Søg
 
Møde i

7. Godkendelse af Praksisplan for psykologhjælp

Åbent

Udvalget for det nære sundhedsvæsen Brevid: 3993869

Resume

Udkast til ”Praksisplan for Psykologhjælp” har været sendt i høring efter behandling i Udvalget for det nære sundhedsvæsen og Forretningsudvalget i november 2018. Tilkendegivelserne fra høringsparterne nu er blevet indarbejdet. Det reviderede planudkast har været behandlet i Samarbejdsudvalget for Psykologhjælp, hvor der er enighed om at oversende planen med henblik på Regionsrådets endelig godkendelse.

Sagsfremstilling

Der forelægges ”Praksisplan for psykologhjælp”, som er udarbejdet af en arbejdsgruppen under Samarbejdsudvalget for Psykologhjælp.

Det første udkast til praksisplan blev behandlet i Udvalget for det nære sundhedsvæsen den 15. november 2018 og i Forretningsudvalget 26. november 2018, som godkendte, at udkastet til praksisplan blev sendt i høring.

Høringsparterne har givet positive tilbagemeldinger på planudkastet, som bifaldes af parterne, og høringssvarene har givet anledning til mindre, supplerende tekstbidrag, som er indarbejdet i vedlagte reviderede udkast til ”Praksisplan for Psykologhjælp”.

Praksisplanen danner grundlag for regionens beslutning om blandt andet behandlingskapacitet, placering af ydernumre, udviklingen i samarbejdet med øvrige sundhedstilbud og kvalitetsudvikling indenfor for rammerne af overenskomsten.

Indhold i Praksisplanen

Praksisplanen giver indledningsvis en beskrivelse af de persongrupper, der er berettiget til at modtage psykologhjælp med tilskud samt de formelle krav til psykologer med ydernummer.

Planen belyser udviklingen i befolkningstallet. Planen har også indarbejdet de konklusioner fra sundhedsprofilen, som har relevans for psykologområdet. Desuden er udviklingen i behandlingsaktivitet og økonomi i den forudgående periode analyseret.

Heraf fremgår det, at det samlede forbrug til psykologhjælp ligger konstant, og at der ses et fald i antallet af behandlinger og i antallet af borgere, som har modtaget psykologhjælp i perioden 2015 – 2017.

Den geografiske fordelingen af psykologer og kapaciteten er f.eks. belyst ved antallet af psykologer og deres fordeling i de enkelte kommuner. Endvidere er borgernes pendlingsmønster samt ventetiden til psykologbehandling beskrevet.

Praksisplanen lægger op til en række områder, som der skal rettes særligt fokus på i den kommende periode. Praksisplanen inkluderer seks konkrete anbefalinger:

· Den demografiske udvikling skal følges på kommuneniveau

· Antallet på 128 ydernumre fastholdes

· Udviklingen i forsøgsordningen med vederlagsfri psykologbehandling til unge 18-20 årige følges

· Der arbejdes på initiativer til konkrete samarbejder eller forsøgsordninger mellem psykologer, alment praktiserende læger og psykiatrien

· Der følges op på indrapportering af utilsigtede hændelser

· Der følges op på serviceinformationerne på psykologernes praksisdeklarationer i planperioden.

Planudkastet har den 9. april 2019 været behandlet i Samarbejdsudvalget for Psykologhjælp.

Psykologerne i Samarbejdsudvalget har jf. overenskomstens bestemmelser mulighed for at fremsætte selvstændige bemærkninger til udkastet til praksisplan.

Samarbejdsudvalgets beslutning var, at:

”Udkastet til praksisplan blev drøftet. Praksisplanen oversendes til endelig godkendelse til Regionsrådet.

Psykologerne i samarbejdsudvalget ønsker at fastholde opmærksomheden på – og omsorgen for – at den til enhver tid gældende kapacitet i ordningen overvåges og søges justeret, når der foreligger fakta, som kan påvise et øget behov for psykologhjælp hos borgerne i Region Sjælland under hensyntagen til, at den centralt definerede økonomiramme også søges udvidet.”

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Praksisplan for Psykologhjælp godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Udvalget for det nære sundhedsvæsen mandag den 13. maj 2019, pkt. 7

Udvalget anbefaler, at Praksisplan for psykologhjælp godkendes.

Udvalget vil på næste møde modtage en status for projekt med telepsykiatri.

Bilag til punkt nr. 7:

Udkast til Praksisplan for psykologhjælp


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener