Søg
 
Møde i

4. Ledelsesmæssig omorganisering af det almenpsykiatriske område

Åbent

Udvalget for social og psykiatri Brevid: 3907132

Resume

De kliniske enheder i den nuværende Afdeling for Specialfunktioner foreslås integreret i de tre voksenpsykiatriske afdelinger Øst, Syd og Vest for at sikre en mere fleksibel udnyttelse af den samlede behandlingskapacitet, herunder de knappe speciallægeressourcer. Udvalget har tidligere i november 2018 anbefalet forslag til en samling af Klinik for traumatiserede flygtninge under Afdeling for Specialfunktioner.

Sagsfremstilling

Psykiatrien ønsker at omorganisere de almenpsykiatriske afdelinger. Forslaget indebærer, at de kliniske funktioner i Afdeling for Specialfunktioner ledelsesmæssigt flyttes til henholdsvis Psykiatrien Syd, Psykiatrien Øst og Psykiatrien Vest. Psykiatrien vil herefter bestå af fem kliniske afdelinger i stedet for seks.

Den foreslåede omorganisering vil betyde, at det almenpsykiatriske område på de tre sygehusenheder Roskilde, Slagelse og Vordingborg samles i én afdelingsledelse på hver af sygehusenhederne. Det vil give mulighed for en mere fleksibel og hensigtsmæssig drift, da der ikke vil være organisatorisk adskilte sengeafsnit og ambulante enheder i almenpsykiatrien på de enkelte sygehusmatrikler.

I den foreslåede omorganisering er det helt centralt, at de kliniske enheder, der i dag er organiseret i Afdeling for Specialfunktioner, fortsætter deres arbejde og giver borgere og patienter et uændret udrednings-, behandlings- og plejetilbud i den nye organisering.

Det overordnede formål med forslaget er at understøtte det ledelsesmæssige fokus på de ældrepsykiatriske behandlingstilbud ved at knytte opgaverne til de øvrige almenpsykiatriske områder. Forslaget skal også ses i sammenhæng med udviklingen i befolkningen, der betyder, at der i de kommende år vil komme flere ældre patienter.

Det er Psykiatriens hensigt, at den foreslåede organisering både skal komme patienter og medarbejdere til gode. Patienterne vil opleve en mere fleksibel udnyttelse af den samlede behandlingskapacitet. Medarbejderne i de enkelte enheder vil kunne få bedre muligheder for fælles uddannelse, afdelingsspecifikke faciliteter m.v.

Konkret foreslås det, at funktionerne i Afdeling for Specialfunktioner flyttes til følgende afdelinger:

 • Ældrepsykiatrisk sengeafsnit G2 i Vordingborg flyttes organisatorisk til at henhøre under afdelingsledelsen i Psykiatrien Syd
 • Ældrepsykiatrisk sengeafsnit SL6 i Slagelse flyttes organisatorisk til at henhøre under afdelingsledelsen i Psykiatrien Vest.
 • De 3 distriktspsykiatriske enheder for ældre overføres organisatorisk til henholdsvis Psykiatrien Øst, Psykiatrien Vest og Psykiatrien Syd.
 • Klinik for Liaisonpsykiatri overføres organisatorisk til Psykiatrien Øst.
 • Klinik for Selvmordsforebyggelse overføres organisatorisk til Psykiatrien Øst.
 • Klinik for Traumatiserede Flygtninge overføres til Psykiatrien Vest.
 • Kompetencecenter for Shared Care overføres organisatorisk til Psykiatrien Øst.
 • Regionsfunktion for Traumatiserede flygtninge, herunder flygtninge med PTSD overføres organisatorisk til Psykiatrien Vest.
 • Regionsfunktion for behandling af PTSD overføres organisatorisk til Psykiatrien Vest.
 • Regionsfunktion for somatoforme lidelser og dissociative lidelser overføres organisatoriske til Psykiatrien Øst.
 • Regionsfunktion for ældrepsykiatri overføres organisatorisk til Psykiatrien Syd.

For at sikre et fortsat ensartet behandlingstilbud til patienter i ældrepsykiatrien tilknyttes der en funktion til Regionsfunktionen for ældrepsykiatri. Funktionen får til opgave at varetage den faglig og kapacitetsmæssig koordinerende rolle i forhold til den ældrepsykiatriske behandling i de tre afdelinger.

Proces

Samtlige medarbejdere i de kliniske funktioner i Afdeling for Specialfunktioner vil ikke opleve nogen ændring, ud over at de får en anden afdelingsledelse. Der skal ikke gennemføres personaleprocesser for disse medarbejdergrupper.

Afdelingsledelsen omplaceres i de nye stillinger efter en frivillig aftale.

Stabsmedarbejderne i Afdeling for Specialfunktioner, i alt 4 medarbejdere, vil skulle omplaceres og fordeles til en af de modtagende afdelinger. For stabsmedarbejderne vil der efter en beslutning skulle gennemføres en personaleproces i henhold til regionens personalepolitik.

Forslaget til omorganisering blev drøftet på et møde i MED Psykiatri den 20. februar 2019. Forslaget er desuden behandlet i de lokale MED-udvalg i de relevante afdelinger. Ligeledes vil der i implementeringsprocessen sikres en bred medarbejderinddragelse, hvor nuværende lokale MED-udvalg i afgivende og modtagende afdelinger sammen drøfter implementeringen.

Videre behandling af forslaget

Når Udvalget for social og psykiatri er orienteret om forslaget, vil implementeringsprocessen begynde, herunder personaleprocessen for stabsmedarbejderne i Afdeling for Specialfunktioner. Hele processen forventes at være færdig den 1. maj 2019.

Fremtidig organisering af det almenpsykiatriske område
De kliniske funktioner i Afdeling for Specialfunktioner fordeles i Psykiatrien Syd, Psykiatrien Øst og Psykiatrien Vest som vist i vedlagte bilag.

Placeringen af regionsfunktionerne er i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens specialeplan.

Afdeling for Specialfunktioner foreslås derefter nedlagt som selvstændigt ledelsesområde i Psykiatrien Region Sjælland.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagen afgøres af Udvalget for social og psykiatri.

Behandling i Udvalget for social og psykiatri torsdag den 21. marts 2019, pkt. 4

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Camilla Hove Lund (V), Jan Herskov (O), Per Hovmand (C) og Tina Boel (F) deltog ikke i Udvalget for social og psykiatris behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 4:

Fremtidig organisering af det almenpsykiatriske område


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener