Søg
 
Møde i

6. Orientering om VVM proces for råstofansøgning, Bjerrede, Faxe Kommune

Åbent

Udvalget for Regional Udvikling Brevid: 3994461

Resume

Der er søgt om tilladelse til indvinding af råstoffer ved Bjerrede i Faxe Kommune. Ansøger har bedt regionen om at igangsætte en proces for miljøvurdering. Da sagen har politisk interesse orienteres udvalget om processen, herunder afgrænsningsnotatet, som definerer, hvad der skal indgå i miljøkonsekvensrapporten.

Sagsfremstilling

Baggrund

Nymølle Stenindustrier A/S har i 2018 søgt om tilladelse til indvinding af råstoffer ved Bjerrede i Faxe kommune. Nymølle Stenindustrier A/S har bedt regionen om, at projektet undergår en miljøvurdering (VVM). Det samlede areal, som ønskes miljøvurderet er ca. 56 ha. Heraf er ca. 39 ha udlagt som graveområde, ca. 11 ha udlagt som interesseområde, mens 6 ha ikke er udlagt i den gældende råstofplan, se vedlagte kortbilag.

Ansøgningen om tilladelse til indvinding af råstoffer omfatter kun de ca. 39 ha, som er graveområde. For det areal, som er interesseområde, og for det areal, som ikke er med i råstofplanen, kan der normalt ikke meddeles tilladelse. Det kan først ske, hvis arealerne senere udlægges som graveområde ved revision af råstofplanen. Nymølle Stenindustrier A/S ønsker dog, at der gennemføres en miljøvurdering for det samlede areal med mulighed for råstofindvinding på længere sigt. At der gennemføres miljøvurdering for det samlede areal har ikke i sig selv betydning for regionens beslutning om, hvilke nye graveområder, der eventuelt skal udlægges ved revision af råstofplanen.

Proces for miljøvurderinger generelt og delegering

I vedlagte bilag ses en oversigt over procestrinene i en miljøvurdering. Processen følger Lov om miljøvurdering.

Hovedelementerne er:

1. Offentlig høring (idéfase) om bemærkninger og forslag til indholdet af en miljøkonsekvensrapport.

2. Administrationen udarbejder et afgrænsningsnotat på baggrund af høringen.

3. Ansøger udarbejder et udkast til miljøkonsekvensrapport.

4. Administrationen udarbejder et udkast til tilladelse til indvinding af råstoffer.

5. Offentlig høring på minimum 8 uger for udkast til miljøkonsekvensrapport og udkast til tilladelse til indvinding af råstoffer.

6. Der træffes afgørelse om, hvorvidt der kan meddeles tilladelse til indvinding af råstoffer på baggrund af høringen.

VVM-sager er generelt delegeret til administrationen medmindre sagen vurderes at have politisk interesse. Dette er besluttet i Regionsrådet ved mødet den 19. juni 2014. Da Bjerrede sagen har politisk interesse, forelægges den nu til orientering.

Proces for miljøvurdering for den aktuelle sag

Status for sagen er, at den offentlige høring med bemærkninger og forslag til miljøkonsekvensrapportens indhold blev gennemført i efteråret 2018. De indkomne høringssvar er sammenfattet i vedlagte høringsnotat.

På baggrund af høringen har administrationen udarbejdet vedlagte afgrænsningsnotat. Notatet er en hjælp for ansøger til at få overblik over hvilke data, undersøgelser og vurderinger, der skal indgå i miljøkonsekvens-rapporten. Afgræsningsnotatet er en såkaldt procesledende afgørelse, som ikke kan påklages, og hvor der ikke er selvstændigt krav om høring eller offentliggørelse af notatet. Hvis der på et senere tidspunkt viser sig vigtige miljøforhold, som ikke er omfattet af udkast til miljøkonsekvensrapport, kan regionen kræve disse omfattet.

Hovedpunkterne i afgræsningsnotatet er, at miljøkonsekvensrapporten skal omfatte:

· En grundig vurdering af risikoen for grundvandet.

· Vurdering af mulige påvirkninger af habitatområdet Bagholt Mose og anden beskyttet natur.

· Vurdering af støj, støv og trafik, herunder trafiksikkerhed.

Herefter følger, at ansøger udarbejder et udkast til miljøkonsekvensrapport. Rapporten danner baggrund for, at administrationen udarbejder et udkast til tilladelse til indvinding af råstoffer.

Der skal derefter træffes beslutning om offentlig høring af udkast til miljøkonsekvensrapport og udkast til tilladelse til indvinding af råstoffer. Sagen forelægges Udvalget for Regional Udvikling og Forretningsudvalget.

Der skal senere træffes politisk beslutning om endelig råstoftilladelse på baggrund af høringen.

Regionen har løbende drøftelser om sagen med Faxe Kommune, både på politisk og administrativt niveau.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres af Udvalget for Regional Udvikling.

Behandling i Udvalget for Regional Udvikling onsdag den 29. maj 2019, pkt. 6

Sag udsat.

Bilag til punkt nr. 6:

Kortbilag

Procestrin miljøvurdering

Høringsnotat

Afgrænsningsnotat


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener