Søg
 
Møde i

3. Transportanalyse

Åbent

Udvalget for afbureaukratisering og modernisering Brevid: 4131039

Resume

I forbindelse med budgetaftalen for 2019 er det aftalt, at der udarbejdes en transportanalyse. Transportanalysen gennemføres på baggrund af stigende udgifter til den siddende patientbefordring, hvor der ifølge prognosen kan forventes en udgiftsstigning på mellem 10-18 mio. kr. i 2020. Udvalget for afbureaukratisering og modernisering har i forbindelse med forberedelse af sagen bedt om forslag til handlemuligheder på området.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetaftalen for 2019 er det aftalt, at der udarbejdes en transportanalyse.

Direktøren for Præhospital Center, Benny Jørgensen, deltager på udvalgsmødet og redegør for analysen hovedresultater.

Transportanalysen gennemføres på baggrund af en udvikling med øgede udgifter til den siddende patientbefordring. Udgiftsstigningen skyldes i høj grad stigende priser efter at Movia har gennemført udbud af dele af kørslen i 2018. Der forventes yderligere prisstigning i forlængelse af igangværende udbud, hvor nye kontrakter træder i kraft pr. 1. oktober 2019.

Udvalget for afbureaukratisering og modernisering har i maj 2019 præciseret, at transportanalysen ønskes foretaget for:

1. Siddende patientbefordring, som foretages med Movia Flextrafik, herunder forgæves kørsler

2. Siddende patientbefordring, som foretages med patientbusser

3. Særkørsler med prøver og hjælpemidler mv.

4. Befordringsansøgninger vedrørende refusion af udgifter, som borgere har afholdt i forbindelse med transport til og fra undersøgelse og behandling på sygehus

Udvalget for afbureaukratisering og modernisering har i forbindelse med forberedelse af sagen bedt om forslag til handlemuligheder på området.

Den liggende befordring med ambulance og sygetransportkøretøj indgår ikke i transportanalysen. Region Sjælland har foretaget udbud vedrørende den liggende befordring af patienter for en otteårig periode. Kontrakterne løber fra februar 2016 til og med januar 2024. Regionen kan opsige kontrakten efter fire år. I de sidste fire år af kontraktperioden reduceres prisen med 30 mio. kr. årligt (2014-niveau). Det er på den baggrund ikke hensigtsmæssigt at ændre ved rammerne for den liggende patientbefordring på nuværende tidspunkt.

Transportanalysen er udarbejdet af Præhospitalt Center i tæt dialog med Movia. Transportanalysen redegør for udviklingen i aktivitet og udgifter på området, samt for de optimeringsprojekter, der allerede er gennemført for at holde udgiftsvæksten nede. De seneste tiltag har i væsentligt omfang afbødet de negative økonomiske konsekvenser af de stigende priser på den siddende patienttransport efter udbud i 2018.

Transportanalysen viser, at tendensen fortsat er stigende udgifter, og at der ikke er potentiale for besparelser. Målet med fremadrettede initiativer er således, at undgå yderligere vækst på området.

Ud over en række administrative tiltag, som kan medvirke til yderligere optimering, og som i et vist omfang kan kompensere for øgning i den gennemsnitlige rejselængde eller mindre øgning i antallet af kørsler, kan det overvejes, at justere i serviceniveauet, samt at der indledes et tættere samarbejde med kommunerne, konkret:

  1. Øget mulighed for omvejskørsel for de korte ture. I den nuværende kontrakt med Movia er det fastlagt, at der altid må være mindst 30 minutters omvejskørsel. Det vil kunne ændres til mindst 45 minutter. Ændringen vil gøre det muligt at foretage en mere effektiv planlægning og gennemførelse af den siddende patientbefordring, og forventes at kunne implementeres uden væsentlige forringelser i den patientoplevede service. Servicekravet svarer til niveauet i Region Hovedstaden.
  2. Etablering af fælles kommunalt og regionalt kørselskontor. Kommuner og region har hver især kørselskontorer, som varetager opgaven med bestillingsmodtagelse, visitation og planlægning af kørslerne. Det kan overvejes, at der indledes en dialog med kommunerne om muligheden for en fælles kommunal og regional opgavevaretagelse.

Den driftsøkonomiske effekt af initiativerne kan ikke anslås på nuværende tidspunkt. Når den driftsøkonomiske effekt af et ændret serviceniveau på kørslerne ikke kan anslås nærmere, så skyldes det, at Movia har ikke et simuleringsværktøj, der kan forudsige, hvordan planlægningen konkret ændres. Effekten af et ændret serviceniveau kan først udledes, når den er implementeret i praksis.

Det kan derfor overvejes, at muligheden for omvejskørsel på de korte ture øges til 45 minutter i en prøveperiode på tre måneder, hvor effekt i forhold til omkostningseffektivitet og den patientoplevede service løbende monitoreres og evalueres med henblik på fornyet endelig politisk vurdering af serviceniveauet.

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter de foreslåede handlemuligheder, med henblik på, at udvalgets anbefalinger kan indgå i budgetprocessen for 2020.

Behandling i Udvalget for afbureaukratisering og modernisering mandag den 2. september 2019, pkt. 3

Udvalget konstaterer, at der ikke er potentiale for besparelser og kan ikke anbefale, at der arbejdes videre med et forslag om øget omvejskørsel, som vil betyde serviceforringelser for borgerne.

Udvalget noterer sig, at der pt. arbejdes på at digitalisere befordringsgodtgørelse og forberedes et udbud af nyt centralt system til kørselsplanlægning, der på sigt rummer mulighed for effektiviseringer.

Udvalget anbefaler samtidig, at der ses på muligheder for at reducere det samlede kørselsbehov, fx gennem intensiveret udbredelse af “samme dag under samme tag” og omstillingen mod flere nære sundhedstilbud tættere på eller i hjemmet, fx via E-hospitalet.

Udvalget anbefaler, at der i forhold til kommende sager om flytning af funktioner og specialer indgår en økonomisk vurdering af det afledte transportbehov i beslutningsgrundlaget. Udvalget noterer sig, at der løbende er dialog med sygehusene på afdelingsniveau om at nedbringe omfanget af forgæves kørsler.

Udvalget ønsker at få information fra Movia om rammerne for FlexTrafik på et kommende møde.

Susanne Lundvald (A), Felex Pedersen (A) og Claus Bakke (V) deltog ikke i Udvalget for afbureaukratisering og moderniserings behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 3:

Transportanalyse (august 2019).docx


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener