Søg
 
Møde i

5. Ansøgning om tilladelse til at etablere forsøgsklinikker

Åbent

Udvalget for det nære sundhedsvæsen Brevid: 3989295

Resume

Det indstilles, at Udvalget for det nære sundhedsvæsen ansøger Sundheds- og ældreministeriet om tilladelse til etablering af såkaldte forsøgsklinikker i regionen, så Udvalget får mulighed for at benytte sig af denne løsning.

Sagsfremstilling

Region Sjælland er i henhold til Sundhedsloven forpligtet til at sikre regionens borgere en god lægedækning med tilgængelige sundhedstilbud i hele regionen.

Opfyldelsen af denne forsyningsforpligtigelse har igennem flere år været udfordret, da rekruttering af praktiserende læger til flere områder i regionen har været vanskelig. Det betyder, at der i flere områder er manglende lægevalg.

Udfordringen med at sikre lægedækning i regionen forventes at komme under yderligere pres de kommende år, idet flere praktiserende læger forventes at gå på pension uden tilsvarende tilgang af nye læger.

I Danske Regioners vision ”Sundhed for alle” opfordres regionerne til at udvikle forsøg med nye sundhedsmodeller, som kan sikre forsyningsforpligtelsen i almen praksis, f.eks. integration af almen praksis og sygehusvirksomhed. Forsøgene skal være organisatorisk innovative og ligge udenfor de rammer, der udstikkes af Sundhedsloven og Overenskomst om Almen Praksis.

Forsøg kan foreslås og søges med henvisning til Sundhedslovens § 233, og kræver godkendelse af Sundheds- og Ældreministeriet før igangsætning.

Administrationen anbefaler, at Udvalget fremsender en generel ansøgning til Sundheds- og Ældreministeriet om tilladelse til at etablere forsøgsklinikker i de lægedækningstruede områder, hvis der viser sig behov herfor. Dette for at sikre Udvalget en bred pallette af fleksible muligheder for at løse udfordringerne med lægedækning.

Forsøgsklinikker er kendetegnet ved, at der her er mulighed for at arbejde med nye organisationsformer i samdriften mellem sygehus og almen praksis. Samordningsmodellen mellem almenområdet og sygehuset er tænkt som et understøttende og supplerende element til gavn for begge sektorer.

Ansøgningen målrettes ikke en bestemt placering eller løsning. Der ansøges om, at Udvalget får mandat til forholdsvis hurtigt at kunne etablere en forsøgsklinik, når behovet og mulighederne byder sig, og der er et politisk ønske herom. Udkast til ansøgning er vedlagt som bilag.

Når og hvis der er behov for at tage ansøgningen i anvendelse, sker dette via en politisk proces, hvor der træffes beslutning om forsøgsklinikkens sigte, placering, evaluering mv.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at vedlagte udkast til ansøgning om tilladelse til at etablere forsøgsklinikker sendes til Sundheds- og Ældreministeriet.

Sagen afgøres af Udvalget for det nære sundhedsvæsen.

Behandling i Udvalget for det nære sundhedsvæsen mandag den 13. maj 2019, pkt. 5

Tiltrådt, vedlagte ansøgning sendes til Sundheds- og Ældreministeriet snarest.

Bilag til punkt nr. 5:

Ansøgning (2) om regional udviklingsklinik § 233


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener