæssige forskel, der er mellem barn og voksen.

Medarbejdere – både i den centrale administration, ledere og pædagogisk personale – skal sikre samarbejde, dialog, tilgængelighed og høj kvalitet.

Socialområdet har udarbejdet en pjece, der vejleder brugere, pårørende og medarbejdere om samarbejde i de sociale tilbud. Pjecen findes her.

Psykiatrien

Udvalget blev på mødet i januar 2019 præsenteret for Psykiatriens Recovery-politik og arbejdet med at understøtte recovery-orienteringen i det daglige arbejde gennem en strategisk handleplan. Recovery-strategien udgør en samlende ramme for den tilgang til inddragelse af brugere og deres netværk, som skal kendetegne forløb i Psykiatrien.

Psykiatriens medarbejdere samarbejder med patienternes pårørende/netværk med udgangspunkt i Psykiatriens pårørendepolitik, som kan findes her.

Psykiatrien betragter pårørende som vigtige samarbejdspartnere i patientforløb. Psykiatrien ser ofte kun patienten en relativt kort, men intensiv, periode i patientens liv, mens relationen til de pårørende er varig. I et recovery-perspektiv giver det rigtig god mening både at inddrage og at støtte de pårørende.

Psykiatrien inddrager og samarbejder med pårørende både på organisatorisk niveau og i det daglige arbejde. En af intentionerne med den reviderede pårørendepolitik er i endnu højere grad at være opsøgende i samarbejdet med pårørende - med udgangspunkt i den enkelte patients ønsker og behov. Inddragelse af de pårørende forudsætter – for voksne patienters vedkommende – patientens samtykke. Såfremt patienten ikke ønsker, at oplysninger mv. skal tilgå de pårørende, skal dette respekteres i henhold til lovgivningen.

I de tilfælde, hvor patienten ikke ønsker pårørende inddraget i sit forløb, er det personalets opgave at finde måder, hvorpå de alligevel kan støtte de pårørende. Personalet kan informere pårørende om generelle forhold vedrørende psykisk sygdom og behandlingsmuligheder, og om de pårørendes muligheder for at yde og få støtte. Personalet kan desuden lytte til og være i dialog med de pårørende om deres oplevelser.

Eksempler på dilemmaer

På mødet vil socialchef Pia Bille og ledende oversygeplejerske i Børne- og ungdomspsykiatrien Poul Erik Ravnsmed præsentere udvalget for lovgrundlag og eksempler på dilemmaer i det daglige samarbejde med og inddragelse af pårørende/netværk.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Sagen forelægges til orientering.


Sagen afgøres af Udvalget for social og psykiatri.

Behandling i Udvalget for social og psykiatri torsdag den 21. marts 2019, pkt. 2

Sagen forelagt til orientering, idet udvalget finder pårørendesamarbejde meget relevant og vil følge de konkrete initiativer.

Camilla Hove Lund (V), Jan Herskov (O), Per Hovmand (C) og Tina Boel (F) deltog ikke i Udvalget for social og psykiatris behandling af sagen.


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener