Søg
 

Referat

Møde i Udvalget for det nære sundhedsvæsen

mandag den 13. maj 2019 kl. 13:00

Mødelokale 1


Deltagere:

Trine Birk Andersen (A)

Christian Wedell-Neergaard (C)

Kirsten Rask (A)- deltog ikke i behandlingen af punkt: 1, 2

Jens Gredal (A)

Julie Jacobsen (O)

Jan Herskov (O)

Jens Ravn (V)

Anders Koefoed (V)

Anne Møller Ronex (B)
1. Godkendelse af dagsorden

Åbent

Udvalget for det nære sundhedsvæsen Brevid: 3830963

Behandling i Udvalget for det nære sundhedsvæsen mandag den 13. maj 2019, pkt. 1

Godkendt.

Kirsten Rask (A) deltog ikke i Udvalget for det nære sundhedsvæsens behandling af sagen.


2. Udpegning af formand og næstformand

Åbent

Udvalget for det nære sundhedsvæsen Brevid: 3991807

Resume

Efter daværende formand Nicolai Nicolaisens udtrædelse af udvalget, skal udvalget i overensstemmelse med Styrelsesvedtægtens kap. 4, §13 udpege ny udvalgsformand.

Sagsfremstilling

I overensstemmelse med Region Sjællands Styrelsesvedtægt kap. 4 om stående udvalg udpeger udvalgene efter §13 formand for udvalget.

På den baggrund indstilles det, at udvalget udpeger en ny formand for Udvalget for det nære sundhedsvæsen, efter daværende formand Nicolai Nicolaisens udtrædelse af udvalget.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der udpeges en ny formand for Udvalget for det nære sundhedsvæsen.

Sagen afgøres af Udvalget for det nære sundhedsvæsen.

Behandling i Udvalget for det nære sundhedsvæsen mandag den 13. maj 2019, pkt. 2

To formandskandidater blev indstillet til udvalget: Nuværende næstformand Christian Wedell-Neergaard og Trine Birk Andersen. Mundtlig afstemning blev foretaget i udvalget, hvilket førte til følgende resultat:

Jens Gredal: Trine Birk Andersen

Jens Ravn: Christian Wedell-Neergaard

Jan Herskov: Trine Birk Andersen

Julie Jacobsen: Trine Birk Andersen

Anders Koefoed: Christian Wedell-Neergaard

Anne Møller Ronex: Christian Wedell-Neergaard

Christian Wedell-Neergaard: Christian Wedell-Neergaard

Trine Birk Andersen: Trine Birk Andersen

Konstitueret formand Christian Wedell-Neergaard konstaterede stemmelighed 4:4, hvilket betyder, at den konstituerede formand kan fortsætte som formand. Christian Wedell-Neergaard konstaterede, at dette ikke er i overensstemmelse med det samlede udvalgs ønsker, og valgte derfor at trække sit kandidatur. Trine Birk Andersen er ny formand for udvalget.

Kirsten Rask (A) deltog ikke i Udvalget for det nære sundhedsvæsens behandling af sagen.


3. Sundhed tæt på dig – Region Sjællands strategi for et nært og sammenhængende sundhedsvæsen

Åbent

Udvalget for det nære sundhedsvæsen Brevid: 3996070

Resume

Udkast til ”Sundhed tæt på dig – Region Sjællands strategi for et nært og sammenhængende sundhedsvæsen” forelægges med henblik på drøftelse og godkendelse. Endvidere forelægges plan for videre proces til godkendelse.

Sagsfremstilling

Strategiens tilblivelse

Det er aftalt i Regionsrådets strategi ”Region Sjælland på forkant”, at der skal udarbejdes en særskilt strategi for det nære sundhedsvæsen. Denne sætter fokus på borgerens behov, og på hvilke opgaver vi i fremtiden kan løse i det nære sundhedsvæsen.

Den hidtidige proces

Udvalget for det nære sundhedsvæsen har drøftet strategiens indhold på fire udvalgsmøder i 2018. Udvalget behandlede i januar 2019 et første samlet udkast til ”Sundhed tæt på dig – Region Sjællands strategi for et nært og sammenhængende sundhedsvæsen”. Samme udkast blev behandlet af Udvalget for sundhed for alle og Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud i marts 2019. Strategien er dertil drøftet på regionsrådsseminar primo marts 2019 samt på fællesmøde for Udvalget for det nære sundhedsvæsen og Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud medio april 2019.

Udvalget for sundhed for alle behandlede i marts 2019 særskilt udkast til strategi for forebyggelse. Udvalget besluttede, at forebyggelsesstrategiens centrale elementer indarbejdes i den samlede strategi for det nære sundhedsvæsen. Dette for at fremme, at forebyggelse bliver en integreret del af fremtidens nære sundhedsvæsen.

Strategiens indhold

Udkast til strategien er vedlagt. Strategiudkastet er inddelt i to overordnede temaer:

- Region Sjællands vej til et nært sundhedsvæsen?

- Hvad betyder et nært sundhedsvæsen for borgerne?

Første hovedafsnit, ”Region Sjællands vej til et nært sundhedsvæsen”, har fokus på, hvordan vi kan levere sundhedsydelser på nye måder, hvad vi kan gøre internt i vores egen organisation, samt hvordan vi kan åbne os op for øget samarbejde i forpligtende fællesskaber.

Andet hovedafsnit, ”Hvad betyder et nært sundhedsvæsen for borgerne”, udfolder strategiens borgerfokus. Herunder perspektiver på fleksibel behandling i borgerens eget hjem, bedre støtte til de særligt sårbare, styrket sundhedsfremme og forebyggelse samt akut hjælp tilpasset borgerens behov.

Der lægges med sagen op til en drøftelse af strategiens form, ramme og retning for omstillingen mod et mere nært og sammenhængende sundhedsvæsen.

Handleplaner for strategiens strategiske indsatsområder

Der udarbejdes handleplaner for den samlede strategi. Dette arbejde forankres i Udvalget for det nære sundhedsvæsen. Udvalget for sundhed for alle besluttede på møde i marts 2019, at der skal udarbejdes separate handleplaner for forebyggelsesområdet. Dette arbejde forankres i Udvalget for sundhed for alle. Begge udvalg behandler udkast til deres respektive handleplaner ved udvalgsmøderne i august 2019.

Den videre proces

Strategiudkastet behandles sideløbende af de politiske udvalg Det nære sundhedsvæsen, Sundhed for alle og Sygehusenes behandlingstilbud medio maj 2019. Herefter forelægges strategiudkastet til godkendelse i Forretningsudvalget den 20. maj 2019.

Strategiudkastet vil danne grundlag for den videre inddragelse af eksterne interessenter. Denne proces vil forløbe over sommeren og det tidlige efterår. Input vil blive indarbejdet i et opdateret strategiudkast, der forelægges til endelig godkendelse i Regionsrådet i december 2019. Procesplan er vedlagt.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

- Udkast til ”Sundhed tæt på dig – Region Sjællands strategi for et nært og sammenhængende sundhedsvæsen” drøftes med henblik på efterfølgende behandling i Forretningsudvalget og Regionsrådet.

- Procesplan for inddragelse af eksterne interessenter og endelig behandling af strategien godkendes.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Behandling i Udvalget for det nære sundhedsvæsen mandag den 13. maj 2019, pkt. 3

Udvalget anbefaler, at strategiudkast godkendes som grundlag for den videre proces.

Udvalgets bemærkninger til mundtligt oplæg om handleplaner indarbejdes i det videre arbejde med årlige handleplaner.

Udvalget anbefaler, at procesplan for inddragelse af eksterne interessenter og endelig behandling af strategien godkendes.

Bilag til punkt nr. 3:

Strategiudkast 'Sundhed tæt på dig - Region Sjællands strategi for et nært og sammenhængende sundhedsvæsen'

Procesplan


4. Opfølgning på generel lægedækning og udløsning af ekstra lægekapaciteter i almen praksis

Åbent

Udvalget for det nære sundhedsvæsen Brevid: 3979696

Resume

På udvalgsmøde den 18. marts 2019 behandledes sag om udløsning af ekstra lægekapaciteter i almen praksis. Indstillingens punkt 2 om tilsagn om udløsning af ekstra lægekapaciteter ved behov blev udskudt til dette møde. Der er siden foretaget en halvårsevaluering af lægedækningen i regionen med henblik på at styrke udvalgets beslutningsgrundlag.

Sagsfremstilling

Resume af sagsfremstilling 18. marts 2019

Den årlige overenskomstbestemte lægedækningshøring fra efteråret 2018 viste et muligt behov for at øge kapaciteten i almen praksis i specifikke områder i regionen.

Indstillingens punkt 2 i sagsfremstillingen blev udskudt til dette møde. Punktet omhandlede tilsagn om, at administrationen ved behov kan udløse en ekstra lægekapacitet i hvert af områderne:

· Hvalsø/Tølløse (Holbæk og Lejre Kommune)

  • Vordingborg kommune, særligt Møn og Præstø

· Mørkøv, Svinninge og Jyderup (Holbæk Kommune)

Halvårsevaluering april 2019

Siden udvalgsmødet i marts 2019 er der udført en halvårsevaluering af lægedækningshøringen fra efteråret 2018 om kapaciteten i almen praksis (halvårsevaluering vedlagt som bilag).

Denne halvårsevaluering viser, at der kan blive behov for at udløse ekstra lægekapaciteter i nedenstående områder:

· Hvalsø/Tølløse (Holbæk og Lejre Kommune)

  • Vordingborg kommune, særligt Præstø

· Mørkøv, Svinninge og Jyderup (Holbæk Kommune)

· Sorø Kommune, særligt Sorø by

I disse områder er kapaciteten nu så snæver, at der kan opstå behov for at udløse ekstra kapacitet for at sikre borgernes rettigheder – herunder ret til at vælge mellem to åbne praksis indenfor en afstand på 15 km fra borgerens bopæl.

Sundhedslovens § 57 tilsiger, at Regionsrådet har ansvaret for at sikre, at alle borgere kan tilmeldes en praktiserende læge.

Begrundelse for indstillingen

Der gennemføres hvert efterår en lægedækningshøring, hvor lægerne bliver bedt om at svare på, hvor mange patienter de kan have tilmeldt deres praksis det kommende år. På baggrund af dette vurderes den samlede lægedækning i regionen for det kommende år.

I løbet af året kan der ske ændringer, som påvirker denne kapacitetsberegning:

· Tilkendegivelse om antal patienter er ikke bindende og praksis kan ændre deres kapacitetsoplysninger i løbet af året.

· Samarbejdsudvalget giver tilladelse til bl.a. nedsat patienttal med baggrund i alder, sygdom mv.

· Praksis bliver solgt, hvilket kan give anledning til kapacitetsændringer

· Lægedækningssituationen i de forskellige områder påvirker naboområderne.

· Etablering af udbudsklinikker øger kapaciteten, idet en udbudsklinik kan rumme 2.700 patienter pr. kapacitet, hvorimod en PLO-Praksis gennemsnitlig rummer ca. 1.700 patienter pr. kapacitet.

Sorø Kommune er et godt eksempel på et område, som ved lægedækningshøringen i efteråret 2018 viste god kapacitet, men hvor den ledige kapacitet på et halvt år er reduceret og opbrugt.

De fire udpegede områder nævnt ovenfor er sårbare og usikre i forhold til, om der er kapacitet nok til at sikre borgerne læge. De normale procedurer for udløsning af ekstra kapaciteter har et langt tidsmæssigt aftræk. Derfor er der behov for en forhåndstilladelse fra politisk hold, til at administrationen kan agere hurtigt og kan udløse en ekstra kapacitet i disse udpegede områder.

Økonomi

Der er ingen driftsøkonomiske konsekvenser forbundet med udløsning af de yderligere kapaciteter, idet udgifterne til disse nye kapaciteter er indeholdt i de midler, der er forudsat tilført området i forlængelse af de årlige økonomiaftaler.

Eventuelle indtægter i forlængelse af salg af kapaciteter vil blive allokeret til indsatser i relation til rekruttering og fastholdelse på praksisområdet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der gives tilsagn om, at administrationen ved behov kan udløses én ekstra lægekapacitet i hvert af områderne Hvalsø/Tølløse, Vordingborg Kommune, Sorø Kommune og området omkring Mørkøv, Svinninge og Jyderup.

Sagen afgøres af Udvalget for det nære sundhedsvæsen.

Behandling i Udvalget for det nære sundhedsvæsen mandag den 13. maj 2019, pkt. 4

Tiltrådt. Formandskabet inddrages ved udløsning af ekstra lægekapaciteter. Udvalget modtager løbende orienteringer m udløsning af ekstra lægekapaciteter i forbindelse med udvalgsmøder.

Bilag til punkt nr. 4:

Halvårsevaluering af analyse af lægedækning april 2019


5. Ansøgning om tilladelse til at etablere forsøgsklinikker

Åbent

Udvalget for det nære sundhedsvæsen Brevid: 3989295

Resume

Det indstilles, at Udvalget for det nære sundhedsvæsen ansøger Sundheds- og ældreministeriet om tilladelse til etablering af såkaldte forsøgsklinikker i regionen, så Udvalget får mulighed for at benytte sig af denne løsning.

Sagsfremstilling

Region Sjælland er i henhold til Sundhedsloven forpligtet til at sikre regionens borgere en god lægedækning med tilgængelige sundhedstilbud i hele regionen.

Opfyldelsen af denne forsyningsforpligtigelse har igennem flere år været udfordret, da rekruttering af praktiserende læger til flere områder i regionen har været vanskelig. Det betyder, at der i flere områder er manglende lægevalg.

Udfordringen med at sikre lægedækning i regionen forventes at komme under yderligere pres de kommende år, idet flere praktiserende læger forventes at gå på pension uden tilsvarende tilgang af nye læger.

I Danske Regioners vision ”Sundhed for alle” opfordres regionerne til at udvikle forsøg med nye sundhedsmodeller, som kan sikre forsyningsforpligtelsen i almen praksis, f.eks. integration af almen praksis og sygehusvirksomhed. Forsøgene skal være organisatorisk innovative og ligge udenfor de rammer, der udstikkes af Sundhedsloven og Overenskomst om Almen Praksis.

Forsøg kan foreslås og søges med henvisning til Sundhedslovens § 233, og kræver godkendelse af Sundheds- og Ældreministeriet før igangsætning.

Administrationen anbefaler, at Udvalget fremsender en generel ansøgning til Sundheds- og Ældreministeriet om tilladelse til at etablere forsøgsklinikker i de lægedækningstruede områder, hvis der viser sig behov herfor. Dette for at sikre Udvalget en bred pallette af fleksible muligheder for at løse udfordringerne med lægedækning.

Forsøgsklinikker er kendetegnet ved, at der her er mulighed for at arbejde med nye organisationsformer i samdriften mellem sygehus og almen praksis. Samordningsmodellen mellem almenområdet og sygehuset er tænkt som et understøttende og supplerende element til gavn for begge sektorer.

Ansøgningen målrettes ikke en bestemt placering eller løsning. Der ansøges om, at Udvalget får mandat til forholdsvis hurtigt at kunne etablere en forsøgsklinik, når behovet og mulighederne byder sig, og der er et politisk ønske herom. Udkast til ansøgning er vedlagt som bilag.

Når og hvis der er behov for at tage ansøgningen i anvendelse, sker dette via en politisk proces, hvor der træffes beslutning om forsøgsklinikkens sigte, placering, evaluering mv.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at vedlagte udkast til ansøgning om tilladelse til at etablere forsøgsklinikker sendes til Sundheds- og Ældreministeriet.

Sagen afgøres af Udvalget for det nære sundhedsvæsen.

Behandling i Udvalget for det nære sundhedsvæsen mandag den 13. maj 2019, pkt. 5

Tiltrådt, vedlagte ansøgning sendes til Sundheds- og Ældreministeriet snarest.

Bilag til punkt nr. 5:

Ansøgning (2) om regional udviklingsklinik § 233


6. Status på projekt Tværsektorielt teamsamarbejde for og med de svageste ældre

Åbent

Udvalget for det nære sundhedsvæsen Brevid: 3993256

Resume

I forlængelse af orienteringen om delprojekt Geriatrisk Team Holbæk på udvalgsmødet i marts 2019 forelægges udvalget status for det samlede satspuljeprojekt ”Tværsektorielt teamsamarbejde for og med de svageste ældre”.

Sagsfremstilling

Baggrund

Region Sjælland gennemfører sammen med syv kommuner i regionen projekt ”Tværsektorielt teamsamarbejde for og med de svageste ældre”. Formålet med projektet er at udvikle en fælles model for tværsektorielt samarbejde med fokus på styrket sammenhæng for de svageste ældre.

Projektet består af fire delprojekter, heraf følgende tre delprojekter, hvor der afprøves tre samarbejdsmodeller:

  1. ”Udkørende geriatrisk team” i samarbejde mellem Holbæk Sygehus, Holbæk Kommune, Odsherred Kommune og Kalundborg Kommune.
  2. ”Telemedicinsk geriatrisk team” i samarbejde mellem Nykøbing Falster Sygehus, Vordingborg Kommune, Guldborgsund Kommune og Lolland Kommune.
  3. ”Delesygeplejersker” i samarbejde mellem Sjællands Universitetshospital Roskilde og Roskilde Kommune.

Derudover er der et fjerde delprojekt om kompetenceudvikling. Her gennemføres kurser for sundhedspersoner fra kommuner og sygehuse i hele Region Sjælland om tværsektorielt samarbejde om de sårbare ældre medicinske patienter.

Projektet startede ultimo 2016 og er delvist finansieret af satspuljemidlerne ”Styrket sammenhæng for de svageste ældre”. Desuden finansieres projektet af regionens tværsektorielle pulje, de tre involverede sygehuse og de deltagende kommuner.

Satspuljefinansieringen af delprojekterne 1-3 udløber d. 30.09.2019.

Delprojektet om kompetenceudvikling afsluttes i fjerde kvartal 2019. Evaluering og udvikling af den fælles model afsluttes ved udgangen af 2019.

Status pr. april 2019

I april 2019 blev der afholdt en workshop med det formål at indkredse et første bud på elementer, der skal indgå i en fremadrettet fælles model for tværsektorielt samarbejde om de svageste ældre. Deltagerne på workshoppen var ledere fra de deltagende kommuner og sygehuse.

Drøftelserne på workshoppen centreredes om følgende temaer vedrørende det team, som skal udføre opgaverne målrettet de svageste ældre:

  • Hvad er teamets opgaver?
  • Hvem skal teamet bestå af?
  • Organisering – hvordan?
  • Hvordan understøttes teamets opgavevaretagelse?

Resultaterne af drøftelserne tegner konturerne af dén fælles model, som det fra start har været målsætningen at udvikle. Det mere konkrete forslag til en fælles model udarbejdes af en mindre arbejdsgruppe, som går på tværs af delprojekterne. Arbejdsgruppen skal præcisere de mest centrale erfaringer, som en kommende fælles driftsmodel bør tilgodese.

Driftsøkonomien vedrørende den fælles model kan først beregnes i efteråret 2019, bl.a. pga. manglende datatilgængelighed fra især data fra LPR (Landpatientregisteret) i forbindelse med overgang til LPR3. Indsatsernes resultater i forhold til at forebygge genindlæggelse kan først leveres, når der er adgang til relevante data.

Finansiering efter tredje kvartal 2019

Det er hensigten, at den fælles model skal sættes i drift i januar 2020, såfremt sygehuse og kommuner kan finde den nødvendige finansiering. I en situation uden tilførsel af nye ressourcer til området, må en model for overgang til drift forventes at blive mindre omfattende end de tre afprøvede modeller.

De tre delprojekter står i en overgangsperiode i fjerde kvartal 2019, hvor satspuljefinansieringen er ophørt, og hvor sygehuse og kommuner skal afklare, hvordan en kommende model kan implementeres. Sygehusene har mulighed for at søge midler fra regionens tværsektorielle pulje til at sikre en hensigtsmæssig overgang til drift.

Der arbejdes på afklaring af mulighederne for, at kurserne i tværsektorielt samarbejde om de sårbare ældre medicinske patienter også kan udbydes efter udløbet af 2019, formentligt finansieret gennem delvis deltagerbetaling.

Økonomi

Der er mulighed for, at finansiering af en driftsmodel kan indgå i budgetforhandlingerne vedrørende 2020.

Indstilling

Sagen forelægges til orientering.

Sagen afgøres af Udvalget for Det Nære Sundhedsvæsen

Behandling i Udvalget for det nære sundhedsvæsen mandag den 13. maj 2019, pkt. 6

Sagen forelagt til orientering.


7. Godkendelse af Praksisplan for psykologhjælp

Åbent

Udvalget for det nære sundhedsvæsen Brevid: 3993869

Resume

Udkast til ”Praksisplan for Psykologhjælp” har været sendt i høring efter behandling i Udvalget for det nære sundhedsvæsen og Forretningsudvalget i november 2018. Tilkendegivelserne fra høringsparterne nu er blevet indarbejdet. Det reviderede planudkast har været behandlet i Samarbejdsudvalget for Psykologhjælp, hvor der er enighed om at oversende planen med henblik på Regionsrådets endelig godkendelse.

Sagsfremstilling

Der forelægges ”Praksisplan for psykologhjælp”, som er udarbejdet af en arbejdsgruppen under Samarbejdsudvalget for Psykologhjælp.

Det første udkast til praksisplan blev behandlet i Udvalget for det nære sundhedsvæsen den 15. november 2018 og i Forretningsudvalget 26. november 2018, som godkendte, at udkastet til praksisplan blev sendt i høring.

Høringsparterne har givet positive tilbagemeldinger på planudkastet, som bifaldes af parterne, og høringssvarene har givet anledning til mindre, supplerende tekstbidrag, som er indarbejdet i vedlagte reviderede udkast til ”Praksisplan for Psykologhjælp”.

Praksisplanen danner grundlag for regionens beslutning om blandt andet behandlingskapacitet, placering af ydernumre, udviklingen i samarbejdet med øvrige sundhedstilbud og kvalitetsudvikling indenfor for rammerne af overenskomsten.

Indhold i Praksisplanen

Praksisplanen giver indledningsvis en beskrivelse af de persongrupper, der er berettiget til at modtage psykologhjælp med tilskud samt de formelle krav til psykologer med ydernummer.

Planen belyser udviklingen i befolkningstallet. Planen har også indarbejdet de konklusioner fra sundhedsprofilen, som har relevans for psykologområdet. Desuden er udviklingen i behandlingsaktivitet og økonomi i den forudgående periode analyseret.

Heraf fremgår det, at det samlede forbrug til psykologhjælp ligger konstant, og at der ses et fald i antallet af behandlinger og i antallet af borgere, som har modtaget psykologhjælp i perioden 2015 – 2017.

Den geografiske fordelingen af psykologer og kapaciteten er f.eks. belyst ved antallet af psykologer og deres fordeling i de enkelte kommuner. Endvidere er borgernes pendlingsmønster samt ventetiden til psykologbehandling beskrevet.

Praksisplanen lægger op til en række områder, som der skal rettes særligt fokus på i den kommende periode. Praksisplanen inkluderer seks konkrete anbefalinger:

· Den demografiske udvikling skal følges på kommuneniveau

· Antallet på 128 ydernumre fastholdes

· Udviklingen i forsøgsordningen med vederlagsfri psykologbehandling til unge 18-20 årige følges

· Der arbejdes på initiativer til konkrete samarbejder eller forsøgsordninger mellem psykologer, alment praktiserende læger og psykiatrien

· Der følges op på indrapportering af utilsigtede hændelser

· Der følges op på serviceinformationerne på psykologernes praksisdeklarationer i planperioden.

Planudkastet har den 9. april 2019 været behandlet i Samarbejdsudvalget for Psykologhjælp.

Psykologerne i Samarbejdsudvalget har jf. overenskomstens bestemmelser mulighed for at fremsætte selvstændige bemærkninger til udkastet til praksisplan.

Samarbejdsudvalgets beslutning var, at:

”Udkastet til praksisplan blev drøftet. Praksisplanen oversendes til endelig godkendelse til Regionsrådet.

Psykologerne i samarbejdsudvalget ønsker at fastholde opmærksomheden på – og omsorgen for – at den til enhver tid gældende kapacitet i ordningen overvåges og søges justeret, når der foreligger fakta, som kan påvise et øget behov for psykologhjælp hos borgerne i Region Sjælland under hensyntagen til, at den centralt definerede økonomiramme også søges udvidet.”

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Praksisplan for Psykologhjælp godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Udvalget for det nære sundhedsvæsen mandag den 13. maj 2019, pkt. 7

Udvalget anbefaler, at Praksisplan for psykologhjælp godkendes.

Udvalget vil på næste møde modtage en status for projekt med telepsykiatri.

Bilag til punkt nr. 7:

Udkast til Praksisplan for psykologhjælp


8. Udvalgenes arbejde med afbureaukratisering og modernisering

Åbent

Udvalget for det nære sundhedsvæsen Brevid: 3982038

Resume

På Regionsrådets seminar den 4.-5. marts 2019 blev det aftalt, at alle udvalg ser på muligheder for afbureaukratisering og modernisering inden for eget område med henblik på at frigøre ressourcer til kerneopgaverne. Udvalget for afbureaukratisering og modernisering vil samle udvalgenes bidrag i en samlet afrapportering til Regionsrådet i efteråret.

Sagsfremstilling

Udvalget for afbureaukratisering og modernisering fremlagde målsætninger for udvalgets arbejde på Regionsrådets seminar den 4.-5. marts 2019. Målet er, at forenkling af procedurer og regler, effektivisering af arbejdsgange og gode idéer til nye løsninger skal bidrage til at frigøre ressourcer til regionens kerneopgaver.

Regionsrådet tilsluttede sig, at alle udvalg i løbet af foråret gennemgår eget arbejdsområde for at finde ud, hvordan udvalget kan bidrage. Brev fra udvalgsformand Egon Bo blev efterfølgende sendt til samtlige udvalg (vedlagt).

Eksempelvis kan det dreje sig om, hvilke procedurer og rapporteringer, der er på udvalgets fagområde, og om regionen har mulighed for at forenkle disse. Videre kan det være eksempler på innovative arbejdsgange inden for fagområdet, som med fordel kan bredes ud til andre. Der kan også være tale om regler, som er indført på et tidspunkt, og som der ikke længere er behov for, eller som kan forenkles.

Muligheder inden for udvalgets arbejdsområde

På udgangspunkt i kommissoriet og arbejdsplanen for Udvalget for det nære sundhedsvæsen kan mulighederne drøftes inden for hovedindsatsområderne:

- Arbejdet med praksisplaner

- Det præhospitale område, inkl. administration af bestillinger af kørsel

På baggrund af drøftelsen kan der opstilles forslag til afbureaukratisering og modernisering inden for udvalgets arbejdsfelt.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. der identificeres konkrete forslag til afbureaukratisering og modernisering inden for udvalgets arbejdsområde

2. udvalgets forslag indgår i en samlet afrapportering til Regionsrådet.

Sagen afgøres af Udvalget for det nære sundhedsvæsen.

Behandling i Udvalget for det nære sundhedsvæsen mandag den 13. maj 2019, pkt. 8

Sagen drøftet. Udvalget vil have fokus på afbureaukratisering i udvalgets videre arbejde. Derudover anbefaler udvalget, at regionens medarbejdere involveres i forhold til at indhente forslag til afbureaukratisering.

Bilag til punkt nr. 8:

Brev fra udvalgsformand til andre udvalg


9. Arbejdsplan

Åbent

Udvalget for det nære sundhedsvæsen Brevid: 3673729

Resume

Udkast til arbejdsplan for Udvalget for det nære sundhedsvæsen forelægges med henblik på drøftelse.

Sagsfremstilling

Administrationen har med afsæt i drøftelser i Udvalget for det nære sundhedsvæsen udarbejdet et udkast til arbejdsplan.

Udkastet vedlægges.

Arbejdsplanen forsøger at konkretisere og nedbryde udvalgets fokusområder, som de fremgår i udvalgets foreløbige kommissorium.

Ved hvert møde forelægges der en række sager. Disse vil løbende blive tilføjet arbejdsplanen.

Arbejdsplanen har en dynamisk karakter og kan løbende tilpasses og justeres, hvis der opstår væsentlige aktuelle sager, eller det hen ad vejen giver mere mening at ændre rækkefølgen i temaerne.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udkast til arbejdsplan drøftes.

Sagen afgøres af Udvalget for det nære sundhedsvæsen.

Behandling i Udvalget for det nære sundhedsvæsen mandag den 13. maj 2019, pkt. 9

Sagen drøftet. Tilføjelser til arbejdsplanen: Økonomimodellen i almen praksis, løbende opfølgning på de årlige handleplaner tilknyttet samt drøftelse af ø-model for lægedækning.

Bilag til punkt nr. 9:

Arbejdsplan


10. Aktuelle sager

Åbent

Udvalget for det nære sundhedsvæsen Brevid: 3830964

Præhospitalt center: Årsrapport 2018

Statusrapport for Præhospitalt Centers aktiviteter i 2018 er offentliggjort. Heri fremhæves bl.a. den appbaserede kørselsvejledning til brug for reddere i ambulancerne og lægevagten, som Præhospitalt Center har udviklet i samarbejde med Falck. Præhospitalt Center vandt i 2018 den landsdækkende arbejdsmiljøpris for app’en, som er et godt eksempel på værdien af medarbejderdreven innovation.

Læs hele rapporten her.

Orientering om status for satspuljeansøgning vedr. bedre digitalt understøttet specialistrådgivning

Region Sjælland har i marts 2019 ansøgt om støtte fra satspuljen ”Etablering af læge- og sundhedshuse”. Det ansøgte projekts titel er ”Digitale veje til styrket specialistrådgivning til kommunale akutfunktioner og til almen praksis”, et projektforslag udviklet i samarbejde med Næstved, Ringsted og Roskilde Kommuner. Næstved og Ringsted Kommuner har også har indsendt ansøgninger til samme pulje, kun Ringsted har fået tilsagn om bevillig. I øvrigt har Lolland, Vordingborg og Slagelse Kommuner fået tilsagn om bevilling.

Region Sjælland har ansøgt om i alt 15 mio. kr. D. 3. maj 2019 modtog Regionen Sjælland tilsagn om støtte på i alt 5 mio. kr. Den videre proces for udfoldelse af projektet kommer til at foregå i forlængelse af Regionsrådets budgetforhandlinger og i forbindelse med handleplanerne tilknyttet ”Sundhed tæt på dig – Region Sjællands strategi for et nært og sammenhængende sundhedsvæsen”.

Tilsagn om satspuljestøtte er vedlagt som bilag.

Fremskudt funktion på plads i Lejre Kommune på bl.a. Holbæk Sygehus

Lejre kommune har netop offentliggjort nyheden om, at en sygeplejerske fra Lejre Kommune nu får sin faste gang på Holbæk Sygehus. Her skal hun samarbejde med indlagte borgere fra Lejre Kommune, deres pårørende og sygehusets personale. Målet er, at det skal blive lettere og tryggere for borgerne at vende hjem efter indlæggelsen. Også i resten af regionen styrker Lejre Kommune samarbejdet med sygehusene.

Det kan bemærkes, at denne fremskudte kommunale funktion også er etableret i en række andre kommuner.

Læs hele nyheden her.

Behandling i Udvalget for det nære sundhedsvæsen mandag den 13. maj 2019, pkt. 10

Sagen drøftet.

Udvalget drøftede forslag fra administrationen til en projektbaseret model for sundhedsdækning på Orø. Udvalget indkaldes til ekstraordinært møde om sagen den 27. maj 2019 i forbindelse med regionsrådsmøde.

Bilag til punkt nr. 10:

Tilsagn om støtte fra puljen om læge og sundhedshuse


11. Næste møde

Åbent

Udvalget for det nære sundhedsvæsen Brevid: 3830965

Næste møde afholdes mandag d. 26. august kl. 9.00 – 12.00.

Behandling i Udvalget for det nære sundhedsvæsen mandag den 13. maj 2019, pkt. 11

Godkendt.


12. Sundhedsaftalen 2019-2023

Åbent

Udvalget for det nære sundhedsvæsen Brevid: 4009904

Resume

Sagen beskriver baggrund og indhold i Sundhedsaftalen 2019-2023, herunder aftalens særlige regionale mål og målgrupper. Sagen beskriver dertil den videre proces for behandling af Sundhedsaftalen. Sagen forelægges med henblik på Regionsrådets godkendelse af Sundhedsaftalen 2019-2023.

Sagsfremstilling

Sundhedsaftalen indgås af Regionsrådet og de 17 kommuner i Region Sjælland for en 4-årig periode. Det er lovbestemt, at regioner og kommuner skal indgå sundhedsaftaler, jf. Sundhedslovens §§ 203-205. De praktiserende læger indgår i samarbejdet men er ikke aftalepart. Sundhedsaftalen sætter mål og rammer for de patientforløb, som går på tværs af region og kommune. Desuden sætter aftalen retning på en række fælles udviklingsspor.

Sundhedsaftalen 2019-2023 er en central ramme for samarbejdet med kommuner og almen praksis i regionen, og aftalen har stor betydning for Region Sjællands ønsker om at styrke det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Jf. Regionsrådets strategi ”Region Sjælland på forkant” som beskriver, at en ny konkret og visionær sundhedsaftale er vigtig for gensidigt forpligtende samarbejde om øget lighed i sundhed og styrkede forebyggende sundhedsindsatser. Sundhedsaftalen indgår også som en væsentlig del af regionens kommende strategi for det nære sundhedsvæsen med arbejdstitlen ”Sundhed tæt på dig – Region Sjællands strategi for et nært og sammenhængende sundhedsvæsen”.

Indhold i Sundhedsaftalen 2019-2023

Sundhedsaftale 2019-2023 tager udgangspunkt i visionen ’Fælles med borgeren om bedre sundhed’. Visionen understøttes af de nationale kvalitetsmål for sundhedsvæsenet, suppleret med fire regionale mål på de områder, hvor de nationale mål ikke til fulde adresserer Region Sjællands særlig udfordringer. De fire fælles kommunale-regionale mål er:

· Fælles omborgerens livsudfordringer

· Tryghed og mestring i eget hjem

· Effektiv forebyggelse – sunde borgere

· Mental sundhed og psykisk trivsel

Der er tale om en fokuseret aftale, der stiller skarpt på behovet for tværsektorielle indsatser i forhold til følgende udvalgte målgrupper:

· Sårbare ældre

· Borgere med kroniske eller langvarige sygdomme

· Voksne med psykisk sygdom

· Børn og unge med trivselsudfordringer

Derudover indgår en række principper for samarbejdet i aftalen med henblik på fortsat at udvikle det tværsektorielle samarbejde. Det gælder særligt for områder, der typisk er kendetegnet ved at give udfordringer i hverdagen.

Den videre proces

Sundhedsaftalen 2019-2023 er udarbejdet af Sundhedskoordinationsudvalget, som pr. 9. april 2019 har godkendt aftalen i forlængelse af en høringsproces, hvor i alt 38 høringssvar er blevet behandlet. Sundhedsaftalen 2019-2023 fremsendes til godkendelse af Regionsrådet med Sundhedskoordinationsudvalgets anbefaling om tiltræden.

Tilsvarende behandles aftalen af kommunalbestyrelserne i de 17 kommuner i Region Sjælland med henblik på tiltræden. PLO er ikke aftalepart. De dele af aftalens implementering, som forudsætter aftaler med PLO, vil løbende blive behandlet i Praksisplanudvalget.

Når aftalen er godkendt af Regionsråd og kommunalbestyrelser og senest 30. juni 2019, sendes aftalen til Sundhedsstyrelsen. Sundhedsstyrelsen vurderer aftalen i forhold til de beskrevne krav i ’Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler’.

Aftalen træder i kraft efter fremsendelse til Sundhedsstyrelsen.

Styregruppen for sundhedssamarbejdet udarbejder implementeringsplan, der godkendes i Sundhedskoordinationsudvalget.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Sundhedsaftalen 2019-2023 godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Udvalget for det nære sundhedsvæsen mandag den 13. maj 2019, pkt. 12

Udvalget anbefaler, at Sundhedsaftalen 2019-2023 godkendes.

Bilag til punkt nr. 12:

Sundhedsaftalen 2019-2023


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener