Søg
 

Referat

Møde i Udvalget for Regional Udvikling

onsdag den 29. maj 2019 kl. 08:30

Comwell Hvide Hus Aalborg


Deltagere:

Peter Jacobsen (O)

Jens Ravn (V)

Susanne Lundvald (A)

Jan Hendeliowitz (A)

Felex Pedersen (A)

Lars Folmann (O)

Torben Haack (F)

Lene Madsen Milner (V)

Flemming Damgaard Larsen (V)

Bodil Sø (V)

Per Hovmand (C)

Jørgen Holst (Ø)

Ursula Dieterich-Pedersen (Ø)
1. Godkendelse af dagsorden

Åbent

Udvalget for Regional Udvikling Brevid: 3845272

Behandling i Udvalget for Regional Udvikling onsdag den 29. maj 2019, pkt. 1


2. Fremtidens kollektive trafik i Region Sjælland

Åbent

Udvalget for Regional Udvikling Brevid: 3993855

Resume

Udvalget sætter fokus på temaet ”Fremtidens Kollektive Trafik”.

Administrationen har indledt en dialogproces med Movia og en gruppe af kommuner om udviklingsmuligheder for den kollektive trafik og alternative mobilitetsløsninger. Foreløbige konklusioner herfra forelægges udvalget.

Desuden fremlægges processen for det videre samarbejde med kommunerne og Movia.

Sagsfremstilling

Baggrund og formål

Regionsrådet har tidligere taget initiativ til at udvikle den kollektive trafik i Region Sjælland med fokus på at øge passagertallet og på at anvende nye digital muligheder. Bl.a. ved at gøre det mere attraktivt for borgerne at anvende kollektiv trafik. Målsætningen har tidligere været en samlet plan for udviklingen af den kollektive trafik i Region Sjælland.

I forlængelse heraf blev der udarbejdet en analyse om mulighederne for udviklingen af den kollektive trafik. Konklusionen var, at:

· Pendlerkorridorerne og de større trafikknudepunkter skal styrkes for at få flere til at anvende kollektiv trafik.

· Unge under uddannelse skal have bedre muligheder for transport til og fra ungdomsuddannelserne.

· Der skal ses på rentabiliteten i kollektive trafiklinjer med få passagerer.

· Der skal udvikles alternative mobilitetsløsninger for at forbedre tilgængeligheden i tyndt befolkede områder.

Siden da har udvalget igangsat en række initiativer fx forsøg med førerløse busser og desuden udviklingen af ”fremtidens intelligente mobilitet” i regi af Greater Copenhagen.

Hvis den kollektive trafik i Region Sjælland skal gentænkes, er det administrationens vurdering, at det vil kræve, at kommunerne bliver en integreret del af processen. Processen har det seneste års tid været vanskeliggjort på grund af erhvervsfremmereformen og den efterfølgende besparelsesproces på den kollektive trafik.

Temamødet

På temamødet præsenteres analysens anbefalinger og forslag til udvikling af den kollektive trafik. Desuden fremlægges de foreløbige konklusioner fra dialogen med kommunerne.

Movia præsenterer efterfølgende en række konkrete forslag til løsningsmuligheder.

På denne baggrund lægges op til en politisk drøftelse af målsætningerne for det videre arbejde.

Dialogproces med kommunerne

Det er administrationens vurdering, at det er vigtigt at komme i gang med indsatsen, og at det mest hensigtsmæssigt er at begynde med et samarbejde med en mindre gruppe af kommuner. Særligt kommuner, som har igangsat eller politisk ønsker at videreudvikle den kollektive trafik. Movia bakker op om denne tilgang og deltager aktivt i den administrative proces.

Der tages på møderne udgangspunkt i den ovennævnte analyses anbefalinger.

Der er pt. afholdt dialogmøder med Roskilde Kommune, Sorø Kommune, Ringsted Kommune, Næstved Kommune og Faxe Kommune.

Den videre proces

Der planlægges yderligere møder med de fem kommuner for at blive enige om egentlige driftsforsøg.

På den baggrund foreslås det, at der afholdes en konference for kommunale politikere, som kan være afsæt for en bredere involvering af regionens kommuner.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget

1. drøfter mulige målsætninger for indsatsen.

2. drøfter den videre proces med Movia og kommunerne.

Sagen afgøres af Udvalget for Regional Udvikling.

Behandling i Udvalget for Regional Udvikling onsdag den 29. maj 2019, pkt. 2

Sag udsat.


3. Uddannelsesanalyse 2018

Åbent

Udvalget for Regional Udvikling Brevid: 3908252

Resume

Uddannelsesområdet er et vigtigt indsatsområde for Region Sjælland. Mange unge har langt til uddannelse, der er mange unge uden hverken job eller uddannelse og regionen har for få faglærte og højtuddannede. Derfor udarbejdes hvert år en uddannelsesanalyse for at udviklingen på uddannelsesområdet kan følges tæt. Administrationen indstiller, at Udvalget tager orienteringen om Uddannelsesanalyse 2018 til efterretning, og at Udvalget godkender administrationens forslag til den videre proces.

Sagsfremstilling
Uddannelsesanalyse 2018, som er vedlagt, er en analyse, der udarbejdes én gang årligt. Det er sjette gang analysen laves som en årlig opfølgning på de nationale målsætninger og regionens egne mål på uddannelsesområdet. Analysen bidrager samtidig til, at uddannelsesindsatsen i Region Sjælland sker på et oplyst grundlag.

Uddannelsesanalyserne efterspørges af regionens samarbejdspartnere i kommunerne og på uddannelsesinstitutionerne. For at udviklingen på uddannelsesområdet kan følges fra år til år, er analysens opgørelser i vidt omfang de samme hvert år. Dette år indeholder analysen dog en opdeling på køn og har desuden et særligt fokus på regionens nettotilflytning opdelt på aldersgrupper.

Uddannelsesanalyserne har hvert år et særtema, som stiller skarpt på en særlig udfordring inden for uddannelsesområdet i Region Sjælland. Særtemaet i dette års analyse er fremtidens behov for digitale, tekniske og naturvidenskabelige kompetencer. De tidligere analyser viste, at behovet for uddannede med såkaldte STEM-kompetencer (Science,Technology,Engineering,Math) er stort i Region Sjælland.

Uddannelsesanalyse 2018’s forankring i geografien

Analysen sendes til alle relevante uddannelsesaktører. Administrationen gennemfører på den baggrund en række møder, som vil have til formål at:

· Præsentere Uddannelsesanalysens væsentligste konklusioner for uddannelsesaktørerne.

· Skabe en fælles forståelse for udfordringer og en fælles strategisk retning i geografien.

· Skabe et grundlag for at udmønte de regionale udviklingsmidler, der er øremærket uddannelsesområdet (4 mio. kr.).

Ved Udvalget for Regional Udviklings møde den 29. maj 2019 præsenteres Udvalget for et forslag til en fælles retning på uddannelsesområdet, som kan danne grundlag for udmøntningen af uddannelsesmidler.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Udvalget for Regional Udvikling tager orienteringen om Uddannelsesanalyse 2018 til efterretning.

Sagen afgøres af Udvalget for Regional Udvikling.

Behandling i Udvalget for Regional Udvikling onsdag den 20. marts 2019, pkt. 9

Sag udsat, idet administrationen fortsætter dialogen med aktører.

Flemming Damgaard Larsen (V), Jens Ravn (V), Lars Folmann (O) og Torben Haack (F) deltog ikke i Udvalget for Regional Udviklings behandling af sagen.

Supplerende sagsfremstilling

På mødet den 20. marts 2019 besluttede udvalget at sætte et tema om uddannelse på mødet d. 29. maj med udgangspunkt i den udsatte sag om Uddannelsesanalyse 2018.

På uddannelsesområdet har regionerne efter erhvervsfremmereformen fortsat en række opgaver omkring uddannelse, der fortsat giver regionerne en stærk platform at bedrive politik fra.

I den politiske ”Aftale vedrørende regional udvikling i Region Sjælland” af 27. juni 2018 er uddannelse et af de fem centrale fokusområder for regional udvikling.

I den Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi 2019-2021, der blev godkendt ultimo 2018, er uddannelse og kompetent arbejdskraft et af de fire fokusområder, og uddannelse vil også indgå som et forslag til temaområde i den kommende Regionale Udviklingsstrategi.

Behov for fælles retning i Region Sjælland

For at skabe en fælles regional forståelse for udfordringerne i Region Sjælland, og en mulig fælles strategisk retning for de indsatser, der gennemføres, har administrationen været i dialog både med en bredere kreds af uddannelsesaktører siden sidste udvalgsmøde. I dialogen med de forskellige uddannelsesaktører er der særligt lagt vægt på de regionale udfordringer, der ikke kan løses af de enkelte institutioner selv.

Det billede af udfordringerne som tegnes af uddannelsesaktørerne bekræfter og nuancerer de tre indsatsområder, som blev politisk vedtaget i forbindelse med arbejdet med den Regionale Vækst og Udviklingsstrategi 2019-2021. De tre indsatsområder i den Regionale Vækst og Udviklingsstrategi er:

1) Attraktive uddannelser og kompetent arbejdskraft

2) Et inkluderende arbejdsmarked

3) Opkvalificering og tiltrækning af medarbejder

Udover disse tre områder er der blandt uddannelsesaktørerne et fokus på at synliggøre de mange muligheder, der er ved at tage en uddannelse i Region Sjælland.

Region Sjællands uddannelsesinstitutioner har kvaliteter, som er anderledes end fx i hovedstaden. Særligt er der af uddannelsesaktørerne blevet fremhævet kvaliteter som nærhed, sammenhæng og fællesskaber. Derudover er der i Region Sjælland unikke muligheder for at tage en uddannelse med tæt kontakt til virksomheder. Diplomingeniøruddannelsen i Kalundborg er et godt eksempel med deres tætte samarbejde med Novo Nordisk.

Desuden er der blandt uddannelsesaktørerne en efterspørgsel efter en branding af Region Sjælland som en stærk uddannelsesregion. Region Sjælland kan få en vigtig rolle både ved at sætte retning med nogle politiske dagsordner og ved at facilitere et samarbejde på tværs af uddannelsesaktører, så Region Sjælland bliver en stærk og sammenhængende uddannelsesregion.

Uddannelsesaktørerne har på møderne givet udtryk for både en opbakning til en fælles strategisk dagsorden og kvitteret for, at regionen har påtaget sig den faciliterende rolle, der samler uddannelser på tværs af uddannelsesniveauer og uddannelsestyper.

Forslag til videre proces

Administrationen foreslår, at der arbejdes videre med at skabe fælles retning baseret dels på de væsentligste konklusioner fra dialogen med uddannelsesaktørerne, dels på de tre fokusområder fra den Regionale Vækst og Udviklingsstrategi 2019-2021.

Oplæg til drøftelse på mødet:

Som grundlag for udvalgets drøftelse af uddannelse i Region Sjælland fremlægger David Jens Meinke, Udviklingschef, Regional Udvikling, højdepunkter fra Uddannelsesanalyse 2018 samt hovedkonklusionerne fra dialogen med uddannelsesaktørerne.

Region Nordjylland har mange af de samme udfordringer på uddannelsesområdet, som ses i Region Sjælland. Nanna Skovrup, kontorchef i Regional Udvikling, Region Nordjylland, vil kort skitsere de væsentligste udfordringer på uddannelsesområdet, samt fortælle hvordan man arbejder med dem regionalt i Region Nordjylland.

Behandling i Udvalget for Regional Udvikling onsdag den 29. maj 2019, pkt. 3

Sag udsat.

Bilag til punkt nr. 3:

Uddannelsesanalyse 2018


4. Høring i forbindelse med driftsoverenskomst for forberende voksenundervisning

Åbent

Udvalget for Regional Udvikling Brevid: 3989840

Resume

AOF Center Roskilde har ansøgt VUC Roskilde om at indgå en driftsoverenskomst på forberedende voksenundervisning. Regionsrådet skal høres ved indgåelse af driftsoverenskomster på forberedende voksenundervisning. Udvalget for Regional Udvikling er bemyndiget til at afgive høringssvar på vegne af Regionsrådet. Administrationen indstiller, at Udvalget godkender ansøgningen.

Sagsfremstilling

Formålet med forberedende voksenundervisning (FVU) er at give voksne mulighed for at forbedre deres grundlæggende færdigheder i dansk og matematik. Alle borgere, der opfylder adgangskravene, skal ifølge Bekendtgørelsen af lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning have adgang til FVU inden for en rimelig geografisk afstand.

Jf. bekendtgørelsen kan undervisning i FVU udbydes på bl.a. daghøjskoler og sprogcentre, såfremt der er indgået driftsoverenskomst med et voksenuddannelsescenter (VUC) forinden. Hvis en institution ønsker at udbyde FVU-undervisning, skal institutionen sende en ansøgning herom til et VUC, som indhenter en udtalelse fra eget uddannelsesudvalg, hvori den pågældende ansøgning vurderes.

Hvis uddannelsesudvalget i deres udtalelse imødekommer ansøgningen om driftsoverenskomst, retter den pågældende VUC henvendelse til regionen, som skal høres i sagen.

AOF Center Roskildes ansøgning om driftsoverenskomst

AOF Center Roskilde ønsker at udbyde FVU på lokationer i Roskilde, Lejre, Greve, Solrød og Køge Kommune. AOF Center Roskilde har derfor ansøgt VUC Roskilde om at indgå en driftsoverenskomst om FVU. Ansøgningen er vedlagt. Bestyrelsen hos VUC Roskilde har godkendt, at AOF Center Roskilde tildeles driftsoverenskomsten. Bestyrelsens indstilling er vedlagt i form af et referat fra bestyrelsesmødet. I VUC Roskildes vurdering af ansøgningen, stilles der dog spørgsmålstegn ved, om ansøger kan møde minimumskravet om fem årskursister i løbet af to år, grundet antallet af eksisterende FVU-udbud i samme område. VUC Roskildes vurdering er vedlagt.

Administrationens vurdering

Regionerne har en lovfæstet opgave med at sikre en bred uddannelsesdækning og skal herunder sikre, at nye udbud ikke udhuler elevgrundlaget for eksisterende tilbud. VUC Roskilde har på nuværende tidspunkt fire driftsoverenskomstaftaler i Roskilde, to i Greve og en i Køge.

Administrationen vurderer, at ansøgningen om driftsoverenskomst kan godkendes, men med forbehold for, at VUC Roskilde skærper tilsynet med FVU hos AOF Center Roskilde i Roskilde, så det sikres, at der er et driftsgrundlag. Administrationens vurdering bygger på hensynet til allerede eksisterende FVU-tilbud i Roskilde.

På baggrund af VUC Roskildes seneste opgørelse, er aktiviteten faldet fra i alt 146 årskursister i 2017 til 110 årskursister i 2018 på VUC Roskildes eget FVU-tilbud samt på driftsoverenskomstparternes FVU-tilbud. Opgørelsen er vedlagt. Aktiviteten var samlet på tre ud af de i alt syv institutioner, som VUC Roskilde i 2018 havde aftaler om driftsoverenskomster med.

Opgørelsen viser et behov for FVU-tilbud i VUC Roskildes geografiske dækningsområde, men vidner også om en konkurrencesituation, hvor nogle driftsoverenskomstparter har ingen eller meget få årskursister.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen

Indstilling

Administrationen indstiller, at driftsoverenskomsten mellem AOF Center Roskilde og VUC Roskilde godkendes.

Sagen afgøres af Udvalget for Regional Udvikling.

Behandling i Udvalget for Regional Udvikling onsdag den 29. maj 2019, pkt. 4

Sag i skriftlig høring den 11. juni 2019.

Indstilling godkendt.

Bilag til punkt nr. 4:

AOF Center Roskildes ansøgning om driftsoverenskomst

Referat af bestyrelsesmøde - VUC Roskilde den 21. marts 2019

VUC Roskildes vurdering af AOF Center Roskildes ansøgning

VUC Roskildes opgørelse over årskursister på FVU


5. Beslutning om udarbejdelse af Råstofplan 2020

Åbent

Udvalget for Regional Udvikling Brevid: 3991565

Resume

Den offentlige høring om behovet for revision af råstofplanen er slut. Regionsrådet kan derfor nu træffe beslutning om, hvorvidt råstofplanen skal revideres. På baggrund af høringen vurderes der at være behov for en ny råstofplan. Det indstilles, at udarbejdelsen af en ny Råstofplan 2020 igangsættes.

Sagsfremstilling

Regionsrådet skal udarbejde en råstofplan for forsyningen med råstoffer, som skal omfatte en periode på mindst 12 år. Regionsrådet skal hvert fjerde år vurdere, om der er behov for justeringer eller revision af råstofplanen. De seneste opgørelse viser, at råstofferne på den østlige del af Sjælland slipper op om 10-20 år, mens råstofferne på resten af Sjælland måske rækker til 40-50 år. Det bliver en særlig udfordring for Regionsrådet at afbalancere hensynet til samfundets behov for råstoffer overfor hensynet til en bæredygtig udvikling, hvor der også er råstoffer af god kvalitet til de kommende generationer.

Regionsrådet besluttede den 3. december 2018 at afholde en offentlig høring med en redegørelse for behovet for revision og et debatoplæg for indkaldelse af forslag, idéer og bemærkninger til en ny råstofplan. Høringen sluttede den 11. marts 2019, og høringsmaterialet og de indkomne høringssvar kan ses via dette link.

Høringssvarene

Der er kommet 71 høringssvar. Ingen af høringssvarene udtrykker direkte at der er et behov for at revidere den gældende Råstofplan 2016. Samtidig er der dog kommet en lang række ønsker til udformningen af råstofplanlægningen. Det taler for, at der udarbejdes en ny Råstofplan 2020.

Der er i omtrent halvdelen af høringssvarene kommet forslag fra råstofindvindere og lodsejere til nye udlæg af 37 graveområder på tilsammen ca. 810 ha for primært sand, grus og sten.

De øvrige høringssvar kommer fra borgere, foreninger, interesse-organisationer, kommuner og andre myndigheder. En del af høringssvarere udtrykker ønske om, at eksisterende grave- og interesseområder skal udtages af råstofplanen. Enkelte høringssvar bifalder brugen af FN´s verdensmål i råstofplanlægningen og nødvendigheden af en national råstofstrategi.

Behov for revision af graveområder

Administrationen har holdt møder med bl.a. råstofindvindere og har revideret opgørelsen af råstofressourcer for Kalundborg og Sorø regionale graveområder. Administrationen vurderer herefter, at Råstofplan 2016 omfatter råstoffer svarer til ca. 17 års indvinding ved udgangen af 2020. De eksisterende graveområder opfylder dermed råstoflovens krav om ressourcer til mindst 12 år. Reelt er der dog ikke råstoffer nok til ca. 17 år. I praksis kan hele ressourcen ikke altid udnyttes, og det er heller ikke alle lodsejere, der ønsker råstofindvinding.


Desuden er der en ulige geografisk fordeling af råstofressourcen i regionen, både mængde- og kvalitetsmæssigt. Det medvirker til øgede transportafstande med øget trængsel og tung trafik til følge. Udlæg af nye, lokale graveområder i udvalgte kommuner kan give en transportmæssigt mere bæredygtig Råstofplan 2020, sikre mulighed for lokal forsyning og aflaste de tre regionale graveområder.

Der kan desuden være et behov for at udlægge nye graveområder ved det forsyningsmæssigt vigtige Roskilde regionale graveområde i Greve, Lejre og Roskilde kommuner, hvor der alene forventes at være råstoffer svarende til 8 års indvinding.

Derudover bør en række graveområder udtages af råstofplanen. Det er områder, hvor indvindingen er afsluttet eller kortlægning har vist, at der ikke er væsentlige råstoffer.

Behov for revision af råstofinteresseområder

I foråret 2019 har administrationen afsluttet kortlægning af størstedelen af de udlagte råstofinteresseområder på ca. 11.200 ha. Det vurderes, at ca. 60 % af interesseområderne kan udtages af råstofplanen, altovervejende fordi der har vist sig ikke at være indvindingsegnede råstoffer. Administrationen vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt at udlægge ca. 550 ha nye interesseområder, hvor der er kortlagt råstoffer.

Behov for revision ud fra andre forhold

Udover arealudlæggene er der især behov for at se på bæredygtighed, FN’s 17 verdensmål og retningslinjer for rækkefølgeplanlægning. Miljø- og Fødevareklagenævnet har givet Region Sjælland delvis medhold i, at der kan foretages rækkefølgeplanlægning, derfor skal det vurderes hvordan retningslinjerne kan formuleres på ny.

Ved møde den 20. marts 2019 drøftede Udvalget for Regional Udvikling arbejdet med en bæredygtig råstofplan. Udvalget var enige om, at der skal tænkes nyt, særligt ift. mere genanvendelse, og at der skal tages mest mulig hensyn til borgerne ved råstofgravning.

Samlet vurdering af revisionsbehov

Det er samlet set administrationens vurdering, at der er behov for en revision af råstofplanen, både i forhold til udlæg af grave-og interesseområder, råstofplanens retningslinjer og øvrige overordnede temaer, herunder genanvendelse, mere bæredygtig råstofanvendelse og mest muligt hensyn til borgerne.

Det videre forløb

Hvis det besluttes at revidere råstofplanen, vil administrationen udarbejde et udkast til hvidbog for den netop afholdte idéfase og et udkast til forslag til Råstofplan 2020 med en tilhørende miljøvurdering. Kommuner, lodsejere, naboer og andre vil blive inddraget eller partshørt i forbindelse med arbejdet med nye, mulige graveområder.

Forslag til nye graveområder vurderes ud fra de principper som Regionsrådet blev forelagt den 3. december 2018:

1. Der er god dokumentation for en råstofforekomst (udstrækning, mængde, kvalitet).

2. Udlægning af nye graveområder kan ske i områder med knaphed på råstoffer, med hovedfokus på:

a) Udlæg af nye lokale graveområder for at opnå en mere jævn geografisk fordeling af graveområder i hele regionen. Det mindsker transportafstande og styrker lokal forsyning.

b) Nye graveområder udlægges i tilknytning til eksisterende grave, så der hurtigere kan ske en endelig færdiggravning og efterbehandling i området.

3. Hensyn til natur og miljø, naboer og bysamfund, kulturarv og byudvikling m.m. tilgodeses bedst muligt.

Udkast til hvidbog for idéfasen med de 71 høringssvar og udkast til forslag til Råstofplan 2020 med miljøvurdering vil blive forelagt til politisk beslutning i begyndelsen af 2020. Den offentlige høring for forslag til Råstofplan 2020 forventes at forløbe i foråret 2020. Råstofplan 2020 planlægges derefter at kunne vedtages endeligt senest i december 2020.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udarbejdelsen af en ny Råstofplan 2020 igangsættes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Udvalget for Regional Udvikling onsdag den 29. maj 2019, pkt. 5

Sag i skriftlig høring den 11. juni 2019.

Anbefales.


6. Orientering om VVM proces for råstofansøgning, Bjerrede, Faxe Kommune

Åbent

Udvalget for Regional Udvikling Brevid: 3994461

Resume

Der er søgt om tilladelse til indvinding af råstoffer ved Bjerrede i Faxe Kommune. Ansøger har bedt regionen om at igangsætte en proces for miljøvurdering. Da sagen har politisk interesse orienteres udvalget om processen, herunder afgrænsningsnotatet, som definerer, hvad der skal indgå i miljøkonsekvensrapporten.

Sagsfremstilling

Baggrund

Nymølle Stenindustrier A/S har i 2018 søgt om tilladelse til indvinding af råstoffer ved Bjerrede i Faxe kommune. Nymølle Stenindustrier A/S har bedt regionen om, at projektet undergår en miljøvurdering (VVM). Det samlede areal, som ønskes miljøvurderet er ca. 56 ha. Heraf er ca. 39 ha udlagt som graveområde, ca. 11 ha udlagt som interesseområde, mens 6 ha ikke er udlagt i den gældende råstofplan, se vedlagte kortbilag.

Ansøgningen om tilladelse til indvinding af råstoffer omfatter kun de ca. 39 ha, som er graveområde. For det areal, som er interesseområde, og for det areal, som ikke er med i råstofplanen, kan der normalt ikke meddeles tilladelse. Det kan først ske, hvis arealerne senere udlægges som graveområde ved revision af råstofplanen. Nymølle Stenindustrier A/S ønsker dog, at der gennemføres en miljøvurdering for det samlede areal med mulighed for råstofindvinding på længere sigt. At der gennemføres miljøvurdering for det samlede areal har ikke i sig selv betydning for regionens beslutning om, hvilke nye graveområder, der eventuelt skal udlægges ved revision af råstofplanen.

Proces for miljøvurderinger generelt og delegering

I vedlagte bilag ses en oversigt over procestrinene i en miljøvurdering. Processen følger Lov om miljøvurdering.

Hovedelementerne er:

1. Offentlig høring (idéfase) om bemærkninger og forslag til indholdet af en miljøkonsekvensrapport.

2. Administrationen udarbejder et afgrænsningsnotat på baggrund af høringen.

3. Ansøger udarbejder et udkast til miljøkonsekvensrapport.

4. Administrationen udarbejder et udkast til tilladelse til indvinding af råstoffer.

5. Offentlig høring på minimum 8 uger for udkast til miljøkonsekvensrapport og udkast til tilladelse til indvinding af råstoffer.

6. Der træffes afgørelse om, hvorvidt der kan meddeles tilladelse til indvinding af råstoffer på baggrund af høringen.

VVM-sager er generelt delegeret til administrationen medmindre sagen vurderes at have politisk interesse. Dette er besluttet i Regionsrådet ved mødet den 19. juni 2014. Da Bjerrede sagen har politisk interesse, forelægges den nu til orientering.

Proces for miljøvurdering for den aktuelle sag

Status for sagen er, at den offentlige høring med bemærkninger og forslag til miljøkonsekvensrapportens indhold blev gennemført i efteråret 2018. De indkomne høringssvar er sammenfattet i vedlagte høringsnotat.

På baggrund af høringen har administrationen udarbejdet vedlagte afgrænsningsnotat. Notatet er en hjælp for ansøger til at få overblik over hvilke data, undersøgelser og vurderinger, der skal indgå i miljøkonsekvens-rapporten. Afgræsningsnotatet er en såkaldt procesledende afgørelse, som ikke kan påklages, og hvor der ikke er selvstændigt krav om høring eller offentliggørelse af notatet. Hvis der på et senere tidspunkt viser sig vigtige miljøforhold, som ikke er omfattet af udkast til miljøkonsekvensrapport, kan regionen kræve disse omfattet.

Hovedpunkterne i afgræsningsnotatet er, at miljøkonsekvensrapporten skal omfatte:

· En grundig vurdering af risikoen for grundvandet.

· Vurdering af mulige påvirkninger af habitatområdet Bagholt Mose og anden beskyttet natur.

· Vurdering af støj, støv og trafik, herunder trafiksikkerhed.

Herefter følger, at ansøger udarbejder et udkast til miljøkonsekvensrapport. Rapporten danner baggrund for, at administrationen udarbejder et udkast til tilladelse til indvinding af råstoffer.

Der skal derefter træffes beslutning om offentlig høring af udkast til miljøkonsekvensrapport og udkast til tilladelse til indvinding af råstoffer. Sagen forelægges Udvalget for Regional Udvikling og Forretningsudvalget.

Der skal senere træffes politisk beslutning om endelig råstoftilladelse på baggrund af høringen.

Regionen har løbende drøftelser om sagen med Faxe Kommune, både på politisk og administrativt niveau.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres af Udvalget for Regional Udvikling.

Behandling i Udvalget for Regional Udvikling onsdag den 29. maj 2019, pkt. 6

Sag udsat.

Bilag til punkt nr. 6:

Kortbilag

Procestrin miljøvurdering

Høringsnotat

Afgrænsningsnotat


5. Fællesadministrative udgifter for Regional Udvikling

Åbent

Udvalget for Regional Udvikling Brevid: 3894549

Resume

Denne sag er en opfølgning på den politiske aftale fra 27. juni 2018 om at nedbringe Regional Udviklings andel af udgifter til Fælles formål og administration. Der anmodes således om tillægsbevilling til flytning af administrative funktioner på hovedkonto 3 Regional Udvikling til hovedkonto 4 Fælles formål og administration. Flytningen af de administrative funktioner frigiver ca. 5 mio. kr. til initiativer på Regional Udviklings ramme.

Sagsfremstilling

Af den politiske aftale om Regional Udvikling fra 27. juni 2018 fremgår det, at andelen af udgifter, der fordeles ud fra Fælles formål og administration skal nedbringes på Regional Udvikling.

Af Økonomi- og Indenrigsministeriets regler for Budget og Regnskab for regioner fremgår det, at Fælles Formål og administration, hovedkonto 4 (HK4) omfatter regionens centrale tværgående administration og planlægningsvirksomhed, diverse omkostninger og indtægter samt lønpuljer og valg. Og det fremgår videre, at HK4 ved budgetlægning og regnskab skal nulstilles, og fordeles ud til regionens tre hovedområder: Sundhed (HK1), Social og specialundervisning (HK2) og Regional Udvikling (HK3).

Ved fordelingen af HK4 har Region Sjælland haft tradition for, at fordelingen sker efter en forholdsmæssig fordeling af udgifter på de tre hovedområder. Èt princip som administrationen vil anbefale at fastholde, da det giver den største transparens, og det kræver færrest administrative ressourcer.

Regional Udvikling har været underlagt et stigende økonomisk pres de senere år. Først med implementeringen af sundhedsplatformen med ekstra administrative udgifter konteret under Koncern IT (på HK4), som dermed indgår i det samlede beløb, der skal fordeles på hovedområder, jf. ovenstående. Og senest med overflytningen af opgaverne til staten på erhvervsfremme, hvor der for regionen er anslået et nettotab på op 40 mio. kr. ved at sammenholde den beskårede bevilling med det faktiske forbrug.

Administrationen har derfor set på de administrative udgifter, der for nuværende udgiftsføres direkte på HK3 (Regional Udvikling). Og det viser sig, at administrationen af Regional Udvikling omfatter både centrale og decentrale enheder i forbindelse med administrationen af det regionale udviklingsområde herunder politisk betjening, IT – området og økonomisk tilskudsadministration. En række af disse udgifter kan, iht. Økonomi- og Indenrigsministeriets retningslinjer, opgøres som fælles administrative udgifter og dermed flyttes fra HK3 til HK4. Administrationen vurderer, at de administrative opgaver af tværgående karakter, der kan flyttes, udgør ca. 5 mio. kr.

Område

Opgave

Årsværk

Beløb i mio. kr.

Politisk

Betjening af Udvalg

1,0

0,6

Politikerbetjening, herunder overvågningsudvalgsdeltagelse

3,5

2,1

Kommunikation

1,0

0,6

ITområdet

360 (ESDH)

1,0

0,6

Økonomi

Udbud - lovgivning

0,5

0,3

Afregninger med staten

0,2

0,1

Tilskudsadministration

1,0

0,6

Forsikringer

0,0

0,1

I alt

8,2

5,0

Varetagelsen af de øvrige faglige opgaver på det regionale udviklingsområde betragtes ikke som administration, da de ikke vedrører den overordnede ledelse og styring eller støttefunktioner knyttet hertil. Det samme gælder for myndighedsopgaver på fx råstof og miljøområdet.

Økonomi

Forslaget indebærer, at budgetposten fremadrettet vil indgå som en del af fordelingen af HK4 til hhv. sundhedsområdet, socialområdet og Regional Udvikling. Sundhedsområdet vil i budget 2019 blive belastet med 4,6 mio. kr., Socialområdet med 0,2 mio. kr. og Regional Udvikling med 0,2 mio. kr.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. der gives tillægsbevilling på 5 mio. kr. til Regional Udvikling på HK4.

2. Regional Udviklings udgifter til tværgående administrative opgaver fremadrettet udgiftsføres på HK4.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 25. februar 2019, pkt. 6

Anbefales.

Susanne Lundvald (A), Jacob Jensen (V), 2. næstformand og Peter Jacobsen (O), 1. næstformand deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 4. marts 2019, pkt. 5

Godkendt.

Sagen sendes til Udvalg for Regional Udvikling til orientering.

Freddy Blak (A), John Wennerwald (A), Evan Lynnerup (V), Camilla Hove Lund (V), Brigitte Klintskov Jerkel (C) og Torben Haack (F) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Ellen Knudsen deltog som stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel.

Supplerende sagsfremstilling

Det blev ved Regionsrådsmødet aftalt, at Udvalget for Regional Udvikling skulle have supplerende orientering omkring udmøntningen af tillægsbevillingen. Nettobevillingen til Regional Udvikling er på 4,8 mio. kr. årligt fra 2019 og frem, jf. den tekniske udregning.

Midlerne foreslås i 2019 disponeret til engangsudgifter i forbindelse med erhvervsfremmereformen på 2 mio. kr. samt til nye initiativer/projekter indenfor det regionale udviklingsområde. Midlerne for 2019 vil udmøntes i forbindelse med budgetforhandlingerne.

Midlerne for 2020 og fremad udmøntes i forbindelse med de årlige budgetforhandlinger, hvor midlerne både kan anvendes til ansættelser, nye initiativer og forøgelse af driftsbevillinger på det regionale udviklingsområde.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at der i 2019 anvendes 2 mio. kr. til engangsudgifter i forbindelse med erhvervsfremmereformen.

2. at det resterende beløb i 2019 på 2,8 mio. kr. udmøntes i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger.

3. at fordelingen vil indgå i den kommende budgetopfølgning.

Sagen afgøres af Udvalget for Regional Udvikling.

Behandling i Udvalget for Regional Udvikling onsdag den 29. maj 2019, pkt. 7

Sag udsat.


8. Aktuelle sager

Åbent

Udvalget for Regional Udvikling Brevid: 3845273

Status for implementeringsplan for besparelserne på den regionale kollektive trafik

Udvalget fik på sit møde 1. marts 2019 forelagt en status for implementeringen af de vedtagne besparelser på den kollektive trafik.

Movia har efterfølgende bekræftet det tidligere skøn over besparelseseffekten i 2019 på 2 mio. kr. Den fulde effekt af besparelserne vil fremkomme i 2020.

Besparelseseffekten på 2 mio. kr. i 2019 vil påvirke forskellen på regionens acontobetaling til Movia og det realiserede regnskab for 2019. Forskellen afregnes i følgende gældende procedurer i 2021 og letter dermed de økonomiske rammer for dette år.

Ændringerne er for alle ruter på plads undtagen for busrute 120 (Høje Taastrup – Karlslunde – Køge). Busruten videreføres som vedtaget uændret til udgangen af 2019. Movia og kommunerne drøfter lige nu forslag til, hvordan betjeningen videreføres efter dette tidspunkt.

Hovedkonklusionerne i den regionale overvågning af vækstvilkår for Region Sjælland i 2018

Region Sjælland har indtil den 1. januar 2019 haft ansvaret for at overvåge de lokale og regionale vækstvilkår i regionen. Ansvaret for opgaven er pr. 1. januar 2019 overgået til Erhvervsstyrelsen.

Hovedkonklusionerne fra overvågningen i 2018 er:

- Region Sjælland har de senere år oplevet pæn fremgang på 3% i den samlede værdiskabelse, som skabes i regionens private virksomheder. Særligt industrien har bidraget positivt til udviklingen.

- Et stigende antal indbyggere pendler til arbejde, særligt fra de hovedstadsnære kommuner Roskilde, Greve og Køge. Sjællænderne er meget mobile i forhold til job.

- Ledigheden er lav og har været faldende, hvilket er positivt for de beskæftigede. Virksomhedernes vækst begrænses dog af adgang til kvalificeret arbejdskraft. Andelen af ubesatte stillinger er steget med 57% i forhold til 1. kvartal 2014.

Administrationen vil benytte analysen som baggrundsmateriale i den fortsatte regionale udviklingsindsats.

Orientering om høringssvar til kommuneplanlægning i Guldborgsund, Næstved, Roskilde og Vordingborg kommuner

Næstved Kommune og Roskilde Kommune har begge sendt strategi for deres kommende kommuneplan i offentlig høring, mens Guldborgsund Kommune og Vordingborg Kommune har sendt forslag til nye kommuneplaner i offentlig høring. Roskilde Kommunes planstrategi er nu vedtaget endeligt.

Planlægningen kan ses her:

Guldborgsund Kommune

Næstved Kommune

Roskilde Kommune

Vordingborg Kommune

Administrationen har udarbejdet vedlagte fire høringssvar. Høringssvaret til Næstved Kommune sendes først efter udvalgets behandling af sagen.

Høringssvarene omhandler området for regional udvikling. Høringssvarene lægger op til, at Region Sjælland kan deltage i og bidrage til flere af de kommunale indsatser og temaer.

Høringssvarene til Guldborgsund Kommune og Vordingborg Kommune omhandler også råstofområdet nærmere. Regionen forudsætter, at forslagenes retningslinjer generelt ikke er til hinder for en udnyttelse af råstofressourcen i overensstemmelse med råstofplanen. Regionen har bemærkninger til i alt seks arealudlæg, men administrationen vurderer, at udlæggene er af underordnet betydning for råstofplanlægningen. Regionen bemærker også, at regionen gerne vil inddrage kommunerne tidligt i forbindelse med regionens fastlæggelse af vilkår for efterbehandlingen af færdiggravede råstofgrave.

Orientering om det samlede søgetal for ungdomsuddannelserne i 2019

I alt har 10.349 borgere søgt om optagelse på en ungdomsuddannelse i skoleåret 2019/2020 i Region Sjælland. Søgningen til erhvervsuddannelserne (EUD) og EUX er steget en smule, mens søgningen til højere handelseksamen (HHX) og teknisk studentereksamen (HTX) er faldet en smule.

Der er sket en lille forskydning af ansøgere mellem almen studentereksamen (STX) og HF, hvor der samlet set er 6 færre ansøgere.

I alt er der 26 ansøgere færre end sidste år, men samtidig er der cirka 500 færre unge mellem 15 og 17 år. Således er der en større andel af de 15-17 årige, som søger ind på en ungdomsuddannelse i år sammenlignet med sidste år, hvilket er en positiv udvikling.

Ny lovgivning for STX og HF betyder, at ansøgerne får reserveret en plads frem til, at ansøgerne har aflagt deres afsluttende eksamener og bekræfter at opfylde karakterkravene for uddannelserne. Derefter kan ansøgerne optages. Administrationen følger de reelle optagelsestal for STX og HF inden skolestarten i 2019for at undersøge, hvor mange unge der optages på uddannelserne sammenlignet med, hvor mange der har søgt om optagelse. Optagelsestallene forelægges Udvalget.

Uddannelses-

retning

2019/2020

2018/2019

2017/2018

2016/2017

2019/2020 sammenlignet med 2018/2019

Ændring i procent imellem søgetal 2018/2019 og 2017/2018

STX

4656

4714

4845

5103

- 58

- 1,2%

HF

1215

1163

1091

1008

+ 52

4,5%

HHX

1363

1460

1557

1459

- 97

-6,6%

HTX

755

797

854

927

- 42

-5,3%

EUX

669

644

621

635

+ 25

3,9 %

EUD

1691

1597

1563

1607

+94

5,9%

TOTAL

10.349

10.375

10.531

10.739

- 26

-0,25%

Opsamling på DM i Skills i Næstved

Det årlige Danmarksmesterskab for unge talenter på erhvervsuddannelserne, DM i Skills, blev i år afholdt i Arena Næstved den 4.-6. april. Der var DM i Skills 2019 52.000 besøgende, hvoraf ca. 27.000 var folkeskolelever. Se vedlagte notat.

Det forventes, at SkillsDenmark og Næstved Kommune igangsætter en måling af effekterne af DM i Skills 2019. Det skal bl.a. afdækkes, hvor mange 7. og 8. klasser fra Region Sjællands geografi, som besøgte DM i Skills 2019. Derudover skal det undersøges, om der sker en ekstraordinær tilgang af elever til erhvervsskolerne i 2020, da det med stor sandsynlighed vil kunne tilskrives DM i Skills i Næstved.

Administrationen følger op på evalueringen af DM i Skills 2019 og orienterer Udvalget for Regional Udvikling herom.

Behandling i Udvalget for Regional Udvikling onsdag den 29. maj 2019, pkt. 8

Sag udsat.

Bilag til punkt nr. 8:

Høringssvar til Guldborgsund Kommune

Høringssvar til Næstved Kommune

Høringssvar til Roskilde Kommune

Høringssvar til Vordingborg Kommune

Notat om afholdelse af DM i SKILLS i Næstved den 4.-6. april 2019


9. Næste møde

Åbent

Udvalget for Regional Udvikling Brevid: 3845274

Næste møde finder sted i forbindelse med det planlagte seminar den 10.-11. september 2019. Seminaret finder sted i tidsrummet kl. 12.00 den 10. september til kl. 12.00 den 11. september 2019.

Opdateret arbejdsplan er vedlagt.

Behandling i Udvalget for Regional Udvikling onsdag den 29. maj 2019, pkt. 9

Sag udsat.

Bilag til punkt nr. 9:

Arbejdsplan for 2019


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener