Søg
 
Møde i

8. Udvalgenes arbejde med afbureaukratisering og modernisering

Åbent

Udvalget for det nære sundhedsvæsen Brevid: 3982038

Resume

På Regionsrådets seminar den 4.-5. marts 2019 blev det aftalt, at alle udvalg ser på muligheder for afbureaukratisering og modernisering inden for eget område med henblik på at frigøre ressourcer til kerneopgaverne. Udvalget for afbureaukratisering og modernisering vil samle udvalgenes bidrag i en samlet afrapportering til Regionsrådet i efteråret.

Sagsfremstilling

Udvalget for afbureaukratisering og modernisering fremlagde målsætninger for udvalgets arbejde på Regionsrådets seminar den 4.-5. marts 2019. Målet er, at forenkling af procedurer og regler, effektivisering af arbejdsgange og gode idéer til nye løsninger skal bidrage til at frigøre ressourcer til regionens kerneopgaver.

Regionsrådet tilsluttede sig, at alle udvalg i løbet af foråret gennemgår eget arbejdsområde for at finde ud, hvordan udvalget kan bidrage. Brev fra udvalgsformand Egon Bo blev efterfølgende sendt til samtlige udvalg (vedlagt).

Eksempelvis kan det dreje sig om, hvilke procedurer og rapporteringer, der er på udvalgets fagområde, og om regionen har mulighed for at forenkle disse. Videre kan det være eksempler på innovative arbejdsgange inden for fagområdet, som med fordel kan bredes ud til andre. Der kan også være tale om regler, som er indført på et tidspunkt, og som der ikke længere er behov for, eller som kan forenkles.

Muligheder inden for udvalgets arbejdsområde

På udgangspunkt i kommissoriet og arbejdsplanen for Udvalget for det nære sundhedsvæsen kan mulighederne drøftes inden for hovedindsatsområderne:

- Arbejdet med praksisplaner

- Det præhospitale område, inkl. administration af bestillinger af kørsel

På baggrund af drøftelsen kan der opstilles forslag til afbureaukratisering og modernisering inden for udvalgets arbejdsfelt.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. der identificeres konkrete forslag til afbureaukratisering og modernisering inden for udvalgets arbejdsområde

2. udvalgets forslag indgår i en samlet afrapportering til Regionsrådet.

Sagen afgøres af Udvalget for det nære sundhedsvæsen.

Behandling i Udvalget for det nære sundhedsvæsen mandag den 13. maj 2019, pkt. 8

Sagen drøftet. Udvalget vil have fokus på afbureaukratisering i udvalgets videre arbejde. Derudover anbefaler udvalget, at regionens medarbejdere involveres i forhold til at indhente forslag til afbureaukratisering.

Bilag til punkt nr. 8:

Brev fra udvalgsformand til andre udvalg


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener