Søg
 
Møde i

6. Etablering af erstatningsbyggeri for 5 eksisterende pladser og 2 eksisterende særforanstaltninger

Åbent

Udvalget for social og psykiatri Brevid: 3901731

Resume

Bo og Naboskab Sydlolland modtager i stigende grad henvendelse fra kommuner, der efterspørger tilbud til borgere med særlige og komplekse behov som ikke kan tilbydes ophold i de eksisterende bygninger, hvor flere beboere bor sammen. Der fremlægges derfor ideoplæg for opførelse af et byggeri, der skal gøre det muligt at flytte 5 eksisterende pladser og 2 særforanstaltninger (enkeltmandstilbud) over i rammer, der gør det muligt at imødekomme kommunernes efterspørgsel.

Sagsfremstilling

På Socialområdet er mål for strategisk udvikling at være en foretrukken leverandør af specialtilbud, der imødekommer kommunernes efterspørgsel efter tilbud til mennesker med helt særlige behov. Målet indgår både i Strategi for Socialområdet og i Budgetaftalen for 2019.


I Bo og Naboskab Sydlolland opleves en stigende efterspørgsel efter pladser til beboere, der har behov for en større individuel afskærmning end den, der kan leveres i de eksisterende bygninger. Afskærmningen skal blandt andet give mulighed for, at beboerne kan gå ind og ud af deres bolig, uden at det sker gennem fællesarealer.


Bo og Naboskab Sydlolland har i løbet af 2018 fået 10 henvendelser fra kommuner om borgere, der har brug for en plads med individuel afskærmning. Dertil har to beboere på Bo og Naboskab Sydlollands almindelige afdelinger behov for at kunne overflyttes til en bolig med individuel afskærmning


Opførelsen af det nye byggeri ændrer ikke det i budgettet godkendte pladstal på Bo og Naboskab Sydlolland. De pladser, der etableres i den nye bygning, erstatter pladser i den eksisterende bygningsmasse, der ikke muliggør den nødvendige afskærmning.

Beskrivelse af det ønskede byggeri.

Bygningen skal bestå af 5 + 2 lejligheder med egen indgang samt fælles aktivitetsområde og servicearealer. Lejlighederne skal placeres i kanterne af fællesområdet, således at beboerne har mulighed for at komme og gå fra lejligheden uden at de skal tæt på andre beboere/ lejligheder.

Lejlighederne skal rumme både beboer og medarbejder(e) og være store nok til, at parterne kan holde sig i fysisk afstand fra hinanden, hvis der bliver behov for dette. Lejlighederne skal have to ind-/udgange, så medarbejderne har en flugtvej fra lejligheden, hvis der opstår behov for dette. Lejlighederne indrettes med soverum, stue, toilet/ bad og forberedt til trinet tekøkken, som kan sættes ind, hvor det er formålstjenligt.

Lejlighederne anslås inklusiv andel af fællesareal at skulle have en størrelse på 85 – 90 m2. Hertil skal etableres servicearealer på 70 - 100 m2. Servicearealerne skal rumme personalefaciliteter, medicinrum, depotrum og et mødelokale. I alt skønnes det samlede bebyggede areal at udgøre ca. 675 – 700 m2.

Byggeriet skal opføres i en kvalitet, der kan modstå hårdhændet brug og hvor der er tænkt på enkelhed og overskuelighed for både beboere og personale. Bygningen kan opføres på en af Bo og Naboskab Sydlollands tomme grunde i umiddelbar nærhed af Bo og Naboskab Sydlollands øvrige enheder i Rødbyhavn.

Lolland Kommune har på møde i Teknisk Udvalg den 5. december 2018 besluttet at ændre den eksisterende lokalplan, således at der etableres det ønskede byggefelt.

Udbudsstrategi

Grundet projektets relativt lave kompleksitet forventes udførelsen gennemført ved en totalentreprise. Til udarbejdelse af projektforslag og udbudsmateriale for totalentreprise udbuddet tilknyttes en Totalrådgiver, der udvælges efter en indbudt licitation.

Hovedtidsplan

· Ideoplægget godkendes af Regionsrådet 29. april 2019

· Udbud og valg af Totalrådgiver juni/juli 2019

· Projektforslag godkendes af Regionsrådet 2. december 2019

· Udbud af totalentreprise december 2019

· Kontrahering med Totalentreprenør januar 2020

· Udførsel april 2020 til april 2021

· Ibrugtagning maj 2021

Økonomi

Anlægsøkonomi

Skønnet for byggeomkostningerne er baseret på et ideoplæg og økonomisk overslag fra eksterne rådgivere. De samlede anlægsomkostninger – forventes at udgør ca. 15.000.000 kr. (ex. moms). Når byggeriet er ibrugtaget finansieres det via indregning af afskrivningsbidrag i taksten for pladserne.

I denne fase af projektet ansøges om anlægsbevilling på 0,5 mio.kr. til dækning af projekteringsudgifter, idet den enlige ansøgning om anlægsbevilling afventer udarbejdelse af færdigt projektforslag.

Da projektet gennemføres indenfor socialområdet, har dette ingen betydning for regionens samlede anlægsloft i 2019 og 2020.

Driftsøkonomi

Skøn for driftsudgifter – herunder afskrivningsbidrag – og takst vil fremgå af endelig ansøgning om anlægsbevillingen. Da der er tale om erstatningspladser for nuværende pladser på Bo og Naboskab Sydlolland, vil der være begrænsede driftskonsekvenser totalt. Driftsudgiften indregnes i budgetforslaget for 2021.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. ideoplægget for 5 skærmede pladser og 2 særforanstaltninger hos Bo og Naboskab Sydlolland godkendes

2. der meddeles anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til gennemførelse af rådgivningsudbud og udarbejdelse af projektforslag

3. der frigives rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. i 2019

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Udvalget for social og psykiatri torsdag den 21. marts 2019, pkt. 6

Sagen anbefales.

Camilla Hove Lund (V), Jan Herskov (O), Per Hovmand (C) og Tina Boel (F) deltog ikke i Udvalget for social og psykiatris behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 6:

Facadeskitse

Situationsplan

Lejlighedsplan


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener