Søg
 
Møde i

2. Fremtidens kollektive trafik i Region Sjælland

Åbent

Udvalget for Regional Udvikling Brevid: 3993855

Resume

Udvalget sætter fokus på temaet ”Fremtidens Kollektive Trafik”.

Administrationen har indledt en dialogproces med Movia og en gruppe af kommuner om udviklingsmuligheder for den kollektive trafik og alternative mobilitetsløsninger. Foreløbige konklusioner herfra forelægges udvalget.

Desuden fremlægges processen for det videre samarbejde med kommunerne og Movia.

Sagsfremstilling

Baggrund og formål

Regionsrådet har tidligere taget initiativ til at udvikle den kollektive trafik i Region Sjælland med fokus på at øge passagertallet og på at anvende nye digital muligheder. Bl.a. ved at gøre det mere attraktivt for borgerne at anvende kollektiv trafik. Målsætningen har tidligere været en samlet plan for udviklingen af den kollektive trafik i Region Sjælland.

I forlængelse heraf blev der udarbejdet en analyse om mulighederne for udviklingen af den kollektive trafik. Konklusionen var, at:

· Pendlerkorridorerne og de større trafikknudepunkter skal styrkes for at få flere til at anvende kollektiv trafik.

· Unge under uddannelse skal have bedre muligheder for transport til og fra ungdomsuddannelserne.

· Der skal ses på rentabiliteten i kollektive trafiklinjer med få passagerer.

· Der skal udvikles alternative mobilitetsløsninger for at forbedre tilgængeligheden i tyndt befolkede områder.

Siden da har udvalget igangsat en række initiativer fx forsøg med førerløse busser og desuden udviklingen af ”fremtidens intelligente mobilitet” i regi af Greater Copenhagen.

Hvis den kollektive trafik i Region Sjælland skal gentænkes, er det administrationens vurdering, at det vil kræve, at kommunerne bliver en integreret del af processen. Processen har det seneste års tid været vanskeliggjort på grund af erhvervsfremmereformen og den efterfølgende besparelsesproces på den kollektive trafik.

Temamødet

På temamødet præsenteres analysens anbefalinger og forslag til udvikling af den kollektive trafik. Desuden fremlægges de foreløbige konklusioner fra dialogen med kommunerne.

Movia præsenterer efterfølgende en række konkrete forslag til løsningsmuligheder.

På denne baggrund lægges op til en politisk drøftelse af målsætningerne for det videre arbejde.

Dialogproces med kommunerne

Det er administrationens vurdering, at det er vigtigt at komme i gang med indsatsen, og at det mest hensigtsmæssigt er at begynde med et samarbejde med en mindre gruppe af kommuner. Særligt kommuner, som har igangsat eller politisk ønsker at videreudvikle den kollektive trafik. Movia bakker op om denne tilgang og deltager aktivt i den administrative proces.

Der tages på møderne udgangspunkt i den ovennævnte analyses anbefalinger.

Der er pt. afholdt dialogmøder med Roskilde Kommune, Sorø Kommune, Ringsted Kommune, Næstved Kommune og Faxe Kommune.

Den videre proces

Der planlægges yderligere møder med de fem kommuner for at blive enige om egentlige driftsforsøg.

På den baggrund foreslås det, at der afholdes en konference for kommunale politikere, som kan være afsæt for en bredere involvering af regionens kommuner.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget

1. drøfter mulige målsætninger for indsatsen.

2. drøfter den videre proces med Movia og kommunerne.

Sagen afgøres af Udvalget for Regional Udvikling.

Behandling i Udvalget for Regional Udvikling onsdag den 29. maj 2019, pkt. 2

Sag udsat.


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener