Søg
 
Møde i

3. Sundhed tæt på dig – Region Sjællands strategi for et nært og sammenhængende sundhedsvæsen

Åbent

Udvalget for det nære sundhedsvæsen Brevid: 3996070

Resume

Udkast til ”Sundhed tæt på dig – Region Sjællands strategi for et nært og sammenhængende sundhedsvæsen” forelægges med henblik på drøftelse og godkendelse. Endvidere forelægges plan for videre proces til godkendelse.

Sagsfremstilling

Strategiens tilblivelse

Det er aftalt i Regionsrådets strategi ”Region Sjælland på forkant”, at der skal udarbejdes en særskilt strategi for det nære sundhedsvæsen. Denne sætter fokus på borgerens behov, og på hvilke opgaver vi i fremtiden kan løse i det nære sundhedsvæsen.

Den hidtidige proces

Udvalget for det nære sundhedsvæsen har drøftet strategiens indhold på fire udvalgsmøder i 2018. Udvalget behandlede i januar 2019 et første samlet udkast til ”Sundhed tæt på dig – Region Sjællands strategi for et nært og sammenhængende sundhedsvæsen”. Samme udkast blev behandlet af Udvalget for sundhed for alle og Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud i marts 2019. Strategien er dertil drøftet på regionsrådsseminar primo marts 2019 samt på fællesmøde for Udvalget for det nære sundhedsvæsen og Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud medio april 2019.

Udvalget for sundhed for alle behandlede i marts 2019 særskilt udkast til strategi for forebyggelse. Udvalget besluttede, at forebyggelsesstrategiens centrale elementer indarbejdes i den samlede strategi for det nære sundhedsvæsen. Dette for at fremme, at forebyggelse bliver en integreret del af fremtidens nære sundhedsvæsen.

Strategiens indhold

Udkast til strategien er vedlagt. Strategiudkastet er inddelt i to overordnede temaer:

- Region Sjællands vej til et nært sundhedsvæsen?

- Hvad betyder et nært sundhedsvæsen for borgerne?

Første hovedafsnit, ”Region Sjællands vej til et nært sundhedsvæsen”, har fokus på, hvordan vi kan levere sundhedsydelser på nye måder, hvad vi kan gøre internt i vores egen organisation, samt hvordan vi kan åbne os op for øget samarbejde i forpligtende fællesskaber.

Andet hovedafsnit, ”Hvad betyder et nært sundhedsvæsen for borgerne”, udfolder strategiens borgerfokus. Herunder perspektiver på fleksibel behandling i borgerens eget hjem, bedre støtte til de særligt sårbare, styrket sundhedsfremme og forebyggelse samt akut hjælp tilpasset borgerens behov.

Der lægges med sagen op til en drøftelse af strategiens form, ramme og retning for omstillingen mod et mere nært og sammenhængende sundhedsvæsen.

Handleplaner for strategiens strategiske indsatsområder

Der udarbejdes handleplaner for den samlede strategi. Dette arbejde forankres i Udvalget for det nære sundhedsvæsen. Udvalget for sundhed for alle besluttede på møde i marts 2019, at der skal udarbejdes separate handleplaner for forebyggelsesområdet. Dette arbejde forankres i Udvalget for sundhed for alle. Begge udvalg behandler udkast til deres respektive handleplaner ved udvalgsmøderne i august 2019.

Den videre proces

Strategiudkastet behandles sideløbende af de politiske udvalg Det nære sundhedsvæsen, Sundhed for alle og Sygehusenes behandlingstilbud medio maj 2019. Herefter forelægges strategiudkastet til godkendelse i Forretningsudvalget den 20. maj 2019.

Strategiudkastet vil danne grundlag for den videre inddragelse af eksterne interessenter. Denne proces vil forløbe over sommeren og det tidlige efterår. Input vil blive indarbejdet i et opdateret strategiudkast, der forelægges til endelig godkendelse i Regionsrådet i december 2019. Procesplan er vedlagt.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

- Udkast til ”Sundhed tæt på dig – Region Sjællands strategi for et nært og sammenhængende sundhedsvæsen” drøftes med henblik på efterfølgende behandling i Forretningsudvalget og Regionsrådet.

- Procesplan for inddragelse af eksterne interessenter og endelig behandling af strategien godkendes.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Behandling i Udvalget for det nære sundhedsvæsen mandag den 13. maj 2019, pkt. 3

Udvalget anbefaler, at strategiudkast godkendes som grundlag for den videre proces.

Udvalgets bemærkninger til mundtligt oplæg om handleplaner indarbejdes i det videre arbejde med årlige handleplaner.

Udvalget anbefaler, at procesplan for inddragelse af eksterne interessenter og endelig behandling af strategien godkendes.

Bilag til punkt nr. 3:

Strategiudkast 'Sundhed tæt på dig - Region Sjællands strategi for et nært og sammenhængende sundhedsvæsen'

Procesplan


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener