Søg
 
Møde i

6. Status på projekt Tværsektorielt teamsamarbejde for og med de svageste ældre

Åbent

Udvalget for det nære sundhedsvæsen Brevid: 3993256

Resume

I forlængelse af orienteringen om delprojekt Geriatrisk Team Holbæk på udvalgsmødet i marts 2019 forelægges udvalget status for det samlede satspuljeprojekt ”Tværsektorielt teamsamarbejde for og med de svageste ældre”.

Sagsfremstilling

Baggrund

Region Sjælland gennemfører sammen med syv kommuner i regionen projekt ”Tværsektorielt teamsamarbejde for og med de svageste ældre”. Formålet med projektet er at udvikle en fælles model for tværsektorielt samarbejde med fokus på styrket sammenhæng for de svageste ældre.

Projektet består af fire delprojekter, heraf følgende tre delprojekter, hvor der afprøves tre samarbejdsmodeller:

  1. ”Udkørende geriatrisk team” i samarbejde mellem Holbæk Sygehus, Holbæk Kommune, Odsherred Kommune og Kalundborg Kommune.
  2. ”Telemedicinsk geriatrisk team” i samarbejde mellem Nykøbing Falster Sygehus, Vordingborg Kommune, Guldborgsund Kommune og Lolland Kommune.
  3. ”Delesygeplejersker” i samarbejde mellem Sjællands Universitetshospital Roskilde og Roskilde Kommune.

Derudover er der et fjerde delprojekt om kompetenceudvikling. Her gennemføres kurser for sundhedspersoner fra kommuner og sygehuse i hele Region Sjælland om tværsektorielt samarbejde om de sårbare ældre medicinske patienter.

Projektet startede ultimo 2016 og er delvist finansieret af satspuljemidlerne ”Styrket sammenhæng for de svageste ældre”. Desuden finansieres projektet af regionens tværsektorielle pulje, de tre involverede sygehuse og de deltagende kommuner.

Satspuljefinansieringen af delprojekterne 1-3 udløber d. 30.09.2019.

Delprojektet om kompetenceudvikling afsluttes i fjerde kvartal 2019. Evaluering og udvikling af den fælles model afsluttes ved udgangen af 2019.

Status pr. april 2019

I april 2019 blev der afholdt en workshop med det formål at indkredse et første bud på elementer, der skal indgå i en fremadrettet fælles model for tværsektorielt samarbejde om de svageste ældre. Deltagerne på workshoppen var ledere fra de deltagende kommuner og sygehuse.

Drøftelserne på workshoppen centreredes om følgende temaer vedrørende det team, som skal udføre opgaverne målrettet de svageste ældre:

  • Hvad er teamets opgaver?
  • Hvem skal teamet bestå af?
  • Organisering – hvordan?
  • Hvordan understøttes teamets opgavevaretagelse?

Resultaterne af drøftelserne tegner konturerne af dén fælles model, som det fra start har været målsætningen at udvikle. Det mere konkrete forslag til en fælles model udarbejdes af en mindre arbejdsgruppe, som går på tværs af delprojekterne. Arbejdsgruppen skal præcisere de mest centrale erfaringer, som en kommende fælles driftsmodel bør tilgodese.

Driftsøkonomien vedrørende den fælles model kan først beregnes i efteråret 2019, bl.a. pga. manglende datatilgængelighed fra især data fra LPR (Landpatientregisteret) i forbindelse med overgang til LPR3. Indsatsernes resultater i forhold til at forebygge genindlæggelse kan først leveres, når der er adgang til relevante data.

Finansiering efter tredje kvartal 2019

Det er hensigten, at den fælles model skal sættes i drift i januar 2020, såfremt sygehuse og kommuner kan finde den nødvendige finansiering. I en situation uden tilførsel af nye ressourcer til området, må en model for overgang til drift forventes at blive mindre omfattende end de tre afprøvede modeller.

De tre delprojekter står i en overgangsperiode i fjerde kvartal 2019, hvor satspuljefinansieringen er ophørt, og hvor sygehuse og kommuner skal afklare, hvordan en kommende model kan implementeres. Sygehusene har mulighed for at søge midler fra regionens tværsektorielle pulje til at sikre en hensigtsmæssig overgang til drift.

Der arbejdes på afklaring af mulighederne for, at kurserne i tværsektorielt samarbejde om de sårbare ældre medicinske patienter også kan udbydes efter udløbet af 2019, formentligt finansieret gennem delvis deltagerbetaling.

Økonomi

Der er mulighed for, at finansiering af en driftsmodel kan indgå i budgetforhandlingerne vedrørende 2020.

Indstilling

Sagen forelægges til orientering.

Sagen afgøres af Udvalget for Det Nære Sundhedsvæsen

Behandling i Udvalget for det nære sundhedsvæsen mandag den 13. maj 2019, pkt. 6

Sagen forelagt til orientering.


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener