Søg
 
Møde i

4. Status på kampagnen 'Din idé tæller'

Åbent

Udvalget for afbureaukratisering og modernisering Brevid: 4127859

Resume

Udvalget besluttede på mødet den 21. maj 2019 at igangsætte en intern kampagne med titlen ’Din idé tæller’.I sagen gives der en status på kampagnen samt forslag til at styrke kampagnens synlighed frem mod deadline.

Sagsfremstilling

Udvalget besluttede på mødet den 21. maj 2019 at igangsætte en intern kampagne med titlen ’Din idé tæller’, hvis formål er, at sætte fokus på udfordringsretten og medarbejderdreven innovation. Din idé tæller-kampagnen blev skudt i gang den 6. juni 2019 i forbindelse med Årets Innovationsdag 2019 i Psykiatrihuset.

I sagen gives der er en status på antallet af ideer der er modtaget, med henblik på, at udvalget skal drøfte, hvilke tiltag der kan øge synligheden af kampagnen frem mod deadline den 15. september 2019.

Status på kampagnen

Til og med uge 33 er der modtaget 11 ideer. Til sammenligning kom der 27 ideer i hele kampagneperiode i 2018. Langt de fleste af ideerne i 2018 blev modtaget i dagene op til deadline. Derfor vurderes det, at der kommer væsentligt flere ideer ind desto tættere vi kommer på den 15. september 2019.

Kampagnen har først og fremmest været synlig med en kampagneside og nyhed på regionens intranet: http://intra.regionsjaelland.dk/dinidetæller Der har i perioden været 189 besøg. Der er sendt information og plakater til sygehuse, Psykiatrien og koncernenheder. Der har været nyheder i Platformen, Åren (nyhedsbrev på SUH) og andre lokale nyhedsbreve. Kampagnen vises også på informationsskærme i hele organisationen.

Oversigten over de modtagne ideer ervedlagt som bilag.

Anbefalinger til at styrke kampagnen

For at sikre en større eksponering og synlighed af kampagnen i fasen frem til deadline, foreslås det, at der kan igangsættes en række initiativer for at støtte op om dette. Eksempler på initiativer kan være flere nyheder på regionens intranet eller i avisen Platformen.

Der kan desuden tænkes i, at der udarbejdes en casehistorie fra sidste års kampagne, på regionens sociale medier. Eksempelvis på medarbejderrettede Facebook og/eller LinkedIn.

Kåringen af vindere af ’Din idé tæller’ skal på udvalgsmødet den 1. oktober 2019.

Præmieuddelingen sker ved et separat arrangement. På grund af budgetprocessen vil præmieuddelingen findes sted ultimo oktober/primo november 2019 på en af finalisternes arbejdsplads.

I relation til præmieuddelingen, bedes udvalget drøfte ideer til præmier til hhv. vinderen og de øvrige finalister. Ved kampagnen i 2018 blev der uddelt gavekort til regionens gaveshop samt blomster til vinderne. De øvrige deltagere fik alle en termokop.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller,

· At udvalget drøfter, hvilke tiltag der kan igangsættes for at styrke kampagnen.

· At udvalget drøfter ideer til præmier til hhv. vinderen og de øvrige finalister.

Sagen afgøres af Udvalget for afbureaukratisering og modernisering.

Behandling i Udvalget for afbureaukratisering og modernisering mandag den 2. september 2019, pkt. 4

Udvalget drøftede konkrete initiativer til at styrke kampagnen. Udvalget godkendte, at intensivere kampagnens synlighed på bl.a. Facebook, intranettet og i interne nyhedsbreve.

Udvalget besluttede, at fastholde niveauet for præmier til hhv. vinderne, finalisterne og de øvrige ideer svarende til niveauet for kampagnen i 2018.

Susanne Lundvald (A), Felex Pedersen (A) og Claus Bakke (V) deltog ikke i Udvalget for afbureaukratisering og moderniserings behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 4:

Idékatalog, uge 33.


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener