Søg
 
Møde i

5. Opfølgning og status på udvalgsdrøftelser vedr. afbureaukratisering

Åbent

Udvalget for afbureaukratisering og modernisering Brevid: 4127864

Resume

På baggrund af Udvalget for afbureaukratisering og moderniserings opfordring, har regionens øvrige udvalg drøftet konkrete forslag til, hvordan de inden for deres virkefelt, kan bidrage til at afbureaukratisere og forenkle regler, rutiner og arbejdsgange mv.

I sagen gives der en status på drøftelserne samt konkrete forslag til, hvordan udvalget kan arbejde videre med afbureaukratiseringsdagsordenen.

Sagsfremstilling

Udvalget for afbureaukratisering og modernisering blev i forbindelse med udvalgets visionsseminar primo 2019 enige om, at indsatsen for forenkling og afbureaukratisering bl.a. har til formål, at frigøre ressourcer i organisationen. Ressourcer, som kan give mere plads til udførelsen af kerneopgaverne.

På baggrund af visionsseminaret fremlagde udvalgets formandskab tankerne og ønsker for den videre indsats for forenkling, afbureaukratisering og modernisering på Regionsrådets seminar den 4.-5. marts 2019. Regionsrådet blev inviteret til at reflektere med og komme med synspunkter og idéer til, hvordan den videre indsats skulle foregå. Hvert udvalg fik desuden til opgave at gå hjem og se på eget kommissorium og arbejdsplan og starte en drøftelse af, hvor der kan forenkles i regler, rutiner og arbejdsgange mv. inden for udvalgenes virkefelt.

Status på afbureaukratiseringsdrøftelserne i de øvrige udvalg

Temaet blev udvalgsbehandlet i regionens udvalg i foråret 2019. Udvalgene drøftede forslag til afbureaukratisering og modernisering i forhold deres virkefelt. Udvalgene vil ligeledes have fokus på afbureaukratisering i udvalgenes fremadrettede arbejde. Flere udvalg anbefalede desuden, at regionens medarbejdere involveres i forhold til at indhente forslag til afbureaukratisering.

Det vurderes ikke, at udvalgsdrøftelserne har ført til konkrete forslag, som udvalget for afbureaukratisering og modernisering kan arbejde videre med.

Forslag til initiativer der understøtter afbureaukratiseringsdagsordenen

For at sikre, at udvalgets visioner udmøntes i konkrete handlinger, forslås det, at udvalget drøfter nedenstående forslag, med henblik på, at fokusere på et eller flere af initiativerne i udvalgets fremadrettede arbejde:

Øget brug af selvbetjeningsløsninger: Det foreslås, at udvalget drøfter muligheden for øget brug af selvbetjeningsløsninger. Dette kan eksempelvis være i forbindelse med booking af blodprøver og røntgen.

Robotter og kunstig intelligens: Det foreslås, at udvalget arbejder videre med potentialerne der er forbundet med øget brug af robotteknologi og kunstig intelligens. Det kan eksempelvis være i forbindelse med udvalgte kliniske funktioner. Det foreslås desuden, at udvalget har fokus på temaet i forbindelse med studieturen til Odense den 19. november 2019.

Dialog med faglige organisationer: Det foreslås, at udvalget drøfter muligheden for at gå i dialog med en eller flere faglige organisationer om afbureaukratiseringsdagsordenen. Det foreslås, at dialogen med de faglige organisationer sker med deltagelse af regionsrådsformanden og formanden for Udvalget for arbejdsmiljø og rekruttering.

På baggrund af udvalgets drøftelser, vil administrationen på næste møde, fremlægge et udkast til, hvordan der kan arbejdes videre med de indsatser som udvalget finder relevante samt et forslag til, hvordan opgaverne kan løse.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter forslag til initiativer der understøtter afbureaukratiseringsdagsordenen.

Sagen afgøres af Udvalget for afbureaukratisering og modernisering.

Behandling i Udvalget for afbureaukratisering og modernisering mandag den 2. september 2019, pkt. 5

Udvalget drøftede initiativer der understøtter afbureaukratisering.

Udvalget ønsker i første omgang at fokusere på selvregistrering og dialog med de faglige organisationer, herunder DSR.
Udvalget lagde i deres drøftelser vægt på, at de ønsker en kortlægning af, hvilke selvbetjeningsteknologier og løsninger der allerede anvendes i Region Sjælland og hvilke potentialer området besidder, med henblik på at igangsætte konkrete initiativer.

Susanne Lundvald (A), Felex Pedersen (A) og Claus Bakke (V) deltog ikke i Udvalget for afbureaukratisering og moderniserings behandling af sagen.


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener