Søg
 
Møde i

3. Psykiatriens forslag til opfølgningsplan på dialogmøderunde med kommunerne

Åbent

Udvalget for social og psykiatri Brevid: 3910147

Resume

Visions- og Udviklingsplan for Psykiatrien i Region Sjælland 2018-2023 indeholder en målsætning om at styrke samarbejdet med kommunerne. Psykiatriledelsen har gennemført en dialogmøderunde med regionens kommuner i 2018/2019. Møderne har haft et strategisk sigte med henblik på at styrke samarbejdet. På baggrund af møderne har Psykiatrien udarbejdet forslag til opfølgningsplan.

Sagsfremstilling

I Visions- og Udviklingsplan for Psykiatrien i Region Sjælland 2018-2023 er der en målsætning om, at Region Sjælland vil styrke samarbejdet med de 17 kommuner i regionen.

Psykiatriledelsen har aktuelt gennemført 16 ud af 17 dialogmøder med kommunerne, og det sidste dialogmøde er planlagt til den 11. marts 2019 med Stevns Kommune. Møderne har haft et strategisk sigte med henblik på at styrke samarbejdet mellem Psykiatrien og kommunerne.

Psykiatriens indgang til dialogmøderne tager afsæt i de overordnede visioner og konkrete indsatser, der er beskrevet i Visions- og Udviklingsplanen.

De kommunale repræsentanter har på møderne på tilsvarende vis skitseret, hvordan de oplever kommunernes rolle og kerneopgaver i samarbejdet om borgere med psykiske lidelser.

Kommunerne har på møderne beskrevet eksempler på, hvad de oplever som velfungerende i samarbejdet med Psykiatrien blandt andet fremskudt sagsbehandling, koordinerende indsatsplaner, Recovery-Højskole og de særlige pladser. Derudover har kommunerne også beskrevet eksempler på udfordringer blandt andet tidlige udskrivninger, genindlæggelser, manglende fleksibilitet.

Kommunerne har givet udtryk for, at de fra deres side oplever en psykiatri under stort pres, og kommunerne oplever sig også presset på kapacitet og ressourcer ift. at kunne honorere borgernes forventninger og behov. Psykiatrien oplever fra sin side, at kommunerne ind imellem er udfordret ift. at have et bredspektret beredskab, der hurtigt kan mobiliseres over for borgere med enten særlige eller komplekse behov.

På baggrund af møderne har Psykiatrien udarbejdet vedlagte forslag til en opfølgningsplan med en række udviklingsspor.

Udviklingssporene fremgår af oversigten nedenfor og uddybes i opfølgningsplanen med tilhørende initiativer.

Udviklingsspor i forhold til voksne:

· Styrket samarbejde på det akutte ambulante område

· Mere ambulant samarbejde på udvalgte geografier

· Samarbejde om en mere håndholdt indsats til voksne borgere i forløb med høj frekvens og kompleksitet

· Udbredelse af erfaringer med RoSa (Relationer Og Samarbejde på tværs) – samarbejde om borgere på botilbud

· Udvidet Individuelt Planlagt job med Støtte (IPS)-samarbejde til andre kommuner i regionen

· Samarbejde om voksne borgere med autisme

Udviklingsspor i forhold til børn og unge:

· Fælles forståelse af målgrupper og arbejdsdeling i samarbejdet

· Pilotprojekt om visitationssamarbejde

· Bakkehuset – et ambulant, integreret og tværsektorielt tilbud

· Forbedret og forenklet kommunikation i samarbejdet

· Bedre overgang fra Børne- og ungdomspsykiatri til voksenpsykiatri

Udviklingsspor i forhold til udvikling af det daglige samarbejde:

· Ledelsesfokus på udvikling af samarbejdet

· Revurdering af repræsentation i samarbejdsorganisationen

· Øget brug af koordinerende indsatsplaner

· Forbedret kommunikation og mere virtuelt samarbejde

· Kommunal tilstedeværelse i Psykiatrien

· Den gode overgang

· Sparring og rådgivning

· Samarbejde om Recovery-orienteret tilgang

· Læring gennem casebaserede audits på borgerforløb

· Kompetenceudviklingsforløb/fælles skolebænk

· Rekruttering – mulighed for fælles ansættelser

Videre proces

Psykiatriens forslag til opfølgningsplan drøftes i Styregruppen for Sundhedssamarbejde den 18. marts 2019, præsenteres og drøftes med kommunerne i Tværsektorielt Samarbejdsforum for Psykiatri den 22. marts 2019 samt præsenteres i Sundhedskoordinationsudvalget den 9. april 2019.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at forslag til opfølgningsplan godkendes.

Sagen afgøres af Udvalget for social og psykiatri.

Behandling i Udvalget for social og psykiatri torsdag den 21. marts 2019, pkt. 3

Psykiatriens forslag til opfølgningsplan på dialogmøderunde med kommunerne blev godkendt.

Camilla Hove Lund (V), Jan Herskov (O), Per Hovmand (C) og Tina Boel (F) deltog ikke i Udvalget for social og psykiatris behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 3:

Psykiatriens forslag til opfølgningsplan på dialogmøder med de 17 kommuner


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener